ILPP1/443-1002/14-2/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie obniżonej stawki podatku w przypadku sprzedaży nawozu.
ILPP1/443-1002/14-2/AIinterpretacja indywidualna
  1. sprzedaż
  2. stawka preferencyjna
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z 24 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji nawozów. Spółka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. W lipcu 2014 r. Spółka rozpoczęła produkcję i sprzedaż nawozu potasowego granulowanego. Nawóz produkowany jest z chlorku potasu 68% i nawozu wapniowo-magnezowego 32%.

Spółka produkowany nawóz konfekcjonuje w worki foliowe 50 kg na palecie o masie 1,2 t oraz w opakowania Big-Bag 0,5t. Dopuszczona jest również sprzedaż nawozu w formie „luzu”. Spółka sklasyfikowała nowo produkowany nawóz do „Pozostałych nawozów potasowych” pod kodem PKWiU 20.15.59.0. Prawidłowość klasyfikacji potwierdził Główny Urząd Statystyczny (dalej „GUS”) decyzją z dnia 2 października 2014 r.

Wnioskodawca zastosował 8% stawkę podatku VAT z tytułu dostaw na terytorium Polski na podstawie art. 41 ust. 2, z uwzględnieniem art. 146a pkt 2 ustawy o podatku VAT z związku z brzmieniem pozycji 61 załącznika numer 3 do Ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym Spółka powinna stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% dla ww. nawozu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna stosować obniżoną - stawkę podatku VAT w wysokości 8% dla ww. nawozu.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 z uwzględnieniem art. 146a pkt 1 ustawy o podatku VAT, sprzedaż towarów jest opodatkowana podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Niektóre towary lub usługi opodatkowane są stawkami obniżonymi lub zwolnionymi od podatku VAT. Jedną z obniżonych stawek podatku VAT jest stawka 8%, która na podstawie art. 41 ust 2 ustawy o podatku VAT może być stosowana w przypadku towarów oraz usług wymienionych w załączniku numer 3 do ustawy o podatku VAT.

Na podstawie art. 5a ustawy o podatku VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności o których mowa w art. 5 ustawy o podatku VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub wykonawcze wydane na jej podstawie powołują przepisy statystyczne. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości a także w urzędowych rejestrach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), według której zostały sklasyfikowane towary i usługi w załączniku numer 3 do ustawy o podatku VAT.

Zgodnie z pozycją 61 załącznika numer 3 do ustawy o podatku VAT, towary sklasyfikowane pod symbolem ex 20.15.5 „Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu” mogą zostać opodatkowane obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. W ocenie Wnioskodawcy, produkt sklasyfikowany pod kodem PKWIU 20.15.59.0 jako „Pozostałe nawozy potasowe” mieści się w grupowaniu PKWiU ex 20.15.5 wymienionych w pozycji 61 załącznika numer 3 do ustawy o podatku VAT.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że w jej ocenie, produkt nie mieści się w Klasyfikacji PKWiU 20.15.51.0 „Chlorek potasu”, który zgodnie z brzmieniem pozycji 61 załącznika numer 3 do ustawy o podatku VAT powinien zostać opodatkowany 23% podstawową stawką podatku VAT, co potwierdził w swojej decyzji GUS.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzona została m.in. w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2012 r. (ILPP2/443-1682/11-2/AK) oraz w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r. (IPPP3/443-774/13-2/KC).

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Wnioskodawcy, prawidłowa stawka dla nawozu mineralnego jest stawka 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji nawozów. Spółka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. W lipcu 2014 r. Spółka rozpoczęła produkcję i sprzedaż nawozu potasowego granulowanego. Nawóz produkowany jest z chlorku potasu 68% i nawozu wapniowo-magnezowego 32%. Spółka sklasyfikowała nowo produkowany nawóz do „Pozostałych nawozów potasowych” pod symbolem PKWiU 20.15.59.0. Prawidłowość klasyfikacji potwierdził Główny Urząd Statystyczny decyzją z dnia 2 października 2014 r.

Przedmiotem zapytania Zainteresowanego jest określenie właściwej stawki podatku dla sprzedaży opisanego produktu.

Przepis art. 2 pkt 22 ustawy stanowi, że przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Należy również podkreślić, że do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy towarów lub usług czy też do weryfikacji wskazanej klasyfikacji nie są kompetentne organy podatkowe. Ponieważ w myśl Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczenia usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Art. 41 ust. 2 ustawy stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione m.in. w załączniku nr 3 do ustawy.

W „Wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%”, stanowiącym załącznik nr 3 do ustawy, pod poz. 61 znajdują się towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.15.5 „Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów i usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania. Gdyby intencją ustawodawcy było stosowanie obniżonej stawki podatku VAT do wszystkich towarów posiadających symbol PKWiU 20.15.5, wystarczające byłoby podanie symbolu PKWiU oraz nazwy grupowania. Tymczasem w poz. 61 załącznika nr 3 podano symbol PKWiU ex 20.15.5 oraz nazwę grupy towarów: „Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu”. Taki zapis obejmuje towary występujące w grupowaniu pod symbolem PKWiU 20.15.5 z wyjątkiem tych, które wyraźnie wyłączono, tj. chlorku potasu.

Mając na uwadze powołane przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że właściwą stawką podatku VAT dla nawozu potasowego granulowanego jest 8%. Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, sprzedawany przez niego produkt został sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 20.15.59.0 jako „Pozostałe nawozy potasowe”.

Podsumowując, dla sprzedaży towaru, który został sklasyfikowany przez Urząd Statystyczny pod symbolem PKWiU 20.15.59.0 jako: „Pozostałe nawozy potasowe” – Zainteresowany winien stosować stawkę podatku od towarów i usług dla wszystkich odbiorców w wysokości 8%.

Należy zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych towarów według PKWiU. Tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności przedstawionego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanych towarów. Tym samym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.