ILPP2/443-337/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 21 marca 2014 r. (data wpływu 24 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka zawarła umowę z Gminą na dostawę komputerów i akcesoriów komputerowych do pracowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Umowa zawierała zapis, że faktura zostanie wystawiona na Gminę ze stawką 0%. Dokonując dostawy towarów, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług z późn. zm. z dnia 11 marca 2004 roku i zgodnie z umową Spółka zastosowała stawkę 0%. Do faktury wystawionej na Gminę, która była nabywcą i płatnikiem, odbiorcę wskazano Szkołę i Gimnazjum.

Przedmiotem dostawy były towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy. Sprzęt komputerowy został dostarczony do Gminy, która zgodnie z umową i protokołem przekazała nieodpłatnie sprzęt do Szkoły i Gimnazjum. Spółka jest w posiadaniu kopii załącznika do umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu oraz kopii protokołu z bezpłatnego przekazania do wyposażenia pracowni komputerowej w placówce oświatowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka prawidłowo zastosowała stawkę podatku 0% jeżeli zamówienie na sprzęt komputerowy zostało złożone przez organ nadzorujący placówkę oświatową...

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostka samorządu terytorialnego, jako organ prowadzący szkoły, odpowiada za ich działalność i do zadań tego organu należy w szczególności wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programu nauczania.

Spółka posiada kopie załącznika do umowy między Gminą a Szkołą oraz protokół bezpłatnego przekazania sprzętu do wyposażenia pracowni komputerowej szkoły i mogła dokonać dostawy sprzętu komputerowego dla placówki oświatowej poprzez gminę oraz wystawić fakturę ze stawką 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Jak wynika z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy – stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

  1. dla placówek oświatowych,
  2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy – opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy” wymieniono:

  1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych.
  2. Drukarki.
  3. Skanery.
  4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących).
  5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jak stanowi art. 83 ust. 14 ustawy – dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

  1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
  2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy – przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Należy zauważyć, że jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona – tj. 0% stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Nie ma przy tym znaczenia, kto nabywa ww. towar, np. jednostka samorządu terytorialnego. Istotne bowiem jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT były przeznaczone dla placówek oświatowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarła umowę z Gminą na dostawę komputerów i akcesoriów komputerowych do pracowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Umowa zawierała zapis, że faktura zostanie wystawiona na Gminę ze stawką 0%. Do faktury wystawionej na Gminę, która była nabywcą i płatnikiem, odbiorcę wskazano Szkołę i Gimnazjum. Przedmiotem dostawy były towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy. Sprzęt komputerowy został dostarczony do Gminy, która zgodnie z umową i protokołem przekazała nieodpłatnie sprzęt do Szkoły i Gimnazjum. Spółka jest w posiadaniu kopii załącznika do umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu oraz kopii protokołu z bezpłatnego przekazania do wyposażenia pracowni komputerowej w placówce oświatowej.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania należy stwierdzić, że podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, wymieniono bowiem grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających. Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową VAT, tj. 23%.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisu sprawy należy stwierdzić, że na gruncie obowiązujących przepisów, w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy były towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy oraz przy spełnieniu warunków wymienionych w przepisach art. 83 ust. 13-15 ustawy, to przedmiotowa dostawa korzystała z preferencyjnej 0% stawki podatku VAT – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Tym samym Spółka prawidłowo zastosowała do dostawy sprzętu komputerowego, jeżeli zamówienie na sprzęt komputerowy zostało złożone przez organ nadzorujący placówkę oświatową, stawkę podatku w wysokości 0%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.