IBPP2/4512-934/15/EK | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania obniżonych stawek podatku VAT dla sprzedaży wymienionych we wniosku produktów.
IBPP2/4512-934/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonych stawek podatku VAT dla sprzedaży wymienionych we wniosku produktów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonych stawek podatku VAT dla sprzedaży wymienionych we wniosku produktów.

Wniosek został uzupełniony pismem z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 stycznia 2016 r. znak: IBPP2/4512-934/15/EK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w ww. piśmie z 15 stycznia 2016 r.):

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT UE. Przedsiębiorstwo zajmuje się m.in. dystrybucją w Polsce produktów spożywczych pochodzenia pszczelego. Zakupu powyższych towarów Wnioskodawca dokonuje od podmiotów zarejestrowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej w krajach Unii Europejskiej i rozpoznaje na gruncie VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W celu sklasyfikowania sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów złożono wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.
W korespondencji zwrotnej z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi sprzedawane towary zostały sklasyfikowane następująco:

 1. Mleczko pszczele w miodzie o składzie: miód słonecznikowy 60%, miód akacjowy 20%, miód rzepakowy 15%, mleczko pszczele 5%: PKWiU 10.89.19.0;
 2. Miód z propolisem o składzie: miód słonecznikowy 60%, miód akacjowy 20%, miód rzepakowy 15%, substancja czynna (propolis) 5%: PKWiU 10.89.19.0;
 3. Mleczko pszczele (100% mleczka pszczelego): PKWiU 01.49.24.0.

Dodatkowo Wnioskodawca samodzielnie dokonał klasyfikacji sprzedawanego przez niego produktu "Miód faceliowy" składającego się w 80% z naturalnego miodu z facelii oraz w 20% z naturalnego miodu rzepakowego. Powyższy produkt Wnioskodawca zaliczył do grupowania PKWiU: 01.49.21.0.

Dokonując sprzedaży Wnioskodawca stosuje następujące stawki VAT:

 1. Mleczko pszczele w miodzie (PKWiU 10.89.19.0) - stawka 8%;
 2. Miód z propolisem (PKWiU 10.89.19.0) - stawka 8%;
 3. Mleczko pszczele (PKWiU 01.49.24.0) - stawka 5%;
 4. Miód faceliowy (PKWiU 01.49.21.0) - stawka 5%.

W ww. piśmie z 15 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Towar mleczko pszczele w miodzie, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.89.19.0, nie jest ekstraktem słodowym, ani produktem o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.
 2. Towar miód z propolisem, sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.89.19.0, nie jest ekstraktem słodowym, ani produktem o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy stosowane przez Wnioskodawcę stawki VAT, przy sprzedaży na rynku krajowym wymienionych towarów tj.:

 1. Mleczko pszczele w miodzie (PKWiU 10.89.19.0) - stawka 8%;
 2. Miód z propolisem (PKWiU 10.89.19.0) - stawka 8%;
 3. Mleczko pszczele (PKWiU 01.49.24.0) - stawka 5%;
 4. Miód faceliowy (PKWiU 01.49.21.0) - stawka 5%

są określone w prawidłowej wysokości...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Na podstawie obowiązującego art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r, z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy wynosi 8%. Z kolei jak wynika z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Wyznaczając zakres stosowania stawek obniżonych Wnioskodawca wykorzystał Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Z powyższych przepisów prawnych zdaniem Wnioskodawcy wynika iż:

 1. Mleczko pszczele w miodzie, PKWiU 10.89.19.0, mieści się pod pozycją 48 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT 8%);
 2. Miód z propolisem, PKWiU 10.89.19.0, mieści się pod pozycją 48 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT 8%);
 3. Mleczko pszczele, PKWiU 01.49.24.0, mieści się pod pozycją 14 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT 5%);
 4. Miód faceliowy, PKWiU 01.49.21.0, mieści się pod pozycją 14 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT 5%).

Mając powyższe na uwadze stosowane przez Wnioskodawcę stawki VAT, przy sprzedaży wymienionych produktów na rynku krajowym, zostały określone prawidłowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia częstokroć odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Zgodnie z pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wskazano:

 1. w poz. 14 - Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
 2. zwierząt żywych i ich nasienia,
 3. wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży
 4. (PKWiU 01.45.30.0),
 5. jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),
 6. kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),
 7. wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
 8. embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),
 9. produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),

skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3),

mieszczące się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 01.4,

2. w poz. 48 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

mieszczące się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 10.89.19.0,

przy czym w obu ww. przypadkach przy wskazanym grupowaniu PKWiU użyto znacznika „ex”.

Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Natomiast, w myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W przywołanym załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w pozycji 14 wymieniono - Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

 1. zwierząt żywych i ich nasienia,
 2. wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),
 3. jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),
 4. kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),
 5. wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
 6. embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),
 7. produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
 8. skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3),

mieszczące się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 01.4,

przy czym przy wskazanym grupowaniu PKWiU użyto znacznika „ex”.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT UE. Przedsiębiorstwo zajmuje się m.in. dystrybucją w Polsce następujących produktów spożywczych pochodzenia pszczelego:

 1. Mleczko pszczele w miodzie PKWiU 10.89.19.0;
 2. Miód z propolisem PKWiU 10.89.19.0;
 3. Mleczko pszczele PKWiU 01.49.24.0;
 4. Miód faceliowy PKWiU 01.49.21.0.

Zarówno mleczko pszczele w miodzie, jak też miód z propolisem nie są ekstraktem słodowym ani produktem o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczą stawek podatku VAT przy sprzedaży ww. produktów.

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy jak również okoliczności faktyczne sprawy przedstawione przez Wnioskodawcę należy wskazać, że w sytuacji gdy sprzedawane przez Wnioskodawcę produkty o nazwie: mleczko pszczele z propolisem oraz miód z propolisem mieszczą się w grupowaniu statystycznym PKWiU 2008 r. 10.89.19.0 i jednocześnie nie są ekstraktami słodowymi ani produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, to ich sprzedaż podlega opodatkowaniu według 8% stawki podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w powiązaniu z poz. 48 złącznika nr 3 do tej ustawy. Natomiast do sprzedaży mleczka pszczelego zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU z 2008 r. 01.49.24.0 oraz miodu faceliowego, mieszczącego się według Wnioskodawcy w PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 01.49.21.0, w sytuacji gdy to wskazane przez Wnioskodawcę zaklasyfikowanie według PKWiU jest prawidłowe, zastosowanie znajduje 5% stawka podatku VAT stosownie do przepisu art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z poz. 14 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego.

Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towaru będącego przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Zainteresowanego we wniosku.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
ITPP1/4512-3/16/EA | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-934/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.