ILPP2/443-843/14-4/MN | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca winien zastosować stawkę podatku w wysokości 23% w odniesieniu do prac budowlanych obejmujących schody wejściowe, wraz z murami oporowymi, poręczami, do poszczególnych klatek schodowych budynku.
ILPP2/443-843/14-4/MNinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. budowa budynków
 3. budynek
 4. budynek mieszkalny
 5. budynki zbiorowego zamieszkania
 6. infrastruktura techniczna
 7. infrastruktura towarzysząca
 8. obniżenie stawki podatku
 9. przebudowa
 10. roboty
 11. roboty budowlane
 12. roboty budowlano-montażowe
 13. roboty montażowe
 14. rozbudowa
 15. rozbudowa budynku
 16. stawka
 17. stawka podstawowa podatku
 18. stawka preferencyjna
 19. stawka preferencyjna podatku
 20. stawki podatku
 21. usługi
 22. usługi budowlane
 23. usługi budowlano-montażowe
 24. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 30 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 28 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Wniosek uzupełniono pismem z 28 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz wskazanie, czy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzenie przyszłe bezpośrednio dotyczy sfery praw i obowiązków podatkowych Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia zamierza wykonać prace budowlane w budynku mieszkalnym zbiorowego zamieszkania, polegające na wyburzeniu okładzin stopni schodów wejściowych do poszczególnych klatek schodowych budynków, wyburzeniu murów oporowych tych schodów z cegły klinkierowej, odbudowaniu warstwy nasypu schodów na betonie oraz pobudowaniu nowych murów oporowych schodów z cegły klinkierowej, stopni schodów z okładziną z kostek brukowych na warstwie odsączającej o wysokości zapewniającej odprowadzenie nadmiaru wilgoci z pobudowy, zapobiegającej wysadzinom nawierzchni wraz z montażem kratek odwadniających i poręczy ze stali nierdzewnej.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że roboty będące przedmiotem wniosku spełniają definicję robót konserwacyjnych. Wartość towarów wchodzących w podstawę opodatkowania świadczonych robót przekracza 50% tej podstawy. Schody stanowią integralną część budynku. Opisane we wniosku prace budowlane wykonywane będą w ramach remontu budynku.

Ponadto Spółdzielnia wskazała, że składając wniosek występuje w charakterze płatnika podatku od towarów i usług. Przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzenie przyszłe bezpośrednio dotyczy sfery praw i obowiązków podatkowych Spółdzielni. W odpowiedzi na pytanie: (...) jakie konsekwencje w zakresie prawa podatkowego wynikają z przedstawionego zdarzenia przyszłego dla Wnioskodawcy...”, Spółdzielnia odpowiedziała: „Konsekwencje niedopełnienia obowiązku opodatkowania wykonywanych prac stawką VAT wynikającą z przepisów prawa”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy taki rodzaj prac budowlanych w części budynku zbiorowego zamieszkania, stanowiącej schody wejściowe, wraz z murami oporowymi, poręczami, do poszczególnych klatek schodowych budynku jest opodatkowany stawką podatku od towarów i usług zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a...

Zdaniem Wnioskodawcy, część budynku zbiorowego zamieszkania, stanowiąca schody wejściowe wraz z murami oporowymi i poręczami, do poszczególnych klatek schodowych budynku, jest obiektem budownictwa mieszkaniowego zaklasyfikowanego w dziale 11 PKOB. Wobec czego, prace budowlane prowadzone na tej części podlegają opodatkowaniu stawką 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ustawy – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – w oparciu o art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 12b ustawy – do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. okali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
  – w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia).

W myśl § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

Stosownie do art. 2 pkt 12 ustawy – przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zatem opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Grupa 113 obejmuje klasę 1130 – Budynki zbiorowego zamieszkania. Klasa ta obejmuje:

 • budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.;
 • budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych;
 • budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.

Klasa 1130 nie obejmuje:

 • szpitali, klinik i budynków instytucji z opieką medyczną (lekarską lub pielęgniarską) (1264);
 • zabudowań koszarowych (1274).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Stosownie do art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei, w świetle regulacji art. 3 pkt 7a ww. ustawy – przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (...).

Natomiast definicję remontu zawarto w art. 3 pkt 8 cyt. ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja z kolei oznacza „unowocześnienie i usprawnienie czegoś” (źródło: Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pwn.pl).

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia zamierza wykonać prace budowlane w budynku mieszkalnym zbiorowego zamieszkania, polegające na: wyburzeniu okładzin stopni schodów wejściowych do poszczególnych klatek schodowych budynków, wyburzeniu murów oporowych tych schodów z cegły klinkierowej, odbudowaniu warstwy nasypu schodów na betonie oraz pobudowaniu nowych murów oporowych schodów z cegły klinkierowej, stopni schodów z okładziną z kostek brukowych na warstwie odsączającej o wysokości zapewniającej odprowadzenie nadmiaru wilgoci z pobudowy, zapobiegającej wysadzinom nawierzchni wraz z montażem kratek odwadniających i poręczy ze stali nierdzewnej. Roboty będące przedmiotem wniosku spełniają definicję robót konserwacyjnych. Wartość towarów wchodzących w podstawę opodatkowania świadczonych robót przekracza 50% tej podstawy. Schody stanowią integralną część budynku. Opisane we wniosku prace budowlane wykonywane będą w ramach remontu budynku.

Z treści wniosku wynika ponadto, że przedmiotowy budynek jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, jako budynek zbiorowego zamieszkania.

Z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym – objętym społecznym programem mieszkaniowym.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze – zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków. Po drugie – budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

We wniosku wskazano, że roboty będące przedmiotem wniosku spełniają definicję robót konserwacyjnych, a wartość towarów wchodzących w podstawę opodatkowania świadczonych robót przekracza 50% tej podstawy. Schody stanowią integralną część budynku. Opisane we wniosku prace budowlane wykonywane będą w ramach remontu budynku.

Zatem, Spółdzielnia nie może skorzystać z preferencyjnej stawki podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Bowiem, jak stanowi cytowany przepis § 3 ust. 3 tego rozporządzenia – ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy – co ma miejsce w analizowanej sprawie.

Jednakże, ponieważ roboty będące przedmiotem wniosku spełniają definicję robót konserwacyjnych i wykonywane będą w ramach remontu budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym – w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku obniżonej do wysokości 8%, w odniesieniu do prac budowlanych obejmujących schody wejściowe, wraz z murami oporowymi, poręczami, do poszczególnych klatek schodowych budynku – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 12 oraz art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on zastosować preferencyjną stawkę podatku, obniżoną do wysokości 8% – uznano za prawidłowe. Jednakże, rozstrzygnięcia tego dokonano w oparciu o inne uregulowania prawne niż wskazane przez Spółdzielnię w sformułowanym we wniosku pytaniu.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej obiektów będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

budowa
IBPBII/2/415-872/14/JG | Interpretacja indywidualna

budowa budynków
IPPP1/443-753/14-2/JL | Interpretacja indywidualna

budynek
IPPP1/443-1050/14-3/KC | Interpretacja indywidualna

budynek mieszkalny
PT8/033/275/893/TKE/13/RD63343 | Interpretacja indywidualna

budynki zbiorowego zamieszkania
IBPP2/443-283/12/BW | Interpretacja indywidualna

infrastruktura techniczna
ITPB2/415-529/14/MN | Interpretacja indywidualna

infrastruktura towarzysząca
IPPP1/443-470/14-4/JL | Interpretacja indywidualna

obniżenie stawki podatku
ILPP1/443-732/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

przebudowa
IPTPP1/443-148/13-7/AK | Interpretacja indywidualna

roboty
IPPB5/423-1252/12-2/MK | Interpretacja indywidualna

roboty budowlane
IBPBI/1/415-822/14/WRz | Interpretacja indywidualna

roboty budowlano-montażowe
ILPP1/443-938/12-5/NS | Interpretacja indywidualna

roboty montażowe
IPPB1/415-1584/12-2/AM | Interpretacja indywidualna

rozbudowa
IPPP3/443-1182/12/14-7/S/JK | Interpretacja indywidualna

rozbudowa budynku
II US pb IB / 415 - 26 / 105a/32 / 07 / KSz | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

stawka
IBPP4/4512-18/15/PK | Interpretacja indywidualna

stawka podstawowa podatku
IPPP3/443-559/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna podatku
ITPP1/443-666/12/MS | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPPP2/443-968/14-3/BH | Interpretacja indywidualna

usługi
ILPP5/443-202/14-2/PG | Interpretacja indywidualna

usługi budowlane
ILPP2/443-827/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

usługi budowlano-montażowe
IPTPP1/443-115/14-5/MG | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
ITPP1/443-1127/14/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.