IPPP1/443-1114/14-4/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia właściwej stawki podatku dla dostawy nieruchomości gruntowej, na której wykonane będą prace przygotowawcze
IPPP1/443-1114/14-4/MPeinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. odliczenie podatku
 3. prace
 4. roboty budowlane
 5. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) uzupełnionym w dniu 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 4 grudnia 2014 r. (data odbioru 9 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • określenia właściwej stawki podatku dla dostawy nieruchomości gruntowej, na której wykonane będą prace przygotowawcze polegające w szczególności na zagospodarowaniu terenu pod budowę inwestycji deweloperskiej – jest nieprawidłowe.
 • prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku dla dostawy nieruchomości gruntowej, na której wykonane będą prace przygotowawcze polegające w szczególności na zagospodarowaniu terenu pod budowę inwestycji deweloperskiej oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (obecnie B. Sp. z o.o. w organizacji) (dalej: „Wnioskodawca”) będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”), prowadzącym działalność gospodarczą polegającą między innymi na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej.

Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomość gruntową, na której dotychczasowy właściciel (dalej: „Dostawca”) realizuje inwestycję deweloperską polegającą na budowie zespołu budynków wielomieszkaniowych z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (dalej: „Budynki”).

Zgodnie z projektem budowlanym Budynki będą sklasyfikowane według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm. dalej: „PKOB”) do działu 11 i klasy 1122 - budynek o trzech lub więcej mieszkaniach. Według projektu budowlanego powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego położonego w Budynkach nie będzie przekraczała 150 m2. Zgodnie z projektem budowlanym w Budynkach będą znajdować się lokale użytkowe (na parterze) oraz garaż podziemny, których łączna powierzchnia będzie jednak niewielka w stosunku do łącznej powierzchni danego obiektu (na pewno będzie znacznie mniejsza niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej danego Budynku). W ramach pozwolenia na budowę, jeszcze przed sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz Wnioskodawcy, Dostawca rozpoczął prace budowlane, tj. rozpoczął prace przygotowawcze na terenie budowy polegające w szczególności na zagospodarowaniu terenu budowy.

Celem udokumentowania dostawy nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynków Dostawca wystawi dla Wnioskodawcy fakturę VAT. Dostawca nie przedstawił jednoznacznej informacji, czy ww. faktura VAT będzie zawierała podatek VAT ze stawką 8% czy też 23%.

Wnioskodawca będzie kontynuował rozpoczętą budowę Budynków w celu późniejszej opodatkowanej sprzedaży lokali. Wnioskodawca będzie również zawierał umowy deweloperskie oraz przedwstępne umowy sprzedaży lokali położonych w Budynkach.

W momencie wykonania przez Dostawcę dostawy nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynków i wystawienia faktury VAT, zarówno Wnioskodawca, jak i Dostawca będą zarejestrowani na potrzeby podatku VAT jako podatnicy VAT czynni.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, że na dzień zakupu od Dostawcy nieruchomości gruntowej, na której realizowana jest inwestycja deweloperska, wykonane będą prace przygotowawcze polegające w szczególności na zagospodarowaniu terenu budowy. Na dzień zakupu od dostawcy nieruchomości gruntowej naniesienia znajdujące się na tej nieruchomości nie będą spełniały literalnych definicji „obiektu budowlanego” zawartych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). Co jednak istotne, wskutek kontynuowania prac budowlanych przez Spółkę, na nieruchomości gruntowej powstaną budynki wielomieszkaniowe z lokalami usługowymi i garażem podziemnym (dalej: „Budynki”) spełniające ww. definicje „obiektu budowlanego”.

Dodatkowo, Spółka wyjaśniła, że przedmiotem umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy dostawcą a Spółką jest „Nieruchomość oraz inwestycja w toku dotycząca budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową realizowaną na Nieruchomości lub poza nią, wraz z dokumentacją techniczną budowy (projekty budowlane zatwierdzone decyzjami administracyjnymi zatwierdzającymi projekty budowlane i zezwalającymi na budowę obiektów budowlanych dotyczących inwestycji, projekty przetargowe, branżowe projekty wykonawcze) wraz z ich uzgodnieniami”.

Spółka pragnie jednocześnie wyrazić stanowisko, że jakkolwiek budowa Budynków nie zostanie ukończona na dzień dostawy nieruchomości gruntowej, to jednak mając na uwadze wyrażoną przez Spółkę wolę kontynuowania rozpoczętej budowy Budynków, w ocenie Spółki, przedmiotem dostawy na rzecz Spółki będzie nieruchomość gruntowa zabudowana Budynkami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z wystawionej przez Dostawcę faktury VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z wystawionej przez Dostawcę faktury VAT z podatkiem VAT, bez względu na stawkę podatku VAT zawartą na tej fakturze VAT.

1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT

a. Sprzedaż jako dostawa towarów

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej jako: „ustawa VAT”), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, między innymi, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary - zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zaś przez dostawę towarów ustawa o VAT w art. 7 ust. 1 rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomość gruntową wraz z rozpoczętą budową Budynków należy uznać za towar. Konsekwentnie zaś, dostawa nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynków przez Dostawcę będzie stanowiła dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

b. Dostawa gruntu zabudowanego obiektami budowlanymi w budowie

W celu ustalenia zasad opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynków, należy ustalić, czy nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem tej dostawy będzie zabudowana obiektem budowlanym, czy też będzie niezabudowana. W tym celu należy ustalić, czy rozpoczęte Budynki stanowić będą obiekty budowlane (w budowie) w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Pojęcie obiektu budowlanego definiują:

 • PKOB, oraz
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. dalej: „Prawo budowlane”).

Stosownie do przepisów PKOB, przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów materiałów i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Z kolei, Prawo budowlane przez obiekt budowlany rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (art. 3 pkt 1a).

Należy postawić sobie zatem pytanie, jak zakwalifikować obiekt budowlany w budowie, tj. obiekt, który w danym momencie nie spełnia jeszcze definicji obiektu budowlanego, a który po wybudowaniu będzie tę definicję spełniał.

Zdaniem Wnioskodawcy, rozpoczęty (i nadal nieukończony) obiekt budowlany, którego budowa po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowana, powinien zostać uznany na potrzeby podatku VAT za obiekt budowlany. Przyjęcie bowiem odmiennej wykładni, zgodnie z którą nieukończony obiekt budowlany (którego budowa ma być kontynuowana) nie stanowi obiektu budowlanego prowadziłoby do sytuacji, w której dany obiekt zarówno na potrzeby PKOB, jak i VAT, w ogóle by nie istniał.

W efekcie, w przypadku dostawy gruntu, na którym znajdowałby się nieukończony obiekt budowlany, przedmiotem dostawy byłby grunt niezabudowany.

Tymczasem, w ocenie Wnioskodawcy, tak określony przedmiot dostawy nie odzwierciedlałby rzeczywistego charakteru transakcji. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, decydujące znaczenie dla potrzeb PKOB oraz podatku VAT powinna mieć wola nabywcy w zakresie kontynuowania budowy obiektu budowlanego. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa rozpoczętego (i jeszcze nieukończonego) obiektu budowlanego, którego budowę będzie kontynuował nabywca, powinna być traktowana jako dostawa obiektu budowlanego sklasyfikowanego zgodnie z działem i klasą PKOB ustalonymi w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego.

Wskazana powyżej wykładnia przepisów PKOB oraz ustawy o VAT jest zgodna z wykładnią zaprezentowaną w piśmie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. (SRI-4-WSK-12-535/99): „(...) obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany, może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB). (...) W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku w określonym miejscu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym jest tym obiektem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych (...)”. Z pisma tego wynika zatem, że sprzedaż niezakończonego obiektu budowlanego jest w istocie sprzedażą tego obiektu w określonym stopniu zaawansowania robót, przy czym rodzaj tego obiektu wynika z projektu budowlanego.

Cytowane pismo zostało wydane w okresie obowiązywania zarządzenia nr 70 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 października 1989 r. w sprawie Klasyfikacji obiektów budowlanych (Dz. Urz. GUS Nr 32, poz. 77 ze zm., dalej: „KOB”), poprzedzającego obowiązującą PKOB. Jednak, w ocenie Wnioskodawcy, stanowisko wyrażone przez Główny Urząd Statystyczny należy uznać za wciąż aktualne w odniesieniu do przepisów PKOB. Pismo to wypełnia bowiem lukę interpretacyjną, która występowała zarówno wcześniej na gruncie przepisów KOB, jak i występuje nadal na gruncie przepisów PKOB. Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby Główny Urząd Statystyczny uznał powyższą wykładnię za nieaktualną, to wystosowałby osobne pismo wskazujące na odmienną interpretację przepisów PKOB.

Tymczasem, jak Wnioskodawca wskazuje w stanie faktycznym, Dostawca zamierza wykonać dostawę nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętymi obiektami budowlanymi (tj. rozpoczętymi Budynkami) na rzecz Wnioskodawcy będącego podatnikiem VAT prowadzącego działalność gospodarczą polegającą, między innymi na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej. Co istotne, Wnioskodawca będzie kontynuował rozpoczętą budowę obiektów budowlanych w celu późniejszej sprzedaży lokali. Wnioskodawca będzie również zawierał umowy deweloperskie oraz przedwstępne umowy sprzedaży lokali położonych w Budynkach.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, rozpoczęte Budynki będą stanowiły obiekty budowlane (w budowie) w rozumieniu ustawy o VAT, a nieruchomość gruntowa będzie stanowiła grunt zabudowany.

c. Dostawa obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana dostawa przez Dostawcę nieruchomości gruntowej wraz z obiektami budowlanymi (tj. rozpoczętymi Budynkami), należy ustalić, czy te obiekty budowlane zaliczają się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w cytowanym wcześniej art. 41 ust. 1) ustawy o VAT.

Na mocy art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Art. 2 pkt 11 ustawy VAT wskazuje, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Stosownie zaś do przepisów PKOB, budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Tymczasem, jak Wnioskodawca wskazał w stanie faktycznym, obiekty budowlane (tj. rozpoczęte Budynki) po ich ukończeniu mają być - zgodnie z projektem budowlanym - sklasyfikowane w PKOB w dziale 11 (klasa 1122 - budynek o trzech lub więcej mieszkaniach). Co równie istotne, zgodnie z projektem budowlanym w Budynkach będą znajdować się lokale użytkowe oraz garaż podziemny, których łączna powierzchnia będzie jednak niewielka w stosunku do łącznej powierzchni danego obiektu (na pewno będzie znacznie mniejsza niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej danego Budynku).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, obiekty budowlane (tj. rozpoczęte Budynki) stanowić będą obiekty budowlane (w budowie) zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

d. Stawka podatku VAT

W świetle art. 41 ust. 12 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8% podlega, między innymi, dostawa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się między innymi lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Jednocześnie, jak wskazuje treść art. 41 ust. 12c ustawy VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, 8% stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jednakże, jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego, według projektu budowlanego powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego położonego w Budynkach nie będzie przekraczała 150 m2.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa obiektów budowlanych (tj. rozpoczętych Budynków) przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8%. Biorąc zaś pod uwagę dyspozycję art. 29a ust. 8 ustawy VAT, należy uznać, iż jeżeli dostawa obiektów budowlanych (tj. rozpoczętych Budynków) opodatkowana będzie z zastosowaniem obniżonej stawki podatku (tj. 8%), to również dostawa nieruchomości gruntowej, na której te obiekty budowlane (w budowie) są posadowione, podlegać będzie opodatkowaniu z zastosowaniem analogicznej obniżonej stawki podatku (tj. 8%).

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynków przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8%.

2. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na mocy zaś art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższe przepisy wyrażają jedną z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku VAT - zasadę neutralności - którą należy rozumieć, jako prawo podatnika do odliczenia podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług, których nabycie ma związek z prowadzoną przez tego podatnika działalnością gospodarczą. Wspomniana zasada zapewnia neutralność podatku VAT dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego nie stanowi zatem przywileju podatnika, lecz jest jego fundamentalnym i podstawowym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku VAT. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wpływają negatywnie na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Zasada neutralności podatku VAT była przedmiotem wielu rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej; „TSUE”). Przykładowo, TSUE w wyroku z dnia 21 września 1988 r. w sprawie C-50/87 (Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej) stwierdził, że: „(,..) system odliczeń podatku naliczonego ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w toku prowadzonej działalności gospodarczej. (...) jakiekolwiek ograniczenie prawa do odliczenia przysługującego podatnikowi musi być stosowane w ten sam sposób we wszystkich Państwach Członkowskich oraz musi opierać się na istnieniu przepisu w prawie wspólnotowym, który ograniczenie takie wprost przewiduje (...)”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy o VAT Wnioskodawca co do zasady jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego zapłaconego w cenie wszystkich towarów i usług nabytych w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, może on odliczyć podatek VAT naliczony z faktury dokumentującej dostawę nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynków bez względu na to, czy Dostawca zawrze na tej fakturze VAT podatek VAT ze stawką 8%, czy też 23%. Wnioskodawca zamierza bowiem wykorzystać nabytą nieruchomość gruntową wraz z rozpoczętą budową Budynków do wykonywania czynności opodatkowanych (tj. zamierza sprzedawać lokale położone w Budynkach). Tym samym, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, a jednocześnie nie wystąpi żadna podstawa wyłączająca prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego (o czym szerzej Wnioskodawca pisze poniżej).

3. Brak wyłączenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury VAT zawierającej niewłaściwą stawkę podatku VAT

Należy podkreślić, że w oparciu o przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. U. UE L z 2013 r., nr 353/5 z późn. zm.) ustawodawca polski przewidział w art. 88 ustawy o VAT ściśle określone ograniczenia w prawie do odliczenia podatku VAT przez podatników.

W szczególności, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Zakup taki nie występuje jednak w sprawie.

Na mocy zaś art. 88 ust. 1a ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3 (tj. wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku). Sytuacja taka nie występuje w sprawie.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Tymczasem, jak wskazuje Wnioskodawca w stanie faktycznym, w momencie wykonania przez Dostawcę dostawy nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynków i wystawienia faktury VAT, Wnioskodawca będzie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny.

Z kolei, zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący;
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 4. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 5. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Żadna z powyższych przesłanek nie występuje w sprawie.

Analiza treści art. 88 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, iż faktura VAT zawierająca nieprawidłową stawką podatku VAT (np. 23% zamiast 8%) nie została wskazana jako faktura bądź dokument, który nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego. Co prawda, nie można odliczyć podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej transakcję niepodlegającą opodatkowaniu albo zwolnioną od podatku, jednak nie jest to sytuacja tożsama z zastosowaniem niewłaściwej stawki podatku VAT na fakturze VAT. Bowiem nawet w sytuacji, gdyby faktura VAT zawierała niewłaściwą stawkę 23% zamiast właściwej stawki 0%, to nadal faktura ta dokumentowałaby transakcję podlegającą opodatkowaniu VAT i nie korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury VAT zawierającej nieprawidłową stawkę podatku VAT wynika również z zasady neutralności podatku VAT, zgodnie z którą jeżeli podatnik poniesie ciężar podatku VAT w cenie towarów bądź usług nabytych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty tego podatku. Naruszałaby więc zasadę neutralności sytuacja, w której podatnik zapłaciłby kwotę podatku VAT zgodnie z nieprawidłowo wystawioną fakturą VAT (tj. zawierającą niewłaściwą stawkę podatku VAT), a następnie nie mógłby odliczyć kwoty tego podatku w ramach rozliczenia VAT. W takich okolicznościach podatek VAT faktycznie obciążałby bowiem podatnika, a nie konsumenta.

Zatem w oparciu dyspozycję art. 86 ust 1 ustawy o VAT oraz zasadę neutralności podatku VAT należy uznać, iż podatnik uprawniony jest on do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury VAT zawierającej nieprawidłową stawkę podatku VAT.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w aktualnej linii interpretacyjnej Ministra Finansów wyrażonej w interpretacjach indywidualnych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2013 r. (IPPP3/443-252/13-2/JK) wskazał, że: „(...) Spółce, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od polskich kontrahentów, w których wykazana zostanie błędna stawka podatku w wysokości 5%, 8% lub 23% zamiast 0%. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2013 r. (ITPP1/443-213/13/MS) uznał, że: „(...) okoliczność wystawienia faktury VAT z nieprawidłowo zastosowaną stawką podatku należnego przez sprzedawcę, nie została ujęta w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanka wyłączająca prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 września 2012 r. (IPPP3/443-703/12-4/RD) uznał, iż: „(...) Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej dostawę Nieruchomości, wykorzystywanej do wykonywania czynności opodatkowanych. Zastosowanie błędnej stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 ust. 3a ustawy (...)”.

Mając zatem na uwadze, że:

 • fakturę VAT wystawi Dostawca będący podatnikiem VAT czynnym,
 • faktura VAT dokumentować będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • Wnioskodawca zamierza wykorzystać nieruchomość gruntową wraz z rozpoczętą budową Budynków do wykonywania czynności opodatkowanych,
 • faktura VAT zawierająca nieprawidłową stawkę podatku VAT (23% zamiast 8%) nie została wskazana jako faktura bądź dokument, który nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego,

zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z wystawionej przez Dostawcę faktury VAT, bez względu na to czy stawka podatku VAT zawarta na tej fakturze VAT będzie wynosiła 8%, czy też 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w zakresie określenia właściwej stawki podatku dla dostawy nieruchomości gruntowej, na której wykonane będą prace przygotowawcze polegające w szczególności na zagospodarowaniu terenu pod budowę inwestycji deweloperskiej, jest prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Terenem budowlanym, w oparciu o art. 2 pkt 33 ustawy, jest grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub też ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą między innymi na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej. Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomość gruntową, na której Dostawca realizuje inwestycję deweloperską polegającą na budowie zespołu budynków wielomieszkaniowych z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - „Budynki”.

Zgodnie z projektem budowlanym Budynki będą sklasyfikowane według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) do działu 11 i klasy 1122 - budynek o trzech lub więcej mieszkaniach. Według projektu budowlanego powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego położonego w Budynkach nie będzie przekraczała 150 m2. Zgodnie z projektem budowlanym w Budynkach będą znajdować się lokale użytkowe (na parterze) oraz garaż podziemny, których łączna powierzchnia będzie jednak niewielka w stosunku do łącznej powierzchni danego obiektu (na pewno będzie znacznie mniejsza niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej danego Budynku). W ramach pozwolenia na budowę, jeszcze przed sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz Wnioskodawcy, Dostawca rozpoczął prace budowlane, tj. rozpoczął prace przygotowawcze na terenie budowy polegające w szczególności na zagospodarowaniu terenu budowy.

Celem udokumentowania dostawy nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynków Dostawca wystawi dla Wnioskodawcy fakturę VAT. Dostawca nie przedstawił jednoznacznej informacji, czy ww. faktura VAT będzie zawierała podatek VAT ze stawką 8% czy też 23%.

Wnioskodawca będzie kontynuował rozpoczętą budowę Budynków w celu późniejszej opodatkowanej sprzedaży lokali. Wnioskodawca będzie również zawierał umowy deweloperskie oraz przedwstępne umowy sprzedaży lokali położonych w Budynkach.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, że na dzień zakupu od Dostawcy nieruchomości gruntowej, na której realizowana jest inwestycja deweloperska, wykonane będą prace przygotowawcze polegające w szczególności na zagospodarowaniu terenu budowy. Na dzień zakupu od dostawcy nieruchomości gruntowej naniesienia znajdujące się na tej nieruchomości nie będą spełniały literalnych definicji „obiektu budowlanego” zawartych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wskutek kontynuowania prac budowlanych przez Spółkę, na nieruchomości gruntowej powstaną budynki wielomieszkaniowe z lokalami usługowymi i garażem podziemnym spełniające ww. definicje „obiektu budowlanego”.

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione we wniosku dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez Dostawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do odliczenia podatku VAT z wystawionej przez Dostawcę faktury, bez względu na to czy Dostawca zastosuje 8% czy 23% stawkę podatku. Jednocześnie Wnioskodawca uważa, że dostawa opisanej nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynków winna być opodatkowana 8% stawką podatku.

Dla dokonania właściwej interpretacji niniejszej sprawy istotne jest ustalenie przedmiotu sprzedaży.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że prawo do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT wystąpi wówczas, gdy inwestycja będzie uznana za obiekt budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie zatem z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2, pkt 2a i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przez:

 • budynek – należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 • budynek mieszkalny jednorodzinny – należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 • budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

Z uwagi na przytoczone powyżej definicje oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że będąca przedmiotem dostawy nieruchomość gruntowa, na której w związku z zamiarem realizacji inwestycji deweloperskiej, wykonane zostaną jedynie prace przygotowawcze polegające w szczególności na zagospodarowaniu terenu budowy, nie wypełnia definicji „obiektu budowlanego” zawartych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. (SRI-4-WSK-12-535/99), na które powołuje się Wnioskodawca, obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku w określonym miejscu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym jest tym obiektem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że z pisma tego wynika, że sprzedaż niezakończonego obiektu budowlanego jest w istocie sprzedażą tego obiektu w określonym stopniu zaawansowania robót, a rodzaj tego obiektu wynika z projektu budowlanego. Jednakże wskazać należy, że w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z rozpoczętą budową obiektu budowlanego. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że na dzień zakupu od Dostawcy nieruchomości gruntowej wykonane będą jedynie prace przygotowawcze polegające w szczególności na zagospodarowaniu terenu budowy. Zatem przedmiotem dostawy będzie niezabudowany teren budowlany (grunt pod zabudowę mieszkaniową), w związku z czym transakcję taką należy opodatkować podstawową stawką podatku w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy.

Jak zauważył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-326/11 J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że: "Komisja Europejska ze swej strony uważa, że kwestia dostawy nowego budynku może pojawić się tylko w wypadku ukończenia przebudowy lub przynajmniej dostatecznego zaawansowania robót, aby powstał budynek istotnie odmienny, który może zostać zasiedlony" (pkt 31).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym dostawa opisanej nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynków winna być opodatkowana 8% stawką podatku – należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od Dostawcy, wskazać należy, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cyt. wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z kolei art. 88 ustawy, określa przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

 1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności.

Należy podkreślić, że jedną z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w cenie przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Podstawowa zasada wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada neutralności podatku, jest rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Analiza powołanego art. 88 ustawy prowadzi do wniosku, że w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanki wyłączającej prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego, nie ujęto przypadku, gdy podatek naliczony wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu inną niż przyjęta przez sprzedawcę stawką podatku od towarów i usług.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Dostawca wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT, jednakże Dostawca nie przedstawił jednoznacznej informacji, czy faktura będzie zawierała podatek VAT ze stawką 8% czy 23%, w związku z czym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy będzie miał on prawo do odliczenia podatku z faktury, w której Dostawca zastosuje błędną stawkę podatku.

Z wniosku wynika również, że Wnioskodawca będzie kontynuował budowę Budynków w celu późniejszej opodatkowanej sprzedaży lokali. Tym samym z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zakupioną nieruchomość gruntową będzie wykorzystywał do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ze względu na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej dostawę opisanej Nieruchomości, wykorzystywanej do wykonywania czynności opodatkowanych. Zastosowanie błędnej stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawi Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 ust. 3a ustawy.

Tym samym w zakresie prawa do odliczenia stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Tut. Organ pragnie zauważyć, że w sytuacji gdy zostanie wystawiona faktura VAT z błędną stawką podatku VAT, to faktura taka winna zostać skorygowana. Jednakże do czasu otrzymania jej korekty nabywca ma pełne prawo do odliczenia kwoty tego podatku wynikającej z faktury pierwotnej, oczywiście pod warunkiem, że czynność, którą faktura ta dokumentuje, nie jest z podatku VAT zwolniona bądź w ogóle nie podlega opodatkowaniu lub też nie wystąpią inne okoliczności określone w art. 88 ustawy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są na wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie, w związku z powyższym przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy, natomiast nie wywołuje skutków prawnych dla Dostawcy opisanej we wniosku transakcji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.