ILPP3/4512-1-122/15-4/JO | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi utrzymania w stałej czystości miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów i osłon śmietnikowych.
ILPP3/4512-1-122/15-4/JOinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. stawka preferencyjna
 3. stawki podatku
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi utrzymania w stałej czystości miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów i osłon śmietnikowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi utrzymania w stałej czystości miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów i osłon śmietnikowych.

Wniosek uzupełniono w dniu 23 października 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca przystępuje do przetargu w zakresie utrzymania w stałej czystości miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów i osłon śmietnikowych.

Szczegółowy wykaz czynności dotyczący realizacji tej usługi:

 • zebranie luźno rozrzuconych odpadów komunalnych w miejscu zbierania odpadów oraz wokół niego,
 • zgrabienie, zamiecenie miejsca zbierania odpadów,
 • usuwanie z miejsca zbierania odpadów oraz terenu wokół miejsca zbierania odpadów na bieżąco, wg potrzeb, wszelkich odpadów (np. gabarytów, sprzętu RTV i AGD, opon, gruzu itd.),
 • w razie potrzeby, wyciągnięcie pojemnika z miejsca zbierania odpadów i odstawienie na miejsce po uprzątnięciu miejsca zbierania odpadów,
 • utrzymanie porządku i czystości wokół miejsc zbierania odpadów,
 • przeprowadzanie dezynfekcji miejsc zbierania odpadów, po odbiorze odpadów przez firmę wywożącą, w zależności od potrzeb wynikających ze stanu zanieczyszczenia,
 • w okresie zimowym, w przypadku wystąpienia gołoledzi, posypywanie piaskiem miejsc zbierania odpadów.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, że Zainteresowany jest podatnikiem VAT czynnym i będzie klasyfikował ww. usługi do PKWiU 81.29.12.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy można do opisanej usługi zastosować stawkę podatku VAT 8% (PKWiU 81.29.12.0 – „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu”), zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, prezentowana usługa należy do usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, zakwalifikowanych do PKWiU 81.29.12.0 – „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” i powinna być opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z kolei z art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Według art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8% (...).

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 174 wskazano na „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” (symbol PKWiU 81.29.12.0). W tym miejscu wyjaśnić należy, że klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Zainteresowany przystępuje do przetargu w zakresie utrzymania w stałej czystości miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów i osłon śmietnikowych. Wnioskodawca w ramach usługi będzie realizował czynności polegające m.in. na zbieraniu luźno rozrzuconych odpadów komunalnych w miejscu zbierania odpadów oraz wokół niego, usuwaniu wszelkich odpadów a także w okresie zimowym, w przypadku wystąpienia gołoledzi posypywanie piaskiem miejsc zbierania odpadów. Wnioskodawca będzie klasyfikował ww. usługi do PKWiU 81.29.12.0 „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu”.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że usługa, która będzie klasyfikowana w grupowaniu PKWiU 81.29.12.0 „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu”, została wymieniona w poz. 174 załącznika nr 3 do ustawy, a tym samym będzie korzystać z opodatkowania stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Reasumując, opisana przez Wnioskodawcę usługa mieszcząca się w klasyfikacji PKWiU 81.29.12.0 jako „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” podlega opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT.

Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego – nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego. Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usługi będącej przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności klasyfikacji statystycznej, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
IPPP3/4512-395/15-3/KT | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPPP3/4512-622/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPPP3/4512-657/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.