ILPP5/4512-1-254/15-2/AI | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla usług wstępu do klubu fitness (siłownia, sauna).
ILPP5/4512-1-254/15-2/AIinterpretacja indywidualna
 1. karnet
 2. sport
 3. stawki podatku
 4. usługi rekreacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży biletów lub karnetów uprawniających do wejścia i ćwiczeń indywidualnych w sali fitness i siłowni oraz brania udziału w zajęciach grupowych fitness – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży biletów lub karnetów uprawniających do wejścia i ćwiczeń indywidualnych w sali fitness i siłowni oraz brania udziału w zajęciach grupowych fitness.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany prowadzi działalność sklasyfikowaną według PKD 93.19.Z „Pozostała działalność związana ze sportem”. W ramach swojej działalności Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sprzedaje klientom jednorazowe bilety oraz karnety miesięczne uprawniające do wejścia do sali fitness oraz do siłowni. Takie bilety/karnety uprawniają klientów do:

 • korzystania z szatni i natrysków,
 • indywidualnego korzystania z sali ze sprzętem fitness i z samego sprzętu do ćwiczeń fitness (m.in. bieżnie i rowery stacjonarne),
 • indywidualnego korzystania z siłowni i z samego sprzętu do ćwiczeń siłowych (m.in. atlas, hantle, ławki pod sztangi),
 • brania udziału w zajęciach grupowych fitness (prowadzonych przez instruktorów współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji), organizowanych w sali fitness (w stałych terminach i miejscu określonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a nie na indywidualne życzenie klientów), przy użyciu występującego tam wyposażenia. Instruktorzy nie prowadzą zajęć indywidualnych i nie ustalają indywidualnych diet i programów ćwiczeń.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 ustawy o VAT, sprzedaż przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji klientom biletów lub karnetów uprawniających do wejścia i ćwiczeń indywidualnych w sali fitness i siłowni oraz brania udziału w zajęciach grupowych fitness jest w całości opodatkowana obniżoną stawką VAT (wynoszącą aktualnie 8% VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 ustawy o VAT, sprzedaż klientom biletów lub karnetów uprawniających do wejścia i ćwiczeń indywidualnych w sali fitness i siłowni oraz brania udziału w zajęciach grupowych fitness, jest w całości opodatkowana obniżoną stawką VAT (wynoszącą aktualnie 8% VAT). Na wstępie podkreślić należy, że sprzedaż biletów lub karnetów uprawniających do wejścia i ćwiczeń indywidualnych w sali fitness i siłowni oraz brania udziału w zajęciach grupowych fitness podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka ta, co do zasady, wynosi 8%).

Pod pozycją 186 wspomnianego załącznika nr 3 do ustawy wskazano „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU. Pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Zgodnie z treścią interpretacji ogólnej: „(...) Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness, czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. korzystanie z sauny (...)”.

Dlatego – zdaniem Wnioskodawcy – nie ma przeszkód, by do takich aktywności zaliczyć m.in. korzystanie z sali ze sprzętem fitness i z samego sprzętu, korzystanie z siłowni, czy branie udziału w zajęciach grupowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzonych przez instruktora. Wszystkie te świadczenia mają na celu aktywny wypoczynek, a przez to pozytywne oddziaływanie na zdrowie klientów. Są więc „pozostałymi” świadczeniami o charakterze rekreacyjnym (nie można ich zaklasyfikować do poz. 179 i 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT). Mając na względzie fakt, że sprzedaż klientom biletów lub karnetów uprawniających do wejścia i ćwiczeń indywidualnych w sali fitness i siłowni oraz brania udziału w zajęciach grupowych fitness jest zgodny z zakresem usług wskazanym w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT jako pozostałe usługi związane z rekreacją, należy zweryfikować, czy w przedmiotowej sytuacji będzie spełniony dodatkowy warunek do zastosowania obniżonej stawki VAT (wynikający z przepisu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), a mianowicie, czy oferowane pozostałe usługi związane z rekreacją będą dotyczyć wyłącznie wstępu (będą oferowane wyłącznie w zakresie wstępu). W interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił rozumienie tego dodatkowego warunku do zastosowania obniżonej stawki VAT na podstawie poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT („wyłącznie w zakresie wstępu”). Zgodnie z treścią interpretacji ogólnej „(...) Pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. (...) Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). Tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku (...) sali tanecznej – możliwość tańczenia (...), „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów (...)”;

„(...) sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną (...)”;

(...) Stawkę obniżoną VAT stosuje się (...) do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług (...)”.

Dlatego, skoro klient kupując w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji bilet lub karnet może wejść do sali fitness i siłowni i korzystać z pozostałych usług związanych z rekreacją, to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma możliwość stosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu do ceny uzyskiwanej ze sprzedaży biletów lub karnetów. Jest to bowiem sprzedaż „tytułem wstępu” do sali fitness i siłowni i korzystania z ich podstawowej oferty, co w świetle interpretacji ogólnej, powinno być opodatkowane obniżoną stawką VAT. Dodać należy, w zakres ten nie wchodzą świadczenia dodatkowe i „nadprogramowe”, takie jak m.in. układanie diety, czy trening personalny (które w kontekście interpretacji ogólnej powinny być wyłączone z zakresu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT). Dlatego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stoi na stanowisku, że w świetle art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 ustawy o VAT, sprzedaż klientom biletów lub karnetów uprawniających do wejścia i ćwiczeń indywidualnych w sali fitness i siłowni oraz brania udziału w zajęciach grupowych fitness, są w całości opodatkowane obniżoną stawką VAT (wynoszącą aktualnie 8% VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia, przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku, w niektórych przypadkach odwołują się m.in. do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) zwanej dalej: PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany prowadzi działalność sklasyfikowaną według PKD 93.19.Z „Pozostała działalność związana ze sportem”. W ramach swojej działalności Wnioskodawca sprzedaje klientom jednorazowe bilety oraz karnety miesięczne uprawniające do wejścia do sali fitness oraz do siłowni. Takie bilety/karnety uprawniają klientów do:

 • korzystania z szatni i natrysków,
 • indywidualnego korzystania z sali ze sprzętem fitness i z samego sprzętu do ćwiczeń fitness (m.in. bieżnie i rowery stacjonarne),
 • indywidualnego korzystania z siłowni i z samego sprzętu do ćwiczeń siłowych (m.in. atlas, hantle, ławki pod sztangi),
 • brania udziału w zajęciach grupowych fitness (prowadzonych przez instruktorów współpracujących z Wnioskodawcą) organizowanych w sali fitness (w stałych terminach i miejscu określonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , a nie na indywidualne życzenie klientów), przy użyciu występującego tam wyposażenia. Instruktorzy nie prowadzą zajęć indywidualnych i nie ustalają indywidualnych diet i programów ćwiczeń.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość w kwestii ustalenia, czy w świetle art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 ustawy, sprzedaż klientom biletów lub karnetów uprawniających do wejścia i ćwiczeń indywidualnych w sali fitness i siłowni oraz brania udziału w zajęciach grupowych fitness są w całości opodatkowane obniżoną stawką VAT (wynoszącą aktualnie 8% VAT).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

Zawarte w załączniku objaśnienie 1) wskazuje, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 - usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu:
  1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych
  - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 - usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU.

Z powołanych przepisów wynika, że stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały pozostałe usługi związane z rekreacją, jednakże wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, które objął 8% stawką podatku.

Należy zauważyć, że ustawodawca w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęć „rekreacja” oraz „wstęp”, aby zatem poznać ich znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”. Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz.186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. gimnastyka rekreacyjna w wodzie przeznaczona dla określonych grup (dzieci, seniorzy).

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”. Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy jednakże zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są (...) stawką podstawową”.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku Zainteresowany prowadzi klub fitness, w którym oferuje możliwość:

 • indywidualnego korzystania z sali ze sprzętem fitness i z samego sprzętu do ćwiczeń fitness (m.in. bieżnie i rowery stacjonarne),
 • indywidualnego korzystania z siłowni i z samego sprzętu do ćwiczeń siłowych (m.in. atlas, hantle, ławki pod sztangi),
 • brania udziału w zajęciach grupowych fitness (prowadzonych przez instruktorów współpracujących z Wnioskodawcą) organizowanych w sali fitness (w stałych terminach i miejscu określonym przez Zainteresowanego, a nie na indywidualne życzenie klientów), przy użyciu występującego tam wyposażenia – instruktorzy nie prowadzą zajęć indywidualnych i nie ustalają indywidualnych diet i programów ćwiczeń,

na podstawie zakupu różnego rodzaju kart wstępu, tj. jednorazowych biletów wstępu, bądź karnetu miesięcznego uprawniającego do wejścia do sali fitness oraz do siłowni.

W ocenie tut. Organu charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, ocenianych przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”. Zainteresowany – jak wynika z opisu sprawy – w ramach usług wstępu udostępnia do korzystania określone pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz organizuje w sali fitness grupowe zajęcia fitness (prowadzone przez instruktorów współpracujących z Wnioskodawcą). Zapewnienie tego rodzaju obsługi nie ma charakteru wsparcia indywidualnego, ani też nie realizuje celów szkoleniowych. Opłata za wstęp nie obejmuje usług dodatkowych, takich jak przykładowo układanie diety, czy trening personalny.

Jak wskazano powyżej, pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie – typowe dla danego obiektu.

Zatem należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie mamy do czynienia z usługami związanymi ze wstępem. Wykupienie karty wstępu w postaci m.in. jednorazowych biletów wstępu, bądź karnetu miesięcznego uprawnia do wejścia do sali fitness oraz do siłowni i daje możliwość korzystania ze znajdujących się w siłowni i w sali fitness urządzeń i pomieszczeń w sposób typowy dla tego rodzaju obiektu poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę klientom biletów lub karnetów uprawniających do wejścia i ćwiczeń indywidualnych w sali fitness i siłowni oraz brania udziału w zajęciach grupowych fitness jest opodatkowana obniżoną 8% stawką VAT – zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, w którym wymienione zostały „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU”.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.