ILPP1/4512-1-514/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturze dokumentującej montaż ogniw fotowoltanicznych na budynkach osób fizycznych oraz budynku oczyszczalni ścieków oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej.
ILPP1/4512-1-514/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. roboty budowlano-montażowe
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturze dokumentującej montaż ogniw fotowoltanicznych na budynkach osób fizycznych oraz budynku oczyszczalni ścieków oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 do nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturze dokumentującej montaż ogniw fotowoltanicznych na budynkach osób fizycznych, budynku oczyszczalni ścieków oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 do nr 3). Dnia 3 września 2015 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT, składającym miesięczne deklaracje VAT-7.

Gmina chce przystąpić do realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa na terenie gminy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii”. W tej inwestycji źródłem finansowania oprócz dotacji unijnej w kwocie 90% kosztów kwalifikowalnych (netto), będą wpłaty mieszkańców w wysokości 10% wartości inwestycji, oraz budżet Gminy (koszty niekwalifikowalne – vat – oraz wkład własny dla inwestycji na budynkach Gminy). Podatek vat jest kosztem niekwalifikowalnym.

Inwestycja obejmuje montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy (2 lokalizacje) i osób fizycznych (25 lokalizacji). Ogniwa będą montowane zarówno na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych (14 lokalizacji), a w przypadku braku takiej możliwości na budynkach gospodarczych lub gruncie (11 lokalizacji), energia wytworzona z tych instalacji niezależnie od miejsca zamontowania ogniw, będzie mogła być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstwa domowego (w przypadku osób fizycznych). Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych, na których potrzeby będą montowane ogniwa fotowoltaiczne wynosi od 100 do 360 m2. Właściciele nieruchomości zobowiązali się użyczyć Gminie prawa do dysponowania częścią nieruchomości niezbędną do zrealizowania tej inwestycji na okres do 5 lat od rozliczenia tej Inwestycji. Gmina zawrze z właścicielami obiektów na których będą montowane ogniwa fotowoltaiczne umowy cywilnoprawne, w których zobowiążą się oni do wpłaty 10% kosztów wykonania dokumentacji, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej na poczet wykupu instalacji po upływie 5 lat. Opłata będzie wniesiona przed wykonaniem prac montażowych i będzie warunkiem wykonania inwestycji na danej posesji. Inwestycja będzie realizowana tylko dla tych mieszkańców, którzy podpiszą umowę i uiszczą ustaloną kwotę udziału własnego, który ma charakter obowiązkowy.

Inwestycja po zakończeniu realizacji będzie własnością Gminy, która użyczy ją na okres 5 lat nieodpłatnie mieszkańcom. Koszty eksploatacji instalacji w tym czasie będzie ponosić Wnioskodawca. Po okresie trwałości projektu – 5 lat – inwestycje zostaną przekazane na własność mieszkańców oraz instytucjom protokołem zdawczo-odbiorczym. Warunki umowy na wykonanie instalacji są jednakowe dla wszystkich mieszkańców, a wysokość tej kwoty będzie uzależniona od wielkości ogniw fotowoltaicznych.

Ponadto Gmina będzie realizowała inwestycję na obiekcie oczyszczalni ścieków i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Energia wytwarzana z zamontowanych tam instalacji będzie wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania tych obiektów. Działki na których zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków są własnością Gminy , jednak z chwilą powołania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zostały przekazane w odpłatne użytkowanie tej spółki komunalnej. Działka na której zlokalizowana jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w jest własnością Gminy, która z chwilą utworzenia instytucji kultury jaką jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna została przekazana na jej wyposażenie. Biblioteka jest instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dla której Gmina jest organizatorem.

Gmina będzie realizować przedstawioną inwestycję na zasadzie zlecenia wykonawcom i otrzymywać będzie faktury za wykonane roboty budowlane i usługi. Faktury będą wystawione na Gminę, odrębnie dla poszczególnych zadań.

Dnia 3 września 2015 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy wskazując, że:

„Budynek Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej służy Gminie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Budynek oraz nieruchomość na której położony jest budynek został oddany w nieodpłatne użytkowanie Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej – samorządowej instytucji kultury, która wykonuje zadania własne Gminy, określone przepisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury”.

Przy nabyciu tych nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego objętego fakturami wystawionymi przez wykonawcę robót dotyczących instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych...
 2. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego objętego fakturami wystawionymi przez wykonawcę robót dotyczących instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiekcie oczyszczalni ścieków, będącej w odpłatnej dzierżawie PGKiM Sp. z o.o....
 3. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego objętego fakturami wystawionymi przez wykonawcę robót dotyczących instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Biblioteki...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Poniesione przez Gminę, koszty inwestycji dotyczące instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych związane są z czynnościami opodatkowanymi VAT. Zatem Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina odprowadzać będzie 8% podatku VAT od wniesionych wkładów 10% wartości inwestycji, będącym wykupem na własność instalacji przez właścicieli budynków.
 2. Gminie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego objętego fakturami wystawionymi przez wykonawcę robót dotyczących instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiekcie oczyszczalni ścieków, będącej w odpłatnej dzierżawie PGKiM Sp. z o.o.
 3. Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur za wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynku Biblioteki, która prowadzi działalność niepodlegającą opodatkowaniu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Dodatkowo zauważyć należy, że zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jak wynika z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

W myśl natomiast art. 86 ust. 10c ustawy, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Na mocy art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, składającym miesięczne deklaracje VAT-7. Zainteresowany chce przystąpić do realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa na terenie Gminy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii”. W tej inwestycji źródłem finansowania oprócz dotacji unijnej w kwocie 90% kosztów kwalifikowalnych (netto), będą wpłaty mieszkańców w wysokości 10% wartości inwestycji, oraz budżet Gminy (koszty niekwalifikowalne – vat oraz wkład własny dla inwestycji na budynkach Gminy). Podatek vat jest kosztem niekwalifikowalnym. Inwestycja obejmuje montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy (2 lokalizacje) i osób fizycznych (25 lokalizacji). Ogniwa będą montowane zarówno na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych (14 lokalizacji), a w przypadku braku takiej możliwości na budynkach gospodarczych lub gruncie (11 lokalizacji). Gmina zawrze z właścicielami obiektów na których będą montowane ogniwa fotowoltaiczne umowy cywilnoprawne, w których zobowiążą się oni do wpłaty 10% kosztów wykonania dokumentacji, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej na poczet wykupu instalacji po upływie 5 lat. Opłata będzie wniesiona przed wykonaniem prac montażowych i będzie warunkiem wykonania inwestycji na danej posesji. Inwestycja będzie realizowana tylko dla tych mieszkańców, którzy podpiszą umowę i uiszczą ustaloną kwotę udziału własnego, który ma charakter obowiązkowy. Inwestycja po zakończeniu realizacji będzie własnością Gminy, która użyczy ją na okres 5 lat nieodpłatnie mieszkańcom. Ponadto Gmina będzie realizowała inwestycję na obiekcie oczyszczalni ścieków i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, energia wytwarzana z zamontowanych tam instalacji będzie wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania tych obiektów. Działki na których zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków są własnością gminy , jednak z chwilą powołania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sp. z o.o. zostały przekazane w odpłatne użytkowanie tej spółki komunalnej. Działka na której zlokalizowana jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jest własnością Gminy, która z chwilą utworzenia instytucji kultury jaką jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna została przekazana na jej wyposażenie. Biblioteka jest instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dla której Gmina jest organizatorem. Gmina będzie realizować przedstawioną inwestycję na zasadzie zlecenia wykonawcom i otrzymywać będzie faktury za wykonane roboty budowlane i usługi. Faktury będą wystawione na Gminę , odrębnie dla poszczególnych zadań.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego:

 1. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego objętego fakturami wystawionymi przez wykonawcę robót dotyczących instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych...
 2. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego objętego fakturami wystawionymi przez wykonawcę robót dotyczących instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiekcie oczyszczalni ścieków, będącej w odpłatnej dzierżawie PGKiM Sp. z o.o....
 3. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego objętego fakturami wystawionymi przez wykonawcę robót dotyczących instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Biblioteki...

Jak wskazano wyżej, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 693 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) – zwanej dalej k.c., przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że – co do zasady – oddanie nieruchomości w dzierżawę stanowi czynność odpłatną i podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy stwierdzić należy, że oddanie obiektu oczyszczalni ścieków – na którym zrealizowana zostanie inwestycja montażu ogniw fotowoltaicznych – w odpłatną dzierżawę stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. opodatkowaną podstawową stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy. Natomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wydatkach związanych z robotami dotyczącymi instalacji ogniw fotowoltaicznych uzależnione będzie od tego, czy czynsz z tytułu dzierżawy uwzględnia koszty korzystania z zamontowanych na ww. obiekcie ogniw fotowoltaicznych.

Z kolei drugi z obiektów gminnych, tj. budynek Biblioteki Publicznej – jak wskazał sam Wnioskodawca – służy Gminie do wykonywania zadań własnych Gminy, określonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Ponadto, w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2015 r. nr ILPP1/4512-1-514/15-5/MK wskazano, że Wnioskodawca zobligowany jest również do opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych od osób fizycznych wpłat mających na celu pokrycie 10% wkładu kosztów inwestycji. W takim bowiem kształcie zawartej umowy cywilnoprawnej powstały stosunek umowny bezsprzecznie jest czynnością, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, tj. usługą. Z kolei jej odpłatny charakter obliguje do zastosowania, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 41 ust. 12-12b ustawy, obniżonej tj. 8% stawki podatku VAT dla montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku uzyskania wpłat, na podstawie których zostanie zamontowana instalacja ogniwa fotowoltaicznego na budynkach gospodarczych lub poza budynkiem, wówczas powinna być ona opodatkowana podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%.

Zatem – w takim kształcie sprawy – obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy są spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki ponoszone przez Zainteresowanego na montaż ogniw fotowoltaicznych będą miały związek wyłącznie z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, bowiem to Gmina świadczy dla Użytkowników (osób fizycznych) odpłatną usługę budowy instalacji fotowoltaicznych (na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i gruncie przyległym do tych obiektów) oraz odpłatnie udostępnia energię z ogniw fotowoltaicznych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w . Związek pomiędzy poniesioną inwestycją a czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy będzie miał zatem charakter bezpośredni w przypadku montażu ogniw na rzecz osób fizycznych, a w przypadku obiektu należącego do PGKiM Sp. z o.o. w sytuacji, gdy czynsz dzierżawny będzie uwzględniał korzystanie z ogniw fotowoltaicznych. Z kolei inwestycja ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiekcie Biblioteki Publicznej realizującej zadanie publiczne, nie uprawnia do odliczenia podatku od towarów i usług, ze względu na brak przesłanki określonej w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związku wydatków z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując:

 1. Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na instalacje ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych (a także na gruncie), gdyż związane są z czynnościami opodatkowanymi VAT realizowanymi przez Wnioskodawcę.
 2. Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego objętego fakturami wystawionymi przez wykonawcę robót dotyczących instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiekcie oczyszczalni ścieków, będącej w odpłatnej dzierżawie.
 3. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur za wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynku Biblioteki, która prowadzi działalność niepodlegającą opodatkowaniu.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturze dokumentującej montaż ogniw fotowoltanicznych na budynkach osób fizycznych, budynku oczyszczalni ścieków oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 do nr 3). Natomiast kwestia stawki podatku VAT dla czynności montażu ogniw fotowoltanicznych na budynkach mieszkalnych, poza budynkami oraz na budynkach gospodarczych i obiektach Gminy (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), opodatkowania podatkiem VAT wkładu pieniężnego wnoszonego przez właścicieli budynków w związku z montażem ogniw na budynkach mieszkalnych (część pytania oznaczonego we wniosku nr 5) oraz stawki podatku VAT dla opłat pieniężnych wnoszonych przez właścicieli budynków w związku z montażem ogniw poza budynkami oraz na budynkach gospodarczych (część pytania oznaczonego we wniosku nr 5), została załatwiona w interpretacji z dnia 2 października 2015 r. nr ILPP1/4512-1-514/15-5/MK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

budownictwo mieszkaniowe
IPPP2/4512-692/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-399/15/AP | Interpretacja indywidualna

roboty budowlano-montażowe
ILPP1/443-938/12-5/NS | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ILPP1/4512-1-499/15-4/NS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.