ILPP1/443-784/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług odprowadzania i oczyszczania ścieków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza, przedmiotem jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy zgodnie z PKD jest - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z i transport drogowy towarów 49.41.Z.

Zainteresowany jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W zakresie swojej działalności Wnioskodawca świadczy następujące usługi;

 • wywóz samochodami asenizacyjnymi nieczystości płynnych z przydomowych /prywatnych i firmowych/ zbiorników bezodpływowych do stacji zlewczej;
 • ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji przy użyciu urządzenia WUKO /małe i duże/;
 • przegląd sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery inspekcyjnej wraz z czyszczeniem i udrażnianiem tej kanalizacji;
 • wynajem przenośnych kabin sanitarnych, łącznie ze świadczeniem serwisu obejmującego opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalie.

Powyższe usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.1 - „usługi związane ze ściekami”, oraz PKWiU 37.00.12.0 - „usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych” - zgodnie z pisemną informacją Urzędu Statystycznego z dnia 05.08.2014r.

Ponadto Wnioskodawca świadczy też usługi polegające na przeglądzie sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery inspekcyjnej bez dokonywania napraw i czyszczenia - zakwalifikowane przez GUS ww. pismem do grupy PKWiU 71.20.19.0 - „pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie do ww. usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, na wszystkie usługi mieszczące się w grupowaniach PKWiU 37.00.1 i 37.00.12.0 powinienem stosować stawkę VAT w wysokości 8%, natomiast usługa zakwalifikowana do grupy PKWiU 71.20.19.0, winna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”. W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się:

 • 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,
 • 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, który jest czynnym podatnikiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje następujące usługi:

 • wywóz samochodami asenizacyjnymi nieczystości płynnych z przydomowych /prywatnych i firmowych/ zbiorników bezodpływowych do stacji zlewczej;
 • ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji przy użyciu urządzenia WUKO /małe i duże/;
 • przegląd sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery inspekcyjnej wraz z czyszczeniem i udrażnianiem tej kanalizacji;
 • wynajem przenośnych kabin sanitarnych, łącznie ze świadczeniem serwisu obejmującego opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalie.

Powyższe usługi, zgodnie z pisemną informacją Urzędu Statystycznego z dnia 5 sierpnia 2014 r., mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.1 – „usługi związane ze ściekami” oraz PKWiU 37.00.12.0 – „usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”.

Nadto z wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy też usługi polegające na przeglądzie sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery inspekcyjnej bez dokonywania napraw i czyszczenia - zakwalifikowane przez GUS ww. pismem do grupy PKWiU 71.20.19.0 - „pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych”.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług, sklasyfikowanych według PKWiU jako 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” podlega opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast usługi sklasyfikowane jako „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych” – PKWiU 71.20.19.0 podlegają opodatkowaniu w wysokości 23%.

Reasumując, do usług wykonywanych przez Wnioskodawcę polegających na: wywozie samochodami asenizacyjnymi nieczystości płynnych z przydomowych (prywatnych i firmowych) zbiorników bezodpływowych do stacji zlewczej; ciśnieniowym czyszczeniu kanalizacji przy użyciu urządzenia WUKO /małe i duże/; przeglądzie sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery inspekcyjnej wraz z czyszczeniem i udrażnianiem tej kanalizacji; wynajmie przenośnych kabin sanitarnych, łącznie ze świadczeniem serwisu obejmującego opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalie, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” – zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, natomiast do usług polegających na przeglądzie sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery inspekcyjnej bez dokonywania napraw i czyszczenia, zaklasyfikowanej wg PKWiU do grupowania „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych” – zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku VAT.

Należy jednocześnie podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż jak to już wcześniej wskazano, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.