ILPP2/443-1036/14-2/AD | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla dostawy ryb wyprodukowanych przez Wnioskodawcę, słodkowodnych krewetek akwariowych oraz roślin akwariowych.
ILPP2/443-1036/14-2/ADinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. rybołówstwo
 5. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług – jest:

 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy ryb wyprodukowanych przez Wnioskodawcę,
 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy słodkowodnych krewetek akwariowych oraz roślin akwariowych.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy ryb wyprodukowanych przez Wnioskodawcę, słodkowodnych krewetek akwariowych oraz roślin akwariowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. zajmuje się hodowlą różnych gatunków ryb akwariowych, bezkręgowców słodkowodnych do celów ozdobnych (słodkowodnych krewetek akwariowych) oraz roślin akwariowych. Hodowla będzie znajdowała się w wynajmowanym pomieszczeniu, zwierzęta oraz rośliny do dalszej reprodukcji (pokolenie 0) zostaną nabyte od osób fizycznych, w sklepach zoologicznych oraz hurtowniach zoologicznych. Łączny litrarz akwariów do hodowli przekracza 700 dm3. Spółka będzie zajmowała się sprzedażą hurtową i detaliczną tych roślin i zwierząt w stanie nieprzetworzonym.

Opis produkcji:

Pierwsze pokolenie ryb oraz krewetek zostanie nabyte w sklepach, hurtowniach od hodowców. To pokolenie nie będzie przeznaczone na sprzedaż, lecz jako pokolenie 0 do dalszego rozmnażania. Kolejne pokolenia ryb oraz krewetek przejdą pełny cykl produkcyjny od złożenia ikry do osiągnięcia dojrzałości, dopiero wówczas trafią, jako dorosłe osobniki, do handlu. Cały proces – w przypadku ryb – trwa w zależności od gatunku około 15-20 tygodni, w przypadku krewetek około 12 tygodni. Firma oczywiście zarejestruje się jako czynny podatnik VAT.

Powyżej wymienione produkty posiadają – zdaniem Wnioskodawcy – następujący numer PKWiU (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług):

 • poz. 1 – 03.00.11.0 Ryby żywe ozdobne,
 • poz. 2 – 03.00.32.0 Skorupiaki niezamrożone hodowlane (dotyczy krewetek),
 • poz. 3 – 01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia (dotyczy roślin akwariowych, w tym mchów akwariowych).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z przedstawionym stanem, Spółka ma pytanie dotyczące zastosowania stawek podatku VAT, czy dla:

 • poz. nr 1 o PKWiU 03.00.11.0 Wnioskodawca powinien zastosować stawkę VAT 5% – poz. 16 zał. nr 10 do ustawy o VAT,
 • poz. nr 2 o PKWiU 03.00.32.0 Zainteresowany powinien zastosować stawkę VAT 5% – poz. 16 zał. nr 10 do ustawy o VAT,
 • poz. nr 3 o PKWiU 01.30.10.0 Wnioskodawca powinien zastosować stawkę VAT 8% – poz. 13 zał. nr 3 do ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, stawki podatku VAT dla poniższych grup towarów, którymi firma chce handlować wynoszą:

 • 5% dla towarów zakwalifikowanych jako PKWiU 03.11.00.0 oraz 03.00.32.0,
 • 8% dla towarów zakwalifikowanych jako PKWiU 01.30.10.0.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy ryb wyprodukowanych przez Wnioskodawcę,
 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy słodkowodnych krewetek akwariowych oraz roślin akwariowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług dla czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

W związku z powyższym, istotnym w analizowanej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU towarów będących przedmiotem zapytania Zainteresowanego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zaznacza się, że zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z kolei w art. 41 ust. 2a ustawy wskazano, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Z treści opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka z o.o. zajmuje się hodowlą różnych gatunków ryb akwariowych, bezkręgowców słodkowodnych do celów ozdobnych (słodkowodnych krewetek akwariowych) oraz roślin akwariowych. Hodowla będzie znajdowała się w wynajmowanym pomieszczeniu, zwierzęta oraz rośliny do dalszej reprodukcji (pokolenie 0) zostaną nabyte od osób fizycznych, w sklepach zoologicznych oraz hurtowniach zoologicznych. Łączny litrarz akwariów do hodowli przekracza 700 dm3. Spółka będzie zajmowała się sprzedażą hurtową i detaliczną tych roślin i zwierząt w stanie nieprzetworzonym.

Powyżej wymienione produkty posiadają – zdaniem Wnioskodawcy – następujący symbol PKWiU (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług):

 • poz. 1 – 03.00.11.0 „Ryby żywe ozdobne”,
 • poz. 2 – 03.00.32.0 „Skorupiaki niezamrożone hodowlane” (dotyczy krewetek),
 • poz. 3 – 01.30.10.0 „Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia” (dotyczy roślin akwariowych, w tym mchów akwariowych).

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla dostawy towarów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU: 03.00.11.0 „Ryby żywe ozdobne”, 03.00.32.0 „Skorupiaki niezamrożone hodowlane” (dotyczy krewetek) oraz 01.30.10.0 „Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia” (dotyczy roślin akwariowych, w tym mchów akwariowych).

Jak wyżej wskazano towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy opodatkowane są 8% stawką podatku. W pozycji 20 załącznika nr 3 do ustawy – zawierającego „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, a od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 8% stawką tego podatku – wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 03 – „Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

 1. pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
 2. pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)”.

Natomiast opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% podlegają towary i usługi wymienione w załączniku nr 10 do ustawy. I tak, pod poz. 16 ww. załącznika, stanowiącego „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, wymieniono towary z grupowania PKWiU ex 03 „Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

 1. pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
 2. ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0),
 3. pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)”.

Wskazać należy, że – zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie zatem dopisku ex przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do wyrobów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów zawartych w załączniku nr 10 wymieniono również w załączniku nr 3 do ustawy, który stanowi katalog towarów opodatkowanych od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką VAT w wysokości 8%. Jednak z objaśnienia do załącznika nr 3 wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z powyższego wynika, że jeżeli te same produkty są zwolnione od podatku od towarów i usług lub opodatkowane stawką niższą (np. 5%) to dany towar jest ostatecznie opodatkowany w korzystniejszy dla podatnika sposób – czyli stawką niższą.

Wobec powyższego, stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% dla produktów oznaczonych symbolem PKWiU ex 03 zostało przez ustawodawcę zawężone tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania. Brzmienie pozycji 16 załącznika nr 10 wskazuje, że stawką VAT w wysokości 5% opodatkowane są wyłącznie ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5), ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0) oraz pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonuje transakcji dostawy zarówno ryb i czynność tą klasyfikuje pod symbolem PKWiU 03.00.11.0., jak i krewetek sklasyfikowanych pod symbolem 03.00.32.0 „Skorupiaki niezamrożone hodowlane”.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego, w tym przypadku należy stwierdzić, że sprzedaż ryb wyprodukowanych przez Wnioskodawcę, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 03.00.11.0 „Ryby żywe ozdobne”, będzie opodatkowana 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 20 załącznika nr 3 do ustawy. Powyższe wynika z faktu, że w załączniku nr 10 – stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% – wyłączono towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 03.00.11.0.

Natomiast w sytuacji dostawy słodkowodnych krewetek akwariowych, sklasyfikowanych przez Zainteresowanego pod symbolem PKWiU 03.00.32.0 „Skorupiaki niezamrożone hodowlane”, należy wskazać, że czynność ta będzie opodatkowana 5% stawką podatku, w oparciu o art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 16 załącznika nr 10 do ustawy.

Ponadto Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie stawki podatku VAT dla dostawy roślin akwariowych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 01.30.10.0 „Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia”.

I tak w załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 13 ustawodawca wymienił pod symbolem PKWiU ex 01.30.10.0 „Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia”.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 01.30.10.0 obejmuje także podłoża do uprawy grzybów z wsianą grzybnią. Natomiast nie obejmuje:

 • roślin do produkcji nasion, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grup 01.1 i 01.2,
 • sadzonek drzew i krzewów leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.11.0,
 • usług związanych ze szkółkami leśnymi, sklasyfikowanych w 02.10.20.0,
 • drzew leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.30.0,
 • podłoża do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni, sklasyfikowanego w 20.15.80.0.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że dostawa roślin akwariowych – sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem 01.30.10.0 „Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia” – będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy.

Należy zaznaczyć, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.