IBPP4/4513-34/15/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy stawką podatku akcyzowego właściwą dla importu towaru o kodzie 637 płyn do płukania silnika A kodzie celnym CN 3811 2100 90 jest 0 zł za 1 litr tj. czy produkt ten jako niewymieniony w art. 89 ust. 1 pkt - 13 ustawy o podatku akcyzowym korzysta ze stawki podatku akcyzowego wymienionej w art. 89 ust. 2?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia stawki podatku akcyzowego dla wyrobu o kodzie CN 3811 2100 90 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia stawki podatku akcyzowego dla wyrobu o kodzie CN 3811 2100 90.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest importerem produktu Płyn do płukania silnika (nazwa producenta X. nr katalogowy 637).

Poniżej informacja o tym produkcie:

Zastosowanie: Płyn do płukania silnika przed wymianą oleju na nowy. W ciągu 5 minut poprawia cyrkulację oleju, oczyszczając i udrażniając zatkane przekroje magistrali olejowej. Usuwa naloty i osady z zaworów, układu rozrządu, skrzyni korbowej. Zawartość butelki przeznaczona jest na 5 l oleju silnikowego.

Sposób aplikacji: poprzez wlew oleju preparat trafia do silnika. Po uruchomieniu silnika i przepracowaniu ok. 5 minut wraz z olejem preparat usuwany jest z silnika.

Skład : oleje smarowe (przepracowane) 60-100%

Taryfikacja celna : PCN 3811 2100 90 (Dodatki do olejów smarowych - Pozostałe). Spółka nie posiada dla tego produktu Wiążącej Informacji Taryfowej. Taryfikacja ta była jednak obiektem kontroli Urzędu Celnego w K. który w dniu 11.06.2012 roku ustalił kod PCN dla ww. produktu – 3811 2100 90. Pod tym kodem towar jest obejmowany procedurą dopuszczenia do obrotu w Urzędzie Celnym w K.

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym: Dotychczas przy imporcie tego produktu była deklarowana i płacone stawka 1,822 zł litr za litr preparatu - stawka analogiczna jak dla dodatków do paliw silnikowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stawką podatku akcyzowego właściwą dla importu towaru o kodzie 637 płyn do płukania silnika A kodzie celnym CN 3811 2100 90 jest 0 zł za 1 litr tj. czy produkt ten jako niewymieniony w art. 89 ust. 1 pkt - 13 ustawy o podatku akcyzowym korzysta ze stawki podatku akcyzowego wymienionej w art. 89 ust. 2...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. W oparciu o zapis art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym spółka uważa, iż właściwa stawka akcyzy dla ww. produktu wynosi 0 zł. Wyrób o numerze katalogowym 637 płyn do płukania silnika jest przeznaczony do innych celów niż opałowe lub dodatki lub domieszki do paliw nie jest również wymieniony w punktach 1 -13 art. 89 ustawy o podatku akcyzowym, stąd spełnione są obie przesłanki zawarte w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym do zastosowania stawki 0 zł za litr preparatu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W przedmiotowym załączniku nr 1 pod poz. 38 zostały wymienione wyroby o kodzie 3811 – środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3811.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy - paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 - paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

W myśl art. 89 ust. 1 stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1.węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

2.benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1 565,00 zł/1 000 litrów;

3.(uchylony)

4.benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 litrów;

5.paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1 446,00 zł/1 000 litrów;

6.olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1 196,00 zł/1000 litrów;

7.(uchylony)

8.biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1 196,00 zł/1 000 litrów;

9.olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;

10.olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:

  1. z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
  2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1 000 kilogramów;

11.olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 — 1 180,00 zł/1 000 litrów;

12.gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

a.gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

-skroplonych - 695,00 zł/1 000 kilogramów,

-w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),

b.wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:

-biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,

-wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł;

13.gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

14.pozostałych paliw silnikowych - 1822,00 zł/1000 litrów;

15.pozostałych paliw opałowych:

a.w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15 °C jest:

  • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1 000 litrów,
  • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1 000 kilogramów,

b.gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. (art. 89 ust. 2)

Z cyt. wyżej przepisów wynika, że w art. 89 ust. 1 ww. ustawy zostały określone stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne. Stawki określone w tym przepisie, w stosunku do niektórych wyrobów energetycznych odwołują się bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), inne zaś do definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych określonych, odpowiednio w ust. 2 lub ust. 3 art. 86 ustawy.

Z powyższego przepisu wynika, że stawka 0 zł znajdzie zastosowanie w ograniczonym zakresie, a mianowicie wyłącznie do wyrobów innych niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 i to pod warunkiem, że wyroby te są przeznaczone do celów innych niż:

  • paliwo opałowe,
  • dodatki lub domieszki do paliw opałowych,
  • do napędu silników spalinowych,
  • jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest importerem produktu Płyn do płukania silnika (nazwa producenta X.nr katalogowy 637). Zastosowanie: Płyn do płukania silnika przed wymianą oleju na nowy. W ciągu 5 minut poprawia cyrkulację oleju, oczyszczając i udrażniając zatkane przekroje magistrali olejowej. Usuwa naloty i osady z zaworów, układu rozrządu, skrzyni korbowej. Zawartość butelki przeznaczona jest na 5 l oleju silnikowego. Sposób aplikacji: poprzez wlew oleju preparat trafia do silnika. Po uruchomieniu silnika i przepracowaniu ok. 5 minut wraz z olejem preparat usuwany jest z silnika. Skład : oleje smarowe (przepracowane) 60-100%. Taryfikacja celna : PCN 3811210090 (Dodatki do olejów smarowych - Pozostałe). Spółka nie posiada dla tego produktu Wiążącej Informacji Taryfowej. Taryfikacja ta była jednak obiektem kontroli Urzędu Celnego w K. który w dniu 11.06.2012 roku ustalił kod PCN dla ww. produktu - 3811210090. Pod tym kodem towar jest obejmowany procedurą dopuszczenia do obrotu w Urzędzie Celnym w Kr.. Dotychczas przy imporcie tego produktu była deklarowana i płacone stawka 1,822 zł litr za litr preparatu - stawka analogiczna jak dla dodatków do paliw silnikowych.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis zawarty we wniosku, stwierdzić należy, że skoro importowany towar o kodzie 637 płyn do płukania silnika o kodzie CN 3811 2100 90 poprzez wlew oleju trafia do silnika, a następnie po uruchomieniu silnika i przepracowaniu 5 minut wraz z olejem jest z niego usuwany tym samym jest przeznaczony do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe i opałowe. Zatem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 0 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.