ILPP3/4512-1-211/15-2/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.
ILPP3/4512-1-211/15-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. komputery
 2. oświata
 3. stawka preferencyjna
 4. stawki podatku
 5. szkoły
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póź. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje dokonanie sprzedaży zestawów komputerowych dla placówek oświatowych (szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych, placówek opiekuńczo-wychowawczych). Zestawy te będą wykorzystywane do realizacji materiału wideo w wirtualnej rzeczywistości i wspomagać będą edukację ucznia w zakresie projektowania i wykorzystania wirtualnego studia.

Wirtualne studio TVS to technologia łącząca elementy świata realnego i rzeczywistości wirtualnej. Służy do produkcji, nagrywania, umieszczania i emitowania w internecie materiałów video oraz programów telewizyjnych i filmowych. Całość składa się ze stacji roboczej (komputera z systemem operacyjnym i dodatkowym oprogramowaniem) i klawiatury (panel kontrolny).

W skład zestawu TVS wchodzą: Jednostka centralna PC: Stacja robocza TVS (procesor, płyta główna z kartą muzyczną, pamięć RAM, dysk twardy, karta graficzna, Karta PCI-E, karta wejść i wyjść dla sygnałów video system operacyjny, oprogramowanie TVS do edycji wirtualnego studia w edukacji), klawiatura (panel kontrolny).

Z wirtualnego studia TVS korzystają placówki edukacyjne na całym świecie. Wirtualne studio TVS umożliwia przygotowanie ciekawych materiałów edukacyjnych z możliwością transmisji na żywo w internecie, a także rejestracji i wielokrotnego wykorzystania. Komputer PC multimedialny o takiej konfiguracji wspomaga rozwój ucznia i umożliwia przygotowywanie lekcji wideo przez uczniów.

Spełniony będzie również warunek zastosowania stawki podatku 0% przez dostawcę, czyli Wnioskodawca będzie posiadać stosowne zamówienia potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonując sprzedaży wirtualnego studia TVS na rzecz placówek oświatowych, służącego wyłącznie celom edukacyjnym oraz posiadaniu stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami, Wnioskodawca może korzystać z 0% stawki podatku VAT, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 u.p.t.u....

Zdaniem Wnioskodawcy, jego produkty dedykowane celom edukacyjnym spełniają warunki zastosowania preferencyjnej stawki podatku, zgodnie z art. 83 ust. 13-15 u.p.t.u. oraz mieszczą się w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 105, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stawowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy - opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy - dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje dokonanie sprzedaży zestawów komputerowych dla placówek oświatowych (szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych, placówek opiekuńczo-wychowawczych). Zestawy te będą wykorzystywane do realizacji materiału wideo w wirtualnej rzeczywistości i wspomagać będą edukację ucznia w zakresie projektowania i wykorzystania wirtualnego studia. Wirtualne studio TVS służy do produkcji, nagrywania, umieszczania i emitowania w internecie materiałów video oraz programów telewizyjnych i filmowych. Całość składa się ze stacji roboczej (komputera z systemem operacyjny i dodatkowym oprogramowaniem) i klawiatury (panel kontrolny). W skład zestawu TVS wchodzą: Jednostka centralna PC: Stacja robocza TVS (procesor, płyta główna z kartą muzyczną, pamięć RAM, dysk twardy, karta graficzna, Karta PCI-E, karta wejść i wyjść dla sygnałów video system operacyjny, oprogramowanie TVS do edycji wirtualnego studia w edukacji), klawiatura (panel kontrolny). Wirtualne studio TVS umożliwia przygotowanie ciekawych materiałów edukacyjnych z możliwością transmisji na żywo w internecie, a także rejestracji i wielokrotnego wykorzystania. Komputer PC multimedialny o takiej konfiguracji wspomaga rozwój ucznia i umożliwia przygotowywanie lekcji wideo przez uczniów. Spełniony będzie również warunek zastosowania stawki podatku 0%, przez dostawcę czyli Wnioskodawca będzie posiadać stosowne zamówienia potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W związku z przedstawionym powyżej opisem zdarzenia przyszłego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% do dostawy dla placówek oświatowych wirtualnego studia TVS, stanowiącego zestawy komputerowe wykorzystywane do realizacji materiału wideo w wirtualnej rzeczywistości i wspomagać będą edukację ucznia w zakresie projektowania i wykorzystania wirtualnego studia.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Dokonując zatem analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie - zdaniem tut. Organu - wirtualne studio TVS, stanowiące zestaw komputerowy, składający się ze stacji roboczej (komputer z systemem Windows i dodatkowym oprogramowaniem) i klawiatury - stanowić będzie towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy (pkt 1). Powyższy opis wskazuje bowiem, że przedmiotowe towary zaliczyć należy do zestawów komputerów stacjonarnych.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Jak poinformował Wnioskodawca, w przypadku dostawy na rzecz placówek oświatowych ww. sprzętu, spełni on wskazane powyżej warunki.

Podsumowując, wirtualne studio TVS można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8. Tym samym, w przedmiotowej sprawie wszystkie warunki niezbędne do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% zostaną spełnione, zatem przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.