ILPP1/443-1040/14-4/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na: roboty budowlane w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym oraz prace ziemne związane z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku.
ILPP1/443-1040/14-4/AIinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. budownictwo społeczne
 3. infrastruktura towarzysząca
 4. roboty budowlane
 5. stawki podatku
 6. usługi budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na: roboty budowlane w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym oraz prace ziemne związane z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na: roboty budowlane w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym oraz prace ziemne związane z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku. Wniosek uzupełniono w dniu 6 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) zawarła jako Generalny Wykonawca umowę w systemie generalnego wykonawstwa dotyczącą kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych obejmujących budowę budynku usługowo-mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji prowadzonej przez inną Spółkę, zwaną dalej Inwestorem.
 2. Inwestycja, o której wyżej mowa, ma polegać na budowie budynku mieszkalno-usługowego z mieszkaniami, komórkami lokatorskimi i lokalami użytkowymi w standardzie deweloperskim oraz miejscami postojowymi w garażu podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren całej inwestycji obejmuje działki nr 4/21, 4/22 i 4/23 AM 10. Działki 4/21 i 4/22 są w wieczystym użytkowaniu Inwestora. Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Miejską z dnia 7 lipca 2011 r. uchwałą. Powyższy plan ustala dla działki 4/21, 4/22 i 4/23 – teren 6U-MW/1, dla którego ustala się przeznaczenie: usługi I, usługi II, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, place zabaw, infrastruktura drogowa. Inwestycja została podzielona na etapy realizacyjne.
 3. Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa budowa budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy części budynku. Umowa przewiduje jednocześnie możliwość powierzenia części prac podwykonawcom za zgodą Inwestora. Celem Inwestora jest nabycie usługi polegającej na wybudowaniu całości budynku –zgodnie z zawartą umową. Przedmiotem odbioru końcowego jest gotowy budynek, tj. łącznie wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie objętym umową, w tym również te, których przeglądu dokonano protokołami odbiorów częściowych. W ramach inwestycji będą także wykonywane prace ziemne (wykonanie wykopu, przełożenie sieci teletechnicznej, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu), w tym także prace poza bryłą budynku. Prace, o których mowa, będą wykonywane w ramach umowy generalnego wykonawstwa, ale możliwe jest również odrębne zlecanie przez Inwestora poszczególnych prac (np. przekładka sieci teletechnicznej, wykop, zabijanie larsenów, zabezpieczenie wykopu) firmom zewnętrznym (innym niż generalny wykonawca).
 4. Zaprojektowany budynek jest średniowysoki, wielorodzinny w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej. Budynek jest siedmiokondygnacyjny od strony ulicy i ośmiokondygnacyjny w pozostałej części. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który narzucił Inwestorowi funkcje budynku na poszczególnych kondygnacjach oraz ilości miejsc postojowych dla poszczególnych funkcji budynku, zaprojektowany budynek ma następujące przeznaczenie: parter przeznaczony na lokale handlowe, pierwsze piętro na biura, piętra 2-4 na mieszkania i biura, a pozostałe kondygnacje na mieszkania. W budynku zgodnie z MPZP, który narzucił ilość miejsc postojowych dla poszczególnych funkcji zaprojektowano 212 miejsc postojowych, w tym: 166 miejsc postojowych dla mieszkań, 46 miejsc postojowych dla biur i lokali.
 5. Bilans powierzchni w zaprojektowanym budynku przedstawia się następująco:
  1. lokale mieszkalne – 7.416,63 m2 (166 mieszkań),
  2. komórki lokatorskie – 290 m2,
  3. powierzchnia miejsc postojowych dla lokali mieszkalnych – 1909 m2 (166 szt. miejsc postojowych),
  4. powierzchnia korytarzy mieszkalnych – 1318,18 m2,
  5. powierzchnia biur – 2645,24 m2,
  6. powierzchnia lokali użytkowych – 1933,22 m2, w tym sprzedażna lokali handlowych 1256,60 m2,
  7. powierzchnia miejsc postojowych dla biur i lokali handlowych – 529 m2 (46 szt. miejsc postojowych),
  8. powierzchnia klatek schodowych – 1189,37 m2,
  9. powierzchnia szybów windowych – 159,43 m2,
  10. powierzchnia pomieszczeń technicznych – 502,91 m2,
  11. powierzchnia komunikacji w garażu – 1532,48 m2,
  12. powierzchnia komunikacji dróg dojazdowych do miejsc postojowych – 3483,83 m2.
  Przyjmując definicję „całkowitej powierzchni użytkowej” zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zgodnie z którą całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem powierzchni elementów budowlanych (podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów), powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych oraz powierzchni komunikacji (klatki schodowe, dźwigi, przenośniki) – całkowita powierzchnia użytkowa opisanego wyżej budynku wynosi: 14.723,09 m2 (suma ww. poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7). Z kolei powierzchnia użytkowa części mieszkaniowej budynku (powierzchnia pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, alkowy, holu, korytarzu oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, takich jak garaże, miejsca parkingowe, komórki lokatorskie) wynosi: 9.615,63 m2 (suma ww. poz. 1, 2, 3). Powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nie będzie przekraczała 150 m2, z wyjątkiem jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 150 m2, przy założeniu, że nie zostanie ono przeprojektowane na mniejsze (ewentualny projekt zamienny). Jak wyżej wskazano, umowa o generalne wykonawstwo będzie dotyczyła realizacji całości budynku i nie będzie rozbicia prac budowlanych na dotyczące poszczególnych lokali mieszkalnych (w tym mieszkalnych o powierzchni powyżej 150 m2), bądź użytkowych.
 6. Planowana inwestycja będzie realizowana w oparciu o posiadane przez Inwestora pozwolenie na budowę – dotyczy budowy budynku mieszkalno-usługowego, działki nr 4/21, 4/5, część działki 17/1, z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym, dwoma kondygnacjami usług i sześcioma kondygnacjami mieszkań wraz z wewnętrznymi instalacjami, plac zabaw, komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi na terenie, budowa chodnika oraz drogi p/poż., oświetlenie terenu, zieleń.

Ponadto z pisma z dnia 2 lutego 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług;
 2. zgodnie z PKOB klasyfikacja budynku, o którym mowa we wniosku, to 1122;
 3. prace ziemne (przekładka sieci teletechnicznej, wykop, zabijanie larsenów, zabezpieczenia wykopu) realizowane poza umową generalnego wykonawstwa na zasadzie odrębnego zlecenie wykonane będą przez podmioty zewnętrzne bezpośrednio na rzecz Inwestora,
 4. prace ziemne (przekładka sieci teletechnicznej, wykop, zabijanie larsenów, zabezpieczenia wykopu) realizowane poza umową generalnego wykonawstwa dotyczą prac wykraczających poza bryłę budynku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dla inwestycji opisanej w przedstawionym stanie sprawy, polegającej na świadczeniu usług w systemie generalnego wykonawstwa polegających na wykonywaniu robót budowlanych w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym znajduje zastosowanie stawka VAT w wysokości 8%...
 2. Czy w odniesieniu do prac ziemnych związanych z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku znajduje zastosowanie stawka VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Spółki, realizacja planowanej inwestycji opisanej w stanie sprawy, polegającej na wykonywaniu w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 8%. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną – aktualnie w wysokości 8% – stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jednocześnie ustawodawca zdefiniował w ust. 12a w art. 41 ustawy o VAT pojęcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, pod którym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. z zastrzeżeniem poniżej, dotyczącym powierzchni użytkowej budynków i lokali.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się bowiem:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b obniżoną stawkę podatku, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Reasumując, na gruncie powołanych przepisów, możliwość zastosowania w danym przypadku obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do budowy obiektu budowlanego jest uzależniona od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. czynności muszą dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części oraz
 2. budynki lub ich części, których dotyczą powyższe czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

O ile pierwsza z ww. przesłanek nie budzi wątpliwości (interpretacja pojęcia budowy powinna być dokonywana z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego), o tyle – jak pokazuje praktyka – przedmiotem wątpliwości może być w danym przypadku ocena spełnienia drugiej przesłanki, a mianowicie zaliczenie danego obiektu do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym mieści się kilka różnych kategorii obiektów budowlanych, spośród których na uwagę zasługują przede wszystkim obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Pojęcie obiektów budownictwa mieszkaniowego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym obiekty te definiuje się jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dalej PKOB) w dziale 11. Jak wynika z powyższej definicji, do obiektów budownictwa mieszkaniowego kwalifikuje się wszystkie budynki z działu 11 PKOB.

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym obejmuje obiekty budownictwa mieszkaniowego, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc lokale użytkowe wchodzące w skład budynków mieszkalnych nie będą zaliczane do obiektów budownictwa mieszkaniowego. Powyższe będzie miało jednak znaczenie przy dokonywaniu sprzedaży poszczególnych lokali wchodzących w skład budynku kwalifikowanego zgodnie z PKOB w ramach działu 11. Nie oznacza to natomiast, że budowa takiego budynku, w skład którego będą wchodziły również poza lokalami mieszkalnymi, także lokale użytkowe, nie będzie podlegała opodatkowaniu jednolitą stawką w wysokości 8%.

Jak wynika z powyższej definicji, do obiektów budownictwa mieszkaniowego kwalifikuje się wszystkie budynki z działu 11 PKOB. Budynki są w PKOB zdefiniowane jako zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Zgodnie z systematyką przyjętą na gruncie PKOB, budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to natomiast obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny. Jak wynika z powołanych wyżej definicji, o zakwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego lub niemieszkalnego decyduje wielkość całkowitej powierzchni użytkowej zajmowanej na cele mieszkalne lub niemieszkalne. Pomimo, że definicje powierzchni użytkowej znajdują się w różnych aktach prawnych (w tym przykładowo w ustawie o ochronie praw lokatorów, ustawie o podatku od spadków i darowizn, normy budowlane), to oczywistym jest, że zastosowanie w analizowanym wypadku znajduje definicja przyjęta w PKOB.

Objaśnienia do PKOB wskazują, że całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem:

 • powierzchni elementów budowlanych m. in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów,
 • powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólno-budowlanych;
 • powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.

Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego – zgodnie z objaśnieniami PKOB – obejmuje z kolei pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Mając na uwadze wskazaną wyżej definicję „całkowitej powierzchni użytkowej” budynku przyjętą na gruncie PKOB – w analizowanym stanie sprawy, zdaniem Wnioskodawcy, całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 14.723.09 m2 (suma powierzchni: lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich, miejsc postojowych dla lokali mieszkalnych, biur, lokali użytkowych, miejsc postojowych dla biur i lokali handlowych).

Z kolei powierzchnia użytkowa części mieszkaniowej budynku (powierzchnia pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, alkowy, holu, korytarzu oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, takich jak garaże, miejsca parkingowe, komórki lokatorskie) wynosi: 9.615,63 m2 (suma powierzchni: lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich, miejsc postojowych dla lokali mieszkalnych).

Z powyższych danych wynika wniosek, że na całkowitą powierzchnię użytkową budynku objętego planowaną inwestycją o powierzchni 14.723.09 m2, składa się:

 • powierzchnia mieszkaniowa – łącznie 9.615.63 m2,
 • powierzchnia inna niż mieszkaniowa – łącznie 5.107.46 m2.

Ponieważ na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że ponad połowa całkowitej powierzchni użytkowej projektowanego budynku będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych – zgodnie z definicjami przyjętymi na gruncie PKOB – zasadnym będzie w ocenie Spółki zakwalifikowanie projektowanego budynku jako budynku mieszkalnego – w ramach grupy 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, klasa 1122 – Budynki o trzech i więcej mieszkaniach.

Konsekwencją ustalenia, że zgodnie ze stanem sprawy, projektowany budynek będzie posiadał – na gruncie PKOB – status budynku mieszkalnego, sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 (klasa 1122), będzie stwierdzenie, że budynek ten będzie spełniał definicję obiektu budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, a tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko, zgodnie z którym roboty budowlane związane z budową projektowanego budynku, realizowane w systemie generalnego wykonawstwa, będą podlegały opodatkowaniu przy zastosowaniu obniżonej stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Należy w tym miejscu podkreślić, że przedmiot zawartej z Inwestorem umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa dotyczy kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych obejmujących budowę budynku usługowo-mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji prowadzonej przez Inwestora. Przedmiotem zawartej umowy jest więc kompleksowa budowa budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy części budynku. Umowa przewiduje jednocześnie możliwość powierzenia części prac podwykonawcom za zgodą Inwestora. Należy podkreślić, że celem Inwestora jest nabycie usługi polegającej na wybudowaniu całości budynku – zgodnie z zawartą umową przedmiotem odbioru końcowego jest gotowy budynek, tj. łącznie wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie objętym umową, w tym również te, których przeglądu dokonano protokołami odbiorów częściowych. Mając na uwadze, że usługi polegające na budowie budynku mieszkalnego zaklasyfikowanego w ramach działu 11 PKOB podlegają opodatkowaniu jednolitą stawką 8%, w ocenie Spółki, nie znajdzie ponadto zastosowania przepis art. 41 ust. 12c w zw. z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, co oznacza, że wszystkie prace budowlane objęte umową, w tym także prace związane z lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m2, będą podlegały opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 8%.

Stanowisko zaprezentowane przez Spółkę, zgodnie z którym w przypadku robót budowlanych dotyczących budowy budynku o mieszanym przeznaczeniu, tj. mieszkalno-użytkowym, w sytuacji, gdy budynek ten zgodnie z zasadami klasyfikacyjnymi przyjętymi na gruncie PKOB jest klasyfikowany jako budynek mieszkalny PKOB 11 – zasadnym jest stosowanie w odniesieniu do czynności polegających na budowie ww. budynku – obniżonej stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe – poniżej fragmenty wybranych wyroków i pism:

Przede wszystkim należy wskazać na korzystną interpretację wydaną przez Ministra Finansów w trybie zmiany interpretacji organu podatkowego, w której potwierdzono zasadność stosowania stawki VAT 8% w sytuacji, gdy przedmiotem jednej umowy jest generalne wykonawstwo całości budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym:

Minister Finansów, PT8/033/53/200/TKE/12/PK-443/RD125489, 3 grudnia 2013 r.

„(...) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr IBPP2/443-68/11/UH, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, (...) w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług dla robót budowlanych wykonywanych w ramach generalnego wykonawstwa w lokalach użytkowych i garażach podziemnych znajdujących się w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym w PKOB 11, zmienia ww. interpretację z urzędu, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług budowlanych. Wykonuje roboty budowlane na obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB 1122 – budynki mieszkalne o 3-ch i więcej mieszkaniach (w myśl art. 2 ust. 12 ustawy, pomieszczenia użytkowe nie przekraczają 50% całej powierzchni budynku). Umowa zawarta na realizację robót obejmuje generalne wykonawstwo całości budynku mieszkalnego, w skład którego wchodzą lokale mieszkalne, użytkowe i garaże podziemne i obejmuje wszystkie instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku (elektryczne, wody i co, wentylacji mechanicznej), elewacje, tynki, malowanie, montaż drzwi i okien, wykonanie balustrad, układanie płytek itp. oraz roboty budowlane w garażach podziemnych – zgodnie z umową mieszkania przekazane w stanie developerskim. (...) Zdaniem Ministra Finansów w analizowanym stanie faktycznym roboty budowlane wykonywane zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i w lokalach użytkowych i garażach podziemnych w ramach generalnego wykonawstwa całości budynku sklasyfikowanego w PKOB 1122 korzystać będą z obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, do jego budowy znajdzie zastosowanie obniżona, tj. 8% stawka podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-103/14-4/MW, 18 kwietnia 2014 r.:

„(...) Wnioskujący jako firma wykonująca usługi budowlane, wykonywał będzie budowę budynku (stan surowy zamknięty) mieszkalno-usługowego, w którym zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym część budynku 52% przeznaczona będzie na lokale mieszkalne (8 lokali mieszkalnych) – żaden nie będzie przekraczał 150 m2, natomiast 48% powierzchni budynku przeznaczona będzie na lokale użytkowe Wnioskodawca zawarł umowę na wykonanie całości budynku bez rozróżnienia na lokale mieszkalne i użytkowe. Według PKOB budynek należy zakwalifikować w poz. 1122.

(...) Tym samym skoro przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 1122 i umowa zawarta jest na wykonanie całości budynku, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót, związanych również z lokalami niemieszkalnymi znajdującymi się wyłącznie w bryle budynku. Przy realizacji całego zadania inwestycyjnego w odniesieniu do ww. budowy bez znaczenia pozostaje struktura procentowo-powierzchniowa znajdujących się w nim lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, istotnym jest bowiem sklasyfikowanie budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do odpowiedniego grupowania. (...) W niniejszej sprawie roboty budowlane wykonywane zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i w lokalach usługowych w ramach wykonawstwa całości budynku sklasyfikowanego w PKOB 1122 korzystać będą z obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, do jego budowy znajdzie zastosowanie obniżona, tj. 8% stawka podatku od towarów i usług.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2011 r., sygn. akt I FSK 1387/10: „(...) Słusznie zatem Sąd pierwszej instancji stwierdził, że organ dokonujący interpretacji indywidualnej w sposób prawidłowy oddzielił te roboty, które dotyczą wybudowania budynków mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi w garażach wielostanowiskowych i lokalem użytkowym, infrastrukturą znajdującą się w obrębie budynków mieszkalnych (parter) obejmując je stawką 7%, a w pozostałym zakresie uznał co do zewnętrznej infrastruktury towarzyszącej, tj. uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: przyłącza sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, oświetlenia terenu, ukształtowanie terenu, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, stawkę 22% (...)”.

Izba Skarbowa w Poznaniu, pismo z dnia 13 lipca 2011 r., ILPP2/443-658/11-4/AD:

(...) Wnioskodawca będąc Generalnym Wykonawcą jest podmiotem realizującym inwestycję polegającą na wybudowaniu dla Inwestora budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi (hala garażowa, lokale handlowe, biura, itp.). Zaznaczyć jednak należy, że ponad połowa z planowanych lokali przeznaczona będzie tylko i wyłącznie pod lokale mieszkalne. Sposób i liczba przeznaczenia poszczególnych lokali wynika z prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. (... ) Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz wynikający z treści wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że o ile przedmiotem umowy zawartej przez Wnioskodawcę jest wykonanie budynku wielomieszkaniowego jako całości, sklasyfikowanego jako PKOB 112, wówczas od dnia 1 stycznia 2011 r. usługa ta opodatkowana jest preferencyjną stawką podatku obniżoną do wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (...)”.

Podobnie również: Izba Skarbowa w Warszawie, pismo z dnia 30 czerwca 2011 r., IPPP1/443-606/11-2/AP, Izba Skarbowa w Poznaniu, pismo z dnia 22 listopada 2010 r., ILPP2/443-1421/10-4/JK, Izba Skarbowa w Katowicach, pismo z dnia 30 listopada 2011 r., IBPP2/443-983/11/ICZ, Izba Skarbowa w Katowicach, pismo z dnia 28 czerwca 2012 r., IBPP2/443-278/12/A, Izba Skarbowa w Bydgoszczy, pismo z dnia 17 grudnia 2013 r., ITPP1/443-954/13/MS.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w odniesieniu do prac ziemnych związanych z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku znajduje zastosowanie stawka VAT w wysokości 8%.

Na podstawie przepisów wykonawczych, stawka 8% VAT znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do robót konserwacyjnych – zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, stawkę podatku obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących (przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy):
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
  - w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których wyżej mowa, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Na gruncie aktualnego stanu prawnego, do społecznego budownictwa mieszkaniowego nie zalicza się jednak infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy o VAT, rozumie się związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego:

 1. sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy. zieleń i małą architekturę,
 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne.

W związku z tym czynności, które dotyczą budowy, remontu, modernizacji takiej infrastruktury, podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki podstawowej VAT, ponieważ czynności te nie dotyczą obiektów zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Powyższe zagadnienie było przedmiotem sporów w zakresie potwierdzenia możliwości stosowania stawki obniżonej także w przypadku, gdy prace budowlane wykonywane były poza budynkiem, w sytuacji gdy wykonanie tych prac było konieczne ze względów technicznych.

Przykładowo w wyroku z dnia 28 marca 2012 r. (I SA/Op 60/12, LEX nr 1162408) WSA w Opolu stwierdził, że można objąć stawką obniżoną czynność wykonania przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych, nawet jeśli prace te są wykonywane zarówno w samym budynku, jak i poza nim, wówczas gdy wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego poza bryłą budynku jest konieczne ze względów technicznych.

Znacząca część sądów administracyjnych, w tym także NSA, prezentowała jednak także pogląd odmienny, uznając, że czynności wykonywanie poza bryłą budynku powinny być opodatkowanie wg stawki podstawowej (przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1189/11).

Znamienna w powyższym zakresie jest uchwała NSA w składzie 7 Sędziów NSA z dnia 3 czerwca 2013 r. (I FPS 7/12, LEX nr 1315790), w której jednoznacznie potwierdzono brak możliwości stosowania stawki 8% w odniesieniu do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem: „(...) Obniżona stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2008 r.) oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336, z późn. zm.) i w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.), nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem (...) wyłącznie roboty realizowane wewnątrz obiektów mieszkalnych mogą być opodatkowane niższą, 8-proc. stawką VAT. Podłączenie do wodociągu, kanalizacji czy gazociągu jest objęte stawką podstawową (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednak, zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ustawy do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – w myśl art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższych uregulowań wynika, że czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, wykonywane w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT (w myśl art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie).

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Z powyższego wynika, że o możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 i 12a ustawy decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w tych przepisach.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zawarł jako Generalny Wykonawca umowę w systemie generalnego wykonawstwa dotyczącą kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych obejmujących budowę budynku usługowo-mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji prowadzonej przez inną Spółkę, zwaną dalej Inwestorem. Inwestycja, ma polegać na budowie budynku mieszkalno-usługowego z mieszkaniami, komórkami lokatorskimi i lokalami użytkowymi w standardzie deweloperskim oraz miejscami postojowymi w garażu podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa budowa budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy części budynku. Umowa przewiduje jednocześnie możliwość powierzenia części prac podwykonawcom za zgodą Inwestora. Według PKOB budynek zakwalifikowany jest jako 1122. W ramach inwestycji będą także wykonywane prace ziemne (wykonanie wykopu, przełożenie sieci teletechnicznej, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu), w tym także prace poza bryłą budynku. Prace, o których mowa, będą wykonywane w ramach umowy generalnego wykonawstwa, ale możliwe jest również odrębne zlecanie przez Inwestora poszczególnych prac (np. przekładka sieci teletechnicznej, wykop, zabijanie larsenów, zabezpieczenie wykopu) firmom zewnętrznym (innym niż generalny wykonawca).

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii stawki podatku VAT na: roboty budowlane w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym oraz prace ziemne związane z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie wykonywał usługi budowlane w ramach budowy budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB 1122, a zatem stanowiącego obiekt budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy.

Tym samym skoro przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 1122 i umowa zawarta jest na wykonanie całości budynku, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót, związanych również z lokalami użytkowymi znajdującymi się wyłącznie w bryle budynku. Przy realizacji całego zadania inwestycyjnego w odniesieniu do ww. budowy bez znaczenia pozostaje struktura procentowo-powierzchniowa znajdujących się w nim lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, istotnym jest bowiem sklasyfikowanie budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do odpowiedniego grupowania. Zatem również dla prac ziemnych związanych z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku zastosowanie znajdzie obniżona, 8% stawka podatku VAT.

Podsumowując w niniejszej sprawie roboty budowlane w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym oraz prace ziemne związane z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale PKOB 1122 korzystać będą z obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Jednocześnie należy podkreślić, że gdyby jednak na podstawie odrębnej umowy była podejmowana osobna robota budowlana w lokalach użytkowych (usługowych), to wówczas dla tej usługi będzie miała zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie wskazać należy, że w związku z faktem, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania towarów i usług, a dla prawidłowego określenia stawki podatku dla świadczonych usług związanych z budową budynku niezbędne jest jego zaklasyfikowanie do właściwej klasyfikacji obiektów budowlanych, w niniejszej interpretacji przyjęto jako element opisu sprawy symbol PKOB 1122 wskazany przez Wnioskodawcę dla budynku będącego przedmiotem zapytania.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie stawki podatku VAT na: roboty budowlane w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym oraz prace ziemne związane z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku. Z kolei wniosek w części dotyczącej stawki podatku VAT na prace ziemne związane z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie wykraczającym poza bryłę budynku został załatwiony interpretacją z dnia 10 lutego 2015 r., nr ILPP1/443-1040/14-5/AI. Natomiast wniosek w części dotyczącej stawki podatku VAT na prace ziemne (przekładka sieci teletechnicznej, wykop, zabijanie larsenów, zabezpieczenia wykopu) w przypadku, gdyby były realizowane poza umową generalnego wykonawstwa na zasadzie odrębnego zlecenia został załatwiony w dniu 10 lutego 2015 r. postanowieniem od odmowie wszczęcia postępowania nr ILPP1/443-1040/14-6/AI.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.