ILPP2/4512-1-419/15-4/AD | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku.
ILPP2/4512-1-419/15-4/ADinterpretacja indywidualna
 1. karnet
 2. klub
 3. podatek od towarów i usług
 4. sport
 5. stawki podatku
 6. usługi
 7. usługi rekreacyjne
 8. usługi związane ze sportem
 9. świadczenie
 10. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 12 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z 30 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Wniosek został uzupełniony pismem z 30 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzi działalność m.in.: polegającą na prowadzeniu siłowni, oraz zajęć ruchowych (zajęcia fitness, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych), związaną z rozwojem fizycznym i rekreacją.

Z wyżej wymienionych zajęć ruchowych klienci mogą korzystać wykupując jeden z następujących karnetów ważnych przez miesiąc:

 • 4 wejścia – upoważnia do skorzystania z dowolnych 4 zajęć ruchowych,
 • 8+4 wejścia – upoważnia do skorzystania z dowolnych 8 zajęć ruchowych oraz 4 razy skorzystać z siłowni (czas korzystania z siłowni jest nielimitowany),
 • Open – pozwala korzystać z dowolnych zajęć ruchowych oraz siłowni bez ograniczeń

lub zakupując bilet wstępu jednorazowego na zajęcia ruchowe lub siłownię.

Wnioskodawca nie wskazuje sposobu wykorzystania karnetów, każdy klient po wykupieniu któregoś z powyższych ma prawo korzystać ze wszystkich zajęć jakie aktualnie znajdują się w grafiku, w przypadku siłowni ma prawo korzystać ze wszystkich sprzętów znajdujących się na siłowni.

Z siłowni klienci mogą skorzystać o dowolnej porze w godzinach otwarcia klubu (wejścia są nielimitowane czasowo) wybierając jedną z opcji:

 • karnet miesięczny – dostęp do siłowni bez ograniczeń przez miesiąc czasu,
 • karnet 10 wejść – 10 wejść na siłownię do wykorzystania w terminie 60 dni

lub zakup biletu wstępu jednorazowego.

W trakcie zajęć ruchowych (zajęcia fitness, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych) klienci wykonują ćwiczenia w grupach – samodzielnie – pod nadzorem instruktora. Podczas zajęć na siłowni klienci użytkują znajdujący się sprzęt do ćwiczeń samodzielnie, na siłowni nie ma trenera.

Istnieje możliwość wykupienia treningów personalnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb w zakresie nauki tańca dla nowożeńców lub zajęć na siłowni. Usługa ta jest jednak oddzielnie płatna, karnety oraz bilety wstępu jednorazowego nie obejmują tych usług.

W ramach wykupionych karnetów bądź wykupionego biletu wstępu jednorazowego klienci uzyskują także dostęp do infrastruktury obiektu, czyli szatni, wc, prysznica, parkingu.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Instruktor na zajęciach grupowych fitness oraz tanecznych z klientami nadzoruje wykonywanie ćwiczeń. Trzyma też pieczę nad bezpieczeństwem wykonywanych ćwiczeń. Klienci wykonują ćwiczenia samodzielnie.
 2. W przypadku zajęć grupowych nie ma dodatkowej odpłatności za usługi instruktora. Chodzi tu o karnety i bilety wstępu jednorazowego na zajęcia fitness i tańca. W przypadku indywidualnych zajęć klient wykupuje oddzielnie płatną usługę na trening personalny dostosowany do indywidualnych potrzeb w zakresie tańca lub zajęć na siłowni. Jest to na wyraźne życzenie klienta.
 3. W podstawowym pakiecie karnetu i biletu wstępu jednorazowego na zajęcia fitness i zajęcia taneczne klienci ćwiczą w grupach. Dopiero na wyraźne życzenie klienta o personalne treningi ćwiczą indywidualnie – lecz usługa jest oddzielnie płatna.
 4. Osoby biorące udział w zajęciach tanecznych fitness oraz zajęciach tanecznych stanowią grupę trenującą pod nadzorem instruktora. Grupy jednak nie są „zamknięte – w trakcie roku mogą dołączać nowi klienci.
 5. Zajęcia taneczne – zwłaszcza dla dzieci są podzielone na grupy wiekowe. Zajęcia dla dorosłych – fitness oraz zajęcia taneczne są ogólne – pod całą grupę. Indywidualne programy zajęć występują w przypadku dodatkowej usługi przy personalnych treningach.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedawane jednorazowe bilety wstępu oraz karnety wstępu umożliwiające skorzystanie przez poszczególnych klientów odpowiednio z zajęć fitness pod okiem instruktora, zajęć tanecznych pod okiem instruktora czy siłowni, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedawane jednorazowe bilety wstępu oraz karnety wstępu umożliwiające skorzystanie przez poszczególnych klientów odpowiednio z zajęć ruchowych (zajęć fitness z instruktorem, zajęć tanecznych dla dzieci i dorosłych z instruktorem) czy siłowni, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT (oprócz treningów personalnych podlegających stawce podstawowej 23 % VAT).

Wnioskodawca uważa, iż świadczone przez niego usługi mają charakter usług związanych z poprawą kondycji fizycznej i rekreacją ruchową, w zakres których wchodzą usługi wstępu na siłownię, usługi wstępu na zajęcia ruchowe (zajęcia fitness z instruktorem, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych z instruktorem) – powinny być opodatkowane 8% stawką podatku VAT, jako iż zastosowanie znajdzie tu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy VAT, w której wymienione zostały „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

Wnioskodawca zauważa, iż przepisy ustawy VAT nie definiują pojęcia „wstępu”. W związku z powyższym, w celu dokładnego zrozumienia treści artykułu należy sięgnąć do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) pod tym pojęciem należy rozumieć „możliwość wejścia gdzieś, prawo do uczestnictwa w czymś”.

Ustawodawca nie określił również jak należy rozumieć pojęcie „rekreacja”, jednakże w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego pod red. S. Dubisza (Warszawa 2003, s. 59) jest ona definiowana jako „aktywny wypoczynek” ze wskazaniem sposobów użycia tego określenia m.in. jako gimnastyka rekreacyjna, obiekty, ośrodki rekreacyjne, zajęcia, ćwiczenia rekreacyjne.

W świetle powołanych definicji, Wnioskodawca uważa, iż świadczone przez niego usługi kwalifikują się do pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu, co zarazem oznacza, iż do sprzedaży biletów wstępu czy karnetów zastosowanie powinna mieć obniżona 8% stawka podatku VAT. Poprzez zwrot „wyłącznie w zakresie wstępu” nie należy rozumieć usług rekreacyjnych jako uczestnictwa biernego, tylko jako aktywny wypoczynek, możliwość skorzystania z określonych urządzeń znajdujących się w obiekcie sportowym. Powyższe jednocześnie dowodzi, iż do świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie wstępu na siłownię, zajęć ruchowych (zajęć fitness z instruktorem, zajęć tanecznych dla dzieci i dorosłych z instruktorem) zastosowanie powinna mieć obniżona 8% stawka podatku VAT zgodnie z art. 42 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Niezasadnym byłoby w przedstawionym stanie faktycznym zawężanie określenia „wstępu” do biernego uczestnictwa, na co zwraca uwagę również liczne orzecznictwo sądowe (vide: wyroki WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3204/12 oraz z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/WA 3217/12, wyroki WSA w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 1045/12 oraz z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 1050/12) oraz wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

W powołanym wyroku NSA, skład orzekający potwierdził, iż usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu nie mogą być utożsamiane jedynie z biernym uczestnictwem, bez aktywnego korzystania z urządzeń znajdujących się w obiekcie sportowym. NSA wskazał, iż samo pojęcie rekreacji zakłada aktywne spędzanie wolnego czasu. Nie można wskazać usługi związanej z rekreacją która polegałaby wyłącznie na samym wstępie, biernym uczestnictwie. Zachodzi bowiem sprzeczność między pojęciem rekreacja a bierne uczestnictwo, brak aktywności.

W interpretacji ogólnej (PT1/033/32/354/LJU/14 z dnia 02.12.2014) Minister Finansów potwierdził, iż pod pojęciem ›wstępu‹ w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść”. Minister Finansów podkreślił, iż wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie”.

Tym samym, w ocenie Ministra Finansów „nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię” czy do parku rozrywki)”.

Reasumując stanowisko Podatnika jest jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Z przywołanego przepisu art. 41 ust. 13 ustawy, wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować (aktualnie) według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:
  1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych
  -bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu np. na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy jednakże zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność m.in.: polegającą na prowadzeniu siłowni, oraz zajęć ruchowych (zajęcia fitness, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych) związaną z rozwojem fizycznym i rekreacją.

Z wyżej wymienionych zajęć ruchowych klienci mogą korzystać wykupując jeden z następujących karnetów ważnych przez miesiąc:

 • 4 wejścia – upoważnia do skorzystania z dowolnych 4 zajęć ruchowych,
 • 8+4 wejścia – upoważnia do skorzystania z dowolnych 8 zajęć ruchowych oraz 4 razy skorzystać z siłowni (czas korzystania z siłowni jest nielimitowany),
 • Open – pozwala korzystać z dowolnych zajęć ruchowych oraz siłowni bez ograniczeń

lub zakupując bilet wstępu jednorazowego na zajęcia ruchowe lub siłownię.

Wnioskodawca nie wskazuje sposobu wykorzystania karnetów, każdy klient po wykupieniu któregoś z powyższych ma prawo korzystać ze wszystkich zajęć jakie aktualnie znajdują się w grafiku, w przypadku siłowni ma prawo korzystać ze wszystkich sprzętów znajdujących się na siłowni.

Z siłowni klienci mogą skorzystać o dowolnej porze w godzinach otwarcia klubu (wejścia są nielimitowane czasowo) wybierając jedną z opcji:

 • karnet miesięczny – dostęp do siłowni bez ograniczeń przez miesiąc czasu,
 • karnet 10 wejść – 10 wejść na siłownię do wykorzystania w terminie 60 dni

lub zakup biletu wstępu jednorazowego.

W trakcie zajęć ruchowych (zajęcia fitness, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych) klienci wykonują ćwiczenia w grupach – samodzielnie – pod nadzorem instruktora. Podczas zajęć na siłowni klienci użytkują znajdujący się sprzęt do ćwiczeń samodzielnie, na siłowni nie ma trenera.

Istnieje możliwość wykupienia treningów personalnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb w zakresie nauki tańca dla nowożeńców lub zajęć na siłowni. Usługa ta jest jednak oddzielnie płatna, karnety oraz bilety wstępu jednorazowego nie obejmują tych usług.

W ramach wykupionych karnetów bądź wykupionego biletu wstępu jednorazowego klienci uzyskują także dostęp do infrastruktury obiektu, czyli szatni, wc, prysznica, parkingu.

Instruktor na zajęciach grupowych fitness oraz tanecznych z klientami nadzoruje wykonywanie ćwiczeń. Trzyma też pieczę nad bezpieczeństwem wykonywanych ćwiczeń. Klienci wykonują ćwiczenia samodzielnie. W przypadku zajęć grupowych nie ma dodatkowej odpłatności za usługi instruktora. Chodzi tu o karnety i bilety wstępu jednorazowego na zajęcia fitness i tańca. W przypadku indywidualnych zajęć klient wykupuje oddzielnie płatną usługę na trening personalny dostosowany do indywidualnych potrzeb w zakresie tańca lub zajęć na siłowni. Jest to na wyraźne życzenie klienta. W podstawowym pakiecie karnetu i biletu wstępu jednorazowego na zajęcia fitness i zajęcia taneczne klienci ćwiczą w grupach. Dopiero na wyraźne życzenie klienta o personalne treningi ćwiczą indywidualnie – lecz usługa jest oddzielnie płatna. Osoby biorące udział w zajęciach tanecznych fitness oraz zajęciach tanecznych stanowią grupę trenującą pod nadzorem instruktora. Grupy jednak nie są „zamknięte – w trakcie roku mogą dołączać nowi klienci. Zajęcia taneczne – zwłaszcza dla dzieci są podzielone na grupy wiekowe. Zajęcia dla dorosłych – fitness oraz zajęcia taneczne są ogólne – pod całą grupę. Indywidualne programy zajęć występują w przypadku dodatkowej usługi przy personalnych treningach.

Odnosząc opisane we wniosku okoliczności sprawy do przytoczonych przepisów prawa stwierdzić należy, że w sytuacji kiedy świadczona przez Wnioskodawcę usługa uprawnia klienta do:

 • samodzielnego korzystania z urządzeń (sprzętu) do ćwiczeń na siłowni, oraz
 • treningu z instruktorem dla grupy (zajęcia fitness, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych), nadzoru ze strony instruktora dla osób biorących udział w zajęciach tanecznych (w tym dzieci),

wpisuje się ona w definicję usług wstępu związanych z rekreacją, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Ww. czynności należą bowiem do świadczeń, które związane są z normalnym typowym użytkowaniem danego obiektu (siłowni, sali fitness, sali tanecznej).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że sprzedawane jednorazowe bilety wstępu oraz karnety wstępu umożliwiające skorzystanie przez poszczególnych klientów odpowiednio z zajęć fitness pod nadzorem instruktora, zajęć tanecznych pod nadzorem instruktora czy siłowni (pod warunkiem, że nie dotyczą treningów personalnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb), podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.