IBPP3/4512-180/15/UH | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla usług polegających na wykonaniu fotografii i filmów
IBPP3/4512-180/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. stawki podatku
 3. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla usług polegających na wykonaniu fotografii i filmów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla usług polegających na wykonaniu fotografii i filmów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Począwszy od 1 czerwca 2013 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności fotograficznej (14.20.Z) w tym: śluby/wesela, zdjęcia wizerunkowe, zdjęcia dzieci/noworodkowe, reportaże z imprez, zdjęcia produktów, zdjęcia promocyjne, zdjęcia rodzinne/narzeczeńskie. Ponadto Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie realizacji nagrań wideo (59.11.Z) w tym spotów reklamowych, filmów promocyjnych, z koncertów/przedstawień, ślubów/wesel, teledysków do utworów muzycznych, reportaży z imprez, newsów dla TV, w zakresie dokumentacji postępu budowy, przebiegu meczu. Wnioskodawczyni zajmuję się także obsługą kamery podczas transmisji live/realizacji koncertów dla innych firm jako jeden z kilku operatorów.

Wnioskodawczyni jest artystą fotografikiem nigdzie nie zrzeszonym. Aby wykonywać zawód artysty nie jest wymagane uzyskanie licencji, ani rejestracji w urzędach administracji państwowej, a przynależność do organizacji artystycznych jest dobrowolna.

W ramach prowadzonej działalności w zależności od wielkości zlecenia, zawierane są umowy. Tak dzieje się przy dłuższej współpracy, przy ślubach i większych zleceniach z firmami, które wymagają przekazania autorskich praw majątkowych.

W przypadkach kiedy umowy dotyczą np. fotografii i filmów ślubnych, zawierane są z portalami miejskimi lub dotyczą firm, kiedy to fotografie (filmy) mają być przez odbiorcę wykorzystywane na wielu płaszczyznach prawa autorskie przekazywane są w umowie, i tak przykładowo przy zawarciu umów dotyczących fotografii (filmów) ślubnych w umowie zawarty jest zapis „Wykonawca udziela licencji niewyłącznej na niekomercyjne (na użytek własny) wykorzystanie zdjęć i filmów wykonanych w ramach niniejszego zlecenia przez Zlecającego, na wszystkich polach eksploatacji. Licencji udziela się bezterminowo. Wykorzystanie zdjęć i filmów przez Zamawiającego w inny sposób niż dla użytku własnego – wymaga każdorazowej pisemnej zgody Wykonawcy”.

Z tytułu świadczonych usług Wnioskodawczyni uzyskuje wynagrodzenie (honorarium), którego wysokość jest każdorazowo ustalona w zależności od zakresu i rodzaju zlecenia. Zdarzają się przypadki, kiedy prawa autorskie do wykonanych fotografii nie są przekazywane umownie. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych Wnioskodawczyni ewidencjonuje za pośrednictwem kasy rejestrującej. Z dniem 1 marca 2015 r. Wnioskodawczyni zamierza dokonać rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i rozliczać się miesięcznie. Wątpliwości Wnioskodawczyni budzi wysokość stawki VAT, jaką będzie zobligowana stosować. Czy będzie to stawka 8% czy 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo swoje usługi opodatkować stawką VAT 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (...)"

W załączniku Nr 3 do ustawy zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 181 wskazano, że stawką tą objęte są, bez względu na symbol PKWiU „usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) – przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego w myśl art. 1 ust. 2 tej ustawy są m.in. utwory fotograficzne i audiowizualne (w tym filmowe).

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz ww. przepisy, zdaniem Wnioskodawczyni w sytuacji, kiedy jako artysta przekazuje zleceniodawcom wykonane fotografie i filmy wraz z przekazaniem lub udzieleniem licencji, za co Wnioskodawczyni otrzymuje honorarium, ma prawo do zastosowania w odniesieniu do tych usług stawki 8%. Jeśli Wnioskodawczyni nie udziela lub przekazuje licencji do praw autorskich, zobligowana będzie do stosowania stawki podstawowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...):

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Według art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 41 ust. 2 cyt. ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (...).

W załączniku Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 181 wskazano, że stawką tą objęte są, bez względu na symbol PKWiU „Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania”.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności fotograficznej obejmującej: śluby/wesela, zdjęcia wizerunkowe, dzieci/noworodkowe, reportaże z imprez, zdjęcia produktów, promocyjne, rodzinne/narzeczeńskie. Ponadto Wnioskodawczyni realizuje nagrania wideo: spotów reklamowych, filmów promocyjnych, z koncertów/przedstawień, ślubów/wesel, teledysków do utworów muzycznych, reportaży z imprez, newsów dla TV, w zakresie dokumentacji postępu budowy, przebiegu meczu. Wnioskodawczyni jest artystą fotografikiem nigdzie nie zrzeszonym. W ramach prowadzonej działalności w zależności od wielkości zlecenia, zawierane są umowy. Tak dzieje się przy dłuższej współpracy, przy ślubach i większych zleceniach z firmami, które wymagają przekazania autorskich praw majątkowych. W przypadkach kiedy umowy dotyczą np. fotografii i filmów ślubnych, zawierane są z portalami miejskimi lub dotyczą firm, kiedy to fotografie (filmy) mają być przez odbiorcę wykorzystywane na wielu płaszczyznach prawa autorskie przekazywane są w umowie, i tak przykładowo przy zawarciu umów dotyczących fotografii (filmów) ślubnych w umowie zawarty jest zapis „Wykonawca udziela licencji niewyłącznej na niekomercyjne (na użytek własny) wykorzystanie zdjęć i filmów wykonanych w ramach niniejszego zlecenia przez Zlecającego, na wszystkich polach eksploatacji. Licencji udziela się bezterminowo. Wykorzystanie zdjęć i filmów przez Zamawiającego w inny sposób niż dla użytku własnego – wymaga każdorazowej pisemnej zgody Wykonawcy”. Z tytułu świadczonych usług Wnioskodawczyni uzyskuje wynagrodzenie (honorarium), którego wysokość jest ustalona w zależności od zakresu i rodzaju zlecenia. Zdarzają się przypadki, kiedy prawa autorskie do wykonanych fotografii nie są przekazywane umownie.

Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy wysokość stawki VAT, jaką będzie zobligowana stosować do świadczonych usług to stawka 8% czy 23%.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) – przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego – w myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy – są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy, domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Ustawodawca posłużył się syntetyczną definicją utworu, określając w sposób generalny cechy konieczne wyróżniające utwór od innych rezultatów działalności człowieka. Utwór musi zatem wykazywać łącznie trzy cechy:

 1. stanowić przejaw działalności człowieka (twórcy);
 2. stanowić przejaw działalności twórczej;
 3. mieć indywidualny charakter.

O ile sens pierwszej z cech nie budzi wątpliwości, dwie pozostałe mają charakter ocenny. Jednakże stwierdzenie, że utwór to przejaw działalności twórczej uwypukla fakt, że utwór powinien stanowić rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta, niekiedy określana przesłanką „oryginalności” utworu kładzie nacisk na aspekt przedmiotowy, tj. odnoszący się do samego wytworu ludzkiego umysłu. Spełniona zostaje gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Nie może natomiast być uznany za utwór i objęty ochroną prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, który jest rutynowy, standardowy lub typowy. Podkreśla to konieczność łącznego traktowania obu z wymienionych w pkt 2 i pkt 3 cech. Sam „przejaw działalności twórczej” nie jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego wytworu jako przedmiotu prawa autorskiego. Konieczne jest, by wytwór taki miał indywidualny charakter, tzn. żeby cechował się indywidualnością. Muszą zatem charakteryzować go dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie są spełnione ww. przesłanki przemawiające za uznaniem wykonywanych prac fotograficznych i filmów za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl postanowień rozdziału 5 cyt. ustawy, autorskie prawa majątkowe do utworu mogą przejść na inne osoby na podstawie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych lub na podstawie umowy o korzystaniu z utworu, zwanej licencją.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ww. ustawy – jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;
 2. nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją’, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pojęcia „honorarium”, zatem można wyjaśnić jego znaczenie posługując się Słownikiem Języka Polskiego (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, str. 309), wg którego „honorarium to wynagrodzenie za pracę w wolnych zawodach”; ustawa ta nie definiuje także pojęcia „wolnego zawodu”. Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenie otrzymane z tytułu udzielenia licencji do utworu nie stanowi wynagrodzenia za pracę w wolnym zawodzie o charakterze honorarium, a wynagrodzenia za wykonaną pracę nie można utożsamiać z zapłatą za usługę wykonaną w ramach działalności gospodarczej.

Jak wskazano na wstępie na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT usługi twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, korzystają z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

W sytuacji więc gdy, fotografie i filmy są wykonane przez artystę w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, który zgodnie z umową zostaje przeniesiony na nabywcę usług, a wynagrodzenie za te prawa wypłacane są artyście w formie honorarium, to z uwagi na nierozerwalność powyższych czynności tj. sprzedaży fotografii i filmów oraz praw autorskich, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy.

Mając na uwadze powołane wyżej regulacje prawne oraz opis sprawy należy stwierdzić, że świadczenie przez Wnioskodawczynie jako artystę, usług polegających na wykonaniu prac fotograficznych i filmów na zlecenie innych podmiotów wraz z przeniesieniem praw autorskich do wykonanego utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorarium, będzie opodatkowane stawką w wysokości 8%. W sytuacji zaś, gdy Wnioskodawczyni będąc wykonawcą zleconych prac fotograficznych i filmów nie przekazuje praw autorskich na zleceniodawcę, zastosowanie będzie miała podstawowa stawka podatku od towarów i usług.

W konsekwencji prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, w myśl którego w sytuacji, kiedy jako artysta przekazuje zleceniodawcom wykonane fotografie i filmy wraz z przekazaniem lub udzieleniem licencji, za co Wnioskodawczyni otrzymuje honorarium, ma prawo do zastosowania w odniesieniu do tych usług stawki 8%. Jeśli Wnioskodawczyni nie udziela lub przekazuje licencji do praw autorskich, zobligowana będzie do stosowania stawki podstawowej.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii uznania Wnioskodawcy za artystę oraz zakwalifikowania wykonywanych przez niego czynności do usług wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, bowiem zagadnienia te nie mieszczą się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretacje przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

opodatkowanie
ILPP1/443-943/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ILPP4/443-513/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
ILPP4/443-583/14-4/ISN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.