ILPP3/4512-1-72/15-2/WN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla importu oraz dostawy towaru o nazwie „szafran w nitkach”.
ILPP3/4512-1-72/15-2/WNinterpretacja indywidualna
 1. artykuły spożywcze
 2. import towarów
 3. stawka preferencyjna podatku
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla importu oraz dostawy towaru o nazwie „szafran w nitkach” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla importu oraz dostawy towaru o nazwie „szafran w nitkach”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej polegającą na imporcie przypraw, a następnie ich sprzedaży na terenie Polski. Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca towar będzie importować spoza Unii Europejskiej. Zgłoszenie celne będzie dokonywane przez wybraną agencję celną. Kod nomenklatury scalonej CN dla towaru szafran w nitkach to 0910201000. Z kolei w klasyfikacji PKWiU produkt ten jest klasyfikowany w grupie 01.28.19.0, co zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), wskazuje, że produkt znajduje się zarówno w załączniku nr 3 do ustawy (poz. 11) oraz w załączniku nr 10 do ustawy (poz. 13).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm., objęcie importowanego towaru o nazwie „szafran w nitkach” (zaklasyfikowanego do grupy PKWiU 01.28.19.0, kod CN 09102010), jak również objęcie następnie ww. towaru przy dostawie krajowej (sprzedaży klientom na terenie Polski), stawką podatku VAT w wysokości 5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno przy imporcie jak i następnie przy dostawie krajowej (sprzedaży klientom na terenie Polski) towar o nazwie „szafran w nitkach” zaklasyfikowany do grupy 01.28.19.0, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. wraz z późn. zm., powinien być objęty stawką VAT w wysokości 5% zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku VAT wynosi 5%. Pod poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% wymienione zostały pod symbolem PKWiU ex 01.28.19.0 – „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie dopisku „ex” przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru/usługi”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru czy danej usługi z danego grupowania.

W związku z tym, że towar o nazwie „szafran w nitkach” objęty kodem PKWiU 01.28.19.0 jest wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy zawierającego wykaz towarów opodatkowanych niższą stawką podatku od towarów i usług niż stawka, której dotyczy załącznik nr 3 do ustawy, zatem stawka 8% nie ma zastosowania do tych towarów. Tym samym „szafran w nitkach” jest opodatkowany w imporcie i przy dostawie krajowej stawką podatku VAT w wysokości 5%.

Za prawidłowym stanowiskiem Wnioskodawcy, prowadzi interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2013 r. numer IPTPP2/443-24/13-6/IR oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 października 2012 r. numer IPPP1/443-833/12-2/MPe.

Zdaniem Wnioskodawcy, w obydwu stanach prawnych, tj. zarówno przy imporcie jak i przy dostawie krajowej towaru o nazwie „szafran w nitkach” powinna być zastosowana stawka podatku VAT w wysokości 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz import towarów na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej polegającą na imporcie przypraw, a następnie ich sprzedaży na terenie Polski. Nadto Zainteresowany wskazał, że towar „szafran w nitkach”, który zamierza sprzedawać jest klasyfikowany w grupie PKWiU 01.28.19.0 oraz wskazał kod nomenklatury scalonej CN dla tego towaru 0910201000.

W świetle dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji produktu – szafranu w nitkach – do grupowania PKWiU 01.28.19.0 „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, należy przeanalizować przepisy dotyczące opodatkowania towarów należących do tego grupowania PKWiU.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z pozycją 11 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają, towary zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 01.28.19.0, tj. „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica -estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W objaśnieniach do załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług w pkt 1, wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zatem, zasadnym jest zbadanie czy dla dostawy ww. towarów znajdzie zastosowanie niższa stawka podatku VAT niż 8%.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Pod poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% wymienione zostały pod symbolem PKWiU ex 01.28.19.0 – „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W objaśnieniach do załącznika nr 10 ustawy o podatku od towarów i usług w pkt 1, wskazano, iż ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania, natomiast w pkt 2, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru/usługi”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru czy danej usługi z danego grupowania.

W związku z tym, że dostawa produktu „szafran w nitkach” objętego kodem PKWiU 01.28.19.0 jest wymieniona w załączniku nr 10 do ustawy zawierającego wykaz towarów opodatkowanych niższą stawką podatku od towarów i usług niż stawka, której dotyczy załącznik nr 3 do ustawy, zatem stawka 8% nie ma zastosowania do tych towarów. Tym samym jest on opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 5%.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że sprzedaż produktu o nazwie „szafran w nitkach” sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się z kolei do kwestii dotyczącej stawki podatku dla importowanego towaru o nazwie „szafran w nitkach” zaklasyfikowanego przez Zainteresowanego do kodu Nomenklatury Scalonej CN 0910201000, wskazać należy, iż z treści art. 41 ust. 15 ustawy wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 743) określił wykaz towarów i usług wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do tego rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia „Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług” w poz. 83 pod symbolem CN ex * 0910 wymieniono – imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne 8) – z wyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90, 0910 99 39 i 0910 99 99.

W objaśnieniach do załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie, wskazano, iż ex – zamieszczony przy kodzie CN oznacza, ze dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie. Wyszczególnienie, jak również wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Natomiast w punkcie 8 objaśnień do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN wskazano wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Natomiast w załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług” w poz. 62 pod symbolem CN ex * 0910 wymieniono – imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne 5) – z wyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90 i 0910 99 99.

W punkcie 5 objaśnień do ww. załącznika nr 2 wskazano wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowei aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Mając na względzie powyższe oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że o ile opisany we wniosku szafran w nitkach mieści się według Nomenklatury Scalonej (CN) – jak wskazał Zainteresowany – pod kodem 0910201000, to przy imporcie tego towaru ma zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 5%, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 62 załącznika Nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. poz. 743 z 2014 r.).

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, iż zarówno przy imporcie jak i przy dostawie towaru „szafran w nitkach” powinna być zastosowania stawka podatku VAT w wysokości 5%, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Zainteresowanego klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywiste zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.