ILPP3/4512-1-136/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi czyszczenia zbiorników technologicznych, służących do oczyszczania ścieków z zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych przy pomocy ładowarki próżniowej.
ILPP3/4512-1-136/15-2/JOinterpretacja indywidualna
 1. oczyszczalnia ścieków
 2. stawka preferencyjna
 3. stawki podatku
 4. zbiornik
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi czyszczenia zbiorników technologicznych, służących do oczyszczania ścieków z zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych przy pomocy ładowarki próżniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi czyszczenia zbiorników technologicznych, służących do oczyszczania ścieków z zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych przy pomocy ładowarki próżniowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wykonuje usługi końcowego czyszczenia zbiorników ścieków, polegające na usunięciu przy pomocy ładowarki próżniowej złogów zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych ze zbiorników technologicznych służących do oczyszczania ścieków. Usunięta ze zbiorników mieszanina osadowo-piaskowa podlega dodatkowej obróbce na mobilnych prasach filtracyjnych lub trafia do unieszkodliwiania zgodnie z ustawą o odpadach.

Usługi Zainteresowanego wykonywane są na podstawie umów cywilno-prawnych. Odbiorcami usług Wnioskodawcy są komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, są to przede wszystkim Zakłady Wodociągów i Kanalizacji, Urzędy Miast i Gmin, oraz zakłady przemysłowe posiadające instalacje do oczyszczania ścieków.

Właścicielem zbiorników są oczyszczalnie ścieków, jednak zdarzają się przypadki, iż zlecenia Zainteresowany otrzymuje od generalnych wykonawców (firm budowlanych), którzy prowadzą modernizacje oczyszczalni ścieków.

Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w celu uzyskania opinii klasyfikacyjnej wykonywanych usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) i uzyskał w dniu 19 sierpnia 2015 r. opinię nr z której wynika, iż zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), usługi Zainteresowanego polegające na czyszczeniu zbiorników technologicznych, służących do oczyszczania ścieków z zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych przy pomocy ładowarki próżniowej mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 37.00.11.0 jako „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi, polegające na czyszczeniu zbiorników technologicznych, służących do oczyszczania ścieków z zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych przy pomocy ładowarki próżniowej objęte są preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2, jako wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione wyżej usługi objęte są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono w poz. 142 sklasyfikowane w PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2008 r. grupowanie PKWiU 37 ma tytuł „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osady ze ścieków kanalizacyjnych”. W tym grupowaniu mieszczą się:

 • 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,
 • 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwa „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z posiadaną przez Wnioskodawcę opinią klasyfikacyjną GUS, wykonywane przez niego usługi, polegające na czyszczeniu zbiorników technologicznych, służących do oczyszczania ścieków z zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych przy pomocy ładowarki próżniowej, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 jako „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Stanowisko Wnioskodawcy zgodne jest z orzecznictwem Ministra Finansów w wydanych interpretacjach podatkowych w oparciu o podobne stany faktyczne, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 maja 2015 r. sygn. IBPP2/4512-230/15/WN, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 października 2014 r. sygn IBPP2/443-652/14/JJ w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 października 2014 r. sygn. IPTPP1/443-527/14-5/MH, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 września 2013 r. sygn. IBPP2/443-547/13/BW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.,), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Według art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono w poz. 142 – sklasyfikowane w PKWiU ex 37 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Natomiast w art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU „ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na podstawie umów cywilno-prawnych wykonuje usługi końcowego czyszczenia zbiorników ścieków, polegające na usunięciu przy pomocy ładowarki próżniowej złogów zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych ze zbiorników technologicznych służących do oczyszczania ścieków. Zainteresowany otrzymał opinię klasyfikacyjną Urzędu Statystycznego w (...), z której wynika, że ww. usługi świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że towary klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” zostały wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy, a tym samym korzystają z opodatkowania stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2.

Podsumowując, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi, polegające na czyszczeniu zbiorników technologicznych, służących do oczyszczania ścieków z zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych przy pomocy ładowarki próżniowej, objęte są preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%.

Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) – zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego – nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego. Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towaru będącego przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.