ILPP1/443-969/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla czynności związanych z wynajmem pomieszczeń Hali dla osób fizycznych, klubów sportowych, grup zorganizowanych oraz pracodawców.
ILPP1/443-969/14-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Hali przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla czynności związanych z wynajmem pomieszczeń Hali dla osób fizycznych, klubów sportowych, grup zorganizowanych oraz pracodawców – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla czynności związanych z wynajmem pomieszczeń Hali dla osób fizycznych, klubów sportowych, grup zorganizowanych oraz pracodawców. Wniosek uzupełniono w dniu 12 stycznia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Hala jest czynnym podatnikiem VAT. Właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem Hali jest Powiat, który oddał ten budynek jednostce organizacyjnej powiatu – Hali w trwały zarząd. Hala wykorzystywana jest w celach realizacji zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego uczniów ze szkół Gminy oraz Powiatu, jak również wynajmowana klubom sportowym, osobom fizycznym, grupom zorganizowanym oraz pracodawcom na potrzeby rekreacyjne pracowników. Z tytułu najmu Hali wynajmujący uiszczają opłaty. Opłaty wpływają do budżetu powiatu.

W dniu 12 stycznia uzupełniono wniosek o następujące informacje:

Zgodnie z interpretacją udzieloną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, usługi wynajmu, dzierżawy lub użyczenia, świadczone na podstawie umowy najmu lub umowy bezpłatnego użyczenia Hali na określony czas, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym, np. szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom, na cele prowadzonej przez nich działalności oraz osobom fizycznym mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 68.20.12.0 „Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawką podatku VAT Hala powinna opodatkować czynności związane z wynajmem pomieszczeń Hali dla osób fizycznych, klubów sportowych, grup zorganizowanych oraz pracodawców...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w dniu 12 stycznia 2015 r.), zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie niebędące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu.

Z treści powołanego wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Przy określeniu, czy miała miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu istotne jest zatem określenie czy wykonywano świadczenie i czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania tego świadczenia miało być wypłacone. Na podstawie art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Z przepisu tego wynika, że oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy najmu związane jest z wzajemnym świadczeniem najemcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Zatem, umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej własności stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez najemcę.

Wskazać więc należy, że Hala, wykonując cywilną umowę najmu, świadczy na rzecz najemcy usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT – w wykonaniu umowy najmu dokonuje bowiem na jego rzecz świadczeń niebędących dostawą towarów. W konsekwencji, odpłatne udostępnienie (najem) Hali przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów trzecich (tj. dla osób fizycznych, klubów sportowych czy grup zorganizowanych lub pracodawców) stanowi świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W dziale 93 tej klasyfikacji „Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją” mieszczącym się w Sekcji R wymienione zostały:

 • 93.1 Usługi związane ze sportem;
 • 93.2 Usługi związane z rozrywką i rekreacją.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją nr 179, PKWiU 93.11.10.0, znajdują się „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Poprzez obiekt sportowy, rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2 ustawy). Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Mając na uwadze powyższe wydawać by się mogło, że Hala powinna opodatkować czynności związane z najmem Hali stawką podatku VAT w wysokości 8%, kwalifikując do grupowania PKWiU – 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” (załącznik nr 3 do ustawy, poz. 179).

Jednakże, biorąc pod uwagę stanowisko Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, że usługi wynajmu, dzierżawy lub użyczenia, świadczone na podstawie umowy najmu lub umowy bezpłatnego użyczenia Hali na określony czas, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym, np. szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom, na cele prowadzonej przez nich działalności oraz osobom fizycznym mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 68.20.12.0 „Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi” Hala powinna opodatkować czynności związane z najmem hali sportowej stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Takie stanowisko zdaniem Wnioskodawcy nie znajduje jednak potwierdzenia przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2013 r. sygn. ITPP1/443-601/13/MS, w której organ uznał, że „skoro jak Wnioskodawca wskazał we wniosku świadczone usługi (tj. wynajem hali sportowej, na zasadzie wykupienia wstępu <karnet, bilet>, najem przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dla swoich pracowników w celu korzystania z obiektu; najem dla klubów sportowych, szkół, przedszkoli; udostępnianie ścianki wspinaczkowej) mieszczą się grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 jako „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych, to pod warunkiem, że podana klasyfikacja jest prawidłowa, usługi te opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2012 r., sygn. IPTPP1/443-387/12-5/AK, w której organ uznał, że: 1) „Usługi udostępniania obiektu sportowego (np. sali sportowej) osobom fizycznym, podmiotom – gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich pracowników (członków) w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu – niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja czy uprawianie sportu, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”; 2) „świadczone przez Wnioskodawcę usługi udostępniania sali sportowej – PKWiU 93.11.10.0 – będą opodatkowane preferencyjną stawką podatku – 8%, wynikającą z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 w związku z pozycją 179 załącznika nr 3 ustawy”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2012 r., sygn. ITPP1/443-1717/11/JJ, w której organ stwierdził, że: „wstęp na basen, kręgielnię i na salę gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową oraz usługi polegające na wynajmowaniu całości lub części obiektu sportowego, które będą świadczone, jak wskazano, w budynku stanowiącym obiekt sportowy – opodatkowane są 8% stawką podatku”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2011 r., nr IPTPP2/443-399/11-2/AW wskazał, że „mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na udostępnianiu hali sportowej osobom fizycznym lub pracownikom podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy mieszczą się w grupowaniu statystycznym pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 tj. „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, są opodatkowane stawką podatku w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu”;
 • podobnie rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2014 r. nr IPPP1/443-147/142/AP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Na mocy art. 5a ustawy – obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, w niektórych przypadkach ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od 1 stycznia 2011 r.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów lub świadczenie usług podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywane będą przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy towarów lub świadczenia usług mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem Hali jest Powiat, który oddał ten budynek jednostce organizacyjnej powiatu – Hali w trwały zarząd. Hala wykorzystywana jest w celach realizacji zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego uczniów ze szkół Gminy oraz Powiatu, jak również wynajmowana klubom sportowym, osobom fizycznym, grupom zorganizowanym oraz pracodawcom na potrzeby rekreacyjne pracowników. Z tytułu najmu Hali wynajmujący uiszczają opłaty. Opłaty wpływają do budżetu powiatu.

Zgodnie z interpretacją udzieloną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, usługi wynajmu, dzierżawy lub użyczenia, świadczone na podstawie umowy najmu lub umowy bezpłatnego użyczenia Hali na określony czas, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym, np. szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom, na cele prowadzonej przez nich działalności oraz osobom fizycznym mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 68.20.12.0 „Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi”.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku dla czynności związanych z wynajmem pomieszczeń Hali dla osób fizycznych, klubów sportowych, grup zorganizowanych oraz pracodawców.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%) wymienione zostały towary i usługi objęte obniżoną stawka podatku. Podkreślić przy tym należy, że ustawodawca nie ograniczył zastosowania stawki VAT w wysokości 8% od wystąpienia innych przesłanek przedmiotowych lub podmiotowych. Jedynym warunkiem uprawniającym do zastosowania 8% stawki podatku jest zakwalifikowanie towarów i usług do właściwego grupowania PKWiU.

W tym miejscu należy podkreślić, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu (usługi) do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z interpretacją udzieloną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, usługi wynajmu, dzierżawy lub użyczenia, świadczone na podstawie umowy najmu lub umowy bezpłatnego użyczenia Hali na określony czas, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym, np. szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom, na cele prowadzonej przez nich działalności oraz osobom fizycznym mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 68.20.12.0 „Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi”.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl/Klasyfikacje), grupowanie PKWiU 68.20.12.0 obejmuje:

 • wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi, takimi jak:
  • budynki zakładów przemysłowych, budynki biurowe, magazyny,
  • teatry, centra konferencyjne, obiekty wystawowe i budynki o wielorakim wykorzystaniu, które są przede wszystkim przeznaczone na cele niemieszkalne, nieruchomości rolne, leśne i podobne nieruchomości,
 • wynajem lub dzierżawę miejsc dla samochodowych przyczep mieszkalnych, zamykanych garaży lub innych miejsc do parkowania pojazdów, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym,
 • magazynowanie i przechowywanie towarów we własnych obiektach,
 • wynajem wolnej przestrzeni,
 • wynajem miejsca w schroniskach dla zwierząt gospodarskich.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy – jak wskazał Wnioskodawca – ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 68.20.12.0 (Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi), Hala powinna opodatkować czynności związane z wynajmem pomieszczeń Hali dla osób fizycznych, klubów sportowych, grup zorganizowanych oraz pracodawców stawką podstawową w wysokości 23%, bowiem dla tych usług ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT.

W związku z tym, że w załączniku nr 3 do ustawy, ustawodawca nie wymienił grupowania PKWiU 68.20.12.0 (Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi) jako usługi objętej obniżoną stawką podatku, należy się zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który we własnym stanowisku stwierdził, iż „biorąc pod uwagę stanowisko Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, że usługi wynajmu, dzierżawy lub użyczenia, świadczone na podstawie umowy najmu lub umowy bezpłatnego użyczenia Hali na określony czas, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym, np. szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom, na cele prowadzonej przez nich działalności oraz osobom fizycznym mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 68.20.12.0 (...) Hala powinna opodatkować czynności związane z najmem Hali stawką podatku VAT w wysokości 23%”.

Jak wyjaśniono wyżej, sklasyfikowanie usług do odpowiedniego grupowania PKWiU wymienionego w załączniku nr 3 do ustawy, jest jedyną przesłanką uprawniającą świadczącego te usługi do zastosowania obniżonej 8% stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy.

Na marginesie należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa i tut. Organ nie jest nimi związany.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.