ILPP2/4512-1-475/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z zakwaterowaniem.
ILPP2/4512-1-475/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. opodatkowanie
 4. podatek naliczony
 5. podatnik czynny
 6. podatnik podatku od towarów i usług
 7. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
 8. stawki podatku
 9. wynajem
 10. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), uzupełnione pismem z 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z zakwaterowaniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony wniosek ww. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z zakwaterowaniem. Wniosek uzupełniono 24 sierpnia 2015 r. o potwierdzenie uiszczenia opłaty wniesionej w dniu 20 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej. Aktualnie Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadzi również indywidualnej działalności gospodarczej.

Zainteresowany planuje w najbliższym czasie rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu apartamentów (zakwaterowania) w cyklach dziennych i tygodniowych. Działalność w tym zakresie według Wnioskodawcy jest zaklasyfikowana wg PKWiU z 2008 jako 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”.

W związku z powyższym Zainteresowany zarejestruje się również, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W dniu 16 czerwca 2014 r. Wnioskodawca zakupił lokal w budynku zakwalifikowany zgodnie z krajowym prawem budowlanym do kategorii obiektów hotelowych. Dostawa towaru, jakim jest ww. lokal podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.

Na poczet ww. dostawy, przed jej dokonaniem Zainteresowany uiścił na rzecz sprzedawcy zaliczkę, co zostało udokumentowane fakturą wystawioną 7 kwietnia 2014 r. zawierającą podatek VAT obliczony wg ww. stawki. Następnie z tytułu dokonania dostawy ww. lokalu sprzedawca wystawił 17 czerwca 2014 r. na rzecz Wnioskodawcy fakturę zawierającą podatek VAT obliczony wg ww. stawki, uwzględniający ww. fakturę zaliczkową. W treści ww. faktur, jako nabywca wskazany został Zainteresowany, a dokładnie wskazane zostało imię i nazwisko Wnioskodawcy, adres zamieszkania oraz numer NIP. Zainteresowany nabył wskazany w stanie faktycznym lokal z zamiarem wynajmu.

Wnioskodawca w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej przekaże ww. lokal na potrzeby indywidualnej działalności gospodarczej, ujmie lokal w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpocznie wykorzystywanie go do planowanej indywidualnej działalności gospodarczej. Jak już powyżej wskazano, przedmiotem ww. indywidualnej działalności gospodarczej będzie najem apartamentów świadczony w cyklach dziennych i tygodniowych. Według Zainteresowanego działalność ta sklasyfikowana jest wg PKWiU 2008 w grupowaniu 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”, a ww. lokal wykorzystywany będzie właśnie do prowadzonej w przyszłości przez Wnioskodawcę indywidualnej działalności gospodarczej.

W okresie pomiędzy zakupem, a przekazaniem na cele prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowany nie wykorzystywał przedmiotowego lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana przez Wnioskodawcę działalność w zakresie wynajmu apartamentów w cyklach dziennych i tygodniowych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana przez niego działalność w zakresie wynajmu apartamentów w cyklach dziennych i tygodniowych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%.

UZASADNIENIE:

Świadczenie usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Zwolnienia tego nie stosuje się jednak do usług klasyfikowanych w dziale 55 PKWiU, a więc do usług związanych z zakwaterowaniem. Wynika to z art. 43 ust. 20 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Do grupowania tego należą te usługi związane z zakwaterowaniem, które świadczone są w cyklach dziennych lub tygodniowych. Powoduje to, że usługi wynajmu apartamentów w cyklach dziennych lub tygodniowych nie są zwolnione od podatku, lecz opodatkowane VAT według stawki 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT).

Potwierdzają to organy podatkowe np. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 20 kwietnia 2011 r. (IPPP3/443-172/11-4/16). Wskazano w niej, że: „wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmie od właścicieli samodzielne lokale mieszkalne (apartamenty) i będzie je odpłatnie udostępniał osobom trzecim w celu zapewnienia pobytu podróżnym (turystom), osobom przebywającym służbowo (zawodowo) na terenie miasta, a także pozostałym osobom celem zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych na krótszy lub dłuższy okres. (...) Usługi świadczone przez wnioskodawcę nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 lecz podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8 proc.”.

Jak wynika z powyższego, planowana przez Wnioskodawcę działalność w zakresie wynajmu apartamentów w cyklach dziennych i tygodniowych, klasyfikowana w ocenie Zainteresowanego zgodnie z PKWiU 2008 do grupowania 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem” będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22% – z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (obecnie stawką 8%), w poz. 163 wskazano na „usługi związane z zakwaterowaniem” (PKWiU 55).

W przedmiotowej sprawie najistotniejszą kwestią jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU wykonywanych usług przez Wnioskodawcę.

Z przedłożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca aktualnie jest wspólnikiem spółki cywilnej, aczkolwiek w najbliższym czasie zamierza prowadzić również indywidualną działalność gospodarczą w zakresie wynajmu apartamentów w cyklach dziennych i tygodniowych. Zdaniem Zainteresowanego, działalność ta jest sklasyfikowana wg PKWiU z 2008 w grupowaniu 55 jako „Usługi związane z zakwaterowaniem”.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem” mieszczą się w katalogu czynności, o których mowa w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Reasumując, jeśli usługi świadczone przez Wnioskodawcę są sklasyfikowane w dziale PKWiU 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”, to podlegają i będą podlegały opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 146a pkt 2 oraz w zw. z poz. 163 zał. nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy zaznaczyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę.

Stosownie do zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, w tym także dla usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Tylko w przypadku prawidłowego zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU możliwie jest rozstrzygnięcie o zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług danego towaru lub usługi.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto zaznacza się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT, natomiast w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup lokalu, otrzymanych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – przed zarejestrowaniem się na potrzeby podatku VAT, jako podatnik VAT czynny oraz okresu rozliczeniowego w którym Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT z faktur została wydana odrębna interpretacja nr ILPP2/4512-1-475/15-5/JK z dnia 18 września 2015 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.