ILPP3/4512-1-99/15/16-S/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i us3ug w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w przypadku owiadczenia us3ugi z3o?onej polegaj1cej na ogledzinach, pomiarze, zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz monta?u zabudowy z komponentów meblowych, realizowanej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.
ILPP3/4512-1-99/15/16-S/DCinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. stawka
 3. stawki podatku
 4. towar
 5. usługi
 6. zabudowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 6 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z póYn. zm.) w zw. z § 9 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzia3aj1cy w imieniu Ministra Finansów – uwzgledniaj1c wyrok Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Opolu z dnia 24 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Op 32/16 - stwierdza, ?e stanowisko Spó3ki Cywilnej przedstawione we wniosku sygnowanym dat1 1 kwietnia 2015 r. (data wp3ywu 15 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w przypadku owiadczenia us3ugi z3o?onej polegaj1cej na ogledzinach, pomiarze, zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz monta?u zabudowy z komponentów meblowych, realizowanej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2015 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w przypadku owiadczenia us3ugi z3o?onej polegaj1cej na ogledzinach, pomiarze, zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz monta?u zabudowy z komponentów meblowych, realizowanej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 w formie spó3ki cywilnej, jest zarejestrowany jako czynny podatnik od towarów i us3ug. Przedmiotem dzia3alnooci podatnika, a tym samym przedmiotem zawieranych z Klientami umów jest owiadczenie kompleksowej us3ugi, na któr1 sk3adaj1 sie liczne czynnooci: ogledziny oraz pomiar miejsca planowanego monta?u, projektowanie zabudowy oraz zwi1zane z tym konsultacje z Klientami (dobór kolorystyki, materia3ów, akcesoriów), dostarczenie, dopasowanie, a nastepnie monta? komponentów w sposób tworz1cy wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego czeoci trwa31 zabudowe spe3niaj1c1 jako ca3ooa okreolon1 funkcje u?ytkow1 (komponenty meblowe i elementy obiektu budowlanego lub jego czeoci s1 ze sob1 konstrukcyjnie po31czone w taki sposób, i? bez elementów obiektu budowlanego same komponenty meblowe nie tworz1 zabudowy spe3niaj1cej meblow1 funkcje u?ytkow1 albowiem pozbawione s1 np. ocian bocznych, tylnych, pod3ogi lub „sufitu”).

Oferowan1 przez podatnika us3uge kompleksow1 Klient mo?e otrzymaa jako ca3ooa, a wynagrodzenie nale?ne od Klienta okreolone jest jedn1 kwot1.

Wskazana us3uga wykonywana jest w domach i mieszkaniach objetych spo3ecznym programem mieszkaniowym, czyli w budynkach jednorodzinnych o powierzchni u?ytkowej nieprzekraczaj1cej 300 m2 i mieszkaniach o powierzchni nie wiekszej ni? 150 m2.

Wskazaa nale?y, ?e montowane zabudowy nie s1 elementami wolnostoj1cymi, a ich monta? nastepuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (ocian, sufitów, pod3óg), tym samym tworz1c z zabudow1 ca3ooa o okreolonej funkcji u?ytkowej.

Klasyfikacja statystyczna wykonywanych przez podatnika (Wnioskodawce) czynnooci wg PKWiU to 43.32.10.0.

Odpowiedzi na zadane pytania, które zosta3y otrzymane od Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi, jako uzupe3nienie (pismo z dnia 18 czerwca 2015 r., sygnatura IPTPP1/4512-208/15-2/IG):

 1. Us3ugi bed1ce przedmiotem wniosku wykonywane s1 w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich czeoci zaliczanych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i us3ug.
 2. Cena obejmuje wartooa zu?ytych materia3ów, a kalkulacja obejmuje: materia3, robocizne (us3uga monta?u), aran?acje, projektowanie, dobór mebli lub konstrukcji.
 3. Udzia3 zu?ytych materia3ów stanowi oko3o 70%-76%.
 4. Nie nastepuje odrebne fakturowanie zu?ytych materia3ów i robocizny.
 5. Owiadczenie g3ówne - aran?acja, projektowanie, monta? (dopasowanie elementów i ich trwa3e po31czenie z elementami konstrukcyjnymi obiektu), czynnooci pomocnicze – sprzeda? materia3ów.
 6. Wydanie towaru nie jest elementem dominuj1cym.
 7. Materia3ami wiod1cymi w elementach wnetrza zabudów jest p3yta laminowana, p3yta lakierowana, p3yta z ok3adzinami z okleiny naturalnej, fronty s1 wykonane ze szk3a, luster, p3yty laminowanej, p3yty lakierowanej lub p3yty z okleiny naturalnej. Materia3y s1 zawsze wybierane przez Klienta podczas aran?acji i projektowania zabudów.
 8. Monta? szaf wnekowych oraz mebli do zabudowy nastepuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Przytwierdzenie dokonywane jest za pomoc1 haków, wkretów i ko3ków rozporowych. Elementy zabudowy nie mog1 bya przeniesione bez ich zniszczenia, poniewa? s1 dopasowywane do elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, tzn. s1 dopasowywane do wszelkich krzywizn, zaokr1glen, uskoków elementów konstrukcyjnych.
 9. Jest mo?liwy demonta? zabudowy bez uszkodzenia konstrukcji budynku i lokalu w rozumieniu prawa budowlanego, w przeciwnym razie ka?da ingerencja w konstrukcje budynku wymaga3aby pozwolenia na budowe. Demonta? szaf wnekowych oraz mebli do zabudowy nie powoduje naruszenia elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu), spowoduje naruszenie struktury ociany bez uszczerbku konstrukcyjnego budynku, lokalu w rozumieniu prawa budowlanego.
 10. W owietle art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póYn. zm., dalej w skrócie: u.p.t.u.) stawka podatku w wysokooci 8% znajduje zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich czeoci zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym. Stawka preferencyjna nie bedzie dotyczy3a preferencyjnego systemu mieszkaniowego, do którego nie zalicza sie m.in.: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia u?ytkowa przekracza 300 m2, lokali mieszkaniowych, których powierzchnia u?ytkowa przekracza 150 m2.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania.

 1. Czy us3uga z3o?ona (kompleksowa) sk3adaj1ca sie z czynnooci polegaj1cych na ogledzinach po31czonych z pomiarami, nastepnie zaprojektowaniu (w tym konsultacjach dotycz1cych doboru materia3ów, akcesoriów, etc.), nastepnie dopasowaniu oraz trwa3ym monta?em do elementów konstrukcyjnych budynku lub jego czeoci (ocian, sufitów, pod3óg) zabudowy z komponentów meblowych w budynkach oraz lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym objete s1 hipotez1 normy wyprowadzonej z art. 41 ust. 12 ustawy VAT?
 2. Czy do takich czynnooci ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug?
 3. Czy us3uga opisana powy?ej owiadczona przez Wnioskodawce w obiektach zaliczanych do budownictwa spo3ecznego mieoci sie w pojeciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich czeoci?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowanie stawki 8% VAT jest prawid3owe, albowiem owiadczona przez podatnika us3uga ma kompleksowy charakter, a powsta3a ostatecznie zabudowa jest trwale powi1zana z elementami konstrukcyjnymi budynku lub jego czeoci, dzieki czemu mo?na mówia w tym przypadku o modernizacji. Stanowisko to jest zgodne z orzecznictwem, które w ostatnich latach jest jednolite, tj. oznacza to, ?e do takich czynnooci ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT. W owietle aktualnego orzecznictwa, tj. uchwa3y NSA sygn. I FPS 2/13, wyroku NSA z 10 wrzeonia 2013 r. sygn. I FSK 814/12, wyroku WSA w Olsztynie z 21 listopada 2013 r. (I SA/Ol 719/13), wyroku WSA w Lodzi z 6 listopada 2013 r. (I SA/Ld 806/13), Wnioskodawca uznaje, ?e w przedstawionym stanie faktycznym wykonywane czynnooci nale?y zakwalifikowaa jako kompleksow1 us3uge modernizacji, do której ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokooci 8% VAT, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug.

Na tle przedstawionego opisu sprawy oraz w3asnego stanowiska Wnioskodawcy, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, dzia3aj1cy z upowa?nienia Ministra Finansów, wyda3 8 paYdziernika 2015 r. interpretacje indywidualn1 nr ILPP3/4512-1-99/15-2/DC, w której stanowisko Wnioskodawcy uzna3 za nieprawid3owe.

Pismem z 28 paYdziernika 2015 r. Spó3ka Cywilna wezwa3a Organ podatkowy do usuniecia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej.

W odpowiedzi na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa z 18 listopada 2015 r. nr ILPP3/4512-2-5/15-2/TW Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzglednieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdzi3 brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie.

W zwi1zku z powy?szym, Spó3ka Cywilna wnios3a 28 grudnia 2015 r. skarge do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Opolu. S1d, po rozpoznaniu sprawy, wyda3 wyrok 24 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Op 32/16, w którym uchyli3 zaskar?on1 interpretacje.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego – bior1c pod uwage rozstrzygniecie zawarte w wyroku WSA w Opolu z dnia 24 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Op 32/16 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz 710 z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

W myol art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...).

W owietle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie sie rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii.

Natomiast przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - na mocy art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 5a ustawy, towary lub us3ugi bed1ce przedmiotem czynnooci, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, s1 identyfikowane za pomoc1 tych klasyfikacji, je?eli dla tych towarów lub us3ug przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powo3uj1 symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym w myol art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak?e zarówno w treoci ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynnooci obni?one stawki podatku.

I tak, w owietle art. 41 ust. 2 ustawy  dla towarów i us3ug, wymienionych w za31czniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrze?eniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule za31cznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawke podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje sie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich czeoci zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objete spo3ecznym programem mieszkaniowym – stosownie do art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie sie obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich czeoci, z wy31czeniem lokali u?ytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a tak?e obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264  wy31cznie budynki instytucji ochrony zdrowia owiadcz1cych us3ugi zakwaterowania z opiek1 lekarsk1 i pielegniarsk1, zw3aszcza dla ludzi starszych i niepe3nosprawnych, z zastrze?eniem ust. 12b.

Do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12b ustawy - nie zalicza sie:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia u?ytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia u?ytkowa przekracza 150 m2.

W myol ust. 12c cyt. artyku3u  w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczaj1cej limity okreolone w ust. 12b stawke podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje sie tylko do czeoci podstawy opodatkowania odpowiadaj1cej udzia3owi powierzchni u?ytkowej kwalifikuj1cej do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym w ca3kowitej powierzchni u?ytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy okreola, ?e przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie sie budynki mieszkalne sta3ego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Powo3any przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementacje art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z póYn. zm.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE  panstwa cz3onkowskie mog1 stosowaa jedn1 lub dwie stawki obni?one. W myol art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE  stawki obni?one maj1 zastosowanie wy31cznie do dostaw towarów i owiadczenia us3ug, których kategorie s1 okreolone w za31czniku III. W za31czniku tym, zatytu3owanym: „Wykaz dostaw towarów i owiadczenia us3ug, do których mo?na zastosowaa stawki obni?one, o których mowa w art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawe, budowe, remont i przebudowe budynków mieszkalnych w ramach polityki spo3ecznej.

Maj1c na uwadze ww. przepisy nale?y stwierdzia, ?e zastosowanie stawki preferencyjnej (8%) mo?liwe jest jedynie dla dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich czeoci zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.

Jak wynika z powo3anych wy?ej przepisów, ustawa o podatku od towarów i us3ug, poprzez podanie klasyfikacji, odwo3uje sie do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje sie przepisy rozporz1dzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z póYn. zm.), stanowi1cego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z tym rozporz1dzeniem, w dziale 11 mieszcz1 sie budynki mieszkalne. Dzia3 ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

W tym miejscu nale?y podkreolia, ?e obni?one stawki podatku maj1 charakter wyj1tkowy, zatem winny miea zastosowanie do towarów i us3ug wskazanych wprost przez ustawodawce w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynnooci dotycz1cych obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i us3ug nie definiuj1 pojea wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego te? w tym zakresie nale?y odwo3aa sie do rozumienia tych terminów przyjetego w jezyku potocznym.

Wed3ug S3ownika jezyka polskiego (El?bieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowe nale?y rozumiea m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budowaa” to znaczy wznosia budowle, pomieszczenia, ich czeoci lub zespo3y.

Pojecie „modernizacja” – wed3ug cytowanego S3ownika jezyka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowoczeonienie i usprawnienie czegoo.

Nale?y wskazaa, ?e równie? w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny S1d Administracyjny stwierdzi3, ?e „czynnooci wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojecie modernizacji, zosta3y wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjetym w jezyku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowoczeonienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego czeoci”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. S3ownikiem jezyka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniej1cego stanu czegoo na inny; ulepszenie, poprawienie czegoo.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynnooci, powinny zatem dotyczya elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich czeoci zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu s3ownikowym („Wspó3czesny s3ownik jezyka polskiego”, red. Bogus3aw Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespó3 czynnooci, w których wyniku przywraca sie sprawnooa, wartooa u?ytkow1 jakiegoo obiektu, urz1dzenia, natomiast „monta?” to sk3adanie, 31czenie, ustawianie z poszczególnych czeoci maszyn, urz1dzen, budowli; zak3adanie instalacji. Z kolei „instalowaa” oznacza zak3adaa, montowaa jakieo urz1dzenia techniczne.

Zauwa?ya nale?y, ?e przy ustaleniu w3aociwej stawki podatku VAT decyduj1ce znaczenie ma to, co jest przedmiotem sprzeda?y, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy owiadczy us3uge oraz czy czynnooa wykonywana przez podatnika mieoci sie w zakresie czynnooci wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich czeoci zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym).

Natomiast o tym, czy bedziemy mieli do czynienia z dostaw1 towarów, czy owiadczeniem us3ug powinien przes1dzia element, który w ramach danego owiadczenia ma charakter dominuj1cy (zob. np. wyroki TSUE: z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 paYdziernika 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien). Je?eli elementem dominuj1cym w ramach danej transakcji bedzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporz1dzania nim jak w3aociciel, zao pozosta3e czynnooci bed1 mia3y charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja powinna bya traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku, gdy istot1 transakcji bed1 inne czynnooci, to mimo, ?e w ramach takiej transakcji mo?e tak?e wyst1pia wydanie towaru, powinna bya ona traktowana jako owiadczenie us3ug.

Z opisu sprawy wynika, ?e Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik od towarów i us3ug. Przedmiotem dzia3alnooci podatnika jest owiadczenie kompleksowej us3ugi, na któr1 sk3adaj1 sie liczne czynnooci: ogledziny oraz pomiar miejsca planowanego monta?u, projektowanie zabudowy oraz zwi1zane z tym konsultacje z Klientami (dobór kolorystyki, materia3ów, akcesoriów), dostarczenie, dopasowanie, a nastepnie monta? komponentów w sposób tworz1cy wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego czeoci trwa31 zabudowe spe3niaj1c1 jako ca3ooa okreolon1 funkcje u?ytkow1 (komponenty meblowe i elementy obiektu budowlanego lub jego czeoci s1 ze sob1 konstrukcyjnie po31czone w taki sposób, i? bez elementów obiektu budowlanego same komponenty meblowe nie tworz1 zabudowy spe3niaj1cej meblow1 funkcje u?ytkow1 albowiem pozbawione s1 np. ocian bocznych, tylnych, pod3ogi lub „sufitu”).

Oferowan1 przez podatnika us3uge kompleksow1 Klient mo?e otrzymaa jako ca3ooa, a wynagrodzenie nale?ne od Klienta okreolone jest jedn1 kwot1.

Wskazana us3uga wykonywana jest w domach i mieszkaniach objetych spo3ecznym programem mieszkaniowym, czyli w budynkach jednorodzinnych o powierzchni u?ytkowej nieprzekraczaj1cej 300 m2 i mieszkaniach o powierzchni nie wiekszej ni? 150 m2.

Wskazaa nale?y, ?e montowane zabudowy nie s1 elementami wolnostoj1cymi, a ich monta? nastepuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (ocian, sufitów, pod3óg), tym samym tworz1c z zabudow1 ca3ooa o okreolonej funkcji u?ytkowej.

Klasyfikacja statystyczna wykonywanych przez podatnika (Wnioskodawce) czynnooci wg PKWiU to 43.32.10.0.

Us3ugi bed1ce przedmiotem wniosku wykonywane s1 w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich czeoci zaliczanych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i us3ug.

Cena obejmuje wartooa zu?ytych materia3ów, a kalkulacja obejmuje: materia3, robocizne (us3uga monta?u), aran?acje, projektowanie, dobór mebli lub konstrukcji.

Nie nastepuje odrebne fakturowanie zu?ytych materia3ów i robocizny.

Owiadczenie g3ówne - aran?acja, projektowanie, monta? (dopasowanie elementów i ich trwa3e po31czenie z elementami konstrukcyjnymi obiektu), czynnooci pomocnicze - sprzeda? materia3ów. Wydanie towaru nie jest elementem dominuj1cym.

Materia3ami wiod1cymi w elementach wnetrza zabudów jest p3yta laminowana, p3yta lakierowana, p3yta z ok3adzinami z okleiny naturalnej, fronty s1 wykonane ze szk3a, luster, p3yty laminowanej, p3yty lakierowanej lub p3yty z okleiny naturalnej. Materia3y s1 zawsze wybierane przez Klienta podczas aran?acji i projektowania zabudów.

Monta? szaf wnekowych oraz mebli do zabudowy nastepuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Przytwierdzenie dokonywane jest za pomoc1 haków, wkretów i ko3ków rozporowych. Elementy zabudowy nie mog1 bya przeniesione bez ich zniszczenia, poniewa? s1 dopasowywane do elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, tzn. s1 dopasowywane do wszelkich krzywizn, zaokr1glen, uskoków elementów konstrukcyjnych.

Jest mo?liwy demonta? zabudowy bez uszkodzenia konstrukcji budynku i lokalu w rozumieniu prawa budowlanego, w przeciwnym razie ka?da ingerencja w konstrukcje budynku wymaga3aby pozwolenia na budowe. Demonta? szaf wnekowych oraz mebli do zabudowy nie powoduje naruszenia elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu), spowoduje naruszenie struktury ociany bez uszczerbku konstrukcyjnego budynku, lokalu w rozumieniu prawa budowlanego.

W rozpatrywanej sprawie w1tpliwooci Zainteresowanego dotycz1 zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w przypadku owiadczenia kompleksowej us3ugi polegaj1cej na ogledzinach, pomiarze, zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz monta?u zabudowy meblowej, realizowanej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.

W odniesieniu do wykonywanej przez Wnioskodawce us3ugi z3o?onej polegaj1cej na ogledzinach, pomiarze, zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz monta?u zabudowy z komponentów meblowych, realizowanej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym wskazaa nale?y, ?e w wyroku z dnia 24 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Op 32/16 WSA podzieli3 tezy, uchwa3y sk3adu siedmiu sedziów Naczelnego S1du Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13.

Zdaniem S1du podzielia nale?y stanowisko strony skar?1cej, ?e organ w sposób nieuprawniony zawezi3 zastosowanie omawianej regulacji, b3ednie odczytuj1c kryterium "trwa3ej zabudowy", u?yte w powo3anej uchwale NSA I FPS 2/13 dla okreolenia zakresu, w którym owiadczenie us3ug polegaj1cych na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz monta?u komponentów meblowych jest traktowane jako modernizacja obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.

W odniesieniu do powy?szego, w wyroku z dnia 24 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Op 32/16 S1d wskaza3, ?e: „(...), wyra?any w orzecznictwie na tle analogicznych stanów faktycznych pogl1d, ?e z zabudow1 meblow1 o charakterze trwa3ym mamy do czynienia tak?e wówczas, gdy demonta? takiej zabudowy powoduje uszkodzenie elementów takiej zabudowy, a tak?e uszkodzenie trwa3ych elementów budynku (lokalu), wynikaj1ce z mocowania elementów meblowych. Natomiast sama konstrukcja budynku rozumiana jako fundament, nadpro?a, stropy, dach nie doznaje uszczerbku poprzez fakt demonta?u mebli”.

W powo3anym uzasadnieniu do wyroku stwierdzono m.in., ?e: „W ocenie S1du, wskazane kryterium trwa3ooci zabudowy z komponentów meblowych w owietle powo3anej uchwa3y z 24 czerwca 2013 r. nie mo?na uto?samiaa z cech1 nieodwracalnooci lecz nale?y je wi1zaa raczej z indywidualnym charakterem takiej zabudowy (dopasowania do konkretnego pomieszczenia) oraz odpowiednim po31czeniem z elementami konstrukcyjnymi budynku, uniemo?liwiaj1cym przemieszczanie elementów zabudowy bez ich uprzedniego demonta?u (roz31czenia z elementami obiektu budowlanego)”.

Zdaniem S1du, Wnioskodawca „(...) jednoznacznie sprecyzowa3, ?e elementy zabudowy nie mog1 bya przeniesione bez ich zniszczenia, poniewa? s1 dopasowywane do elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, tzn. s1 dopasowywane do wszelkich krzywizn, zaokr1glen, uskoków elementów konstrukcyjnych. Oznacza to, ?e czynnooci opisane przez skar?1c1 we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mog1 zostaa uznane za modernizacje budynku. Wbrew bowiem stanowisku organu ta trwa3a zabudowa ingeruje w substancje budynku w stopniu uniemo?liwiaj1cym demonta? zabudowy meblowej bez uszkodzenia jej komponentów, lub elementów konstrukcyjnych budynku (lokali), wynikaj1cych z usuniecia elementów mocowania”.

W rezultacie, maj1c na wzgledzie przedstawiony opis sprawy, powo3ane regulacje oraz treoa wyroku Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Opolu z dnia 24 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Op 32/16, uznaa nale?y, ?e wykonywana przez Wnioskodawce us3uga z3o?ona polegaj1ca na ogledzinach, pomiarze, zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz monta?u zabudowy z komponentów meblowych, realizowana w budynkach oraz lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym w zw. z art. 41 ust 12 ustawy mieoci sie w pojeciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich czeoci. Tym samym Zainteresowany ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Opolu, ul. Koonego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.