IBPP2/4512-770/15/BW | Interpretacja indywidualna

Czy do poniższych świadczeń przyszłych może być zastosowana stawka preferencyjna 8% jeżeli będą wykonane w budynkach mieszkalnych, mieszkaniach, domkach jednorodzinnych:
- wymiana elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. "punkt za punkt",
- projektowania nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej,
- montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych?
IBPP2/4512-770/15/BWinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo społeczne
 2. budynek mieszkalny
 3. stawki podatku
 4. usługi montażowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015r. (data wpływu 28 sierpnia 2015r.), uzupełnionym pismem z 2 listopada 2015r. (data wpływu 5 listopada 2015r.) oraz pismem, które wpłynęło do tut. organu 24 listopada 2015r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania stawką podatku VAT 8% usług jest:

 • nieprawidłowe – odnośnie usług wymiany elementów instalacji oświetlenia tzw. „punkt za punkt”,
 • nieprawidłowe - odnośnie usług projektowania nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji oświetlania wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej,
 • nieprawidłowe – odnośnie usług montażu instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych

(dotyczy pytania oznaczonego we wniosku nr 1).

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania stawką podatku VAT 8% m.in. usług:

 • wymiany elementów instalacji oświetlenia tzw. punkt za punkt,
 • projektowania nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji oświetlania wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej,
 • montażu instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych

(dotyczy pytania oznaczonego we wniosku nr 1).

Ww. wniosek został uzupełniony:

 • pismem z 2 listopada 2015r. (data wpływu 5 listopada 2015r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 22 października 2015r. znak: IBPP2/4512-770/15/BW oraz
 • pismem, które wpłynęło do tut. organu 24 listopada 2015r. w związku z wezwaniem tut. organu z 9 listopada 2015r. znak: IBPP2/4512-770/15/BW.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma świadczy m.in. usługi projektowania i montażu instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z dostawą urządzeń oświetleniowych (np. opraw oświetleniowych, źródeł światła, elementów zasilania, elementów sterowania), koniecznych do wykonania ww. usług, np.:

 1. wymiany elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. "punkt za punkt", czyli np. demontaż starej oprawy oświetleniowej i montaż nowej ekwiwalentnej oprawy oświetleniowej w to samo miejsce, bez ingerencji w instalację elektryczną,
 2. projektowania nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/ elektrycznej, w sytuacji, w której, np. konieczna i możliwa jest zmiana rozmieszczenia opraw,
 3. montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych.

Usługi Wnioskodawcy świadczone są przede wszystkim w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programie mieszkaniowym, bądź w domkach jednorodzinnych i mają przede wszystkim charakter energooszczędny. Usługi Wnioskodawcy dotyczą również stref komunikacji w budownictwie mieszkalnym (czyli alejek, stref przed wiatrołapem, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, itp.).

Natomiast w piśmie z 22 października 2015r., na prośbę tut. organu o wskazanie, cyt.:

 1. Czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług...
 2. Symbolu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) dla budynków, w których będą wykonywane świadczenia.
 3. Czy budynki jednorodzinne oraz lokale mieszkalne, w których będą wykonywane opisane we wniosku świadczenia będą spełniały definicje obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, w szczególności czy powierzchnia użytkowa tychże budynków będzie przekraczała 300 m2, a w odniesieniu do lokali mieszkalnych 150 m2, czy też nie...

Wnioskodawca wskazał:

1.Podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.

2.PKOB Dział 11.

3.Tak, budynki jednorodzinne oraz mieszkalne objęte społecznym programem będą spełniały definicje obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym – powierzchnia użytkowa budynków nie będzie przekraczała 300 m2 a lokali użytkowych150m2.

Ponadto ww. piśmie z 2 listopada 2015r., odnośnie każdego świadczenia objętego pytaniem nr 1, i pytaniem nr 2 tj.

 1. wymiana elementów instalacji oświetlenia/ elektrycznej tzw. "punkt za punkt",
 2. projektowanie nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej,
 3. montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/ lub montaż elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych,
 4. wymiana/montaż elementów instalacji oświetlenia/ elektrycznej stref komunikacji (czyli alejek, stref przed wiatrołapem, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, itp.)

na prośbę tut. organu, o wyjaśnienie:

4.

 1. W ramach jakich czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) będzie wykonywane świadczenie (w szczególności, czy w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy)...
 2. Jakie dokładnie czynności będą składały się na wykonanie każdego ze świadczeń (opisanych w pkt 1-3 wniosku)...
 3. Czy Wnioskodawca będzie zawierał umowę cywilną (ustną lub pisemną) na wykonanie świadczenia, a jeżeli tak to co będzie przedmiotem umowy tej umowy (jaki będzie zakres czynności wynikających z zawartej umowy)...
 4. Co będzie elementem dominującym w ramach wykonywanej umowy, czy będzie to dostawa towaru czy świadczenie usługi, proszę jednoznacznie wskazać tę czynność...
 5. Które z czynności będą stanowić czynności pomocnicze niestanowiące celu samego w sobie, niezbędne do wykonania świadczenia głównego i na czym ta niezbędność będzie polegać...
 6. Jak będzie ustalona cena za świadczenie (tj. czy będzie ustalona cena za całość świadczenia bez rozbicia na poszczególne elementy...
 7. Czy w cenę świadczenia będzie wkalkulowany zarówno koszt montowanego towaru oraz robocizna, itp....
 8. Czy wartość montowanego towaru w ramach świadczenia będzie przekraczała 50% jego wartości...
 9. W jaki sposób będzie wystawiona faktura (osobno dostawa materiału, osobno usługa montażu)...

Wnioskodawca wskazał:

A.wymiana elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. „punkt za punkt

a.wymiana elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. „punkt za punkt” będzie remontem

b.Instalacja punkt za punkt polega na następujących czynnościach:

Demontaż istniejącego punktu świetlnego:

 • otwarcie oprawy oświetleniowej
 • wypięcie instalacji z lampy (odpięcie kabla z kostki podłączeniowej)
 • odkręcenie śrub mocujących oprawę do podłoża
 • utylizacja oprawy wraz ze źródłem światła.

Montaż nowego punktu świetlnego:

 • weryfikacja rozstawu otworów - jeśli nowa oprawa ma inny kształt lub jest inaczej montowana, wykonanie otworów montażowych w podłożu pod nową oprawę,
 • przykręcenie korpusu lampy do podłoża,
 • wpięcie instalacji do lampy (wpięcie kabla do kostki podłączeniowej),
 • zamknięcie oprawy oświetleniowej.

c.Praca będzie wykonywana na podstawie umowy - przedmiotem umowy będzie modernizacja budynku polegająca na wymianie elementów instalacji elektrycznej.

d.Elementem dominującym będzie świadczenie usługi.

e.Czynnością pomocniczą, niezbędną będzie zdemontowanie dotychczasowego punktu oświetleniowego.

f.Ustalona cena będzie ceną za całą usługę bez rozbicia na poszczególne etapy.

g.W cenę będzie wkalkulowany sprzęt, materiał i robocizna.

h.Wartość montowanego materiału nie będzie przekraczać 50% wartości świadczenia.

i.Faktura będzie wystawiana za kompleksową usługę modernizacji instalacji oświetleniowej/elektrycznej.

B.projektowanie nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej.

a.Projektowanie nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej będzie modernizacją.

b.Sporządzenie projektu instalacji/modernizacji oświetlenia oraz montaż zaprojektowanej instalacji oświetlenia polega na następujących czynnościach:

Część projektowa:

 • wykonanie projektu instalacji/ modernizacji oświetlenia

Część wykonawcza w zależności od przyjętego standardu wykonania instalacji w budynku:

 • wykonywanie i modernizacja instalacji natynkowych (montaż koryt lub tras kablowych, montaż puszek podłączeniowych, montaż/rozbudowa rozdzielnic elektrycznych, wiercenie otworów, itp.
 • wykonywanie i modernizacja instalacji podtynkowych (bruzdowanie i układanie kabli, gipsowanie dziur powstałych po bruzdowaniu, wiercenie otworów, wkuwanie puszek podłączeniowych, wykuwanie i wkuwanie rozdzielnic elektrycznych, wykonywanie przejść p. poż, itp.) ,
 • wykonywanie szachtów podłączeniowych
 • montaż i demontaż włączników oświetlenia wraz z podłączeniem instalacji

c.Praca będzie wykonywana na podstawie umowy - przedmiotem umowy będzie montaż instalacji; oświetleniowej/elektrycznej.

d.Elementem dominującym będzie świadczenie usługi.

e.Czynnością pomocniczą, niezbędną będzie zdemontowanie dotychczasowej instalacji oświetleniowej/elektrycznej.

f.Ustalona cena będzie ceną za całą usługę bez rozbicia na poszczególne etapy.

g.W cenę będzie wkalkulowany sprzęt, materiał i robocizna.

h.Wartość montowanego materiału nie będzie przekraczała 50% wartości świadczenia

i.Faktura będzie wystawiana za kompleksową usługę instalacji oświetleniowej/elektrycznej wraz z projektem.

C.montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montaż elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczania konstrukcji nośnych.

 1. Montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montaż elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji; nośnych będzie remontem.
 2. Zamocowanie na powierzchni sufitu/ścian instalacji elektrycznej lub elementów do rozpraszania światła polega na następujących czynnościach:
  • montaż źródeł światła na powierzchni ściany/sufitu - poprzez przykręcenie lub przybicie do powierzchni ściany sufitu
  • montaż układu zasilania - poprzez przykręcenie do powierzchni ściany/sufitu
  • wykonanie instalacji natynkowej (koryta) lub podtynkowej (bruzdy)
  • podłączenie zasilania do rozdzielnicy elektrycznej
  • montaż konstrukcji do rozpraszania zainstalowanego światła poprzez przykręcenie do powierzchni ścian/sufitu elementów z tworzyw sztucznych oraz profili aluminiowych (wiercenie otworów, przykręcanie śrub). Praca będzie wykonywana na podstawie umowy - przedmiotem umowy będzie montaż instalacji oświetleniowej/elektrycznej.
 3. Elementem dominującym będzie świadczenie usługi.
 4. Czynnością pomocniczą, niezbędną będzie zdemontowanie dotychczasowej instalacji oświetleniowej/elektrycznej.
 5. Ustalona cena będzie ceną za całą usługę bez rozbicia na poszczególne etapy.
 6. W cenę będzie wkalkulowany sprzęt, materiał i robocizna.
 7. Wartość montowanego materiału nie będzie przekraczała 50% wartości świadczenia.
 8. Faktura będzie wystawiana za kompleksową usługę instalacji oświetleniowej/elektrycznej.

D.wymiana/montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej stref komunikacji będzie polegała na dokładnie tych samych czynnościach z puntu A i B - miejsce wykonania instancji to alejki, klatki schodowe, wiatrołapy, strefy przed wiatrołapami, klatki schodowe, piwnice itp.

Wnioskodawca w ww. piśmie z 2 listopada 2015r. wskazał także:

 • Usługa montażu elementów instalacji oświetlenia będzie polegała na zamontowaniu nowego punktu oświetleniowego - etapy zostały szczegółowo opisane w punkcie 4Ab.
 • W przypadku pytania nr 2 będzie to cała instancja oświetleniowa/elektryczna czyli montaż lamp wraz z całą instancją – opisano w punkcie 4Bb. Proces instalacji w pytaniu nr 2 będzie wymagał ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku.
 • Świadczenie będące przedmiotem pytania nr 2 będzie w niektórych przypadkach wykonywane również poza bryłą budynku - przed budynkiem, na parkingu itp.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy do poniższych świadczeń przyszłych może być zastosowana stawka preferencyjna 8% jeżeli będą wykonane w budynkach mieszkalnych, mieszkaniach, domkach jednorodzinnych:

 • wymiana elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. "punkt za punkt",
 • projektowania nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej,
 • montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) – Wnioskodawca powinien stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług 8%, którą stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się jednak:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej powyższe limity obniżoną stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W przypadku firmy Wnioskodawcy Wnioskodawca ma do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, w ramach którego wykonuje się oświetlony dom (mieszkanie). W tym stanie rzeczy wszystkie świadczenia cząstkowe, tj. wykonanie projektu, wykonanie instalacji, założenie opraw oświetleniowych (wraz z ich kosztem) jest elementem świadczenia kompleksowego polegającego na zapewnieniu oświetlenia w domu (budynku mieszalnym, mieszkaniu). Te zaś świadczenia można zaliczyć do budowy, bądź modernizacji tego budynku i zastosować stawkę 8% również do części wspólnych budynku takich jak klatki schodowe, piwnice, alejki itp. Dodatkowo wymiana elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. "punkt za punkt" oraz montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych jest zgodna z przytoczoną poniżej definicją modernizacji budynku.

Przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Modernizacja oznacza zaś unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie.

Zdaniem Wnioskodawcy do usług zawartych w pytaniu 1 oraz 2 może zastosować preferencyjną stawkę 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w kwestiach objętych pytaniem nr 1 jest:
 • nieprawidłowe – odnośnie usług wymiany elementów instalacji oświetlenia tzw. „punkt za punkt”,
 • nieprawidłowe - odnośnie usług projektowania nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji oświetlania wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej,
 • nieprawidłowe – odnośnie usług montażu instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – w oparciu o art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41 ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Montaż – wg powyższego słownika – to „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

W tym miejscu należy podkreślić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonywaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Pojedyncza czynność lub świadczenie traktowana jest zatem jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia pomocniczego jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które nie może zostać wykonane lub wykorzystane bez świadczenia pomocniczego.

Zauważa się, że stanowisko to potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, m.in. wyrok w sprawie Card Protection Plan Ltd (CPP) a Commissioners of Customs and Excise (sygn. C-349/96), wyrok w sprawie Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV przeciwko Statssecretaris van Financien (C-41/04).

Tak więc, o świadczeniu złożonym (kompleksowym) można mówić, gdy istnieje funkcjonalny związek pomiędzy poszczególnymi elementami świadczenia na tyle ścisły, by nie można było wydzielić z tego świadczenia jego poszczególnych elementów i potraktować ich jako świadczeń odrębnych. Muszą one stanowić jedną nierozerwalną całość.

W przypadku, gdy w skład świadczonej usługi wchodzą usługi pomocnicze, czyli takie, które nie stanowią dla klienta celu samego w sobie, a są jedynie uzupełnieniem usługi głównej, opodatkowanie całego świadczenia winno nastąpić według stawki obowiązującej dla usługi zasadniczej.

W związku z tym, w każdym przypadku dla określenia skutków podatkowych transakcji złożonych należy badać, czy mamy do czynienia z kompozycją świadczenia głównego - dominującego, wzbogaconą jedynie o świadczenia pomocnicze, czy też dostawca realizuje kilka odrębnych i niezależnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Świadczy m. in. usługi projektowania i montażu instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z dostawą urządzeń oświetleniowych (np. opraw oświetleniowych, źródeł światła, elementów zasilania, elementów sterowania), koniecznych do wykonania ww. usług.

Przedmiotowe usługi będą wykonywane w obiektach (budynkach jednorodzinnych, lokalach mieszkalnych) spełniających definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wszystkie ww. usługi będą świadczone na podstawie umowy kompleksowej. Elementem dominującym będzie świadczenie usługi. Ustalona cena będzie cena za cała usługę bez rozbicia na poszczególne etapy. W cenę będzie wkalkulowany sprzęt, materiał i robocizna.

Usługa, o której mowa w ww. punkcie 1 będzie remontem – wykonywana będzie na podstawie umowy, której przedmiotem będzie modernizacja budynku polegająca na wymianie elementów instalacji elektrycznej.

Usługa o której mowa wyżej w ww. punkcie 2 będzie modernizacją.

Natomiast usługa, o której mowa wyżej w ww. punkcie 3 będzie remontem.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy do świadczonych usług:

 1. wymiany elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. "punkt za punkt",
 2. projektowania nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej,
 3. montażu elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych,

-może być zastosowana stawka podatku VAT 8%.

Tut. organ pragnie w tym miejscu wskazać, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku VAT mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalne uznać należy, że stawki te powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Jak już wskazano wyżej remont czy modernizacja, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zauważa się, że twierdzenie to potwierdza NSA w uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 wskazując, że „Obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zatem zastosowanie wtedy, gdy montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). W omawianym wypadku nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy wykonywaniu zabudowy meblowej, lecz jedynie takie, które przez konstrukcyjne połączenie komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Należy w tym miejscu również wskazać, że jak wynika z internetowego Słownika języka polskiego (www.sjp.pl) słowo „trwały” oznacza niezmienny, nieulegający zmianom, ponadczasowy.

Zauważa się, że jak wynika z opisu sprawy usługa wymiany elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. „punkt za punkt” (wymieniona w pytaniu oznaczonym nr 1 jako pierwsza) polega na następujących czynnościach:

Demontaż istniejącego punktu świetlnego:

 • otwarcie oprawy oświetleniowej,
 • wypięcie instalacji z lampy (odpięcie kabla z kostki podłączeniowej),
 • odkręcenie śrub mocujących oprawę do podłoża,
 • utylizacja oprawy wraz ze źródłem światła.

Montaż nowego punktu świetlnego:

 • weryfikacja rozstawu otworów - jeśli nowa oprawa ma inny kształt lub jest inaczej montowana, wykonanie otworów montażowych w podłożu pod nową oprawę,
 • przykręcenie korpusu lampy do podłoża,
 • wpięcie instalacji do lampy (wpięcie kabla do kostki podłączeniowej),
 • zamknięcie oprawy oświetleniowej.

Mając na względzie powyższe okoliczności należy stwierdzić, że przedmiotowa usługa wymiany elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. „punkt za punkt” (wymieniona w pytaniu oznaczonym nr 1 jako pierwsza), która jak wynika z opisu sprawy polega na demontażu istniejącego punktu świetlnego i montażu nowego punktu świetlnego i jest wykonywana bez ingerencji w instalację elektryczną, nie mieści się w definicji remontu, modernizacji, ani w definicji pozostałych czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

W istocie rzeczy mamy tu do czynienia z dostawą towaru w postaci punktu świetlnego wraz z jego montażem.

W takiej sytuacji ustawodawca nie przewidział obniżonej stawki podatku, zatem zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym w zakresie stosowania 8% stawki podatku VAT dla usług wymiany elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. „punkt za punkt” stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

W zakresie stosowania 8% stawki podatku VAT dla usługi projektowania nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia (tj. usługi wymienionej w pytaniu oznaczonym nr 1, jako druga) stanowisko Wnioskodawcy jest również nieprawidłowe.

Należy bowiem zauważyć, że (co wynika z opisu sprawy) usługa ta polega na następujących czynnościach:

Część projektowa:

 • wykonanie projektu instalacji/modernizacji oświetlenia.

Część wykonawcza w zależności od przyjętego standardu wykonania instalacji w budynku:

 • wykonywanie i modernizacja instalacji natynkowych (montaż koryt lub tras kablowych, montaż puszek podłączeniowych, montaż/rozbudowa rozdzielnic elektrycznych, wiercenie otworów, itp.
 • wykonywanie i modernizacja instalacji podtynkowych (bruzdowanie i układanie kabli, gipsowanie dziur powstałych po bruzdowaniu, wiercenie otworów, wkuwanie puszek podłączeniowych, wykuwanie i wkuwanie rozdzielnic elektrycznych, wykonywanie przejść p. poż, itp. ,
 • wykonywanie szachtów podłączeniowych
 • montaż i demontaż włączników oświetlenia wraz z podłączeniem instalacji.

Jak zaś już wykazano wyżej, gdy występuje wielość świadczeń wynikających z jednej umowy, mogą być potraktowane one jako jedna usługa, lecz jest to możliwe tylko i wyłącznie w takich sytuacjach, gdy na ową usługę składa się cały zespół niedających się w istocie wyodrębnić czynności, dających w efekcie ostateczną, jednorodną usługę.

Sytuacja ta nie ma jednak miejsca w odniesieniu do przedmiotowej usługi, gdzie możliwe jest wyodrębnienie czynności projektowej od czynności wykonawczych projektu. Czynności te mają bowiem charakter samoistny i mogą występować niezależnie. Usługa projektowa nie stanowi składowej wykonania ww. instalacji - wprost ją poprzedza i może być wykonana przez dowolny, inny podmiot i usługi te nie są ze sobą tak ściśle powiązane, by nie możliwe było wyodrębnienie – wręcz przeciwnie – co do zasady, są to dwie różne i niezależne od siebie usługi.

Mając na względzie powyższe i przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że wykonywana (w ramach usługi wymienionej w pytaniu nr 1 jako druga) czynność projektowa nie może korzystać ze stawki preferencyjnej, w związku z tym będzie podlegała stawce podstawowej 23%.

Natomiast wykonywana w ramach tej usługi część wykonawcza, w zakresie w jakim będzie stanowić ingerencję w instalację elektryczną i konstrukcję budynku będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, natomiast w pozostałym zakresie będzie opodatkowana 23% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Odnosząc się do usługi montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych (wymienionej w pytaniu oznaczonym nr 1 jako trzecia), należy ponownie zauważyć że w świetle ww. przepisów prawa czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, powinny dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zauważa się, że jak wynika z opisu sprawy, w ramach przedmiotowej usługi będzie wykonywany m.in.:

 • montaż źródeł światła na powierzchni ściany/sufitu – poprzez przykręcenie lub przybicie do powierzchni ściany sufitu oraz
 • montaż układu zasilania – poprzez przykręcenie do powierzchni ściany/sufitu,
 • montaż konstrukcji do rozpraszania zainstalowanego światła, poprzez przykręcenie do powierzchni ścian/sufitu elementów z tworzyw sztucznych oraz profili aluminiowych (wiercenie otworów, przykręcanie śrub).

W konsekwencji powyższego, w świetle ww. przepisów prawa, wykonywane ramach usługi przedstawionej w pytaniu nr 1 jako trzecia, w zakresie w jakim usługa ta stanowić będzie ingerencję w instalację elektryczną i konstrukcję budynku, będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, natomiast w pozostałym zakresie będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Mając na względzie powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie stosowania 8% stawki podatku VAT dla usługi montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych (wymienionej w pytaniu oznaczonym nr 1 jako trzecia), jest również nieprawidłowe.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ pragnie zauważyć, że poruszona w przedmiotowym wniosku kwestia objęta pytaniem oznaczonym nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Końcowo nadmienia się, że zmiana któregokolwiek z elementów opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-770/15/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.