IPPP1/443-1273/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
IPPP1/443-1273/14-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. grunt niezabudowany
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Podstawową działalnością spółki był handel hurtowy, detaliczny i dystrybucja elektrycznymi artykułami gospodarstwa domowego i artykułami radiowo-telewizyjnymi.

Postanowieniem Sądu od dnia 15 stycznia 2014 r. Wnioskodawca znajduje się w upadłości likwidacyjnej. W skład masy upadłości Wnioskodawcy weszła nabyta dnia 9 września 2011 r. od osoby prawnej w kwocie netto powiększonej o 23 % podatek od towarów i usług, nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 2,3580 ha.

Na nieruchomość gruntową niezabudowaną, wg wypisu z rejestru gruntów, składają się cztery działki o łącznej pow. 2,3580 ha, dla których prowadzi się księgę wieczystą. Obszar tych działek stanowią lasy, łąki trwałe i rowy. Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym, wyceniono całość nieruchomości, bez podziału na poszczególne cztery działki.

Według przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dwie działki o łącznej powierzchni 0,9830 ha znajdują się na terenach przeznaczonych pod uprawy polowe i ogrodnicze oraz w pozostałej części na terenach przeznaczonych pod usługi, a dwie pozostałe działki o łącznej powierzchni 1,3750 ha znajdują się na terenach przeznaczonych pod uprawy polowe i ogrodnicze, w części na terenach przeznaczonych pod drogę i usługi oraz w pozostałej części na terenach przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe i mieszkaniowe jednorodzinne. Przy czym nie jest podane, jaka powierzchnia byłaby przeznaczona pod budownictwo.

W toku postępowania upadłościowego Syndyk w drodze przetargu sprzedał ww. nieruchomość i dnia 29 września 2014 r. został podpisany akt notarialny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, wchodzącej w skład masy upadłości spółki. Zakupu dokonała osoba fizyczna.

Zgodnie z aktem notarialnym kwota sprzedaży została powiększona o 23 % podatek od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do powyższej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, a w części przeznaczonej pod budownictwo, ma zastosowanie art. 2 pkt 6, art. 15 ust. 1 oraz art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ponieważ:

 1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT zg. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
 2. Grunt jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy o podatku od towarów i usług
 3. Sprzedana nieruchomość w części jest przeznaczona w planach zagospodarowania przestrzennego pod tereny budowlane, czyli nie podlega zwolnieniu z podatku VAT w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 9) ustawy o podatku od towarów i usług,
 4. Nieruchomość została nabyta w 2011 r. z 23 % podatkiem VAT i Wnioskodawca obniżył podatek należny o kwotę podatku naliczonego, ponieważ nabycie miało miejsce od osoby prawnej, która była czynnym podatnikiem VAT,

zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowa transakcja powinna być objęta 23 % podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – zwolniona jest od podatku VAT dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy).

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT, nabył w dniu 9 września 2011 r. od osoby prawnej grunt niezabudowany. Wskazana transakcja nabycia nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej w wysokości 23%. Przedmiotowa nieruchomość składa się z czterech działek o łącznej powierzchni 2,3580 ha. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że dwie działki o łącznej powierzchni 0,9830 ha znajdują się na terenach przeznaczonych pod uprawy polowe i ogrodnicze oraz w pozostałej części na terenach przeznaczonych pod usługi, a dwie pozostałe działki o łącznej powierzchni 1,3750 ha znajdują się na terenach przeznaczonych pod uprawy polowe i ogrodnicze, w części na terenach przeznaczonych pod drogę i usługi oraz w pozostałej części na terenach przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe i mieszkaniowe jednorodzinne. Obecnie Zainteresowany jest w stanie upadłości likwiadacyjnej i w dniu 29 września 2014 r. sprzedał wskazaną nieruchomość gruntowa niezabudowaną.

Wątpliwości Zainteresowanego odnoszą się do kwestii zastosowania podstawowej stawki podatku VAT dla tej części nieruchomości, która przeznaczona jest pod budownictwo. Wnioskodawca uważa, że w odniesieniu do tej części gruntu nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Jak wskazano wyżej o możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT decyduje status lub przeznaczenie gruntu. Wskazana norma prawna nie ma zastosowania do transakcji sprzedaży nieruchomości niezabudowanych lub o przeznaczeniu innym niż budowlane. Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy przeznaczenie gruntu ustala się na podstawie dokumentów prawa miejscowego określonych w ustawie czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jak wynika z opisu sprawy część nieruchomości, która została sprzedana zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi grunty przeznaczone pod zabudowę, zatem w odniesieniu do tej części nieruchomości nie znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Grunty przeznaczone pod zabudowę wchodzące w skład sprzedanej nieruchomości gruntowej winnych podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Ponadto należy zauważyć, że zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W niniejszej sprawie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 nie znajdzie zastosowania do części nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę, gdyż jak wskazał Zainteresowany w związku z nabyciem opisanej nieruchomości obniżył kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

grunt niezabudowany
IBPP2/443-857/14/KO | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ILPP1/443-719/14-5/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.