ILPP4/4512-1-64/15-5/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży owada Trichogramma brassicae (kruszynka).
ILPP4/4512-1-64/15-5/ISNinterpretacja indywidualna
  1. stawki podatku
  2. towar
  3. zwierzęta
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży owada Trichogramma brassicae (kruszynka) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży owada Trichogramma brassicae (kruszynka). Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o informację doprecyzowującą opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność usługowo-handlową w branży rolniczej. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE. Zainteresowany zamierza w 2015 r. zakupić z Niemiec owada – Trichogramma brassicae (kruszynka), przeznaczonego do biologicznego zwalczania szkodników na uprawach rolnych, a następnie sprzedawać w Polsce. Wnioskodawca w 2014 r. wystąpił do Urzędu Statystycznego o sklasyfikowanie owada Trichogramma brassicae (kruszynka) zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W odpowiedzi na pismo Zainteresowanego, Ośrodek Klasyfikacji Urzędu Statystycznego dokonał klasyfikacji owada – Trichogramma brassicae (kruszynka), przeznaczonego do biologicznego zwalczania szkodników na uprawach rolnych, zaliczając do grupy PKWiU 01.49.19.0 „Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Wnioskodawca, owada – Trichogramma brassicae (kruszynka) – zamierza sprzedawać rolnikom i hurtownikom.

W złożonym uzupełnieniu Zainteresowany wskazał, że owad będący przedmiotem zapytania jest entomofagiem – stawonogiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosuje stawkę podatku VAT w wysokości 8% przy sprzedaży owada Trichogramma brassicae (kruszynka)...

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku VAT w wysokości 8% przy transakcji sprzedaży owada – Trichogramma brassicae (kruszynka) będzie prawidłowa. Zainteresowany uważa, że z otrzymanej odpowiedzi Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego wynika wprost, że kruszynek jest zaliczony do grupy PKWiU 01.49.19.0 „Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane”. W załączeniu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych jest podana lista towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%. Pod pozycją nr 2 w wymienionej liście znajdują się entomofagi – wyłącznie stawonogi i nicienie (PKWiU ex 01.49.19.0) dla których ma zastosowanie stawka 8%. Owad Trichogramma brassicae (kruszynek) przeznaczony do biologicznego zwalczania szkodników na uprawach rolnych w systematyce należy do gromady – owady, typ stawonogi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pod pojęciem sprzedaży – na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z art. 5a ustawy wynika, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z kolei w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 2 załącznika do ww. rozporządzenia, wymieniono Entomofagi – wyłącznie stawonogi i nicienie (PKWiU ex 01.49.19.0).

Zwrócić trzeba uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie zapisu ex przy symbolu PKWiU ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do danego wyrobu z danego grupowania.

Użycie przedrostka „ex” oznacza zatem, że dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

W związku z powyższym zapis „ex 01.49.19.0” oznacza, że z całej pozycji PKWiU 01.49.19.0 pod nazwą „Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane”, opodatkowaniu stawką 8% podlegają Entomofagi – wyłącznie stawonogi i nicienie.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedawać w Polsce rolnikom i hurtownikom, owada – Trichogramma brassicae (kruszynka), przeznaczonego do biologicznego zwalczania szkodników na uprawach rolnych. Ośrodek Klasyfikacji Urzędu Statystycznego dokonał klasyfikacji ww. owada, zaliczając go do grupy PKWiU 01.49.19.0 „Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Owad będący przedmiotem zapytania jest entomofagiem – stawonogiem.

Mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że dostawa owada Trichogramma brassicae (kruszynka), będącego entomofagiem – stawonogiem, będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 2 załącznika cyt. rozporządzenia.

Zatem, Wnioskodawca prawidłowo zastosuje stawkę podatku w wysokości 8% przy sprzedaży owada Trichogramma brassicae (kruszynka).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.