ILPP5/4512-1-237/15-4/WB | Interpretacja indywidualna

Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% do sprzedaży naturalnej wody kokosowej z cząstkami kokosa.
ILPP5/4512-1-237/15-4/WBinterpretacja indywidualna
 1. napoje bezalkoholowe
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. stawka
 5. stawki podatku
 6. woda
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% do sprzedaży naturalnej wody kokosowej z cząstkami kokosa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% do sprzedaży naturalnej wody kokosowej z cząstkami kokosa. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz pełnomocnictwo, z którego wynika prawo osoby podpisanej pod wnioskiem do występowania w imieniu Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma „A” Sp. z o.o. od wielu lat jest importerem oraz dystrybutorem produktów spożywczych klasy premium.

Wnioskodawca zaimportował artykuły spożywcze – napoje, co do których Zainteresowany ma wątpliwości odnośnie zastosowania stawki podatku VAT.

Wniosek dotyczy następującego artykułu:

 • a” – naturalna woda kokosowa z cząstkami kokosa (zawartość soku kokosowego 68,9%).

Składniki: sok kokosowy z młodych kokosów (68,9%), miąższ kokosowy (6,6%), woda, cukier trzcinowy.

Wnioskodawca zakwalifikował napój z symbolem PKWiU 11.07.19.0, jako „pozostałe napoje bezalkoholowe”. Zainteresowany sprzedaje napój w chwili obecnej z 23% stawką podatku VAT.

W piśmie z dnia 13 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany odpowiadając na pytania tut. Organu o treści: „czy wskazana w opisie sprawy naturalna woda kokosowa z cząstkami kokosa to napój bezalkoholowy i niegazowany...” oraz „czy wskazana w opisie sprawy naturalna woda kokosowa z cząstkami kokosa to napój, w którym udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego...” – wskazał, że: „opisany we wniosku produkt jest napojem niegazowanym i bezalkoholowym oraz, że udział masowy soku kokosowego w tym napoju wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy skład napoju, który Wnioskodawca zaimportował, a który zakwalifikował z symbolem PKWiU 11.07.19.0 do grupy „pozostałe napoje bezalkoholowe”, pozwala na sprzedawanie go przy zastosowaniu obniżonej 5% stawki podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ napój zawiera minimum 20% soków pozyskiwanych z owoców, Zainteresowany uważa za zasadne zakwalifikowanie napoju do grupy „pozostałe napoje bezalkoholowe”. Umieszczenie napoju w grupie z symbolem PKWiU 11.07.19.0, w konsekwencji uprawniać będzie Wnioskodawcę do zastosowania przy jego sprzedaży 5% stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późń. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od wielu lat jest importerem oraz dystrybutorem produktów spożywczych klasy premium. Zainteresowany zaimportował artykuły spożywcze – napoje i ma wątpliwości dotyczące zastosowania stawki podatku VAT odnośnie sprzedaży naturalnej wody kokosowej z cząstkami kokosa o następującym składzie: sok kokosowy

z młodych kokosów (68,9%), miąższ kokosowy (6,6%), woda, cukier trzcinowy. Wnioskodawca sklasyfikował napój, jako „pozostałe napoje bezalkoholowe” PKWiU 11.07.19.0. Zainteresowany sprzedaje napój w chwili obecnej z 23% stawką podatku VAT. Opisany we wniosku produkt jest napojem niegazowanym i bezalkoholowym, a udział masowy soku kokosowego w tym napoju wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości zastosowania stawki 5% do ww. towaru.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno jednak w treści wskazanej ustawy o VAT, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%) pod pozycją 52 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

Zgodnie z pkt 1 objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Powyższe oznacza, że stawkę obniżoną w wysokości 8% można zastosować dla świadczonych usług lub zbywanych towarów, jeżeli te usługi lub towary zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy i jednocześnie, na podstawie odrębnych przepisów, nie korzystają ze zwolnienia od podatku lub nie spełniają przesłanek do objęcia ich niższą stawką VAT niż 8%.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów, wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku tym stanowiącym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%” w pozycji 31 wymieniono mieszczące się pod symbolem PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

Zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika, termin »ex« dotyczy tylko danego wyrobu z danego ugrupowania.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT – przez „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

W związku z powyższym wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że z obniżonej do 5% stawki VAT mogą korzystać m.in. sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 11.07.19.0 napoje bezalkoholowe, pod warunkiem, że są to napoje niegazowane i że udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego tego napoju.

Jak wskazał Wnioskodawca naturalna woda kokosowa z cząstkami kokosa to sklasyfikowany w PKWiU pod pozycją 11.07.19.0 napój bezalkoholowy i niegazowany. Ponadto odpowiadając na pytanie tut. Organu o treści „czy wskazana w opisie sprawy naturalna woda kokosowa z cząstkami kokosa to napój, w którym udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego...” – Zainteresowany wyjaśnił, że: „udział masowy soku kokosowego w tym napoju wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego”. Jednocześnie we własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca zawarł stwierdzenie, że napój zawiera minimum 20% soku pozyskiwanego z owoców.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że naturalna woda kokosowa z cząstkami kokosa to sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 11.07.19.0 napój bezalkoholowy, niegazowany a w jego składzie surowcowym udział soku owocowego (soku kokosowego) wynosi nie mniej niż 20%, spełnione są warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w zw. z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, a zatem przy sprzedaży napoju Wnioskodawca może stosować stawkę VAT w wysokości 5%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W świetle powyższego tut. Organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zaistniały stan faktyczny pokrywa się z opisem tego stanu podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, udzielona interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.