ILPP4/443-513/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedaży narko-testu.
ILPP4/443-513/14-2/BAinterpretacja indywidualna
  1. sprzedaż
  2. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedaży narko-testu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedaży narko -testu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza importować z USA testy immunologiczne do identyfikacji spożycia narkotyków przez badanego o nazwie A. – do dalszej odsprzedaży. Test będzie przeznaczony do badań przesiewowych wykonywanych przez między innymi Policję, Straże Miejskie i/lub Gminne oraz inne „służby”, które są uprawnione do takich badań na podstawie innych przepisów prawa polskiego. Importowane testy będą zatem sprzedawane tym instytucjom na podstawie umów zawartych po ewentualnym wygraniu przetargów ogłoszonych przez te instytucje. Celem zastosowania ww. testów ma być wstępna ocena obecności narkotyku w ślinie osoby badanej, której pozytywny wynik wykazujący obecność narkotyku w ślinie badanego będzie podstawą skierowania badanego do dalszych – szczegółowych badań. A. posiada deklarację CE. Ustalono, że właściwym kodem w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jest kod nr: 20.59.52.0: Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu: preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne gdzie indziej nie sklasyfikowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dla tego konkretnego narko-testu: A. przyjęta stawka 8% jest stawką właściwą...

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwe będzie zastosowanie stawki 8% VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.): dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (...) oraz z zastrzeżeniem art. 146f, zgodnie z art. 146a pkt 2 niniejszej ustawy.

W załączniku nr 3 do cytowanej ustawy VAT w poz. 86 podany jest kod PKWiU 2008 wyłącznie (ex): 20.59.52.0 z następującym wyszczególnieniem grupy towarów: Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów: złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne; gdzie indziej nie sklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji.

Według Wnioskodawcy test, który zamierza on importować mieści się w grupie towarów, do których zastosowanie ma stawka 8% VAT, czyli „(...) odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne (...) – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W świetle art. 146a ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
  3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
  4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają zatem m.in. towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. I tak, w poz. 86 tego załącznika wymieniono towary, tj. „Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji” – PKWiU ex 20.59.52.0.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza importować z USA testy immunologiczne do identyfikacji spożycia narkotyków przez badanego o nazwie A. – do dalszej odsprzedaży. Test będzie przeznaczony do badań przesiewowych wykonywanych przez między innymi Policję, Straże Miejskie i/lub Gminne oraz inne „służby”, które są uprawnione do takich badań na podstawie innych przepisów prawa polskiego. Celem zastosowania ww. testów ma być wstępna ocena obecności narkotyku w ślinie osoby badanej, której pozytywny wynik wykazujący obecność narkotyku w ślinie badanego będzie podstawą skierowania badanego do dalszych – szczegółowych badań. A. posiada deklarację CE. Właściwym kodem w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jest kod nr: 20.59.52.0: Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu: preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą zastosowania właściwej stawki dla sprzedaży narko -testu: A.

W poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy wskazano, że stawka podatku w wysokości 8% znajduje zastosowanie dla towarów o symbolu PKWiU z 2008 r. ex 20.59.52.0. Użycie „ex” przed numerem grupowania PKWiU oznacza, że obniżona stawka podatku ma zastosowanie wyłącznie do ściśle określonych towarów z danego grupowania PKWiU.

Z powyższego wynika, że możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% dotyczy jedynie testów i odczynników diagnostycznych medycznych, nie zaś testów i odczynników diagnostycznych niemedycznych.

Ustawa o podatku od towarów usług nie definiuje pojęcia „medyczne”, wobec tego pojęcie to należy określać przy zastosowaniu wykładni językowej i posiłkować się ogólnie przyjętą definicją wskazaną w słowniku języka polskiego. Zgodnie z definicją Współczesnego Słownika Języka Polskiego (wyd. Langendscheidt), „medyczny” oznacza mający związek z medycyną. „Medycyna” zaś oznacza naukę poświęconą ochronie zdrowia ludzkiego, badającą przyczyny powstawania chorób, zajmującą się ich rozpoznawaniem, leczeniem oraz profilaktyką.

Uwzględniając powyższe definicje stwierdzić należy, że użyte przez ustawodawcę określenie „medyczne” w odniesieniu do testów i odczynników diagnostycznych (poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy) oznacza, że opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku podlegają wyłącznie ww. towary związane z ochroną zdrowia ludzkiego.

Analiza zastosowania testu będącego przedmiotem pytania Wnioskodawcy wskazuje jednoznacznie, że nie ma on charakteru medycznego. Jak wskazał Zainteresowany, celem zastosowania testów ma być wstępna ocena obecności narkotyku w ślinie osoby badanej, której pozytywny wynik wykazujący obecność narkotyku w ślinie badanego będzie podstawą skierowania badanego do dalszych – szczegółowych badań.

Zatem stwierdzić należy, że test, który zamierza sprzedawać Wnioskodawca nie będzie miał zastosowania medycznego (związanego z ochronną zdrowia ludzkiego), a tym samym wyłączony został z poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy, jako opodatkowany 8% stawką podatku VAT.

Reasumując, dla będącego przedmiotem sprawy narko-testu: A. stawka 8% będzie stawką niewłaściwą, ponieważ nie jest on testem diagnostycznym medycznym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż
IBPBI/1/4511-159/15/SK | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IBPP2/443-1230/14/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.