ILPP1/4512-1-127/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę okularów korekcyjnych.
ILPP1/4512-1-127/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. obniżenie stawki podatku
 2. okulary
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę okularów korekcyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę okularów korekcyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca sprzedaje okulary korekcyjne we własnym zakładzie optycznym, montując, dostosowując i sprzedając wyroby już wprowadzone do obrotu. Przyjmuje zlecenia na wykonanie okularów korekcyjnych, które są wykonywane dla zainteresowanej osoby na zamówienie według specjalnej pisemnej instrukcji sporządzonej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę (optometrystę).

Aby zrealizować zlecenie dotyczące okularów korekcyjnych, Zainteresowany oddzielnie kupuje oprawki dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które obciążone są VAT w większości 23%, ale również 8% od dostawców, którzy posiadają odpowiedni certyfikat. Wnioskodawca z reguły oddzielnie nabywa również szkła korekcyjne dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które obciążone są 8% stawką VAT. Szkła korekcyjne podlegają z zasady obróbce w postaci szlifowania. Usługę tę wykonuje poprzez zlecenie podwykonawstwa szlifowania szkieł korekcyjnych, która to usługa obciążona jest 23% stawką VAT.

Zainteresowany uzyskał informację od innych optyków z literatury fachowej, że w przypadku okularów korekcyjnych możliwym jest stosowanie jednolitej stawki preferencyjnej 8% VAT, gdyż są one wyrobami medycznymi.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany informuje również, że okulary korekcyjne, które wykonuje w swoim zakładzie, a o których mowa we wniosku, stanowią wyroby medyczne zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami).

Dotychczas sprzedając tak wykonane okulary korekcyjne, na fakturze lub na paragonie fiskalnym Wnioskodawca wpisywał trzy osobne pozycje i obciążał klienta osobno za oprawki stosując 23% stawkę VAT, osobno za szkła korekcyjne stosując 8% stawkę VAT oraz osobno za usługę szlifowania szkieł stosując 23% stawkę VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca może sprzedawać tak wykonane okulary korekcyjne według jednolitej 8% preferencyjnej stawki VAT wypisując na fakturze lub na paragonie fiskalnym jedną pozycję – za okulary korekcyjne (pytanie umieszczone w opisie sprawy)...
 2. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży okularów korekcyjnych (pytanie nr 1 zawarte w poz. 69 wniosku ORD-IN)...
 3. Czy ma zastosowanie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. z późn. nowelizacjami (pytanie nr 2 zawarte w poz. 69 wniosku ORD-IN)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług, dostawa okularów podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, to jest 23 procent. Przepisy tej ustawy wskazują jednak, że preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8 procent należy stosować do wyrobów medycznych. Do takich można zaliczyć także okulary korekcyjne spełniające odpowiednie przepisy dotyczące wyrobów medycznych.

Aby określić czym jest wyrób medyczny, należy odwołać się do przepisów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zmianami.

Art. 2 ust. 1 pkt 38 tej ustawy wskazuje, że przez wyrób medyczny należy rozumieć - narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

 1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
 4. regulacji poczęć,

– których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Okulary korekcyjne służą do kompensowania upośledzenia, jakim jest wada wzroku. Są wykonywane na podstawie receptury wystawianej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę (na przykład optometrystę). Spełniają zatem definicję wyrobu medycznego (przy pozostałych założeniach zawartych w ustawie). Tym samym można do nich stosować obniżoną stawkę podatku VAT wynoszącą 8 procent.

Dodać w tym miejscu należy, że na okulary składają się szkła korekcyjne wraz z ewentualną usługą szlifowania (szlifowanie soczewek do odpowiednich ramek oprawek) i oprawki. Oprawki występują tutaj jako wyposażenie wyrobu medycznego. Jeżeli zatem stanowią jeden wyrób medyczny - całość podlega opodatkowaniu 8 procentową stawką podatku VAT.

Jeżeli jednak oddzielnie będą sprzedawane szkła korekcyjne oddzielnie oprawki do nich - rozbicie takie powinno się znaleźć również na fakturze bądź paragonie dokumentującym ich sprzedaż, przy czym oprawki powinny zostać opodatkowane 23 procentową stawką VAT.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że to zakład optyczny decyduje czy wyrób jest wyrobem medycznym, czy też nim nie jest, zgodnie z przewidywanym zastosowaniem tego wyrobu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 45 cytowanej wyżej ustawy, wytwórcą jest podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną, niezależnie od tego, czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny podmiot albo podmiot, który montuje, pakuje, przetwarza, całkowicie odtwarza lub oznakowuje gotowy produkt lub nadaje mu przewidziane zastosowanie, w celu wprowadzenia go do obrotu jako wyrobu pod nazwą własną, z wyjątkiem podmiotu, który montuje lub dostosowuje wyroby już wprowadzone do obrotu, w celu ich przewidzianego zastosowania przez indywidualnego pacjenta. Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 20 czerwca 2005r., sygn. PP3-812-285/2004/BLIBM6-3892 wyjaśniło, że: W świetle informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, okulary korekcyjne spełniające określone w ustawie o wyrobach medycznych kryteria, zarówno gotowe jak i wykonywane na zamówienie - są wyrobem medycznym. Nie dotyczy to jednak okularów przeznaczonych do celów innych niż medyczne (np. okulary słoneczne). Przez okulary wykonane na zamówienie należy rozumieć te, które są wykonane według specjalnej pisemnej instrukcji sporządzonej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę.

Zatem dostawa okularów korekcyjnych, uznanych za wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz poz. 3 i poz. 105 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

Zatem do sprzedaży wykonanych okularów korekcyjnych będących wyrobem medycznym, o którym mowa z art. 2 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, można stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przez towary stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 105 wymienione zostały „wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika – bez względu na symbol PKWiU”.

Oznacza to, że na podstawie ww. regulacji prawnych 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Natomiast w poz. 103 ww. załącznika zostały wymienione „Soczewki kontaktowe, soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów” - PKWiU 32.50.41.0.

Kwalifikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych musi być dokonana na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy przywoływanej ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają bowiem unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru do wyrobu medycznego. Powyższe zasady dotyczące klasyfikacji, wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych określone zostały w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.).

Definicję pojęcia „wyrób medyczny” zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, który stanowi, że wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

 1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
 4. regulacji poczęć,

– których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że to wytwórca decyduje czy wyrób jest wyrobem medycznym, czy też nim nie jest, zgodnie z przewidywanym zastosowaniem tego wyrobu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 45 cyt. wyżej ustawy, wytwórcą jest:

 1. podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną, niezależnie od tego, czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny podmiot,
 2. podmiot, który montuje, pakuje, przetwarza, całkowicie odtwarza lub oznakowuje gotowy produkt lub nadaje mu przewidziane zastosowanie, w celu wprowadzenia go do obrotu jako wyrobu pod nazwą własną, z wyjątkiem podmiotu, który montuje lub dostosowuje wyroby już wprowadzone do obrotu, w celu ich przewidzianego zastosowania przez indywidualnego pacjenta.

Z definicji zwartych ww. przepisach wynika, że okulary korekcyjne spełniające określone w ustawie o wyrobach medycznych kryteria, zarówno gotowe, jak i wykonywane na zamówienie - są wyrobem medycznym. Nie dotyczy to jednak okularów przeznaczonych do celów innych niż medyczne (np. okulary słoneczne). Przez okulary wykonane na zamówienie należy rozumieć te, które są wykonane według specjalnej pisemnej instrukcji sporządzonej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca sprzedaje okulary korekcyjne we własnym zakładzie optycznym, montując, dostosowując i sprzedając wyroby już wprowadzone do obrotu. Przyjmuje zlecenia na wykonanie okularów korekcyjnych, które są wykonywane dla zainteresowanej osoby na zamówienie według specjalnej pisemnej instrukcji sporządzonej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę (optometrystę). Aby zrealizować zlecenie dotyczące okularów korekcyjnych, Wnioskodawca oddzielnie kupuje oprawki dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które obciążone są VAT w większości 23%, ale również 8% od dostawców, którzy posiadają odpowiedni certyfikat. Wnioskodawca z reguły oddzielnie nabywa również szkła korekcyjne dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które obciążone są 8% stawką VAT. Szkła korekcyjne podlegają z zasady obróbce w postaci szlifowania. Usługę tę wykonuje poprzez zlecenie podwykonawstwa szlifowania szkieł korekcyjnych, która to usługa obciążona jest 23% stawką VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany informuje również, że okulary korekcyjne, które wykonuje w swoim zakładzie, a o których mowa we wniosku, stanowią wyroby medyczne zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dotychczas sprzedając tak wykonane okulary korekcyjne, na fakturze lub na paragonie fiskalnym Zainteresowany wpisywał trzy osobne pozycje i obciążał klienta osobno za oprawki stosując 23% stawkę VAT, osobno za szkła korekcyjne stosując 8% stawkę VAT oraz osobno za usługę szlifowania szkieł stosując 23% stawkę VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii:

 1. Czy Wnioskodawca może sprzedawać tak wykonane okulary korekcyjne według jednolitej 8% preferencyjnej stawki VAT wypisując na fakturze lub na paragonie fiskalnym jedną pozycję – za okulary korekcyjne...
 2. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży okularów korekcyjnych...
 3. Czy ma zastosowanie art. 41 ust. 2 ustawy oraz ustawa o wyrobach medycznych...

Dla rozstrzygnięcia, jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla czynności będących przedmiotem wniosku, istotne jest ustalenie czy w danym przypadku mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami tj. z dostawą szkieł korekcyjnych, oprawek okularowych, usługą montażu i szlifowania szkieł, czy też jedną czynnością, a mianowicie dostawą okularów korekcyjnych, na które składają się szkła i oprawki wraz z montażem i szlifowaniem szkieł, które to elementy traktowane są jako jedno świadczenie.

Zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów, wykorzystywanych do wykonania tej usługi uwarunkowane jest zakresem, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz przedmiotem umowy zawartej ze zleceniodawcą. A zatem, w przedstawionych okolicznościach zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno dostawy szkieł korekcyjnych, oprawek jak i usługi ich montażu oraz szlifowania szkieł uwarunkowane jest od ustalenia, co jest w zasadzie przedmiotem umowy zawartej z klientem, bowiem strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że w przedmiotowej sprawie, istotą zakupu dokonywanego przez klienta, są gotowe okulary korekcyjne.

Skoro zatem przedmiotem dostawy są okulary korekcyjne składające się ze szkieł korekcyjnych, które muszą zostać zamontowane w oprawach, to wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ podstawą opodatkowania u podatnika dokonującego dostawy jest uzgodniona kwota za wykonanie określonego świadczenia, bez względu na jego poszczególne elementy (materiały, robocizna, itp.). Wyliczenie co składa się na wykonane świadczenie ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Wobec powyższego, usługa montażu szkieł korekcyjnych – poprzedzonych usługą szlifowania – do opraw korekcyjnych nie stanowi odrębnej usługi, lecz związana jest z dostawą szkieł korekcyjnych. Oznacza to, że usługa montażu szkieł korekcyjnych, których wytworzenie poprzedza szlifowanie, opodatkowana jest stawką podatku przyporządkowaną dla tego wyrobu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku, gdy Wnioskodawca wykonuje świadczenie, polegające na montażu szkieł korekcyjnych (wcześniej poddanych szlifowaniu przez podwykonawcę) do opraw korekcyjnych, nie należy tego świadczenia rozdzielać, bowiem w istocie dochodzi przede wszystkim do dostawy towaru, jakim są okulary korekcyjne. Dlatego też, w tym przypadku dostawa okularów korekcyjnych, będących wyrobem medycznym, dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na które składają się szkła korekcyjne, szlifowanie oraz oprawki wraz z montażem, potraktowana jako kompleksowe świadczenie podlega opodatkowaniu według 8% stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy. Tym samym transakcja będąca przedmiotem wniosku, podlega opodatkowaniu stawką VAT 8%.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z art. 106e ust. 1 ustawy wynika, że faktura powinna zawierać, m.in.:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy zdarzenia przyszłego wskazać należy, że w związku z faktem, że przedmiotem dostawy w niniejszej sprawie są gotowe okulary korekcyjne, na które składają się towary – szkła, oprawki – oraz usługi – montażu, szlifowanie szkieł – Wnioskodawca winien wystawiać fakturę na dostawę okularów korekcyjnych, bez wyszczególniania na tej fakturze wartości towarów i usług.

Podsumowując:

 1. Wnioskodawca może sprzedawać tak wykonane okulary korekcyjne według jednolitej 8% preferencyjnej stawki VAT wypisując na fakturze lub na paragonie fiskalnym jedną pozycję – za okulary korekcyjne.
 2. Do prowadzonej sprzedaży okularów korekcyjnych należy zastosować preferencyjną, tj. 8% stawkę podatku od towarów i usług.
 3. Podstawą zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług do transakcji sprzedaży okularów korekcyjnych jest art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 2 pkt 38 i pkt 45 ustawy o wyrobach medycznych.

Ponadto tut. Organ wyjaśnia, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie stawki podatku VAT na dostawę okularów korekcyjnych (pytanie umieszczone w opisie sprawy, pytanie nr 1 i nr 2 zawarte w poz. 69 wniosku ORD-IN). Natomiast kwestia uznania okularów korekcyjnych za wyrób medyczny służący do „leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby” oraz „leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia”, jak również „zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego” jakim jest wada wzroku (pytanie nr 3 zawarte w poz. 69 wniosku ORD-IN), została rozstrzygnięta w postanowieniu z dnia 18 maja 2015 r. nr ILPP1/4512-1-127/15-3/MK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.