ILPP4/443-677/14-5/BA | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku dla importu oprawek do okularów korekcyjnych.
ILPP4/443-677/14-5/BAinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. okulary
 3. opodatkowanie
 4. stawki podatku
 5. wyroby medyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku dla importu oprawek do okularów korekcyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku dla importu oprawek do okularów korekcyjnych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem prowadzonej przez Zainteresowanego działalności jest sprzedaż oprawek do okularów korekcyjnych. Wnioskodawca opodatkowany jest na zasadach ogólnych, prowadzi pełną księgowość oraz jest podatnikiem podatku VAT. Produkty oferowane w ramach swojej działalności Zainteresowany importuje spoza Unii Europejskiej, gdzie produkuje je pod należącymi do niego znakami towarowymi. Przy odprawie celnej towaru Wnioskodawca stosuje procedurę uproszczoną zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. W chwili obecnej, w związku z niejednoznacznym stanowiskiem organów skarbowych (interpretacje indywidualne oraz wyroki sądowe), oprawki do okularów korekcyjnych są sprzedawane z zastosowaniem stawki podstawowej 23% VAT. Zainteresowany chce zastosować 8% stawkę VAT przy sprzedaży oprawek do okularów korekcyjnych. Oferowane wyroby po sprowadzeniu na terytorium Polski sprzedawane są polskim kontrahentom, wykorzystującym je do wykonania okularów korekcyjnych. Oprawki do okularów korekcyjnych znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy zostały zarejestrowane jako wyrób medyczny w rejestrze wyrobów medycznych prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prowadzonych na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.). Oprawki do okularów korekcyjnych spełniają definicję wyposażenia wyrobu medycznego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 33, do których ustawa w art. 2 ust. 2 nakazuje stosować wszystkie postanowienia ustawy odnoszące się do wyrobów medycznych. W stosunku do wszystkich oferowanych przez Wnioskodawcę oprawek została przeprowadzona ocena zgodności, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z dnia 12 lipca 1993 r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82), na podstawie której wyroby zostały oznaczone znakiem CE.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że w chwili obecnej rozlicza się metodą kasową. Oprawki są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odpraw celnych dokonanych na terytorium Polski bądź jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Oprawy do okularów korekcyjnych nie są objęte żadnym zezwoleniem przedmiotowym, które należałoby otrzymać by móc je wprowadzać do obrotu. Przy odprawie celnej towaru Wnioskodawca stosuje procedurę uproszczoną zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów usług, z zastosowaniem konstrukcji podatkowej VAT-u odroczonego. VAT jest rozliczany metodą kasową, w okresach kwartalnych. Wszystkie deklaracje VAT-7K za okres działalności Zainteresowanego zostały złożone w ustawowym terminie w Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu. Import oprawek do okularów opodatkowany był stawką 23% VAT. Daty dokonywanych odpraw celnych dokonanych w Urzędzie Celnym:

 • dnia 24 marca 2014 r., dnia 19 maja 2014 r., dnia 5 sierpnia 2014 r., dnia 6 listopada 2014 r., dnia 8 grudnia 2014 r., dnia 14 grudnia 2014 r., dnia 13 stycznia 2015 r.

Daty dokonywanych odpraw celnych na terytorium Unii Europejskiej:

 • dnia 18 marca 2014 r., dnia 4 września 2014 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania stawki podatku VAT w zaimportowanych towarach ze stawką 23%, w przypadku dokonywania ich sprzedaży ze stawką 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, po przyjęciu zgłoszenia celnego może on wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości (art. 33 ust. 2 ustawy o VAT).

W przypadku importu towarów obowiązek podatkowy powstaje generalnie z chwilą powstania długu celnego (art. 19a ust. 9 ustawy o VAT). Z kolei dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwota wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego.

Prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do importowanych przez Zainteresowanego towarów powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on dokument celny.

Gdyby Wnioskodawca nie wykazał VAT naliczonego w deklaracji za wskazany okres, mógłby to zrobić w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Przy czym, jak wskazano w art. 86 ust. 10d pkt 2 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku gdy organ celny wydał decyzję na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik ją otrzymał. Obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez Zainteresowanego zapłaty podatku wynikającego z tej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT związanego z importem do którego zastosowano zawyżoną 23% stawkę podatku przy dokonywaniu sprzedaży ze stawką 8%. Na Zainteresowanym nie ciąży obowiązek skorygowania stawki podatku VAT przy imporcie ze stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez import towarów – art. 2 pkt 7 ustawy – rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną, lub zerową stawkę celną.

Stosownie do art. 33a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Art. 41 ust. 2a ustawy stanowi, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W świetle art. 146a ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 41 ust. 15 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 743), w którym określił wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do tego rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia określono wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia wykazano towary, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

Z analizy powyższych załączników wynika, że w odniesieniu do towarów będących przedmiotem sprawy, ustawodawca nie przewidział opodatkowania ich importu stawkami obniżonymi. W konsekwencji, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku VAT dla importowanych przez Wnioskodawcę towarów wynosi 23%.

Zatem, Zainteresowany nie ma obowiązku skorygowania stawki podatku VAT dla importowanych towarów, które opodatkował stawką podatku w wysokości 23%.

Bez znaczenia dla powyższego rozstrzygnięcia pozostaje wysokość stawki podatku od towarów i usług, zastosowanej przy sprzedaży oprawek do okularów korekcyjnych na terytorium kraju.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ciąży na nim obowiązek skorygowania stawki podatku przy imporcie ze stawką 23%, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ zwraca uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska własnego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W szczególności dotyczy to stawki podatku dla sprzedaży oprawek do okularów korekcyjnych na terytorium kraju oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów.

W przedmiotowej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie korekty podatku dla importu oprawek do okularów korekcyjnych. Natomiast w zakresie stawki podatku dla dostawy oprawek do okularów korekcyjnych na terytorium kraju wydana została w dniu 20 marca 2015 r. interpretacja indywidualna nr ILPP4/443-677/14-4/BA.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.