IBPP4/4513-35/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy stawką podatku akcyzowego właściwą dla importu towaru o kodzie 705 syntetyczny dodatek do oleju silnikowego - koncentrat o kodzie celnym CN 3811 2100 90 jest 0 zł za 1 litr tj. czy produkt ten jako niewymieniony w art. 89 ust. 1 pkt -13 ustawy o podatku akcyzowym korzysta ze stawki podatku akcyzowego wymienionej w art. 89 ust. 2?
IBPP4/4513-35/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. import (przywóz)
 2. stawki podatku
 3. wyroby
 4. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia stawki podatku akcyzowego dla wyrobu o kodzie CN 3811 2100 90 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia stawki podatku akcyzowego dla wyrobu o kodzie CN 3811 2100 90.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest importerem produktu Syntetyczny dodatek do oleju silnikowego (nazwa producenta X. nr katalogowy 705).

Poniżej informacja o tym produkcie :

Zastosowanie: Skoncentrowany, syntetyczny dodatek do oleju silnikowego. Doskonale miesza się z olejami syntetycznymi i mineralnymi, tworząc płynną uszczelkę, uzupełniającą ubytki materiału na gładzi cylindra i panewkach. Poprawia stopień sprężania, ciśnienie oleju, zapobiega dymieniu, redukuje toksyczność spalin. Zabezpiecza silnik przed korozją, poprawia jego ogólną sprawność, przedłuża żywotność mechanizmów. Zalecany zarówno do nowych, jak i starych silników benzynowych i wysokoprężnych.

Sposób aplikacji: Silnik powinien być gorący, a poziom oleju bliski całkowitemu napełnieniu. Wlać zawartość jednej butelki Oil X. (max. 2 butelki dla starego silnika) do silnika poprzez wlew oleju silnikowego. Stosować przy każdej wymianie oleju. Opakowanie przeznaczone jest na 4,5 - 5,5 l oleju silnikowego.

Skład : Destylaty ciężkie parafinowe obrabiane wodorem

Taryfikacja celna : ...(Dodatki do olejów smarowych - Pozostałe). Spółka nie posiada dla tego produktu Wiążącej Informacji Taryfowej. Taryfikacja ta była jednak obiektem kontroli Urzędu Celnego w K.. który w dniu 11.06.2012 roku ustalił kod PCN dla ww. produktu - 3811210090. Pod tym kodem towar jest obejmowany procedurą dopuszczenia do obrotu w Urzędzie Celnym w K...

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym: Dotychczas przy imporcie tego produktu była deklarowana i płacone stawka 1,822 zł litr za litr preparatu - stawka analogiczna jak dla dodatków do paliw silnikowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stawką podatku akcyzowego właściwą dla importu towaru o kodzie 705 syntetyczny dodatek do oleju silnikowego - koncentrat o kodzie celnym CN 3811 2100 90 jest 0 zł za 1 litr tj. czy produkt ten jako niewymieniony w art. 89 ust. 1 pkt -13 ustawy o podatku akcyzowym korzysta ze stawki podatku akcyzowego wymienionej w art. 89 ust. 2...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. W oparciu o zapis art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym spółka uważa iż właściwa stawka akcyzy dla ww. produktu wynosi 0 zł. Wyrób od numerze katalogowym 705 syntetyczny dodatek do oleju silnikowego jest przeznaczony do innych celów niż opałowe lub dodatki lub domieszki do paliw nie jest również wymieniony w punktach 1-13 art. 89 ustawy o podatku akcyzowym, stąd spełnione są obie przesłanki zawarte w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym do zastosowania stawki 0 zł za litr preparatu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W przedmiotowym załączniku nr 1 pod poz. 38 zostały wymienione wyroby o kodzie 3811 – środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3811.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy - paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 - paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

W myśl art. 89 ust. 1 stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1.węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

2.benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1 565,00 zł/1 000 litrów;

3.(uchylony)

4.benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 litrów;

5.paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1 446,00 zł/1 000 litrów;

6.olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1 196,00 zł/1000 litrów;

7.(uchylony)

8.biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1 196,00 zł/1 000 litrów;

9.olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;

10.olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:

a.z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,

b.pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1 000 kilogramów;

11.olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 — 1 180,00 zł/1 000 litrów;

12.gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

a.gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

 • skroplonych - 695,00 zł/1 000 kilogramów,
 • w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),

b.wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:

 • biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
 • wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł;

13.gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

14.pozostałych paliw silnikowych - 1822,00 zł/1000 litrów;

15.pozostałych paliw opałowych:

a.w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15 °C jest:

 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1 000 litrów,
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1 000 kilogramów,

b.gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. (art. 89 ust. 2)

Z cyt. wyżej przepisów wynika, że w art. 89 ust. 1 ww. ustawy zostały określone stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne. Stawki określone w tym przepisie, w stosunku do niektórych wyrobów energetycznych odwołują się bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), inne zaś do definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych określonych, odpowiednio w ust. 2 lub ust. 3 art. 86 ustawy.

Z powyższego przepisu wynika, że stawka 0 zł znajdzie zastosowanie w ograniczonym zakresie, a mianowicie wyłącznie do wyrobów innych niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 i to pod warunkiem, że wyroby te są przeznaczone do celów innych niż:

 • paliwo opałowe,
 • dodatki lub domieszki do paliw opałowych,
 • do napędu silników spalinowych,
 • jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest importerem produktu Syntetyczny dodatek do oleju silnikowego (nazwa producenta X. nr katalogowy 705). Zastosowanie: Skoncentrowany, syntetyczny dodatek do oleju silnikowego. Doskonale miesza się z olejami syntetycznymi i mineralnymi, tworząc płynną uszczelkę, uzupełniającą ubytki materiału na gładzi cylindra i panewkach. Poprawia stopień sprężania, ciśnienie oleju, zapobiega dymieniu, redukuje toksyczność spalin. Zabezpiecza silnik przed korozją, poprawia jego ogólną sprawność, przedłuża żywotność mechanizmów. Zalecany zarówno do nowych, jak i starych silników benzynowych i wysokoprężnych. Sposób aplikacji: Silnik powinien być gorący, a poziom oleju bliski całkowitemu napełnieniu. Wlać zawartość jednej butelki Oil X. (max. 2 butelki dla starego silnika) do silnika poprzez wlew oleju silnikowego. Stosować przy każdej wymianie oleju. Opakowanie przeznaczone jest na 4,5 - 5,5 l oleju silnikowego. Skład : Destylaty ciężkie parafinowe obrabiane wodorem. Taryfikacja celna : ...(Dodatki do olejów smarowych - Pozostałe). Spółka nie posiada dla tego produktu Wiążącej Informacji Taryfowej. Taryfikacja ta była jednak obiektem kontroli Urzędu Celnego w K.. który w dniu 11.06.2012 roku ustalił kod PCN dla ww. produktu - 3811210090. Pod tym kodem towar jest obejmowany procedurą dopuszczenia do obrotu w Urzędzie Celnym w K... Dotychczas przy imporcie tego produktu była deklarowana i płacone stawka 1,822 zł litr za litr preparatu - stawka analogiczna jak dla dodatków do paliw silnikowych.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis zawarty we wniosku, stwierdzić należy, że skoro importowany towar o kodzie 705 syntetyczny dodatek do oleju silnikowego o kodzie CN 3811 2100 90 jest przeznaczony do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe i opałowe będzie podlegał opodatkowaniu stawką 0 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K.akowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 K.aków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro K.ajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.