ILPP2/4512-1-589/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku w wysokości 8% do dostawy towarów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 „Środki odkażające”
ILPP2/4512-1-589/15-2/SJinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. obniżenie stawki podatku
 3. ochrona zdrowia
 4. preparat (środek)
 5. stawka
 6. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z 27 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów mieszczących się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 – środki odkażające – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów mieszczących się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 – środki odkażające.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest podmiotem działającym w branży chemicznej i spożywczej. Spółka zajmuje się dystrybucją surowców chemicznych dla przemysłu, produktów dla przemysłu spożywczego, dystrybucją opakowań przemysłowych, a także działalnością usługową, m.in. konfekcjonowaniem wyrobów, gospodarką odpadami opakowaniowymi i chemicznymi odpadami poprodukcyjnymi.

Spółka posiada w swoim asortymencie m.in. towary, stanowiące preparaty odkażające, które zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług z dnia 29 października 2008 r., Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.; dalej: PKWiU), mieszczą się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 „Środki odkażające” (dalej: Towary).

Każdy z oferowanych przez Spółkę Towarów stanowi produkt biobójczy w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 242; dalej: ustawa o produktach biobójczych), przez co należy rozumieć substancję czynną lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne.

Towary będące przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację, z uwagi na swoje właściwości, przeznaczone są np. do higienicznej dezynfekcji rąk, do dezynfekcji różnego rodzaju urządzeń, powierzchni lub instalacji związanych z higieną człowieka, w tym np. powierzchni, pomieszczeń i urządzeń mających kontakt z żywnością oraz do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli zwierząt. Tym samym, Towary te niewątpliwie służą wyłącznie ochronie zdrowia, zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Znajdujące się w asortymencie Spółki Towary mają właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

W stosunku do każdego z Towarów znajdujących się w grupie środków odkażających oferowanych przez Spółkę zostało wydane pozwolenie na obrót w formie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na podstawie art. 54 ustawy o produktach biobójczych. W związku z powyższym, każdy z Towarów został wpisany w części III Rejestru Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: Prezes Urzędu).

Spółka będzie dokonywała dostaw ww. Towarów również w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), dostawy Towarów na terytorium kraju powinny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), dostawy Towarów na terytorium kraju powinny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT, dostawa towarów na terytorium kraju podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Na mocy art. 41. ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 23%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, dla dostawy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3, stawka podatku wynosi 8%.

W poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wskazano, że z preferencyjnej stawki korzystać mogą produkty oznaczone symbolem PKWiU 20.20.14.0, tj. środki odkażające, ale wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Jak wynika z art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przy tym, zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez „PKWiU ex” (a takie oznaczenie znalazło się w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy) rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę.

Mając na uwadze powyższe, w szczególności zaś brzmienie poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie dla dostawy danego wyrobu, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. środek został zakwalifikowany do grupowania PKWiU o symbolu 20.20.14.0 (warunek nr 1),
 2. środek odkażający ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze (warunek nr 2),
 3. środek ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia (warunek nr 3),
 4. dla środka zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo został on wpisany do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych (warunek nr 4).

Ad. 1

Spółka sklasyfikowała Towary będące przedmiotem niniejszego wniosku do grupowania PKWiU 20.20.14.0, tym samym spełniony jest wskazany powyżej warunek nr 1.

Ad. 2

Dokonując weryfikacji, czy Towary będące przedmiotem niniejszego wniosku posiadają właściwości wymagane dla zastosowania stawki podatku VAT 8%, należy odwołać się do sposobu ich działania oraz ich zastosowania.

Towary będące przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację, z uwagi na swoje właściwości, przeznaczone są np. do higienicznej dezynfekcji rąk, do dezynfekcji różnego rodzaju urządzeń, powierzchni lub instalacji związanych z higieną człowieka, w tym np. powierzchni, pomieszczeń i urządzeń mających kontakt z żywnością oraz do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli zwierząt.

Jak Spółka wskazała w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), każdy z Towarów wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Tego rodzaju działanie jest poniekąd cechą charakterystyczną produktów biobójczych, do których Towary te się zaliczają.

Reasumując, z uwagi na swoje właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze, Towary spełniają wskazany powyżej warunek nr 2.

Ad. 3

Należy zauważyć, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „w ochronie zdrowia”. W procesie stosowania prawa organ podatkowy dokonuje interpretacji norm prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach za pomocą różnych wykładni. Jednakże w przypadku prawa podatkowego dominującą wykładnią jest wykładnia literalna, gdyż w prawie tym obowiązuje prymat wykładni gramatycznej.

Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego (sjp.pwn.pl) „ochrona” oznacza „zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym”, „to, co przed czymś ochrania”.

Z kolei przez „zdrowie” zgodnie z ww. słownikiem należy rozumieć „stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo”, „stan, w jakim znajduje się żywy organizm”, „dobre funkcjonowanie jakiegoś systemu”.

Wobec powyższego, analiza treści zapisu „wyłącznie w ochronie zdrowia” zawartego w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – dokonana w oparciu o wykładnię językową prowadzi do wniosku, że zastosowanie stawki 8% VAT dla dostaw towarów klasyfikowanych w ramach PKWiU 20.20.14.0 jest dopuszczalne, o ile towary te mają zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, a więc w celu zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś co jest niekorzystne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Zatem „ochrona” ta dotyczy wszelkich organizmów żywych bez względu na ich gatunek lub rodzaj, dotyczy zatem zarówno ochrony zdrowia ludzi, jak i zwierząt. Produkty te winny mieć za zadanie obronić daną jednostkę przed czymś, co może stanowić dla jej zdrowia zagrożenie.

Podkreślić należy, że istotny z punktu widzenia „zastosowania” tych produktów jest cel ich sprzedaży do wyłącznego stosowania w ochronie zdrowia, a nie ich dalsze, faktyczne wykorzystanie przez nabywcę. Ponadto ustawodawca w żaden sposób nie wskazuje, że przedmiotowe produkty muszą być wykorzystywane wyłącznie przez podmioty zajmujące się ochroną zdrowia. Zatem nie ma podstaw prawnych aby uznać, że produkty te muszą być nabywane przez placówki z zakresu opieki zdrowia, tj. przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne, kosmetyczne, hurtownie farmaceutyczne. Z punktu widzenia możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT istotna jest zatem sprzedaż tych produktów jako środków do zastosowania wyłącznie w ochronie zdrowia, a nie charakter miejsca, w którym zostaną one faktycznie użyte. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 listopada 2011 r. (sygn. ILPP1/443-1147/11-3/MK) oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 marca 2009 r. (sygn. ITPP2/44348b/09/RS).

Ponadto, interpretując użyty w załączniku nr 3 do ustawy o VAT termin „zastosowanie środków odkażających w ochronie zdrowia”, warto odwołać się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz. U. Nr 16, poz. 150; dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie to dzieli produkty biobójcze na poszczególne kategorie i grupy według ich przeznaczenia, wyróżniając m.in. następujące grupy:

 • produkty do higieny człowieka,
 • produkty stosowane w higienie weterynaryjnej,
 • produkty do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt,
 • produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia.

Jak zatem wynika z powyższego wyliczenia poszczególnych grup produktów biobójczych, produkty te nie muszą być, co do zasady, wykorzystywane w systemie/służbie ochrony zdrowia. Istotą działania tych produktów jest bowiem raczej przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu szkód i uszczerbków na zdrowiu. Jednocześnie nie można jednak zaprzeczyć, że znajdują one zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zdaniem Wnioskodawcy, taki sposób wykorzystania produktów spełnia przesłankę „zastosowania ich wyłącznie w ochronie zdrowia”, sformułowaną w treści załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), Towary będące przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację, z uwagi na swoje właściwości, przeznaczone są np. do higienicznej dezynfekcji rąk, do dezynfekcji różnego rodzaju urządzeń, powierzchni lub instalacji związanych z higieną człowieka, w tym np. powierzchni, pomieszczeń i urządzeń mających kontakt z żywnością oraz do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli zwierząt. Tym samym, Towary te niewątpliwie służą wyłącznie ochronie zdrowia.

W konsekwencji, w przypadku Towarów objętych niniejszym wnioskiem o interpretację spełniony jest warunek nr 3 wskazany w poz. nr 83 w załączniku nr 3 ustawy o VAT.

Ad. 4

W stosunku do każdego z Towarów będących przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację zostało wydane pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy o produktach biobójczych. Potwierdzeniem powyższej okoliczności jest fakt, że każdy z Towarów został wpisany w części III Rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu.

Rejestr Produktów Biobójczych został zdefiniowany w art. 22 ustawy o produktach biobójczych. Jest to rejestr prowadzony przez Prezesa Urzędu w formie elektronicznej. Wpisowi do niego podlegają produkty biobójcze oraz produkty biobójcze niskiego ryzyka, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr składa się z trzech części:

 • części I – zawierającej wykaz produktów biobójczych, na które wydano pozwolenia albo pozwolenia tymczasowe,
 • części II – zawierającej wykaz produktów biobójczych niskiego ryzyka, na które wydano wpis do rejestru,
 • części III – zawierającej wykaz produktów biobójczych, na które wydano pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy o produktach biobójczych.

Z powyższego wynika, że wszystkie produkty biobójcze, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostają wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych. W zależności zaś od tego, na podstawie jakiego rodzaju decyzji administracyjnej dany produkt biobójczy został wprowadzony do obrotu, uwidoczniony zostaje odpowiednio w części 1, części II lub części III Rejestru Produktów Biobójczych. Jeżeli podstawą wprowadzenia do obrotu jest pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy o produktach biobójczych, co miało miejsce w przypadku Towarów będących przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację, produkt jest wpisany w części III Rejestru Produktów Biobójczych, zgodnie z art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o produktach biobójczych.

W konsekwencji, użyte w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT sformułowanie „wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych” obejmuje wpis do Rejestru Produktów Biobójczych odnoszący się do każdego produktu biobójczego, który został wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności, definicja „wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy produktach biobójczych” obejmuje również wpis w części III Rejestru Produktów Biobójczych, odnoszący się do produktu biobójczego, na który wydano pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy o produktach biobójczych.

Z uwagi na powyższe, w przypadku Towarów będących przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację, spełniony jest również warunek nr 4 wskazany w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

Podsumowując, Towary będące przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację spełniają wszystkie warunki wskazane w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. W konsekwencji, dostawa Towarów na terytorium kraju będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Spółki jest w jej ocenie prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie jednak z treścią art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy – pod pozycją 83 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 „Środki odkażające” – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania. Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Zgodnie z powyższym, obniżona stawka podatku VAT dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania, tj. w przypadku poz. 83 załącznika nr 3 – określonych preparatów odkażających mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia (PKWiU ex 20.20.14.0).

Należy wyjaśnić, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „w ochronie zdrowia”. W procesie stosowania prawa organ podatkowy dokonuje interpretacji norm prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach za pomocą różnych wykładni. Jednakże w przypadku prawa podatkowego dominującą wykładnią jest wykładnia literalna, gdyż w prawie tym obowiązuje prymat wykładni gramatycznej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 567) „ochrona” oznacza „zabezpieczenie przed zniszczeniem, szkodą, niebezpieczeństwem, ochranianie; to, co ochrania, zabezpiecza”. Z kolei, przez „zdrowie” zgodnie z ww. słownikiem (s. 1256) należy rozumieć „dobry, normalny stan organizmu ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego, stan organizmu nie dotkniętego chorobą”.

Wobec powyższego, analiza treści zapisu „wyłącznie w ochronie zdrowia” – zawartego w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług – dokonana w oparciu o wykładnię językową prowadzi do wniosku, że przedmiotowe preparaty muszą być przeznaczone tylko do ochrony zdrowia, a więc w celu zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś co jest niekorzystne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Zatem „ochrona” ta dotyczy wszelkich organizmów żywych bez względu na ich gatunek lub rodzaj. Preparaty te winny mieć za zadanie obronić daną jednostkę przed czymś co może stanowić dla jej zdrowia zagrożenie.

Podkreślić należy, że istotny z punktu widzenia „zastosowania” tych preparatów jest cel ich sprzedaży do wyłącznego stosowania w ochronie zdrowia, a nie ich dalsze, faktyczne wykorzystanie przez nabywcę. Ponadto ustawodawca w żaden sposób nie wskazuje, że przedmiotowe preparaty muszą być wykorzystywane wyłącznie przez podmioty zajmujące się ochroną zdrowia. Zatem nie ma podstaw prawnych aby uznać, że produkty te muszą być nabywane przez placówki z zakresu opieki zdrowia, tj. przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne, kosmetyczne, hurtownie farmaceutyczne. Ważnym elementem jest sprzedaż tych produktów jako środków do zastosowania wyłącznie w ochronie zdrowia, a nie charakter miejsca, w którym zostaną one użyte.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 242) – produkt biobójczy stanowi substancję czynną lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne.

Stosownie natomiast do art. 4 ust. 1 ww. ustawy – w obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze, na które:

 1. zostało wydane pozwolenie na wprowadzanie do obrotu, zwane dalej „pozwoleniem”,
 2. zostało wydane pozwolenie tymczasowe,
 3. została wydana decyzja o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, zwana dalej „wpisem do rejestru”,
 4. zostało wydane pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54

- oraz są sklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

Na podstawie art. 5 ust. 1 cyt. ustawy – pozwolenie wydaje oraz wpisu do rejestru dokonuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty pierwszego albo kolejnego włączenia substancji czynnej do załącznika I lub IA do dyrektywy 98/8/WE, i nieprzekraczający terminu ważności określonego dla danej substancji czynnej w tych załącznikach.

Z kolei, w myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy – wnioski o wydanie pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, zmiany danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, przedłużenie terminu ważności pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru podmiot odpowiedzialny składa do Prezesa Urzędu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem działającym w branży chemicznej i spożywczej. Spółka zajmuje się dystrybucją surowców chemicznych dla przemysłu, produktów dla przemysłu spożywczego, dystrybucją opakowań przemysłowych, a także działalnością usługową, m.in. konfekcjonowaniem wyrobów, gospodarką odpadami opakowaniowymi i chemicznymi odpadami poprodukcyjnymi. Zainteresowany posiada w swoim asortymencie m.in. towary, stanowiące preparaty odkażające, które zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 „Środki odkażające” (Towary). Każdy z oferowanych przez Spółkę Towarów stanowi produkt biobójczy w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. Towary te, z uwagi na swoje właściwości, przeznaczone są np. do higienicznej dezynfekcji rąk, do dezynfekcji różnego rodzaju urządzeń, powierzchni lub instalacji związanych z higieną człowieka, w tym np. powierzchni, pomieszczeń i urządzeń mających kontakt z żywnością oraz do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli zwierząt. Tym samym, Towary te niewątpliwie służą wyłącznie ochronie zdrowia, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Znajdujące się w asortymencie Spółki Towary mają właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. W stosunku do każdego z Towarów znajdujących się w grupie środków odkażających oferowanych przez Spółkę zostało wydane pozwolenie na obrót w formie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na podstawie art. 54 ustawy o produktach biobójczych. W związku z powyższym, każdy z Towarów został wpisany w części III Rejestru Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jak wynika z treści poz. 83 ww. załącznika nr 3 do ustawy, nie wszystkie środki odkażające, dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przewidzianym przepisami powołanej wcześniej ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Ustawodawca zawęził bowiem możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% wyłącznie do, klasyfikowanych według nomenklatury PKWiU 2008 do grupowania 20.20.14.0, preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Oznacza to również, że nie stanowi wystarczającej przesłanki do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT fakt, że wprowadzenie od obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej danego środka odkażającego nastąpiło w oparciu o przewidziane przepisem art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o produktach biobójczych, pozwolenie na wprowadzanie do obrotu lub pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 tej ustawy.

Wskazać należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. Należy zatem uznać, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z treści wniosku – wskazane preparaty, będące przedmiotem zapytania, sklasyfikowane są wg PKWiU w grupowaniu 20.20.14.0 jako środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mają zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia i zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, to Spółka ma prawo/będzie miała prawo do zastosowania przy ich sprzedaży stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 w związku z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.