ILPP1/4512-1-468/15-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie właściwej stawki podatku VAT na usługi rozbudowy i przebudowy budynku przeznaczonego na zakład leczniczo-opiekuńczy.
ILPP1/4512-1-468/15-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. roboty budowlane
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwej stawki podatku VAT na usługi rozbudowy i przebudowy budynku przeznaczonego na zakład leczniczo-opiekuńczy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwej stawki podatku VAT na usługi rozbudowy i przebudowy budynku przeznaczonego na zakład leczniczo-opiekuńczy. Wniosek uzupełniono w dniu 2 września 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) w dniu 27 stycznia 2015 r. zawarła umowę z Zakładem Leczniczym na roboty budowlane dla zadania „Rozbudowa”. Zamówienie to jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Programu PL07. Umowę na roboty budowlane zawarto po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Ogłoszenie o zamówieniu wywieszono w grudniu 2014 r. Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono stawkę podatku VAT dla zamówienia, tj. 23%. Stawkę tę zastosowali wszyscy oferenci w postępowaniu. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono w umowie w ten sposób, że podano: „wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na kwotę .... PLN w tym podatek VAT ... PLN”.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zakładu Leczniczego. Zgodnie z opisem, przedmiotem zamówienia jest:

 • zagospodarowanie działki (projekt stanowi kontynuację zabudowań istniejącego budynku i jest połączony z nim przeszklonym łącznikiem, teren działki objęty jest ochroną konserwatorską, w ramach zagospodarowania terenu przewiduje się korektę układu drogowego wraz z chodnikami i parkingiem oraz prace ziemne polegające na ukształtowaniu terenu wokół budynku);
 • założenia ogólne: projekt zakłada powstanie piętrowego skrzydła, częściowo podpiwniczonego z poddaszem użytkowym, zaprojektowanego w technologii tradycyjnej unowocześnionej o następujących parametrach:
 • ściany murowane ceramiczne, warstwowe licowane cegłą elewacyjną,
 • stropy żelbetowe, monolityczne,
 • konstrukcja dachu drewniana z elementami stalowymi - dach stromy kryty dachówką ceramiczną domino, w części płaskiej kryty papą termozgrzewalną,
 • okna drewniane lakierowane w naturalnym kolorze,
 • przeszklenia klatki schodowej, wejścia oraz stalowej konstrukcji łącznika aluminiowe,
 • materiały wykończeniowe wewnętrzne proste, trwałe oraz łatwe w utrzymaniu czystości,
 • w pomieszczeniach zbiorowych wykończenie drewniane ocieplające wizualnie klimat pomieszczeń,
 • łącznik od strony istniejącego pawilonu postawiony na dwóch słupach konstrukcyjnych oddalonych ok. 2 m od istniejącej ściany budynku, przewieszenie wspornikowe łącznika nie powoduje ingerencji w istniejącą ścianę budynku;
 • dane liczbowe: parametry gabarytowe projektowanej rozbudowy budynku są następujące: powierzchnia działki 1,9200 ha, powierzchnia zabudowy 953,0 m2, powierzchnia użytkowa 3 008 m2, kubatura 11 022,5 m3;
 • układ funkcjonalny: w przyziemiu umieszczono pomieszczenia techniczne, szatnie dla personelu, salę rehabilitacyjną, pomieszczenia gospodarcze. Z tego poziomu jest wyjście na dolny taras bezpośrednio z sali rehabilitacyjnej. W poziomie parteru przy wejściu zlokalizowano poczekalnię z szatnią, punktem informacyjnym oraz pokojem odwiedzin. Przy wejściu na oddział znajduje się węzeł pielęgniarski z pomieszczeniami gospodarczo-porządkowymi oraz wejście do stołówki. Kuchnia typu cateringowego z wydawalnią posiłków. Na parterze przewidziano sale na 15 osób, z czego 2 pokoje trzyosobowe, 4 pokoje dwuosobowe oraz 1 pokój jednoosobowy, izolatka i separatka. Sale umieszczono wzdłuż korytarza okalającego wewnętrzny dziedziniec. Z tego poziomu przewidziano wyjście na wewnętrzny dziedziniec, który w porze letniej może być traktowany, jako przedłużenie pomieszczenia stołówki. Na przedłużeniu wewnętrznego dziedzińca umieszczono salę do terapii zajęciowej. Na piętrze znajdują się sale dla 30 pacjentów, z czego 3 pokoje trzyosobowe, 10 dwuosobowych i 1 jednoosobowy. Na ostatniej kondygnacji umieszczono sale dla 35 osób, z czego 5 pokoi trzyosobowych, 9 pokoi dwuosobowych i 2 pokoje jednoosobowe. Na tym poziomie umieszczono także sale do terapii manualnej oraz kuchnię i boksy do zajęć komputerowych, wikliniarskich itp. Pomieszczenia doświetlone oknami połaciowymi;
 • prace remontowe wykonywane w istniejącym budynku:
  1. wymiana pokrycia dachowego i jego ocieplenie,
  2. wymiana instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej,
  3. odświeżanie pomieszczeń.

W dniu 2 września 2015 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

Obiekt mieści się w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych „Budynki szpitalne i zakłady opieki medycznej” (PKOB – Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Opisany we wniosku obiekt jest zaliczany do budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 12 oraz art. 41 ust. 12a ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W wyniku zapoznania się z informacją o zmianie interpretacji indywidualnej w zakresie stawki podatku VAT od usług wykonywanych w zakresie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku z przeznaczeniem na zakład leczniczo-opiekuńczy, w sytuacji określenia w umowie z Zamawiającym na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Zakładu Leczniczego stawki w wysokości 23% (Minister wskazuje stawkę 8%) Sp. z o.o. kieruje do zaopiniowania wątpliwość jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć w przedmiotowej sprawie...

Zdaniem Wnioskodawcy, po zapoznaniu się z interpretacją jaką wydał Minister Finansów w dniu 8 stycznia 2015 r. (nr PT8/033/161.2/943/14/WCX/15) zmieniając interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2014 r. (nr ILPP4/443-461/14-2/EWW) można uznać sytuację omawianego obiektu za analogiczną (obecnie Spółka dla tegoż zadania inwestycyjnego stosuje stawkę podatku VAT zgodną z zawartą umową z opinią Dyrektora Poznańskiej Izby Skarbowej, tj. 23%).

Wykonawca dokonuje przebudowy istniejącego już budynku z przeznaczeniem na zakład opiekuńczo leczniczy. W obiekcie będą udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, inne niż szpitalne. Spółka uważa, że można zastosować obniżoną stawkę VAT, właściwą dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT). Stawka ta dotyczy między innymi „budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych”. Zdaniem Wnioskodawcy, budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego mieści się w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych „Budynki szpitalne i zakłady opieki medycznej”, dlatego też podatnik ma prawo do stosowania stawki 8% VAT. Urząd Statystyczny w Łodzi pismem z marca 2015 r. potwierdził, że realizowany obiekt mieści się w grupowaniu PKOB grupa 126 klasa 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”.

Omawiany we wniosku przypadek Zakładu Leczniczego będący podstawą do rozważań i interpretacji indywidualnej wg oświadczenia Zamawiającego działa według takich samych przepisów jak Zakład Leczniczy, który dokonuje przebudowy i rozbudowy Oddziału.

W Oddziale tym są i będą nadal udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, terapeutycznej. Pacjenci przebywają średnio na Oddziale w ciągu roku 343 dni (dane z 2014 r.) z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Świadczenia zdrowotne są udzielane osobom niepełnosprawnym intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, często są to również osoby z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby starsze i niesamodzielne.

Spółka uważa, że zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie rozbudowy i przebudowy Oddziału należy zastosować obniżoną stawkę podatku VAT, tj. 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., zwanej dalej ustawą) opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ww. ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Jak stanowi art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Dla zastosowania obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług znaczenie ma nie tylko zakres wykonywanych prac, ale także zaklasyfikowanie obiektu budowlanego do obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, którego dotyczą te prace.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa oraz roboty budowlane, dlatego też w tym zakresie należy posiłkować się przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ww. ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
 • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
 • przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a).

Poprzez podanie klasyfikacji ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).

W myśl ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem do grupy 12 zaklasyfikowane zostały budynki niemieszkalne, a w niej, do klasy 1264 zaliczono budynki szpitali i zakładów opieki medycznej.

Klasa ta obejmuje:

 • budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
 • sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
 • szpitale kliniczne,
 • szpitale więzienne i wojskowe,
 • budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne itp.,
 • budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp.

Klasa nie obejmuje: Domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp. (PKOB 1130).

Posłużenie się przez ustawodawcę wyrazem „ex” oznacza, że z klasy 1264 PKOB tylko budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp. będzie korzystała z obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

Treść powyższych przepisów wskazuje, że co do zasady, dostawa towarów i świadczenie usług, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, której stosowanie ma charakter reguły ogólnej. Stawki zaś obniżone (preferencyjne) mają charakter wyjątkowy i mogą mieć zastosowanie wyłącznie do czynności wskazanych wprost przez prawodawcę w ustawie lub w przepisach wykonawczych do ustawy.

O możliwości zastosowania 8% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 i 12a ustawy decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w tych przepisach.

Analizując treść tych przepisów należy stwierdzić, że preferencyjna stawka opodatkowania została przewidziana dla usług m.in. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy wykonywanych w obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie 1264 w sytuacji, gdy w obiektach tych będzie świadczona przez instytucję ochrony zdrowia usługa zakwaterowania (cel mieszkaniowy) z opieką lekarską i pielęgniarską.

Obowiązek prawidłowego zakwalifikowania budynku do właściwej klasy PKOB, w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług budowlanych związanych z jego budową, remontem, modernizacją, termomodernizacją czy przebudową ciąży na wykonawcy.

Powyższe stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 stycznia 2011 r. sygn. akt I FSK 248/10, w którym stwierdził między innymi, że: „Wojewódzki Sąd Administracyjny prawidłowo uznał, że pod pojęciem „budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych” należy rozumieć takie budynki, w których podstawową działalnością jest zakwaterowanie osób, a opieka medyczna jest zagwarantowana dodatkowo, ubocznie. Słusznie też Sąd I instancji zwrócił uwagę, że inne obiekty służące działalności mającej na celu ochronę zdrowia, jak np. szpitale czy sanatoria nie zostały ujęte przez ustawodawcę wśród obiektów, w przypadku których ma zastosowanie art. 41 ust. 12a u.p.t.u. Przepis ten odwołuje się do klasy PKOB ex 1264, w której bez wątpienia „Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.” (tiret szóste) ujęte zostały obok, lecz odrębnie od takich budynków jak: „Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi” (tiret pierwsze), „Sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka” (tiret drugie), „Szpitale kliniczne” (tiret trzecie), „Szpitale więzienne i wojskowe” (tiret czwarte), czy „Budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.” (tiret piąte). (...) w wyszczególnieniu klasy PKOB 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”, (...) kategoria obiektów, do której ustawodawca ograniczył możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT charakteryzuje się właśnie tym, że nawet jeśli koniecznym elementem dodatkowym jest obsługa lekarska i pielęgniarska, podstawowym celem, któremu mają służyć wymienione w niej budynki jest świadczenie usług zakwaterowania, a więc zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Wyróżnika tego nie można pomijać przy ustalaniu stawki podatkowej, zwłaszcza że ustawodawca przyjął w art. 41 ust. 12a u.p.t.u., że „budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych” mieszczą się pod pojęciem „budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym”, co w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego również wskazuje na to, że podstawowa spełniana przez te budynki funkcja ma być funkcją mieszkaniową”.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka zawarła umowę na roboty budowlane dla zadania „Rozbudowa”. Zamówienie to jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Programu PL07. Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono stawkę podatku VAT dla zamówienia, tj. 23%. Stawkę tę zastosowali wszyscy oferenci w postępowaniu. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono w umowie w ten sposób, że podano: „wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na kwotę .... PLN w tym podatek VAT ... PLN”.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zakładu Leczniczego. Zgodnie z opisem, przedmiotem zamówienia jest:

 • zagospodarowanie działki;
 • powstanie piętrowego skrzydła, częściowo podpiwniczonego z poddaszem użytkowym, zaprojektowanego w technologii tradycyjnej unowocześnionej;
 • parametry gabarytowe projektowanej rozbudowy budynku są następujące: powierzchnia działki 1,9200 ha, powierzchnia zabudowy 953,0 m2, powierzchnia użytkowa 3 008 m2, kubatura 11 022,5 m3;
 • układ funkcjonalny: w przyziemiu umieszczono pomieszczenia techniczne, szatnie dla personelu, salę rehabilitacyjną, pomieszczenia gospodarcze. Z tego poziomu jest wyjście na dolny taras bezpośrednio z sali rehabilitacyjnej. W poziomie parteru przy wejściu zlokalizowano poczekalnię z szatnią, punktem informacyjnym oraz pokojem odwiedzin. Przy wejściu na oddział znajduje się węzeł pielęgniarski z pomieszczeniami gospodarczo-porządkowymi oraz wejście do stołówki. Kuchnia typu cateringowego z wydawalnią posiłków. Na parterze przewidziano sale na 15 osób, z czego 2 pokoje trzyosobowe, 4 pokoje dwuosobowe oraz 1 pokój jednoosobowy, izolatka i separatka. Sale umieszczono wzdłuż korytarza okalającego wewnętrzny dziedziniec. Z tego poziomu przewidziano wyjście na wewnętrzny dziedziniec, który w porze letniej może być traktowany, jako przedłużenie pomieszczenia stołówki. Na przedłużeniu wewnętrznego dziedzińca umieszczono salę do terapii zajęciowej. Na piętrze znajdują się sale dla 30 pacjentów, z czego 3 pokoje trzyosobowe, 10 dwuosobowych i 1 jednoosobowy. Na ostatniej kondygnacji umieszczono sale dla 35 osób, z czego 5 pokoi trzyosobowych, 9 pokoi dwuosobowych i 2 pokoje jednoosobowe. Na tym poziomie umieszczono także sale do terapii manualnej oraz kuchnię i boksy do zajęć komputerowych, wikliniarskich itp. Pomieszczenia doświetlone oknami połaciowymi;
 • prace remontowe wykonywane w istniejącym budynku.

Obiekt mieści się w klasie 1264 PKOB i jest zaliczany do budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 12 oraz art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług wykonywanych w zakresie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku z przeznaczeniem na zakład leczniczo-opiekuńczy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • szpital” – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne (pkt 9);
 • świadczenie zdrowotne” – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (pkt 10);
 • świadczenie szpitalne” – wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (pkt 11);
 • stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne” – świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach (pkt 12).

Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy – przez działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez bliższego określenia – rozumie się działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, jak i działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

Na mocy art. 9 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej – stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać w szczególności na:

 1. udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
 2. udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
 3. udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
 4. sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów.

Stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udziela się w przypadku świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (art. 12 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o działalności leczniczej).

Dla prawidłowego określenia wysokości podatku VAT konieczna jest precyzyjna identyfikacja obiektu, który ma być efektem inwestycji zgodnie z zasadami klasyfikacji statystycznych, a także zdefiniowanie czynności, które wykonywane są w tym obiekcie.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że symbol PKOB 1264 obejmuje różnego rodzaju budynki, m.in. budynki „szpitali”, „budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi” i osobno „budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych”. Zatem, ich status nie jest tożsamy.

Podkreślenia wymaga, że głównym celem „budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, itp.” jest cel mieszkaniowy. Opieka lekarska i pielęgniarska mają natomiast charakter uzupełniający. Tym samym w myśl powołanych przepisów tylko ta kategoria budynków może korzystać z preferencyjnej stawki podatkowej, ponieważ istotne jest w ich przypadku zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i bytowych osób, które przebywają w takim budynku np. na stałe, a dodatkowo świadczone są na ich rzecz usługi lekarskie i pielęgniarskie.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro jak wskazano we wniosku, obiekt (w którym będą świadczone usługi długoterminowego zakwaterowania wraz z opieką lekarską i pielęgniarską) mieści się w klasyfikacji 1264 PKOB i zaliczany jest do budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 12 oraz art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług, to roboty budowlane związane z zadaniem „Rozbudowa” podlegają w całości opodatkowaniu, zgodnie z art. 41 ust. 12 i 12a w zw. z art. 146a pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawką podatku w wysokości 8%.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załącznika dołączonego do wniosku oraz do uzupełnienia nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

roboty budowlane
IBPP2/4512-633/15/BW | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ITPP1/4512-803/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.