ILPP1/4512-1-499/15-4/NS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na pełnienie pogotowia technicznego oraz wykonywanie remontów i konserwacji instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
ILPP1/4512-1-499/15-4/NSinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo społeczne
 2. budynek mieszkalny
 3. obniżenie stawki podatku
 4. remonty
 5. roboty budowlane
 6. stawka preferencyjna
 7. stawki podatku
 8. usługi budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na pełnienie pogotowia technicznego oraz wykonywanie remontów i konserwacji instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na pełnienie pogotowia technicznego oraz wykonywanie remontów i konserwacji instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o informacje doprecyzowujące przedstawiony stan faktyczny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jest czynnym podatnikiem VAT. Świadczy usługi ogólnobudowlane. Zainteresowany podpisał umowę z zarządcą wspólnot mieszkaniowych na świadczenie usług pełnienia pogotowia awaryjnego instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego. W ramach pełnionego pogotowia Wnioskodawca świadczy usługi opisane szczegółowo poniżej:

 1. instalacja wodociągowa:
  • w przypadku pęknięcia czy rozszczelnienia instalacji wodnej wewnątrz budynku na odcinku od zaworu głównego za wodomierzem do zaworu głównego w mieszkaniu lub lokalu użytkowym Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego zamknięcia możliwie jak najkrótszego odcinka instalacji wodociągowej w budynku i przystąpić do natychmiastowego usunięcia awarii, jeżeli naprawa jest możliwa bez konieczności zakupu nietypowych części. Czynności naprawcze nie mogą rozpocząć się później niż w przeciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii;
  • w przypadku pęknięcia czy rozszczelnienia przyłącza wodociągowego będącego własnością wspólnoty mieszkaniowej Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego zamknięcia zasuwy wodociągowej odcinającej przyłącze, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznego powiadomienia pogotowia Sp. z o.o. w celu zamknięcia dopływu wody do uszkodzonego przyłącza. Po zabezpieczeniu terenu w przeciągu 12 godzin przystąpić do usuwania awarii;
  • w przypadku uszkodzenia zaworów wodnych powodujących znaczne zalewanie pomieszczeń Wykonawca niezwłocznie przystępuje do naprawy uszkodzonego zaworu;
  • po zakończeniu prac przy usuwaniu awarii lub po zamknięciu wody w celu ograniczenia wycieku Wykonawca zobowiązany jest do wypompowania wody z zalanych pomieszczeń;
 2. kanalizacja sanitarna:
  • w przypadku zatkania pionu instalacji sanitarnej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do przeczyszczenia zatkanego pionu. W przypadku braku rewizji lub dostępu do rewizji Wykonawca wykona zabezpieczenie przed dalszym zalewaniem poprzez zamknięcie dopływu wody w danym pionie i nie później niż w ciągu 12 godzin przystąpi do usuwania awarii;
  • w przypadku zatkania kanalizacji sanitarnej na odcinku od rewizji do pierwszej studzienki na zewnątrz budynku lub do trójnika przyłączeniowego do sieci zewnętrznej, Wykonawca niezwłocznie przystępuje do przeczyszczenia zatkanego odcinka spiralą lub udrożnienia zatkanego odcinka z użyciem specjalistycznego sprzętu typu „a” włącznie będącego w zasobach Sp. z o.o. lub innej firmy. Po wykonaniu czyszczenia „a”, Wykonawca potwierdza skuteczne wykonanie usługi;
  • w przypadku pęknięcia pionu instalacji sanitarnej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do wymiany uszkodzonego odcinka pionu. W przypadku braku możliwości technicznych przystąpienia do natychmiastowej naprawy, Wykonawca wykona zabezpieczenie przed dalszym zalewaniem poprzez zamknięcie dopływu wody w danym pionie lub tymczasowego uszczelnienia instalacji i w przeciągu 12 godzin przystąpi do usuwania awarii;
  • po zakończeniu prac przy usuwaniu awarii lub po zamknięciu wody w celu ograniczenia wycieku, Wykonawca zobowiązany jest do wypompowania wyciekłych nieczystości z zalanych pomieszczeń wraz z zebraniem i usunięciem części stałych, które wyciekły z uszkodzonej kanalizacji;
 3. instalacja gazowa:
  • w przypadku przecieków gazu na instalacji gazowej w budynku, Wykonawca niezwłocznie odetnie dopływ gazu do niesprawnej części instalacji gazowej i w przeciągu 12 godzin przystąpi do usuwania awarii, gdy jej natychmiastowa naprawa nie jest możliwa;
 4. zalania i podtopienia:
  • w przypadku zalania piwnic czy innych części budynku w wyniku gwałtownych opadów deszczu, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń.

Za pogotowie techniczne ustalono wynagrodzenie liczone w formie ryczałtu jako iloczyn powierzchni użytkowej obsługiwanych budynków i umówionej ceny jednostkowej. Za wykonanie prac opisanych powyżej Zainteresowanemu przysługuje wynagrodzenie na podstawie kosztorysu. Usługi prowadzone są na zasobach mieszkaniowych PKOB 11. Węzły cieplne są trwale i nierozerwalnie związane z budynkiem.

Ponadto z pisma z dnia 11 września 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że usługi opisane we wniosku wykonywane w ramach pogotowia technicznego instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dokonywane są w ramach remontu i konserwacji. Prace wykonywane mają charakter usług konserwacyjnych. Wartość towarów bez podatku zużytych do świadczenia ww. usług nie przekracza 50% podstawy opodatkowania świadczonej usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować na wyżej opisane usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi pogotowia technicznego w budynkach mieszkalnych zasobów wspólnot mieszkaniowych będą podlegały stawce VAT obniżonej 8%.

W myśl art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Na podstawie art. 41ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W tym miejscu warto podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. uległy zmianie stawki podatku:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W budynkach sklasyfikowanych w PKOB 11 Zainteresowany dokonuje remontów bieżących instalacji i robót konserwacyjnych zgodnie z opisem powyżej. Przy robotach konserwacyjnych wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekracza 50%.

Obie części wynagrodzenia za dokonane naprawy i prace konserwacyjne wg wartości kosztorysowej, jak i ryczałtowe wynagrodzenie za pozostawanie w pogotowiu do tych prac, będą spełniały przesłanki stosowania obniżonej stawki podatku VAT 8%.

Odnośnie usługi pozostawania w pogotowiu jako usługi związanej ściśle z usługą główną wypowiedział się Minister Finansów w interpretacji nr IPPP1/443-552/11-2/ISz, która także jak usługa główna podlega obniżonej stawce podatku. Wnioskodawca uważa, że przy obu częściach wynagrodzenia może stosować obniżoną stawkę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – według art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z brzmieniem ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Powołany przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementacje art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, z późn. zm.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 ww. Dyrektywy, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: „Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ustawodawca zatem wyraźnie wskazał, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług przy klasyfikowaniu obiektów, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wydanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Ponadto, na mocy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy, obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

Przy czym, stosownie do treści § 3 ust. 3 rozporządzenia, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 7 ww. ustawy, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Z kolei – według pkt 7a tego artykułu – przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 art. 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Pojęcie „modernizacja” – według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych przekraczających powierzchnię użytkową 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2, preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Z informacji zwartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jest czynnym podatnikiem VAT. Świadczy usługi ogólnobudowlane. Zainteresowany podpisał umowę z zarządcą wspólnot mieszkaniowych na świadczenie usług pełnienia pogotowia awaryjnego instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego. W ramach pełnionego pogotowia Wnioskodawca świadczy usługi opisane szczegółowo poniżej:

 1. instalacja wodociągowa:
  • w przypadku pęknięcia czy rozszczelnienia instalacji wodnej wewnątrz budynku na odcinku od zaworu głównego za wodomierzem do zaworu głównego w mieszkaniu lub lokalu użytkowym Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego zamknięcia możliwie jak najkrótszego odcinka instalacji wodociągowej w budynku i przystąpić do natychmiastowego usunięcia awarii, jeżeli naprawa jest możliwa bez konieczności zakupu nietypowych części. Czynności naprawcze nie mogą rozpocząć się później niż w przeciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii;
  • w przypadku pęknięcia czy rozszczelnienia przyłącza wodociągowego będącego własnością wspólnoty mieszkaniowej Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego zamknięcia zasuwy wodociągowej odcinającej przyłącze, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznego powiadomienia pogotowia Sp. z o.o. w celu zamknięcia dopływu wody do uszkodzonego przyłącza. Po zabezpieczeniu terenu w przeciągu 12 godzin przystąpić do usuwania awarii;
  • w przypadku uszkodzenia zaworów wodnych powodujących znaczne zalewanie pomieszczeń Wykonawca niezwłocznie przystępuje do naprawy uszkodzonego zaworu;
  • po zakończeniu prac przy usuwaniu awarii lub po zamknięciu wody w celu ograniczenia wycieku Wykonawca zobowiązany jest do wypompowania wody z zalanych pomieszczeń;
 2. kanalizacja sanitarna:
  • w przypadku zatkania pionu instalacji sanitarnej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do przeczyszczenia zatkanego pionu. W przypadku braku rewizji lub dostępu do rewizji Wykonawca wykona zabezpieczenie przed dalszym zalewaniem poprzez zamknięcie dopływu wody w danym pionie i nie później niż w ciągu 12 godzin przystąpi do usuwania awarii;
  • w przypadku zatkania kanalizacji sanitarnej na odcinku od rewizji do pierwszej studzienki na zewnątrz budynku lub do trójnika przyłączeniowego do sieci zewnętrznej, Wykonawca niezwłocznie przystępuje do przeczyszczenia zatkanego odcinka spiralą lub udrożnienia zatkanego odcinka z użyciem specjalistycznego sprzętu typu „a” włącznie będącego w zasobach Sp. z o.o. lub innej firmy. Po wykonaniu czyszczenia „a”, Wykonawca potwierdza skuteczne wykonanie usługi;
  • w przypadku pęknięcia pionu instalacji sanitarnej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do wymiany uszkodzonego odcinka pionu. W przypadku braku możliwości technicznych przystąpienia do natychmiastowej naprawy, Wykonawca wykona zabezpieczenie przed dalszym zalewaniem poprzez zamknięcie dopływu wody w danym pionie lub tymczasowego uszczelnienia instalacji i w przeciągu 12 godzin przystąpi do usuwania awarii;
  • po zakończeniu prac przy usuwaniu awarii lub po zamknięciu wody w celu ograniczenia wycieku, Wykonawca zobowiązany jest do wypompowania wyciekłych nieczystości z zalanych pomieszczeń wraz z zebraniem i usunięciem części stałych, które wyciekły z uszkodzonej kanalizacji;
 3. instalacja gazowa:
  • w przypadku przecieków gazu na instalacji gazowej w budynku, Wykonawca niezwłocznie odetnie dopływ gazu do niesprawnej części instalacji gazowej i w przeciągu 12 godzin przystąpi do usuwania awarii, gdy jej natychmiastowa naprawa nie jest możliwa;
 4. zalania i podtopienia:
  • w przypadku zalania piwnic czy innych części budynku w wyniku gwałtownych opadów deszczu, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń.

Za pogotowie techniczne ustalono wynagrodzenie liczone w formie ryczałtu jako iloczyn powierzchni użytkowej obsługiwanych budynków i umówionej ceny jednostkowej. Za wykonanie prac opisanych powyżej Zainteresowanemu przysługuje wynagrodzenie na podstawie kosztorysu. Usługi prowadzone są na zasobach mieszkaniowych PKOB 11. Węzły cieplne są trwale i nierozerwalnie związane z budynkiem. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że usługi opisane we wniosku wykonywane w ramach pogotowia technicznego instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dokonywane są w ramach remontu i konserwacji. Prace wykonywane mają charakter usług konserwacyjnych. Wartość towarów bez podatku zużytych do świadczenia ww. usług nie przekracza 50% podstawy opodatkowania świadczonej usługi.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% dla świadczonych usług.

Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zasada swobody umów zapisana jest w art. 3531 Kodeksu cywilnego, w świetle którego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane.

Należy ponadto zauważyć, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

W celu stwierdzenia, że dana usługa jest usługą złożoną, winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze.

Z kolei usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi złożonej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być – co do zasady – traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę złożoną, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Stanowisko takie przedstawił również TSUE w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r., sygn. C-349/96 stwierdzając, że „Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej”.

Z powyższego wynika zatem, że celem usługi pomocniczej tworzącej razem z usługą dominującą usługę złożoną jest lepsze wykorzystanie przez nabywcę usługi zasadniczej – dominującej, co oznacza, że usługa pomocnicza nie może realizować tego samego celu co usługa zasadnicza.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody umów, to strony decydują o treści zawieranych przez siebie umów. To strony określają, co jest przedmiotem konkretnej czynności cywilnoprawnej, a co za tym idzie, to one określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli np. przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana czy budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, nie może jednak uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane jako całość, w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, to należna stawka będzie wynosić 8%.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że czynności będące przedmiotem wniosku polegające na pełnieniu pogotowia technicznego oraz wykonywaniu remontów i konserwacji instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonywane w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, korzystać będą z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku świadczenia przedmiotowych usług poza bryłą budynku oraz w przypadku, gdyby roboty te dotyczyły elementów budynku, urządzeń i instalacji związanych z lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynku, do robót tych należy zastosować stawkę podstawową w wysokości 23%.

W konsekwencji, na prowadzone pogotowie techniczne oraz wykonywane usługi remontu i konserwacji instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w budynkach/lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.