ILPP2/4512-1-783/15-4/EW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług.
ILPP2/4512-1-783/15-4/EWinterpretacja indywidualna
 1. doradztwo podatkowe
 2. opodatkowanie
 3. składanie deklaracji
 4. stawki podatku
 5. usługi doradcze
 6. usługi zarządzania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku sygn. datą 30 września 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Spółka, Zarządca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Rozlicza się prowadząc pełną księgowość. Spółka jest przedsiębiorcą świadczącym usługi polegające na zarządzaniu administrowaniu nieruchomościami lokalowymi. Usługi te świadczy w oparciu o umowy zawarte z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi. Zgodnie z postanowieniami takiej „standardowej” umowy Wspólnota powierza Wnioskodawcy w zarząd nieruchomość zabudowaną w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej.

Zgodnie z postanowieniami umowy do obowiązków wnioskodawcy należy:

 1. Kierowanie sprawami Wspólnoty i reprezentowanie jej na zewnątrz. 2. Pośredniczenie w stosunkach między Wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali. 3. Prowadzenie dla nieruchomości księgowości finansowej i dokonywanie rozliczeń zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami 4. Utrzymanie w należytym stanie porządku czystości na nieruchomości wspólnej i poza budynkiem. 5. Bieżąca konserwacja nieruchomości. 6. Wykonywanie remontów bieżących w częściach wspólnych. 7. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody wraz z odprowadzeniem ścieków, gazu i wywóz śmieci. 8. Ubezpieczenie budynku, opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.

Zarządca uprawniony jest także do zawarcia w imieniu właścicieli umów dotyczących wywozu nieczystości (stałych i płynnych) i dokonywania rozliczeń z tytułu tych umów - umowy były zawierane w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, a koszty z tym związane następnie były rozdzielane proporcjonalnie na poszczególnych właścicieli lokali wchodzących w skład Wspólnoty.

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw skutkiem czego jest m.in. wprowadzenie nowego brzmienia art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi:

„ust. 3 Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

ust. 3a Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części:

 1. odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1;
 2. odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2;
 3. odpowiadającej wysokości opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 2;
 4. odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej - w pozostałych przypadkach. Wskazana zmiana przepisów doprowadziła do sytuacji, w której właściciele lokali mieszkalnych obciążeni zostali dodatkowymi opłatami ale także i obowiązkami związanymi ze złożeniem deklaracji koniecznych do ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami. Obecnie wobec zmian wprowadzonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszelkie opłaty dotyczące odpadów nie są regulowane umowami lecz wynikają z obowiązującego prawa krajowego i miejscowego nadto zmienił się sposób zbierania informacji o wysokości należnych opłat oraz pojawiła się konkretna - majątkowa odpowiedzialność za wskazanie nieprawdziwych danych lub uiszczanie opat w nieprawidłowej wysokości. Obowiązki te spoczywają na właścicielach nieruchomości jednak w przypadku nieruchomości wielolokalowych w ich imieniu działa Wspólnota Mieszkaniowa, która też odpowiada za prawidłowość wskazanych w deklaracjach zbiorczych danych oraz odpowiada za terminowe uiszczanie opłat w prawidłowej wysokości. Podkreślić należy, iż opłaty związane z wywożeniem odpadów z poszczególnych lokali nie są związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Są to opłaty związane z konkretnymi lokalami, a ich wysokość uzależniona jest zazwyczaj od ilości osób zgłoszonych jako zamieszkujące w lokalu oraz od wyboru czy odpady będą segregowane czy też nie. Opłaty te nie dotyczą nieruchomości wspólnej a ich uiszczanie oraz sporządzanie zbiorowych deklaracji dotyczących wysokości należnej gminie opłaty oraz związane z tym zbieranie informacji od członków wspólnoty na temat ilości osób zamieszkujących w ich lokalach oraz segregowania lub nie odpadów nie były objęte postanowieniami żadnej z umów zawartych przez Wnioskodawcę ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Obowiązki przyjęte przez Zainteresowanego dotyczą administrowania częścią wspólną nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych tymczasem obowiązki związane z uiszczaniem opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należą do obowiązków poszczególnych właścicieli lokali, które jedynie w odniesieniu do podmiotów zewnętrznych realizuje Wspólnota Mieszkaniowa. Wnioskodawca sporządzając i dostarczając gminie deklaracje zbiorcze świadczy w ten sposób usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, która obecnie odpowiada majątkowo za prawidłowe wywiązywanie się przez jej członków z obowiązku składania deklaracji indywidualnych i uiszczanie opłat w prawidłowej wysokości. Członkowie wspólnot wpłacają należną od nich opłatę za wywóz odpadów bezpośrednio na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej, która następnie przekazuje je na rachunek gminy.

Wnioskodawca zarządza nieruchomością w oparciu o pisemną umowę zawartą ze wspólnotą mieszkaniową - nie został mu powierzony zarząd w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali. Usługa polegająca na przygotowywaniu deklaracji zbiorczych oraz ich składanie we właściwym organie objęta jest symbolem PKWiU 69.20.3.

W związku z wezwaniem z dnia 13 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał:

 1. W odpowiedzi na pytanie Organu: „Na kim ciąży w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) obowiązek złożenia deklaracji, deklaracji zbiorczych, wniesienia opłat na rzecz gminy za zagospodarowanie odpadów komunalnych...” Wnioskodawca wskazał, że na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz 1399) „właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Składanie deklaracji zbiorczych nie regulują żadne przepisy - urząd gminy chce by takie deklaracje były składane przez Wspólnoty Mieszkaniowe w celu ułatwienia pracy urzędowi - jednak brak jest ku temu podstaw prawnych.
  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Z kolei w ust. 3 art. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano, iż „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.” Z powyższego wynika, iż to na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek sporządzenia deklaracji jako, że jest on jedynym podmiotem poinformowanym o liczbie osób zamieszkałych w jego lokalu, tylko on wie także, czy odpady będą segregowane czy też nie, a od tego zależy wysokość opłat. Wspólnota Mieszkaniowa może jedynie przekazać wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do właściwego organu gminy. Z kolei na podstawie art. 6h ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach to właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wspólnota Mieszkaniowa jak wynika z powyższych przepisów nie ma możliwości wypełnienia deklaracji za właściciela lokalu, ona może jedynie dokonać dalszych czynności technicznych związanych z zebraniem indywidualnych deklaracji od poszczególnych właścicieli i przekazaniem do urzędu gminy tych deklaracji oraz opłaty ustalonej osobno dla każdego lokalu (wysokość opłaty każdy właściciel wylicza samodzielnie).
  Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2015, poz. 1892) właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Wnioskodawcy nie został jednak powierzony zarząd wspólnotami mieszkaniowymi w oparciu o wskazany przepis - Zarządca nie składa oświadczeń woli w imieniu wspólnoty chyba, że dysponuje odpowiednim umocowaniem. Obowiązki Spółki określone są w zwykłej - pisemnej umowie zawartej ze wspólnotą. Na mocy umowy Wnioskodawca zobowiązany jest między innymi do:
  • Prowadzenia dla nieruchomości księgowości i finansowej i dokonywania rozliczeń zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
  • Zapewnienia dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody wraz z odprowadzeniem ścieków, gazu i wywóz śmieci.
  • Ubezpieczenia budynku, opłacania podatków i innych opłat publiczno-prawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
  Czynności, jakie wykonuje Wspólnota Mieszkaniowa związane ze zbieraniem deklaracji i przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami nie mieszczą się w pojęciu zarządzania nieruchomością wspólną. Czynności te powierzone przez Wspólnotę Mieszkaniową Zarządcy są, zatem świadczeniem usług na rzecz poszczególnych właścicieli lokali.
 2. W odpowiedzi na pytanie: „Czy za czynności złożenia deklaracji zbiorczych i doręczenie ich gminie Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie i od kogo...” Wnioskodawca wskazał, że nie otrzymuje obecnie odrębnego wynagrodzenia za czynności sporządzenia i doręczenia deklaracji zbiorczych. Otrzymuje wynagrodzenie od Wspólnoty Mieszkaniowej na dotychczasowych warunkach.
 3. Lokale o których mowa we wniosku są lokalami mieszkalnymi.
 4. Umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi były zawierane w czasie obowiązywania innego stanu prawnego i na mocy takiej umowy Wnioskodawca był zobowiązany do zawarcia w imieniu wspólnoty umowy na wywóz odpadów - działał tu w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o udzielone w umowie o zarządzanie pełnomocnictwo. Na wspólnotę mieszkaniową później odbiorca odpadów wystawiał FV za usługę. Bez działań Zarządcy wspólnota nie miałaby zapewnionego wywozu odpadów - był to obowiązek wspólnoty, który w jej imieniu realizował Zarządca. Obecnie zorganizowanie wywozu odpadów spoczywa na gminach - stosownie do art. 6c ustawy o utrzymaniu porządku czystości w gminach. Zebranie deklaracji od członków wspólnot mieszkaniowych służy jedynie ustaleniu wysokości opłat jakie mają być przekazywane do gmin. Zarządca obecnie nie zawiera umów na wywóz odpadów czyni to gmina. Przekazywanie deklaracji, ich sprawdzanie i dokonywanie rozliczeń w imieniu wspólnoty nie mieści się w pojęciu „zapewnienia wywozu śmieci” do czego zobowiązał się zarządca w umowie. W poprzednim stanie prawnym wywóz odpadów był kosztem związanym z utrzymaniem nieruchomości wspólnej - był dzielony między członków wspólnot stosownie do wysokości ich udziałów w nieruchomości wspólnej natomiast obecnie ten koszt jest niezależny od udziału w nieruchomości wspólnej, lecz zależy od ilości osób zamieszkujących dany lokal. Również treść ustawy o własności lokali potwierdza fakt, iż obecnie koszt wywozu odpadów nie stanowi ciężaru związanego z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali „Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach” - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej ponoszone są zatem zawsze proporcjonalnie do wysokości udziału w nieruchomości wspólnej a w przypadku opłaty za wywóz odpadów jest inaczej. Wnioskodawca zgodził się na wykonywanie przedmiotowych usług wyłącznie na żądanie Wspólnot Mieszkaniowych, które kierując się stanowiskiem gminy twierdzą, iż opisane czynności należą do obowiązków każdego zarządcy.
 5. Usługi związane z przelewem dokonanych opłat są wykonywane w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, tzn. Zarządca reguluje zobowiązania wobec gminy z rachunku wspólnoty mieszkaniowej. Właściciele poszczególnych lokali dokonują wpłat na rachunek bankowy wspólnoty z którego następnie dokonywana jest wpłata na rachunek gminy. Przekazywanie wypełnionych deklaracji do Urzędu Gminy jest czynnością techniczną, związaną z zaniesieniem tych dokumentów do właściwego wydziału urzędu gminy.
 6. Wnioskodawca wskazuje jednoznaczną klasyfikację statystyczną czynności będących przedmiotem wniosku według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU 69.20.3.
 7. Beneficjentem przedmiotowych usług wykonywanych przez Wnioskodawcę są właściciele nieruchomości, jako podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami Zleceniodawcą zaś tych usług jest Wspólnota Mieszkaniowa jako ogół mieszkańców danej nieruchomości.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 21 stycznia 2016 r.).

Czy wynagrodzenie Zarządcy za świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji zbiorczych dla całej Wspólnoty Mieszkaniowej, ale w oparciu o indywidualne oświadczenia właścicieli poszczególnych lokali, doręczanie ich gminie a następnie uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami w oparciu o dokonane przez indywidualnych właścicieli wpłaty - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2015, poz. 736) zwolnione jest z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy W ocenie Wnioskodawcy wszelkie czynności związane ze zbieraniem indywidualnych deklaracji, wypełnianiem deklaracji zbiorczych a następnie ich rozliczanie stanowią usługę de facto świadczoną na rzecz indywidualnych osób - właścicieli lokali, którzy ostatecznie odpowiadają za podanie prawidłowych danych koniecznych do ustalenia wysokości opłaty jak również za uiszczenie tych opłat. Czynności podejmowane przez Zarządcę i objęte jego wynagrodzeniem winny dotyczyć zarządzania nieruchomością wspólną a obecnie tak nie jest. We wcześniejszym stanie prawnym w celu zapewnienia wywozu odpadów konieczne było zawarcie umów na wywóz nieczystości z prywatnymi podmiotami w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - był to koszt związany z zarządzaniem nieruchomością wspólną - umowy były zawierane w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Obecnie wobec zmian wprowadzonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszelkie opłaty dotyczące odpadów nie są regulowane umowami lecz wynikają z obowiązującego prawa krajowego i miejscowego. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ciężar uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami spoczywa na poszczególnych właścicielach lokali, a Wspólnota Mieszkaniowa odpowiada jedynie za techniczne czynności związane z zebraniem indywidualnych deklaracji od poszczególnych właścicieli, sporządzenie deklaracji zbiorczej i przekazanie do urzędu gminy opłaty ustalonej osobno dla każdego lokalu. Zdaniem Wnioskodawcy czynności te nie mieszczą się w pojęciu zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie (PKWiU 68.32.12) a wykonywanie ich przez Zarządcę faktycznie jest świadczeniem usługi na rzecz konkretnych właścicieli lokali. W tej sytuacji wynagrodzenie Zarządcy za świadczenie usługi niezwiązanej z zarządzaniem nieruchomością wspólną lecz świadczonej na rzecz poszczególnych właścicieli lokali jako nie wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2015, poz.736) nie jest zwolnione z 23 % stawki VAT co wymaga osobnego rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w oparciu o odrębną fakturę VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z treści powołanego przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W powyższych przepisach przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem „usługi” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Należy jednak zaznaczyć, że nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji jest uznawane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania usługi. Wynagrodzenie musi być należne za jej wykonanie.

Należy też zwrócić uwagę na wyrok C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, gdzie Trybunał zauważył, że czynność: „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

Podatnikami - według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2011 r. klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie natomiast do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. 2015, poz. 736) zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU 68.32.12.0).

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z powyższego przepisu § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia jednoznacznie wynika, że elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter oraz przeznaczenie nieruchomości, w odniesieniu do której usługa ta jest świadczona.

Wobec tego należy wskazać, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – art. 6h powołanej ustawy.

Na podstawie art. 6m ust. 1 powołanej ustawy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek deklarowania i uiszczania na rzecz gminy opłat za wywóz nieczystości co do zasady ciąży na właścicielu nieruchomości, za którego – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – uznaje się również m.in. współwłaścicieli oraz inne podmioty władające nieruchomością.

Stosownie natomiast do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Z powyższego wynika, że obowiązek deklarowania i wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na podmiotach będących właścicielami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 cyt. ustawy, w tym na wspólnocie mieszkaniowej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Rozlicza się prowadząc pełną księgowość. Spółka jest przedsiębiorcą świadczącym usługi polegające na zarządzaniu administrowaniu nieruchomościami lokalowymi. Usługi te świadczy w oparciu o umowy zawarte z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi. Zgodnie z postanowieniami takiej „standardowej” umowy Wspólnota powierza Wnioskodawcy w zarząd nieruchomość zabudowaną w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej.

Zgodnie z postanowieniami umowy do obowiązków Wnioskodawcy należy:

 1. Kierowanie sprawami Wspólnoty i reprezentowanie jej na zewnątrz. 2. Pośredniczenie w stosunkach między Wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali. 3. Prowadzenie dla nieruchomości księgowości finansowej i dokonywanie rozliczeń zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami 4. Utrzymanie w należytym stanie porządku czystości na nieruchomości wspólnej i poza budynkiem. 5. Bieżąca konserwacja nieruchomości. 6. Wykonywanie remontów bieżących w częściach wspólnych. 7. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody wraz z odprowadzeniem ścieków, gazu i wywóz śmieci. 8. Ubezpieczenie budynku, opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.

Zarządca uprawniony jest także do zawarcia w imieniu właścicieli umów dotyczących wywozu nieczystości (stałych i płynnych) i dokonywania rozliczeń z tytułu tych umów - umowy były zawierane w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej. a koszty z tym związane następnie były rozdzielane proporcjonalnie na poszczególnych właścicieli lokali wchodzących w skład Wspólnoty.

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw skutkiem czego jest m.in. wprowadzenie nowego brzmienia art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wskazana zmiana przepisów doprowadziła do sytuacji, w której właściciele lokali mieszkalnych obciążeni zostali dodatkowymi opłatami, ale także i obowiązkami związanymi ze złożeniem deklaracji koniecznych do ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami. Obecnie wobec zmian wprowadzonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszelkie opłaty dotyczące odpadów nie są regulowane umowami lecz wynikają z obowiązującego prawa krajowego i miejscowego nadto zmienił się sposób zbierania informacji o wysokości należnych opłat oraz pojawiła się konkretna - majątkowa odpowiedzialność za wskazanie nieprawdziwych danych lub uiszczanie opat w nieprawidłowej wysokości. Obowiązki te spoczywają na właścicielach nieruchomości jednak w przypadku nieruchomości wielolokalowych w ich imieniu działa Wspólnota Mieszkaniowa, która też odpowiada za prawidłowość wskazanych w deklaracjach zbiorczych danych oraz odpowiada za terminowe uiszczanie opłat w prawidłowej wysokości. W ocenie Wnioskodawcy opłaty związane z wywożeniem odpadów z poszczególnych lokali nie są związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Są to opłaty związane z konkretnymi lokalami, a ich wysokość uzależniona jest zazwyczaj od ilości osób zgłoszonych jako zamieszkujące w lokalu oraz od wyboru czy odpady będą segregowane czy też nie. Opłaty te nie dotyczą nieruchomości wspólnej a ich uiszczanie oraz sporządzanie zbiorowych deklaracji dotyczących wysokości należnej gminie opłaty oraz związane z tym zbieranie informacji od członków wspólnoty na temat ilości osób zamieszkujących w ich lokalach oraz segregowania lub nie odpadów nie były objęte postanowieniami żadnej z umów zawartych przez Wnioskodawcę ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Obowiązki przyjęte przez Zainteresowanego dotyczą administrowania częścią wspólną nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych tymczasem obowiązki związane z uiszczaniem opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należą do obowiązków poszczególnych właścicieli lokali, które jedynie w odniesieniu do podmiotów zewnętrznych realizuje Wspólnota Mieszkaniowa. Wnioskodawca sporządzając i dostarczając gminie deklaracje zbiorcze świadczy w ten sposób usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, która obecnie odpowiada majątkowo za prawidłowe wywiązywanie się przez jej członków z obowiązku składania deklaracji indywidualnych i uiszczanie opłat w prawidłowej wysokości. Członkowie wspólnot wpłacają należną od nich opłatę za wywóz odpadów bezpośrednio na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej, która następnie przekazuje je na rachunek gminy.

Wnioskodawca zarządza nieruchomością w oparciu o pisemną umowę zawartą ze wspólnotą mieszkaniową - nie został mu powierzony zarząd w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali. Usługa polegająca na przygotowywaniu deklaracji zbiorczych oraz ich składanie we właściwym organie objęta jest symbolem PKWiU 69.20.3.

Jak wskazał Wnioskodawca to na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek sporządzenia deklaracji jako, że jest on jedynym podmiotem poinformowanym o liczbie osób zamieszkałych w jego lokalu, tylko on wie takie, czy odpady będą segregowane czy też nie, a od tego zależy wysokość opłat. Wspólnota Mieszkaniowa może jedynie przekazać wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do właściwego organu gminy. Z kolei na podstawie art. 6h ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach to właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wspólnota Mieszkaniowa nie ma możliwości wypełnienia deklaracji za właściciela lokalu, ona może jedynie dokonać dalszych czynności technicznych związanych z zebraniem indywidualnych deklaracji od poszczególnych właścicieli i przekazaniem do urzędu gminy tych deklaracji oraz opłaty ustalonej osobno dla każdego lokalu (wysokość opłaty każdy właściciel wylicza samodzielnie).

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2015, poz. 1892) właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Wnioskodawcy nie został jednak powierzony zarząd wspólnotami mieszkaniowymi w oparciu o wskazany przepis - Zarządca nie składa oświadczeń woli w imieniu wspólnoty chyba, że dysponuje odpowiednim umocowaniem. Obowiązki Spółki określone są w zwykłej - pisemnej umowie zawartej ze wspólnotą. Na mocy umowy Wnioskodawca zobowiązany jest między innymi do:

 • Prowadzenia dla nieruchomości księgowości i finansowej i dokonywania rozliczeń zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
 • Zapewnienia dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody wraz z odprowadzeniem ścieków, gazu i wywóz śmieci.
 • Ubezpieczenia budynku, opłacania podatków i innych opłat publiczno-prawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.

Czynności, jakie wykonuje Wspólnota Mieszkaniowa związane ze zbieraniem deklaracji i przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami nie mieszczą się, w ocenie Wnioskodawcy w pojęciu zarządzania nieruchomością wspólną. Czynności te powierzone przez Wspólnotę Mieszkaniową Zarządcy są, zatem świadczeniem usług na rzecz poszczególnych właścicieli lokali.

Wnioskodawca nie otrzymuje obecnie odrębnego wynagrodzenia za czynności sporządzenia i doręczenia deklaracji zbiorczych. Otrzymuje wynagrodzenie od Wspólnoty Mieszkaniowej na dotychczasowych warunkach.

Lokale o których mowa we wniosku są lokalami mieszkalnymi.

Umowy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi były zawierane w czasie obowiązywania innego stanu prawnego i na mocy takiej umowy Wnioskodawca był zobowiązany do zawarcia w imieniu wspólnoty umowy na wywóz odpadów - działał tu w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o udzielone w umowie o zarządzanie pełnomocnictwo. Na wspólnotę mieszkaniową później odbiorca odpadów wystawiał FV za usługę. Bez działań Zarządcy wspólnota nie miałaby zapewnionego wywozu odpadów - był to obowiązek wspólnoty, który w jej imieniu realizował zarządca. Obecnie zorganizowanie wywozu odpadów spoczywa na gminach - stosownie do art. 6c ustawy o utrzymaniu porządku czystości w gminach. Zebranie deklaracji od członków wspólnot mieszkaniowych służy jedynie ustaleniu wysokości opłat jakie mają być przekazywane do gmin. Zarządca obecnie nie zawiera umów na wywóz odpadów czyni to gmina. Przekazywanie deklaracji, ich sprawdzanie i dokonywanie rozliczeń w imieniu wspólnoty nie mieści się w pojęciu „zapewnienia wywozu śmieci” do czego zobowiązał się zarządca w umowie. W poprzednim stanie prawnym wywóz odpadów był kosztem związanym z utrzymaniem nieruchomości wspólnej - był dzielony między członków wspólnot stosownie do wysokości ich udziałów w nieruchomości wspólnej natomiast obecnie ten koszt jest niezależny od udziału w nieruchomości wspólnej, lecz zależy od ilości osób zamieszkujących dany lokal. Również treść ustawy o własności lokali potwierdza fakt, iż obecnie koszt wywozu odpadów nie stanowi ciężaru związanego z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali „Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach” - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej ponoszone są zatem zawsze proporcjonalnie do wysokości udziału w nieruchomości wspólnej a w przypadku opłaty za wywóz odpadów jest inaczej. Wnioskodawca zgodził się na wykonywanie przedmiotowych usług wyłącznie na żądanie Wspólnot Mieszkaniowych, które kierując się stanowiskiem gminy twierdzą, iż opisane czynności należą do obowiązków każdego Zarządcy.

Usługi związane z przelewem dokonanych opłat są wykonywane w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, tzn. Zarządca reguluje zobowiązania wobec gminy z rachunku wspólnoty mieszkaniowej. Właściciele poszczególnych lokali dokonują wpłat na rachunek bankowy wspólnoty z którego następnie dokonywana jest wpłata na rachunek gminy. Przekazywanie wypełnionych deklaracji do Urzędu Gminy jest czynnością techniczną, związaną z zaniesieniem tych dokumentów do właściwego wydziału urzędu gminy.

Wnioskodawca wskazał jednoznaczną klasyfikację statystyczną czynności będących przedmiotem wniosku według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2006 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU 69.20.3.

Beneficjentem przedmiotowych usług wykonywanych przez Wnioskodawcę są właściciele nieruchomości, jako podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami Zleceniodawcą zaś tych usług jest Wspólnota Mieszkaniowa jako ogół mieszkańców danej nieruchomości.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy wynagrodzenie Zarządcy za świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji zbiorczych dla całej Wspólnoty Mieszkaniowej, ale w oparciu o indywidualne oświadczenia właścicieli poszczególnych lokali, doręczanie ich gminie, a następnie uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami w oparciu o dokonane przez indywidualnych właścicieli wpłaty – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione jest od podatku VAT.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca świadczy usługi zarządzania nieruchomościami lokalowymi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. Zainteresowany wykonuje usługi na zlecenie i usługi te wykonywane są odpłatnie. Usługi te świadczy w ramach umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową. Wnioskodawca we wniosku wskazał, że wraz ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zostały nałożone na niego dodatkowe obowiązki, m.in. obowiązek składania deklaracji indywidualnych i uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami. Zainteresowany w uzupełnieniu wniosku stwierdził, że obowiązek ten ciąży na właścicielach nieruchomości. Wnioskodawca zgodził się na wykonywanie przedmiotowych usług wyłącznie na żądanie Wspólnot Mieszkaniowych, które kierując się stanowiskiem gminy twierdzą, iż opisane czynności należą do obowiązków każdego Zarządcy. Za wykonanie tych czynności Zainteresowany nie otrzymuje odrębnego wynagrodzenia poza dotychczasowym. Nie oznacza to jednak, że czynności te są wykonywane nieodpłatnie.

Wnioskodawca zakwalifikował usługi polegające na przygotowywaniu deklaracji zbiorczych oraz ich składaniu we właściwym organie do grupowania PKWiU 69.20.3. Zgodnie z PKWiU mieszczą się usługi doradztwa podatkowego. Dlatego też przedmiotowe usługi nie mieszczą się w katalogu usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zatem nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Tym samym czynność ta opodatkowana jest stawką podstawową.

Biorąc powyższe informacje pod uwagę w kontekście opisu sprawy oraz zadanego pytania stwierdzić należy, że świadczone usługi sporządzania deklaracji zbiorczych, doręczanie ich gminie, a następnie uiszczanie w imieniu i na rzecz gminy opłat za gospodarowanie odpadami stanowią odpłatne świadczenie usług, opodatkowane 23% stawką podatku w myśl art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ wskazuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w stanie faktycznym i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.