ILPP4/443-541/14-4/EWW | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla dostawy „Ziela angielskiego ziarno” doczyszczonego, zgrysowanego i zmielonego.
ILPP4/443-541/14-4/EWWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. obniżenie stawki podatku
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedawanego przez Wnioskodawcę „Ziela angielskiego ziarno” o grupowaniu PKWiU 01.28.12.0, „Ziela angielskiego ziarno” doczyszczonego o grupowaniu PKWiU 01.28.12.0 oraz „Ziela angielskiego ziarno” zmielonego o grupowaniu PKWiU 10.84.23.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedawanego przez Wnioskodawcę „Ziela angielskiego ziarno” o grupowaniu PKWiU 01.28.12.0, „Ziela angielskiego ziarno” doczyszczonego o grupowaniu PKWiU 01.28.12.0 oraz „Ziela angielskiego ziarno” zmielonego o grupowaniu PKWiU 10.84.23.0. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) poprzez przyporządkowanie pytań do stanów faktycznych i zdarzenia przyszłego oraz o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca jest importerem towarów. Przedmiotem importu są przyprawy.

Wnioskodawca:

 • sprzedaje zaimportowane przyprawy w formie nieprzetworzonej,
 • dokonuje doczyszczania, grysowania, mielenia przypraw, które sprzedaje klientom,
 • do bezpośredniej sprzedaży, doczyszczania, grysowania, mielenia, wykorzystywane są również przyprawy zakupione na terenie kraju i Unii Europejskiej.

Do sprzedaży na terenie kraju „Ziela angielskiego ziarno”, które Wnioskodawca:

 • doczyścił właściwy jest symbol PKWiU 01.28.12.0;
 • zgrysował właściwy jest symbol PKWiU 10.84.23.0;
 • zmielił – właściwy jest symbol PKWiU 10.84.23.0.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy do sprzedaży na terenie kraju „Ziela angielskiego ziarno”, sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 01.28.12.0 właściwa jest stawka podatku VAT w wysokości 5%...
 • Czy do sprzedaży na terenie kraju „Ziela angielskiego ziarno”, które Wnioskodawca:
  • doczyścił, sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 01.28.12.0 – właściwa jest stawka podatku VAT w wysokości 5%...
  • zmielił, sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0 – właściwa jest stawka podatku VAT w wysokości 23%...
 • Czy doczyszczanie przypraw zmienia stawkę podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Minister Finansów dnia 10 grudnia 2012 r. w interpretacji indywidualnej sygn. PT8/033/225/745/PBD/12/PK-1458 dokonał zmiany interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określając jako właściwą dla „Ziela angielskiego ziarno” sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 01.28.12.0 stawkę podatku VAT w wysokości 5%. Wnioskodawca uważa, że jest to stawka prawidłowa i nie ma na nią wpływu sposób suszenia. Podobnie jak suszenie pszenicy w suszarniach nie zmienia stawki podatku VAT na pszenicę.

W opinii Wnioskodawcy, doczyszczone ziele angielskie jest nadal surowym zielem angielskim i ma do niego zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 5%.

Zmielone ziele angielskie należy zdaniem Wnioskodawcy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Wnioskodawca uważa, że doczyszczanie towaru nie zmienia stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W świetle art. 146a ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy – dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca sprzedaje na terytorium kraju:

 • Ziele angielskie ziarno” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 01.28.12.0,
 • Ziele angielskie ziarno” doczyszczone, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 01.28.12.0,
 • Ziele angielskie ziarno” zmielone, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.84.23.0.

  Ziele angielskie to wysuszone, niedojrzałe owoce drzewa pimentowego, wonne, brunatnoszare, o pikantnym smaku, używane jako przyprawa do potraw - Słownik Współczesny Języka Polskiego, pod red. prof. dr hab. Bogusława Dunaja, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996 r., s. 1359, kol. II.

  Zatem ziele angielskie – choć nie zostało w opisanej klasyfikacji PKWiU wymienione z nazwy – to jednak przynależy do symbolu PKWiU 01.28.12.0, ponieważ jest rośliną przyprawową z rodzaju pimenta.

  W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 8 wskazano „Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki” o PKWiU ex 01.28.12.0.

  Natomiast w załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 5%, w poz. 10 znajdują się towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.28.12.0 „Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki”.

  Jak wynika z powyższego, symbol PKWiU ex 01.28.12.0 został wymieniony w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 10 do ustawy. Zgodnie z pkt 1 Objaśnień do załącznika nr 3, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma niższa stawka podatku lub zwolnienie.

  W myśl art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

  Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

  Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

  Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

  Zaznaczyć należy, że jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

  Z treści powołanych przepisów wynika, że preferencyjną stawką podatku w wysokości 5% objęta jest dostawa wyłącznie produktów sklasyfikowanych w PKWiU ex 01.28.12.0 „Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki”.

  Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że sprzedaż towarów „Ziele angielskie ziarno” oraz „Ziele angielskie ziarno” doczyszczone, które sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 01.28.12.0, korzysta z obniżonej, tj. 5% stawki podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z tego, że ww. ziele angielskie – będąc rośliną przyprawową z rodzaju pimenta – sklasyfikowane jest pod symbolem PKWiU 01.28.12.0. W konsekwencji, na podstawie poz. 10 załącznika nr 10 do ustawy w zw. z art. 41 ust. 2a ustawy, możliwe jest do sprzedaży na terytorium kraju ww. towarów zastosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 5%.

  Jak wynika z udzielonych przez Wnioskodawcę informacji, doczyszczone ziele angielskie ziarno należy również do grupowania PKWiU 01.28.12.0. Tym samym należy stwierdzić, że doczyszczanie „Ziela angielskiego ziarno” jeżeli nie zmienia podanej klasyfikacji statystycznej nie zmienia stawki podatku od towarów i usług dla tego towaru.

  Natomiast dla sprzedaży „Ziela angielskiego ziarno” zmielonego, nie ma zastosowania obniżona stawka podatku. Wnioskodawca wskazał dla tego towaru grupowanie statystyczne PKWiU 10.84.23.0, dla którego ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki podatku. Zatem sprzedaż na terytorium kraju „Ziela angielskiego ziarno” zmielonego, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

  Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej stanów faktycznych w zakresie stawki podatku dla sprzedawanego przez Wnioskodawcę „Ziela angielskiego ziarno” o grupowaniu PKWiU 01.28.12.0, „Ziela angielskiego ziarno” doczyszczonego o grupowaniu PKWiU 01.28.12.0 i „Ziela angielskiego ziarno” zmielonego o grupowaniu PKWiU 10.84.23.0. Natomiast w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie stawki podatku dla sprzedawanego przez Wnioskodawcę „Ziela angielskiego ziarno” zgrysowanego o grupowaniu PKWiU 10.84.23.0 wydana została interpretacja indywidualna z dnia 9 stycznia 2015 r. nr ILPP4/443 541/14 5/EWW.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

 • Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

  dostawa towarów
  IBPP4/4512-47/15/EK | Interpretacja indywidualna

  obniżenie stawki podatku
  ILPP1/443-732/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

  stawki podatku
  ILPP1/443-772/14-4/AI | Interpretacja indywidualna

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.