IPPP1/443-1245/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla dostawy wyrobów spożywczych
IPPP1/443-1245/14-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. artykuły spożywcze
 2. ciastka
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy wyrobów spożywczych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy wyrobów spożywczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest podmiotem z siedzibą w Szwajcarii. W Polsce Spółka nie posiada oddziału, przedstawicielstwa ani też stałego miejsca prowadzenia działalności. Spółka w ramach działalności gospodarczej prowadzi produkcję wyrobów spożywczych. Wyroby są dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej oraz poza nią. Spółka planuje wprowadzić na polski rynek nowe produkty spożywcze (dalej: Produkty). Spółka dokonywać będzie odpłatnej dostawy Produktów, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Spółka zaklasyfikowała Produkty na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) z 2008 r. do grupowania o numerze: 10.71.12.0: „wyroby ciastkarskie i ciasta, świeże”. W celu potwierdzenia ww. klasyfikacji statystycznej Produktów, Spółka wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (dalej: Urząd Statystyczny) z wnioskiem o wydanie informacji statystycznej na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. 2012 nr 591 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. 2008 nr 207, poz. 1293 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11; dalej: Komunikat GUS).

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. 2014 nr 774 ze zm.) Produkty oznaczone zostaną datą minimalnej trwałości. Na opakowaniach Produktów Spółka umieści określenie „najlepiej spożyć przed <data>”. Data minimalnej trwałości Produktów została potwierdzona w przeprowadzonych przez Spółkę testach laboratoryjnych i w żadnym z przypadków nie przekroczy 45 dni.

Niektóre z Produktów zawierają alkohol, w tym alkohol w czystej postaci, jak i składniki zawierające alkohol (np. wino). Całkowita zawartość alkoholu w Produktach (obejmująca zawartość alkoholu w czystej postaci oraz alkoholu wchodzącego w skład innych składników Produktów) w zależności od zastosowanej receptury produkcji, nie przekracza bądź przekracza 1,2%. Produkty nie stanowią ekstraktów słodowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przy założeniu, że Urząd Statystyczny potwierdzi klasyfikację Produktów do grupowania: „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” (PKWiU 10.71.12.0) oraz w związku z tym, że oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami data minimalnej trwałości Produktów nie przekracza w żadnym przypadku 45 dni, Produkty mieszczą się w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT...
 2. Czy, jeżeli Urząd Statystyczny nie zgodzi się z klasyfikacją Produktów jako „wyrobów ciastkarskich i ciastek, spożywczych” (PKWiU 10.71.12.0) i stwierdzi, że Produkty mieszczą się w grupowaniu: „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane” (PKWiU 10.89.19.0), Produkty, które nie stanowią ekstraktów słodowych, i w których zawartość alkoholu jest nie wyższa niż 1,2 %, mieszczą się w poz. 48 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT...
 3. Czy w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1 oraz 2, Spółka będzie miała prawo stosować dla dostawy Produktów obniżoną stawkę VAT określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Spółka stoi na stanowisku, że o ile Urząd Statystyczny potwierdzi klasyfikację Produktów w ramach grupowania PKWiU 10.71.12.0, w związku z tym, że oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami data minimalnej trwałości Produktów nie przekracza w żadnym przypadku 45 dni, Produkty będą mieściły się w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
 2. Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli Urząd Statystyczny uzna, że Produkty mieszczą się w grupowaniu: „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane” (PKWiU 10.89.19.0), Produkty, w których zawartość alkoholu jest nie wyższa niż 1,2% będą mieściły się w poz. 48 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
 3. Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli organy podatkowe potwierdzą, że Produkty mieszczą się w poz. 32 lub poz. 48 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT, dostawa Produktów podlegać będzie opodatkowaniu stawką obniżoną określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad 1.

Załącznik nr 3 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarów i usług, opodatkowanych obniżoną stawką podatku określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT. Pod pozycją 32 załącznika do ustawy o VAT znajduje się grupa towarów o symbolu PKWiU 2008 ex 10.71.12.0 obejmująca: „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”.

Grupowanie PKWiU 10.71.12.0 obejmuje „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”. Zakres towarów objętych pozycją 32 załącznika ustawy o VAT jest zatem węższy niż zakres towarów należących do powyższego grupowania PKWiU.

W konsekwencji, dla uznania, iż Produkty mieszczą się w pozycji 32 Załącznika niezbędne jest aby:

 1. Produkty należały na grupowania PKWiU 10.71.12.0 oraz
 2. data minimalnej trwałości Produktów lub ich termin przydatności do spożycia, oznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przekraczały 45 dni.

Ad a: Klasyfikacja statystyczna

Stosownie do zapisów § 1 Rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania VAT stosuje się PKWiU z 2008 r. Co do zasady, stosownie do Komunikatu GUS obowiązek przypisania właściwego symbolu PKWiU ciąży na producencie. W razie wątpliwości może on jednak wystąpić o stosowną opinię statystyczną do Urzędu Statystycznego. Zdaniem Spółki, skład Produktów oraz ich właściwości nakazują ich klasyfikację w ramach grupowania PKWiU 10.71.12.0. Jednakże w celu potwierdzenia prawidłowej klasyfikacji statystycznej Produktów Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację do Urzędu Statystycznego. Spółka jest w trakcie oczekiwania na informację z Urzędu Statystycznego, niemniej dla celów uzyskania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego na podstawie niniejszego wniosku Spółka zakłada, iż Produkty zostaną zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny jako wchodzące w zakres grupowania PKWiU 10.71.12.0.

Ad b: Data minimalnej trwałości

Datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia ustala producent na podstawie wyników badań. Zgodnie z art. 52 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2010 nr 136, poz. 914 z późn. zm.) środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu. Z definicji ustawowej wynika, że termin przydatności do spożycia to termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia. Termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się. Data minimalnej trwałości natomiast to data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości. Spółka na podstawie obiektywnych testów laboratoryjnych, których celem była kontrola chemicznych i mikrobiologicznych parametrów w trakcie różnych stadiów cyklu przechowywania Produktów, określiła datę minimalnej trwałości. W żadnym z przypadków data minimalnej trwałości nie przekracza 45 dni. Zgodnie z odrębnymi przepisami, na foliach lub na kartonach Produktów umieszczane będą oznaczenia „najlepiej spożyć przed <data>”, uwzględniające datę minimalnej trwałości Produktów.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli Urząd Statystyczny potwierdzi, że Produkty mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0, mając na uwadze ich datę minimalnej trwałości, oznaczonej zgodnie z odrębnymi przepisami, Produkty stanowić będą towary, o których mowa w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Ad 2.

Załącznik nr 3 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarów i usług, opodatkowanych obniżoną stawką podatku określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT. Pod pozycją 48 załącznika do ustawy o VAT znajduje się grupa towarów o symbolu PKWiU 2008 ex 10.89.19.0 o nazwie „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %”.

Grupowanie PKWiU 10.89.19.0 obejmuje „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Zakres towarów objętych pozycją 48 załącznika ustawy o VAT jest zatem węższy niż zakres towarów należących do powyższego grupowania PKWiU. W konsekwencji, dla uznania, iż Produkty mieszczą się w pozycji 48 Załącznika niezbędne jest aby:

 1. Produkty należały na grupowania PKWiU 10.89.19.0 oraz
 2. Produkty nie stanowiły ekstraktów słodowych oraz zawartość alkoholu w Produktach nie przekraczała 1,2%.

Ad a: Klasyfikacja statystyczna

Stosownie do zapisów § 1 Rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania VAT stosuje się PKWiU z 2008 r. Co do zasady, stosownie do Komunikatu GUS oraz zasad metodycznych PKWiU obowiązek przypisania właściwego symbolu PKWiU ciąży na producencie. W razie wątpliwości możliwe jest wystąpienie o stosowną opinię statystyczną do Urzędu Statystycznego. Zdaniem Spółki, skład Produktów oraz ich właściwości nakazują ich klasyfikację w ramach grupowania PKWiU 10.71.12.0. Jednakże w celu potwierdzenia prawidłowej klasyfikacji statystycznej Produktów Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację do Urzędu Statystycznego. Spółka jest w trakcie oczekiwania na informację z Urzędu Statystycznego, niemniej Spółka nie wyklucza, że Urząd Statystyczny zakwalifikuje Produkty inaczej niż Spółka to jest do grupowania PKWiU 10.89.19.0: „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Ad b: Pozostałe warunki

W celu zakwalifikowania towarów do pozycji 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT:

 • nie mogą one stanowić ekstraktów słodowych oraz
 • całkowita zawartość alkoholu nie może przekraczać 1,2 %.

Spółka deklaruje, że Produkty nie stanowią ekstraktów słodowych.

Spółka deklaruje, że Produkty zawierają alkohol. Całkowita zawartość alkoholu jest różna i zależy od receptury wykorzystanej w produkcji Produktów. Niektóre z Produktów zawierają mniej niż 1,2% alkoholu.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli Urząd Statystyczny uzna, że Produkty mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0, Produkty które nie stanowią ekstraktów słodowych oraz, w których zawartość alkoholu nie przekracza 1,2%, stanowią towary, o których mowa w poz. 48 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Ad 3.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został określony w artykułach 7 i 8 ustawy o VAT. I tak przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Na mocy obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze, wydane na jej podstawie, powołują symbole statystyczne. Tym samym, jeżeli dla celów objęcia dostawy określonych towarów obniżoną stawką VAT przepisy ustawy o VAT powołują symbole statystyczne, towary te są identyfikowane na podstawie stosownych klasyfikacji.

Wykaz towarów i usług, opodatkowanych obniżoną stawką podatku, określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT, zawiera załącznik nr 3 do ustawy o VAT. W ramach załącznika nr 3 do ustawy o VAT:

(i) pod pozycją 32 znajduje się grupa towarów o symbolu PKWiU 2008 ex 10.71.12.0 o nazwie „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”,

(ii) pod pozycją 48 znajduje się grupa towarów o symbolu PKWiU 2008 ex 10.89.19.0 o nazwie „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %”.

Tym samym, jeżeli Produkty mieścić się będą w poz. 32 lub poz. 48 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT (vide zapytanie nr 1 oraz 2 niniejszego Wniosku), ich dostawa podlegać będzie opodatkowaniu stawką obniżoną tj. określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.