ILPP5/4512-1-290/15-4/PG | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT na usługi oferowane w ramach karnetów typu OPEN.
ILPP5/4512-1-290/15-4/PGinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. obiekt sportowy
 3. obniżenie stawki podatku
 4. stawki podatku
 5. usługi rekreacyjne
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu do Ministerstwa Finansów 26 listopada 2015 r., do Biura KIP w Lesznie 3 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych na podstawie karnetów typu „open” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych na podstawie karnetów typu „open”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 27 stycznia 2016 r.) o oświadczenie, o którym mowa w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej oraz informacje doprecyzowujące opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku a ceny usług świadczonych przez Zainteresowanego mają zapewnić jedynie pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki. Wnioskodawca działa tak, aby uzyskiwać jak najniższą stratę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 100% akcji Spółki posiada Gmina Miejska. Zainteresowany jest również klubem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Spółka posiada sekcję piłki (...). Zgodnie z uchwałą (...) w sprawie warunków uzyskania licencji dla klubów I ligi, Wnioskodawca zmuszony jest posiadać: I zespół oraz co najmniej 4 drużyny młodzieżowe w wieku 12-19 lat. W klubie warunek ten jest spełniony.

Dodatkowo Spółka posiada obiekty sportowo-rekreacyjne takie jak: hala widowiskowo sportowa, stadion, boiska sportowe, korty tenisowe, baseny odkryte, krytą pływalnie, gabinety odnowy biologicznej i rehabilitacji, które udostępnia odpłatnie stowarzyszeniom sportowym, firmom oraz mieszkańcom miasta i okolic. W budynku, w którym znajduje się kryta pływalnia dodatkowo znajduje się również sauna fińska oraz sauna sucha, a klienci którzy chcą korzystać z sauny muszą najpierw stać się klientami krytej pływalni i za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem mogą skorzystać z sauny.

Zgodnie z klasyfikacją GUS przeważający rodzaj działalności Spółki to 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

Spółka oprócz usług sportowo-rekreacyjnych oferuje również między innymi usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, usługi sauny, odnowy biologicznej, gabinet masażu, usługi rehabilitacji, wynajem posiadanych obiektów. Spółka zamierza oferować zróżnicowane możliwości wstępu na posiadane obiekty sportowe: bilet wstępu jednorazowy oraz karnety wstępu wielorazowe.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca planuje zaoferować swoim klientom karnet wstępu na posiadane obiekty z możliwością wstępu na basen+saunę oraz wstęp na siłownię, korty, mecz piłki (...).

W ramach karnetów wstępu wielorazowych typu „open” istniałaby możliwość wstępu na poszczególne obiekty (basen, siłownia, korty, stadion, sauna) w sposób dowolny. Nie można przewidzieć z jakich usług będzie korzystał klient, do czasu wykorzystania kwoty zasilającej karnet.

Zainteresowany zamierza wprowadzić karnety do cennika i sprzedawać bezpośrednio klientom, bądź na podstawie umowy z innym przedsiębiorcą z karnetów korzystać będzie konkretna osoba (np. pracownik).

Poza karnetami Spółka zamierza oferować niezależnie swoje usługi osobom fizycznym i prawnym.

Natomiast w piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 27 stycznia 2016 r.), będącym uzupełnieniem wniosku, Zainteresowany poinformował, że jego zdaniem świadczone i opisane we wniosku usługi klasyfikowane będą jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” i zgodnie z klasyfikacją PKWiU mieszczą się w grupowaniu 93.29.1.

Spółka chce poszerzyć swoją ofertę i wprowadzić karnet typu „open”. W ramach karnetów „open” planuje się zaoferować możliwość korzystania zarówno z basenów, jacuzzi, sauny, dodatkowo z siłowni i kortów tenisowych oraz ograniczyć je do świadczenia usług wyłącznie w zakresie wstępu. Usługi te zawarte są w załączniku nr 3 katalogu towarów i usług objętych obniżonym opodatkowaniem pod poz. 186. Również w Interpretacji Ogólnej Nr PT1/033/32/354/LJU/14 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyjaśniono, że usługę korzystania z basenów sportowych, rekreacyjnych, sauny, siłowni, kortów tenisowych jeżeli można ją uznać za ruchomą aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu ograniczając ją wyłącznie w zakresie wstępu można opodatkować obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Karnety „open” nie obejmują zajęć z indywidualnym trenerem.

Zdarza się, że na basenach w ustalonych dniach i godzinach odbywają się zajęcia aqua aerobiku,w których uczestniczyć mogą wszyscy obecni na hali basenowej klienci. Są to zajęcia grupowe a klienci sami decydują czy chcą w nich uczestniczyć, czy też w tym czasie będą korzystać z innych wykupionych w ramach karnetu usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka będzie stawka podatku VAT dla usług świadczonych na podstawie karnetów typu „open” dla usług wstępu na basen+sauna+siłownia+korty+mecz...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi oferowane w ramach karnetu „open” opodatkowane będą stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Usługi wstępu na basen+sauna+siłownia+korty+mecz wykonywane będą w ramach kompleksowej usługi związanej z działalnością obiektów sportowych, zatem podlegają klasyfikacji PKWiU 93.11.10.0 jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych i opodatkowane są zgodnie z pkt 179 załącznika nr 3 do ustawy VAT w wysokości 8%. Usługa sauny, jako usługa samodzielna opodatkowana będzie stawką podatku VAT podstawową, która na dzień składania wniosku wynosi 23%. Jednak w opisywanej sytuacji usługa sauny będzie przez Spółkę świadczona w ramach usługi kompleksowej łącznie z wejściem na basen oraz dodatkowo wraz z innymi usługami takimi jak, korzystanie z kortów tenisowych czy siłowni na podstawie jednego karnetu. Usługa podstawowa to sprzedaż usług związanych z działalnością obiektów sportowych, dodatkowo usługą pomocniczą będzie możliwość skorzystania z sauny, która będzie w pakiecie sprzedawana w formule karnetu wstępu typu „open”. Karnet ten obejmował będzie wstęp na dowolne obiekty sportowe Spółki, niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja czy uprawianie sportu, a jego uzupełnieniem będzie usługa pomocnicza w stosunku do świadczenia głównego, czyli możliwość skorzystania z sauny, która razem z innymi usługami związanymi z działalnością obiektów sportowych, opodatkowana będzie również stawką 8% podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, w niektórych przypadkach ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku a ceny usług świadczonych przez Zainteresowanego mają zapewnić jedynie pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki. Wnioskodawca działa tak, aby uzyskiwać jak najniższą stratę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zainteresowany jest również klubem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Dodatkowo Spółka posiada obiekty sportowo-rekreacyjne takie jak: hala widowiskowo sportowa, stadion, boiska sportowe, korty tenisowe, baseny odkryte, krytą pływalnie, gabinety odnowy biologicznej i rehabilitacji, które udostępnia odpłatnie stowarzyszeniom sportowym, firmom oraz mieszkańcom miasta i okolic. W budynku, w którym znajduje się kryta pływalnia dodatkowo znajduje się również sauna fińska oraz sauna sucha, a klienci którzy chcą korzystać z sauny muszą najpierw stać się klientami krytej pływalni i za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem mogą skorzystać z sauny.

Zgodnie z klasyfikacją GUS przeważający rodzaj działalności Spółki to 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

Spółka oprócz usług sportowo-rekreacyjnych oferuje również między innymi usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, usługi sauny, odnowy biologicznej, gabinet masażu, usługi rehabilitacji, wynajem posiadanych obiektów. Spółka zamierza oferować zróżnicowane możliwości wstępu na posiadane obiekty sportowe: bilet wstępu jednorazowy oraz karnety wstępu wielorazowe. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca planuje zaoferować swoim klientom karnet wstępu na posiadane obiekty z możliwością wstępu na basen+saunę oraz wstęp na siłownię, korty, mecz (...). W ramach karnetów wstępu wielorazowych typu „open” istniałaby możliwość wstępu na poszczególne obiekty (basen, siłownia, korty, stadion, sauna) w sposób dowolny. Nie można przewidzieć z jakich usług będzie korzystał klient, do czasu wykorzystania kwoty zasilającej karnet. Zainteresowany zamierza wprowadzić karnety do cennika i sprzedawać bezpośrednio klientom, bądź na podstawie umowy z innym przedsiębiorcą z karnetów korzystać będzie konkretna osoba (np. pracownik). Poza karnetami Spółka zamierza oferować niezależnie swoje usługi osobom fizycznym i prawnym.

Ponadto, Zainteresowany poinformował, że jego zdaniem usługi świadczone i opisane we wniosku klasyfikowane będą jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” i zgodnie z klasyfikacją PKWiU mieszczą się w grupowaniu 93.29.1. Dodatkowo poinformował on, że chce poszerzyć swoją ofertę i wprowadzić karnet typu „open”. W ramach karnetów „open” planuje się zaoferować możliwość korzystania zarówno z basenów, jacuzzi, sauny, dodatkowo z siłowni i kortów tenisowych oraz ograniczyć je do świadczenia usług wyłącznie w zakresie wstępu. Usługi te zawarte są w załączniku nr 3 katalogu towarów i usług objętych obniżonym opodatkowaniem pod poz.186.

Karnety „open” nie obejmują zajęć z indywidualnym trenerem. Zdarza się, że na basenach w ustalonych dniach i godzinach odbywają się zajęcia aqua aerobiku, w których uczestniczyć mogą wszyscy obecni na hali basenowej klienci. Są to zajęcia grupowe a klienci sami decydują czy chcą w nich uczestniczyć, czy też w tym czasie będą korzystać z innych wykupionych w ramach karnetu usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące stawki podatku VAT dla usług świadczonych na podstawie karnetów typu „open”, uprawniających do wstępu na: basen+sauna+siłownia+korty+mecz.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki bądź zwolnienia, należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:
  • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  • do obiektów kulturalnych
  – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Należy wskazać, że przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”. Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumianą rekreację obejmują w szczególności zajęcia takie jak fitness czy aerobik, ale również taką aktywność, jak np. korzystanie z sauny.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form, ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy jednakże zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową” (pkt 4.5 uzasadnienia).

W sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca zamierza oferować zróżnicowane możliwości wstępu na posiadane obiekty sportowe: bilet wstępu jednorazowy oraz karnety wstępu wielorazowe. W ramach prowadzonej działalności Zainteresowany planuje zaoferować swoim klientom karnet wstępu na posiadane obiekty z możliwością wstępu na basen+saunę oraz wstęp na siłownię, korty, mecz piłki (...). W ramach karnetów wstępu wielorazowych typu „open” istniałaby możliwość wstępu na poszczególne obiekty (basen, siłownia, korty, stadion, sauna) w sposób dowolny. Nie można przewidzieć z jakich usług będzie korzystał klient, do czasu wykorzystania kwoty zasilającej karnet. Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że chce poszerzyć swoją ofertę i wprowadzić karnet typu „open”. W ramach karnetów „open” planuje się zaoferować możliwość korzystania zarówno z basenów, jacuzzi, sauny, dodatkowo z siłowni i kortów tenisowych oraz ograniczyć je do świadczenia usług wyłącznie w zakresie wstępu. Karnety „open” nie obejmują zajęć z indywidualnym trenerem. Zdarza się, że na basenach w ustalonych dniach i godzinach odbywają się zajęcia aqua aerobiku, w których uczestniczyć mogą wszyscy obecni na hali basenowej klienci. Są to zajęcia grupowe a klienci sami decydują czy chcą w nich uczestniczyć, czy też w tym czasie będą korzystać z innych wykupionych w ramach karnetu usług.

W ocenie tut. Organu, charakter świadczonych przez Wnioskodawcę, ww. usług, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji”, wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”. Zainteresowany – jak wynika z opisu sprawy – świadczy ww. usługi sprzedając bilety i karnety wstępu do obiektów wyposażonych w odpowiedni, niezbędny do realizacji tych usług sprzęt.

Jak wskazano wyżej dla usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie świadczone przez Wnioskodawcę usługi wstępu na podstawie karnetu typu „open” spełniają przesłanki uprawniające do objęcia ich 8% stawką VAT – w oparciu o art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Reasumując, dla usług świadczonych na podstawie karnetów typu „open” dla usług wstępu na basen+sauna+siłownia+korty+mecz, stawka podatku VAT będzie wynosiła 8%.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygniecie stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym usługi oferowane w ramach karnetu „open” opodatkowane będą stawka podatku VAT w wysokości 8% zostało uznane za prawidłowe. Należy jednak podkreślić, że prawo do korzystania z preferencyjnej stawki wynika z treści poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, a nie jak wskazał Wnioskodawca z poz. 179 tego załącznika. Bowiem w uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wyjaśnił, że usługi świadczone i opisane we wniosku klasyfikowane będą zgodnie z klasyfikacją PKWiU w grupowaniu 93.29.1, a nie w grupowaniu 93.11.10.0.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności zasad opodatkowania pozostałych czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę wynikających z opisu sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.