ILPP5/4512-1-101/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cmentarnych.
ILPP5/4512-1-101/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. cmentarze
 2. opodatkowanie
 3. stawka preferencyjna
 4. stawki podatku
 5. usługi pogrzebowe
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cmentarnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cmentarnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Rada Gminy w dniu 1 stycznia 2006 r. uchwałą z dnia 29 grudnia 2005 r. utworzyła Zakład. Następnie uchwałą z dnia 21 stycznia 2011 r. wprowadziła uchwałę w sprawie zmiany nazwy zakładu oraz nadania nowego statutu. Z dniem 15 kwietnia 2011 r. nadano nazwę Samorządowy (...).

W statucie, o którym mowa powyżej powołano Wnioskodawcę do prowadzenia zadań własnych Gminy . Do jednego z nich należy zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i w związku z powyższym pobierane są opłaty (zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 r.) za:

 • miejsce lub rezerwację na cmentarzu dla grobów na 20 lat,
 • za odnowienie opłaty za miejsce na cmentarzu w grobie ziemnym na kolejne 20 lat,
 • za miejsce pod grobowiec na 20 lat i kolejne 20 lat,
 • opłata za wjazd samochodem na cmentarz,
 • opłata za korzystanie z domu pogrzebowego (kaplicy).

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobierane są w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).

Usługi te objęte są jednym grupowaniem według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): 96.03.12.0. W GUS w załączniku RG-RD do wniosku RG-1 wykazano tą działalność zgodnie z ww. klasyfikacją.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynność ta podlega opodatkowaniu VAT. Ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. Z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 ustawy – stawka podatku wynosi 8% i stosowana jest na podstawie PKWiU zapisanego pod poz. 180.

Za pobrane wyżej wymienione opłaty Wnioskodawca wystawia fakturę VAT i rejestruje tą czynność na kasie fiskalnej, paragon podpina pod kopię faktury.

Za wyżej wymienione usługi Zainteresowany pobiera 8% podatek VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy powyższe opłaty za usługi cmentarne opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosuje on właściwą stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, na które powołuje się w opisie stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług dla czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 180 mieszczą się – sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 96.03 – „usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną”.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Rada Gminy utworzyła Samorządowy (...), który powołano do prowadzenia zadań własnych Gminy. Do jednego z nich należy zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i w związku z powyższym pobierane są opłaty za:

 • miejsce lub rezerwację na cmentarzu dla grobów na 20 lat,
 • za odnowienie opłaty za miejsce na cmentarzu w grobie ziemnym na kolejne 20 lat,
 • za miejsce pod grobowiec na 20 lat i kolejne 20 lat,
 • opłata za wjazd samochodem na cmentarz,
 • opłata za korzystanie z domu pogrzebowego (kaplicy).

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że, wszystkie ww. usługi zarządzania cmentarzem mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03.12.0 „Usługi pogrzebowe i pokrewne”.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wyraźnie podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Jak wskazano wyżej, w poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy, jako opodatkowane stawką obniżoną (8%) wymieniono usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 96.03.

Mając zatem na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy wskazać, że jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę dotyczące zarządzania cmentarzem, zostały prawidłowo zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 96.03 – to podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 i 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

Należy zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania ww. usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. Organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości, dokonanego przez Wnioskodawcę, przyporządkowania formalnego towaru lub usługi do grupowania statystycznego. Kwestie dotyczące sklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania nie mieszczą się bowiem w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.