ILPP4/443-541/14-5/EWW | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla dostawy „Ziela angielskiego ziarno” doczyszczonego, zgrysowanego i zmielonego.
ILPP4/443-541/14-5/EWWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. obniżenie stawki podatku
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedawanego przez Wnioskodawcę „Ziela angielskiego ziarno” zgrysowanego o grupowaniu PKWiU 10.84.23.0 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedawanego przez Wnioskodawcę „Ziela angielskiego ziarno” zgrysowanego o grupowaniu PKWiU 10.84.23.0. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) poprzez przyporządkowanie pytań do stanów faktycznych i zdarzenia przyszłego oraz o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest importerem towarów. Przedmiotem importu są przyprawy.

Wnioskodawca:

 • sprzedaje zaimportowane przyprawy w formie nieprzetworzonej,
 • dokonuje doczyszczania, grysowania, mielenia przypraw, które sprzedaje klientom,
 • do bezpośredniej sprzedaży, doczyszczania, grysowania, mielenia, wykorzystywane są również przyprawy zakupione na terenie kraju i Unii Europejskiej.

Do sprzedaży na terenie kraju „Ziela angielskiego ziarno”, które Wnioskodawca:

 • doczyścił właściwy jest symbol PKWiU 01.28.12.0;
 • zgrysował właściwy jest symbol PKWiU 10.84.23.0;
 • zmielił – właściwy jest symbol PKWiU 10.84.23.0.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do sprzedaży na terenie kraju „Ziela angielskiego ziarno”, które Wnioskodawca zgrysował, sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0 – właściwa jest stawka podatku VAT w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgrysowane ziele angielskie należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W świetle art. 146a ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy – dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży na terytorium kraju „Ziela angielskiego ziarno” zgrysowanego - sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0.

Ziele angielskie to wysuszone, niedojrzałe owoce drzewa pimentowego, wonne, brunatnoszare, o pikantnym smaku, używane jako przyprawa do potraw - Słownik Współczesny Języka Polskiego, pod red. prof. dr hab. Bogusława Dunaja, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996 r., s. 1359, kol. II.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 8 wskazano „Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki” o PKWiU ex 01.28.12.0.

Natomiast w załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 5%, w poz. 10 znajdują się towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.28.12.0 „Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki”.

Jak wynika z powyższego, symbol PKWiU ex 01.28.12.0 został wymieniony w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 10 do ustawy. Zgodnie z pkt 1 Objaśnień do załącznika nr 3, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma niższa stawka podatku lub zwolnienie.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy - przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zaznaczyć należy, że jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

Z treści powołanych przepisów wynika, że preferencyjną stawką podatku w wysokości 5% objęta jest dostawa wyłącznie produktów sklasyfikowanych w PKWiU ex 01.28.12.0 „Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki”.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że dla sprzedaży „Ziela angielskiego ziarno” zgrysowanego nie będzie miała zastosowania obniżona stawka podatku. Wnioskodawca wskazał dla tego towaru grupowanie PKWiU 10.84.23.0, dla którego ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki podatku. Zatem sprzedaż na terytorium kraju „Ziela angielskiego ziarno” zgrysowanego, będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie stawki podatku dla sprzedawanego przez Wnioskodawcę „Ziela angielskiego ziarno” zgrysowanego o grupowaniu PKWiU 10.84.23.0. Natomiast w części dotyczącej stanów faktycznych w zakresie stawki podatku dla sprzedawanego przez Wnioskodawcę „Ziela angielskiego ziarno” o grupowaniu PKWiU 01.28.12.0, „Ziela angielskiego ziarno” doczyszczonego o grupowaniu PKWiU 01.28.12.0 i „Ziela angielskiego ziarno” zmielonego o grupowaniu PKWiU 10.84.23.0 oraz w zakresie zmiany stawki podatku w wyniku doczyszczania „Ziela angielskiego ziarno”, wydana została interpretacja indywidualna z dnia 9 stycznia 2015 r. nr ILPP4/443 541/14 4/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa towarów
IBPP4/4512-47/15/EK | Interpretacja indywidualna

obniżenie stawki podatku
ILPP1/443-732/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ILPP1/443-772/14-4/AI | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.