IBPP3/4512-5/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług nauki tańca
IBPP3/4512-5/15/AZinterpretacja indywidualna
 1. nauka
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) uzupełnionym pismami z 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) oraz 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług nauki tańca – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie stawki podatku VAT dla usług nauki tańca. Wniosek został uzupełniony pismem z 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 21 listopada 2014 r. znak IBPP3/443-1199/14/AZ oraz pismem z 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zakwalifikowaną w PKWiU 85.52.Z – usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca. Działalność tę Wnioskodawca będzie wykonywał zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych, a także podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak również dla osób, które nie prowadza działalności gospodarczej. Na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie wykorzystywał halę o powierzchni 100 m2, która jest własnością rodziców Wnioskodawcy. Wykonując powyższe usługi Wnioskodawca będzie pobierał płatność zarówno gotówką w siedzibie firmy jak również przelewem na rachunek bankowy. Może występować taka sytuacja, że całość opłaty za świadczone usługi zostanie zapłacona przelewem, bądź częściowo przelewem, a częściowo gotówką w siedzibie firmy. W miesiącu wrześniu 2014 r. Wnioskodawca ma zamiar podpisać umowę użyczenia lokalu o powierzchni100 m2, będącego własnością rodziców Wnioskodawcy, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami zaliczane są do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów od spadków i darowizn.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT. W przypadku gdy zapłata w całości odbywa się za pośrednictwem banku jednoznacznie wynika kto płaci, za jaka usługę i jaką kwotę. Sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych Wnioskodawca rozpoczął 19 sierpnia 2014 r. Działalność Wnioskodawca rozpoczął 18 sierpnia 2014 r. i w 2013 r. nie osiągnął żadnego obrotu.

Usługi nauczania prywatnego obejmują wszystkie kategorie wiekowe i nie ma rozgraniczenia na rodzaj szkoły. Wnioskodawca posiada tytuł nauczyciela kontraktowego. Z uczestnikami szkoleń nie są zawierane oddzielne umowy, natomiast wystawiane są na ich życzenie faktury lub dowody wpłat. Wnioskodawca posiada kwalifikacje żeby nauczać tańca ale nie są to kwalifikacje potwierdzone odrębnymi urzędowymi dokumentami. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca nie posiada wiedzy dla jakich celów wykorzystują moją tańca osoby dorosłe, które zapisują się na naukę tańca. Usługi świadczone przez szkołę tańca są przeznaczone dla każdej grupy wiekowej i dla osób w każdym stopniu zaawansowania. Usługi tańca dla dorosłych nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Usługi szkoły tańca nie są prowadzone w formach i zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w niewielkiej części stanowią działalność kulturalną w rozumieniu art. l ust. l ustawy z dnia 25 października 1991 r., natomiast w pozostałej części jest to działalność komercyjna. Wnioskodawca nie jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury w rozumieniu odpowiednich przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie jest podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznawanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym.

Symbol PKWiU dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług – 85.52.11.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Jaka jest obowiązująca stawka podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na nauce tańca zakwalifikowanej w PKWiU pod symbolem 85.52.Z, jeżeli Wnioskodawca przekroczy obrót z tytułu zwolnienia podmiotowego w wysokości 150.000 zł... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Stanowisko Wnioskodawcy (oznaczone we wniosku nr 3):

Zwolnienia z tytułu podatku VAT reguluje art. 43 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054. W powyższym artykule brak jest wymienionych usług związanych z prowadzoną przez Wnioskodawce działalnością gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca, dodatkowo brak jest w załącznikach do ustawy wykazu świadczonych przez Wnioskodawcę usług, a tym samym zobowiązany będzie do stosowania stawki 23% VAT po przekroczeniu obrotu zwolnionego czyli po przekroczeniu 150.000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów

w rozumieniu art. 7.

Należy zaznaczyć, że w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Ponieważ Wnioskodawca świadczy usługi nauki tańca, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.52.11, rozpatrując kwestię ewentualnego zwolnienia tych usług należy przeanalizować przepisy dotyczące usług edukacji i kultury.

Zwolnienia usług w zakresie edukacji określone zostały w art. 43 ust. 1 pkt 26–29 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Stosownie do ust. 1 pkt 28 ww. art. zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 29, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

–oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powyższe regulacje w zakresie usług edukacyjnych stanowią odzwierciedlenie prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz.U.UE L 347, str. 1 ze zm.), państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”.

Z powołanej wyżej regulacji art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że warunkiem zwolnienia od podatku usług w zakresie kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, bądź uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk lub jednostką badawczo-rozwojową, świadczącą usługi w zakresie kształcenia.

Z kolei, aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 27 usługi te muszą być świadczone przez nauczycieli, zwolnienie na podstawie pkt 28 dotyczy usług nauczania języków obcych, natomiast ze zwolnienia na podstawie w ust. 1 pkt 29 powyższego artykułu, korzystają usługi obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą, czy zawodem i muszą mieć na celu uzyskanie, czy uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Dodatkowo należy spełnić warunki określone w tym przepisie.

Wskazać należy – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Nie świadczy też usług prywatnego nauczania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27, gdyż nie posiada kwalifikacji potwierdzonych odrębnymi urzędowymi dokumentami. Usługi tańca dla dorosłych nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Wobec okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty, nie jest uczelnią ani innym podmiotem wymienionym w ww. artykule, zatem zwolnienie określone w tym przepisie nie może być zastosowane. Nie wystąpią również przesłanki dla zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27, 28 i 29 ustawy, gdyż świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie są usługami, o których mowa w tym przepisie.

Wnioskodawca nie będzie również mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) i lit.b) ustawy dla usług kulturalnych.

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) i lit.b), jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług kulturalnych, jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Podmiotem mogącym świadczyć usługi kulturalne korzystającym ze zwolnienia może być podmiot prawa publicznego lub inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym pod warunkiem, że podmiot ten nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług (art. 43 ust. 18 ustawy). Natomiast, aby skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) podmiot, który tę usługę świadczy musi być twórcą lub artystą wykonawcą. W każdym jednak przypadku musi to być usługa kulturalna.

Wnioskodawca wskazał, że nie jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury w rozumieniu odpowiednich przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie jest podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznawanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym. Wnioskodawca nie wskazał również, że jest twórcą lub artystą wykonawcą. Wyjaśnił natomiast, że świadczone przez niego usługi w niewielkiej części stanowią działalność kulturalną w rozumieniu art. l ust. l ustawy z dnia 25 października 1991 r., natomiast w pozostałej części jest to działalność komercyjna.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi nauki tańca, nie korzystają ze zwolnienia o podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Jednocześnie usługi te sklasyfikowane przez Wnioskodawce pod symbolem PKWiU 85.52.11, nie zostały wymienione w załącznikach do ustawy, jako korzystające z obniżonych stawek podatku VAT. Zatem podlegają opodatkowaniu według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 146a, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego zobowiązany będzie do stosowania stawki 23% VAT po przekroczeniu obrotu zwolnionego czyli po przekroczeniu 150.000 zł – jest prawidłowe.

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy, nieuwzględniania do limitu 20.000 zł obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu użyczenia lokalu od rodziców na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-1199/14/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.