ILPP1/4512-1-98/15-4/AI | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Stawka podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT. Wniosek uzupełniono w dniu 19 marca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kamieniarskim, m.in. obróbka kamieni naturalnych, sprzedaż kamieni naturalnych – płyt, sprzedaż wyrobów gotowych.

Zakład produkcyjny mieści się w P. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowany oferuje płyty kamienne surowe i polerowane, nagrobki, parapety, blaty, okładziny elewacyjne, płytki i inne elementy kamienia. Ponadto w styczniu br. Wnioskodawca poszerzył działalność o pogrzebową związaną z kremacją pod numerem PKD 96.03 oraz 47.76.Z, 47.89.Z, czyli sprzedaż zniczy i kwiatów. Wnioskodawca świadczy usługi pogrzebowe w postaci kremacji zwłok wraz ze sprzedażą trumien, urn, kwiatów, zniczy i nagrobków. Oferuje również wynajem kaplicy do ceremonii pogrzebowej, chłodni do przechowywania zwłok. Dla usługi kremacyjnej Zainteresowany stosuje obniżoną stawkę VAT 8%. Sprzedając trumnę, czy też urnę wraz z usługą kremacyjną również stosuje obniżoną stawkę VAT 8%.

Z powstałym krematorium funkcjonuje również punkt sprzedaży nagrobków, który oferuje nagrobki wraz z montażem.

Sprzedażą nagrobków wraz z montażem trudni się też inny punkt sprzedaży m.in. w P., gdzie znajduje się siedziba firmy. Nagrobki z granitu wraz z montażem wykonywane za życia kupujących, jak również na zlecenie rodzin zmarłych, Wnioskodawca sprzedaje stosując stawkę podstawową VAT 23%. Wnioskodawca wykonuje nagrobki z granitu, podziemne elementy stanowiące część grobowca, obłożenie grobowca granitem, renowacje istniejących nagrobków, demontaż i montaż istniejących nagrobków wraz z usługą literniczą, wykładanie posadzki przy nagrobku.

Powstały zakład krematorium znajduje się w O.

Ponadto z pisma dnia 16 marca 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku wynika, że Wnioskodawca działalność swoją wykonuje pod numerem PKD 23.70.Z oraz 43.33.Z, 47.19.Z, 49.41.Z. Natomiast symbole usług według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU to: 23.70, 08.11, 43.33 oraz 49.41.

Ponadto w styczniu br. Zainteresowany poszerzył działalność o pogrzebową związaną z kremacją pod numerem PKD 96.03 oraz 47.76.Z, 47.89.Z, czyli sprzedaż zniczy i kwiatów. Wnioskodawca świadczy usługi pogrzebowe w postaci kremacji zwłok wraz ze sprzedażą trumien, urn, kwiatów, zniczy i nagrobków. Oferuje również wynajem kaplicy do ceremonii pogrzebowej, chłodni do przechowywania zwłok. Dla usługi kremacyjnej stosuje obniżoną stawkę VAT 8%. Sprzedając trumnę, czy też urnę wraz z usługą kremacyjną również stosuje obniżoną stawkę VAT 8%. Ww. usługi mieszczą się w grupowaniu statystycznym w klasyfikacji PKWiU pod numerami: 96.03, 96.03.01, 96.03.11, 96.03.11.00, 96.03.12.0, 47.00.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8% dla sprzedaży nagrobków z montażem jako część usługi pogrzebowej oraz samodzielnie jako nagrobek z montażem bez świadczenia usługi pogrzebowej...
 2. Czy stosowana obniżona stawka podatku VAT dla sprzedaży usługi kremacyjnej wraz z urną, bądź trumną w wysokości 8% jest prawidłowa...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe będzie stosowanie stawki VAT 8% do sprzedaży nagrobków.

Zgodnie z PKWiU, usługi pogrzebowe i pokrewne zostały sklasyfikowane pod symbolem 96.03. W grupowaniu:

 • 96.03 sklasyfikowane są następujące usługi pogrzebowe i pokrewne:
  • 96.03.11 - Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,
  • 96.03.12 - Usługi pogrzebowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie ww. usługi wchodzą w skład usług pogrzebowych i pokrewnych, sklasyfikowanych w załączniku nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, poz. 180, zakwalifikowanych do PKWiU 96.03 i winny być opodatkowane obniżoną stawką 8%.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. l i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono – usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną zaklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.03.

Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie stawki podatku 8% jest zasadne, gdyż zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w grupowaniu 96.03 mieszczą się: Usługi pogrzebowe i pokrewne wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną”, a z wyjaśnień do PKWiU wynika, natomiast, że stanowiące rozszerzenie powyższej klasy 96.03:

 • grupowanie 96.03.11.0 „Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji” obejmuje:
  • usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy,
  • usługi związane z opieką i pielęgnacją grobów i miejsc pochówku,
  • usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,
  • usługi w zakresie liternictwa nagrobkowego wykonywane przez obsługę cmentarza,
  • usługi dzierżawy lub sprzedaży grobów.
 • grupowanie 96.03.12.0 „Usługi pogrzebowe” obejmuje:
  • usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych,
  • usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji,
  • usługi balsamowania zwłok,
  • usługi instytucji pogrzebowych,
  • przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową,
  • usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych.

Dlatego też, świadczone przez Wnioskodawcę usługi, polegające na kompleksowej usłudze wykonania oraz montażu nagrobka na cmentarzu lub wykonania kwater montażu ich na cmentarzu zarówno za życia kupujących, jak również po śmierci na zlecenie rodzin mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 96.03 i mogą podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką podatku 8%.

Zatem można zastosować obniżoną stawkę podatku 8% do następujących usług, zakwalifikowanych jako usługi pogrzebowe (PKWiU 96.03):

 • wykonania nagrobka lub grobowca wraz z montażem na cmentarzu w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu,
 • wykonania nagrobka lub grobowca wraz z montażem na cmentarzu zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat,
 • wykonania nagrobka lub grobowca wraz z montażem na cmentarzu zamawianego przez osobę żyjącą bez względu na wiek,
 • wykonanie kwater wraz z ich montażem na cmentarzu, jako przygotowanie do pogrzebu,
 • wykonanie kwater wraz ich montażem na cmentarzu, dla osób żyjących, czyli sprzedaży grobów,
 • wykonanie kompleksowej usługi, tj. montażu nagrobka i kwater na cmentarzu,
 • wykonanie demontażu i montażu istniejących nagrobków lub grobowców do pogrzebu wraz z usługą literniczą.

Ponadto powołując się na interpretację indywidualną nr ITPP1/443-725-14/BK wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Wnioskodawca stwierdza, że ocena przedstawionego zdarzenia jest prawidłowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną - PKWiU 96.03.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., w analizowanym grupowaniu 96.03 mieszczą się „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną”.

Z wyjaśnień do PKWiU wynika natomiast, że stanowiące rozszerzenie powyższej klasy 96.03:

 • grupowanie 96.03.11.0 „Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji” obejmuje:
  • usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy,
  • usługi związane z opieką i pielęgnacją grobów i miejsc pochówku,
  • usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,
  • usługi w zakresie liternictwa nagrobkowego wykonywane przez obsługę cmentarza,
  • usługi dzierżawy lub sprzedaży grobów,
 • grupowanie 96.03.12.0 „Usługi pogrzebowe” obejmuje:
  • usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych,
  • usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji,
  • usługi balsamowania zwłok,
  • usługi instytucji pogrzebowych,
  • przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową,
  • usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych.

Grupowanie to nie obejmuje: usług religijnych związanych z uroczystościami pogrzebowymi, sklasyfikowanych w grupowaniu 94.91.10.0.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kamieniarskim, m.in. obróbka kamieni naturalnych, sprzedaż kamieni naturalnych – płyt, sprzedaż wyrobów gotowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowany oferuje płyty kamienne surowe i polerowane, nagrobki, parapety, blaty, okładziny elewacyjne, płytki i inne elementy kamienia. Ponadto w styczniu br. Wnioskodawca poszerzył działalność o pogrzebową związaną z kremacją pod numerem PKD 96.03 oraz 47.76.Z, 47.89.Z, czyli sprzedaż zniczy i kwiatów. Wnioskodawca świadczy usługi pogrzebowe w postaci kremacji zwłok wraz ze sprzedażą trumien, urn, kwiatów, zniczy i nagrobków. Oferuje również wynajem kaplicy do ceremonii pogrzebowej, chłodni do przechowywania zwłok. Dla usługi kremacyjnej Zainteresowany stosuje obniżoną stawkę VAT 8%. Sprzedając trumnę, czy też urnę wraz z usługą kremacyjną również stosuje obniżoną stawkę VAT 8%. Z powstałym krematorium funkcjonuje również punkt sprzedaży nagrobków, który oferuje nagrobki wraz z montażem. Nagrobki z granitu wraz z montażem wykonywane za życia kupujących, jak również na zlecenie rodzin zmarłych, Wnioskodawca sprzedaje stosując stawkę podstawową VAT 23%. Wnioskodawca wykonuje nagrobki z granitu, podziemne elementy stanowiące część grobowca, obłożenie grobowca granitem, renowacje istniejących nagrobków, demontaż i montaż istniejących nagrobków wraz z usługą literniczą, wykładanie posadzki przy nagrobku. Wnioskodawca działalność swoją wykonuje według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU: 23.70, 08.11, 43.33 oraz 49.41.

Ponadto w styczniu br. Zainteresowany poszerzył działalność o pogrzebową związaną z kremacją pod numerem PKD 96.03 oraz 47.76.Z, 47.89.Z, czyli sprzedaż zniczy i kwiatów. Ww. usługi mieszczą się w grupowaniu statystycznym w klasyfikacji PKWiU pod numerami: 96.03, 96.03.01, 96.03.11, 96.03.11.00, 96.03.12.0, 47.00. Wnioskodawca świadczy usługi pogrzebowe w postaci kremacji zwłok wraz ze sprzedażą trumien, urn, kwiatów, zniczy i nagrobków. Oferuje również wynajem kaplicy do ceremonii pogrzebowej, chłodni do przechowywania zwłok. Dla usługi kremacyjnej stosuje obniżoną stawkę VAT 8%. Sprzedając trumnę, czy też urnę wraz z usługą kremacyjną również stosuje obniżoną stawkę VAT 8%.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% dla:

 • sprzedaży nagrobków z montażem jako część usługi pogrzebowej,
 • samodzielnego montażu nagrobka bez świadczenia usługi pogrzebowej,
 • sprzedaży usługi kremacyjnej wraz z urną, bądź trumną.

Jak wskazano powyżej czynności sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.03 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

W rozpatrywanej sprawie usługi, będące przedmiotem zapytania, tj. usługi sprzedaży nagrobków z montażem jako część usługi pogrzebowej, samodzielny montaż nagrobka bez świadczenia usługi pogrzebowej oraz sprzedaży usługi kremacyjnej wraz z urną, bądź trumną, mieszczą się – jak wskazał Zainteresowany – wg PKWiU pod numerami: 96.03, 96.03.01, 96.03.11, 96.03.11.00, 96.03.12.0.

Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że o ile usługi – będące przedmiotem zapytania – które świadczy Wnioskodawca, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03, to podlegają one opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

Końcowo zaznacza się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się bowiem w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z czym niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedstawioną we wniosku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Jednoczenie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.