ILPP1/443-1110/14-4/AS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług warsztatów szkoleniowych z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki dla podopiecznych ośrodka – osób bezrobotnych.
ILPP1/443-1110/14-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. stawki podatku
 3. usługi szkoleniowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług warsztatów szkoleniowych z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki dla podopiecznych ośrodka – osób bezrobotnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług warsztatów szkoleniowych z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki dla podopiecznych ośrodka – osób bezrobotnych.

Wniosek został uzupełniony pismem w dniu 26 lutego 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także organizowania szkoleń-warsztatów w powyższym zakresie.

Firma Wnioskodawcy posiada zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy (wpis z dnia 2013-08-30). Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych takich jak PFRON, Fundusz Pracy, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie posiada akredytacji.

W związku z realizacją projektu „Chwytaj dzień - korzystaj z szansy” realizowanego przez GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych, odbywały się w zakładzie pracy Wnioskodawcy kursy-warsztaty szkoleniowe z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki dla podopiecznych ośrodka - osób bezrobotnych.

Warsztaty były skierowane do 5 kobiet - osób bezrobotnych i miały przygotować te osoby do pracy wymagającej umiejętności stylizacji paznokci oraz manicure, a także do pracy wymagającej umiejętności stylizacji fryzur.

Tematyka i zakres zrealizowanego szkolenia dotyczyły przedstawienia technik i rodzajów stylizacji paznokci oraz zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu stylistki paznokci, jak również technik nowoczesnych stylizacji we fryzjerstwie i zapoznaniu się z rodzajami fryzur i włosów. Uczestniczki kursu poprzez udział w warsztatach miały podnieść swoje kwalifikacje, aby bezpośrednio po ich ukończeniu mogły podjąć pracę. Czas trwania danego kursu dla jednej osoby wynosił 36 godzin zegarowych.

Z tytułu realizacji kursów Wnioskodawca wystawił dla GOPS fakturę z dnia 4 października 2013 r. na kwotę 7.317,06 zł + podatek VAT 23% = 9.000,00 zł brutto.

Wnioskodawca zaznaczył, że wskazana faktura zawierała podatek VAT 23%.

Zamawiający usługę, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zapłaty za powyższą fakturę w terminie wynikającym z umowy, nie kwestionując zastosowanej stawki podatku VAT. Umowa określała wynagrodzenie za przeprowadzone kursy z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki w wysokości 1.800,00 zł brutto od jednej osoby i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

Projekt realizowany przez GOPS był finansowany w przynajmniej 70% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowany był ze środków publicznych. Beneficjentem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej były podopieczne ośrodka pomocy społecznej - osoby bezrobotne. GOPS był realizatorem projektu.

W styczniu br. koordynator projektu „Chwytaj dzień - korzystaj z szansy” zwrócił się z prośbą o korektę powyższej faktury bez wykazywania stawki podatku VAT 23%, twierdząc, że na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 73, poz.392) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Z uzupełnienia z dnia 21 lutego 2015 r. do wniosku wynika, że:

 1. Usług będących przedmiotem wniosku nie można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednostka nie jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 2. Usługi, które świadczył Wnioskodawca nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy.
  Szkolenie, aby mogło być zwolnione z podatku VAT musi pozostawać w bezpośrednim związku z zawodem uczestników szkolenia i definicja kształcenia zawodowego mówi, że służy ono nabywaniu kompetencji pozostających w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem. Odbiorcy usług – podopieczni ośrodka, są osobami bezrobotnymi, warsztaty z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki nie pozostają w związku z ich zawodem (tylko w przypadku jednej osoby szkolenie wiązało się z jej zawodem). Wobec powyższego usługa została opodatkowana wg stawki 23%.
  Wnioskodawca zaznaczył, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie posiada akredytacji.
 3. Dla warsztatów z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki świadczonych na rzecz podopiecznych GOPS, w tym konkretnym przypadku, przepisy ustawy nie przewidują szczególnych rozwiązań, należy więc zastosować zasady ogólne.
  Działalność polegającą na organizowaniu warsztatów/kursów dla osób dorosłych skierowaną do osób niewykonujących zawodów fryzjersko-kosmetycznych, tj. dla osób, dla których tego rodzaju szkolenia nie wiążą się ściśle z wykonywanym zawodem, należy opodatkować według stawki podstawowej.
 4. Szkolenie będące przedmiotem wniosku było dofinansowane ze środków publicznych w co najmniej 70% jego wartości.
 5. Jednostka jest w posiadaniu dokumentu – pisma, z którego wynika, że zapłata za usługę nastąpiła w 70% ze środków publicznych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługa „warsztaty szkoleniowe z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki” dla podopiecznych ośrodka - osób bezrobotnych wykonana przez firmę „A” na podstawie umowy podpisanej z GOPS Rogoźno w ramach projektu „Chwytaj dzień - korzystaj z szansy” korzysta ze zwolnienia od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa „warsztaty szkoleniowe z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki” wykonana dla podopiecznych ośrodka - osób bezrobotnych nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, jest opodatkowana stawką 23%. Dla uznania, czy dana usługa spełnia definicję kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy odnieść się do art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112JWE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011 r., str.1). Zgodnie z jego treścią, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust.1 lit. i dyrektywy VAT obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Przez kształcenie zawodowe, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę. Tak uznał WSA w Łodzi w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 104/13 (orzeczenie nieprawomocne).

Wnioskodawca uważa, że szkolenie, aby mogło być zwolnione od podatku VAT musi pozostawać w bezpośrednim związku z zawodem uczestników szkolenia i definicja kształcenia zawodowego mówi, że służy ono nabywaniu kompetencji pozostających w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem. Odbiorcy usług - podopieczni ośrodka, są osobami bezrobotnymi, warsztaty z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki nie pozostają w związku z ich zawodem (tylko w przypadku jednej osoby szkolenie wiązało się z jej zawodem). Wobec powyższego usługa została opodatkowana wg stawki 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy – zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W świetle uregulowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy – zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W art. 43 ust. 17 ustawy postanowiono, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29,31,32 i 33 lit. a lub,
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Przepisem art. 43 ust. 17a ustawy ustawodawca doprecyzował zwolnienie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług związanych z wymienionymi wyżej usługami, wskazując, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722), zwanego dalej rozporządzeniem – zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia – zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy są usługi fryzjerskie i kosmetyczne, a także organizowanie szkoleń-warsztatów w powyższym zakresie. Firma Wnioskodawcy posiada zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych takich jak PFRON, Fundusz Pracy, fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie posiada akredytacji. W związku z realizacją projektu „Chwytaj dzień - korzystaj z szansy” realizowanego przez GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych, odbywały się w zakładzie pracy Wnioskodawcy kursy-warsztaty szkoleniowe z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki dla podopiecznych ośrodka - osób bezrobotnych. Warsztaty były skierowane do 5 kobiet - osób bezrobotnych i miały przygotować te osoby do pracy wymagającej umiejętności stylizacji paznokci oraz manicure, a także do pracy wymagającej umiejętności stylizacji fryzur. Tematyka i zakres zrealizowanego szkolenia dotyczyły przedstawienia technik i rodzajów stylizacji paznokci oraz zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu stylistki paznokci, jak również technik nowoczesnych stylizacji we fryzjerstwie i zapoznaniu się z rodzajami fryzur i włosów. Uczestniczki kursu poprzez udział w warsztatach miały podnieść swoje kwalifikacje, aby bezpośrednio po ich ukończeniu mogły podjąć pracę. Czas trwania danego kursu dla jednej osoby wynosił 36 godzin zegarowych. Z tytułu realizacji kursów Wnioskodawca wystawił dla GOPS fakturę z dnia 4 października 2013 r. na kwotę 7.317,06 zł + podatek VAT 23% = 9.000,00 zł brutto. Wnioskodawca zaznaczył, że wskazana faktura zawierała podatek VAT 23%. Zamawiający usługę, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zapłaty za powyższą fakturę w terminie wynikającym z umowy, nie kwestionując zastosowanej stawki podatku VAT. Umowa określała wynagrodzenie za przeprowadzone kursy z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki w wysokości 1.800,00 zł brutto od jednej osoby i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Projekt realizowany przez GOPS był finansowany w przynajmniej 70% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowany był ze środków publicznych. Beneficjentem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej były podopieczne ośrodka pomocy społecznej - osoby bezrobotne. GOPS był realizatorem projektu. Usług będących przedmiotem wniosku, zdaniem Wnioskodawcy, nie można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednostka nie jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Usługi, które świadczył Wnioskodawca nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy. Szkolenie, aby mogło być zwolnione od podatku VAT musi pozostawać w bezpośrednim związku z zawodem uczestników szkolenia i definicja kształcenia zawodowego mówi, że służy ono nabywaniu kompetencji pozostających w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem. Odbiorcy usług – podopieczni ośrodka, są osobami bezrobotnymi, warsztaty z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki nie pozostają w związku z ich zawodem (tylko w przypadku jednej osoby szkolenie wiązało się z jej zawodem). Wobec powyższego usługa została opodatkowana wg stawki 23%. Dla warsztatów z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki świadczonych na rzecz podopiecznych GOPS, w tym konkretnym przypadku, przepisy ustawy nie przewidują szczególnych rozwiązań, należy więc zastosować zasady ogólne. Działalność polegającą na organizowaniu warsztatów/kursów dla osób dorosłych skierowaną do osób niewykonujących zawodów fryzjersko-kosmetycznych, tj. dla osób, dla których tego rodzaju szkolenia nie wiążą się ściśle z wykonywanym zawodem, należy opodatkować według stawki podstawowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii, czy świadczone przez Niego usługi należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%.

W odniesieniu do powyższego, wskazać należy, że przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W tym miejscu należy wskazać, że w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.) – państwa członkowskie zwalniają kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy.

Przepis art. 44 rozporządzenia nr 282/2011 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu – usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W związku z tym, jak wskazano wyżej, aby dane usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie wskazanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być one uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a – c tego przepisu.

Tym samym, dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności – uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

I tak, kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE zawierającymi definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu, bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia. Definicja usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, zawarta w ww. rozporządzeniu, kładzie nacisk na „bezpośredni” związek nauczania z daną branżą lub zawodem, co narzuca stosowanie specyficznego programu nauczania dla skonkretyzowanego odbiorcy.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie jest też placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nie posiada akredytacji. Ponadto, jak wskazał Zainteresowany, usługi będące przedmiotem wniosku nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Z powyższego opisu wynika, że Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie kształcenia i wychowania jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Nie świadczy również usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy oraz art. 44 rozporządzenia, które zawiera definicję powyższych świadczeń. Usługi będące przedmiotem umowy nie stanowią czynności obejmujących nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczania mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. W ramach wykonywanych warsztatów Wnioskodawca jedynie zapoznawał podopieczne ośrodka GOPS z tematyką wyglądu osobistego, tj. uczestniczące w szkoleniu osoby dowiedziały się jakich technik użyć, aby dobrze wyglądać, jak zrobić makijaż, jaka fryzura jest odpowiednia dla danej osoby, aby w przyszłości być lepiej postrzeganym przez potencjalnego Pracodawcę.

Z uwagi na powyższe świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Przedmiotowe usługi nie korzystają również ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. Pomimo, że będące przedmiotem wniosku warsztaty były finansowane w przynajmniej 70% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, to jednak zgodnie z tym przepisem, usługi te muszą również być usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego – a jak wskazał sam Zainteresowany, i jak wynika z powyższej analizy, usługi będące przedmiotem wniosku nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Reasumując, świadczona przez Wnioskodawcę usługa „warsztaty szkoleniowe z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki” dla podopiecznych ośrodka GOPS – osób bezrobotnych – na podstawie umowy podpisanej w ramach projektu „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”, nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, lecz jest opodatkowana 23% stawką podatku VAT – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.