IBPP2/4512-642/15/JJ | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania 8% stawki podatku VAT przy kompleksowym wykonaniu i zamontowaniu w obiekcie, o którym, mowa w art. 41 ust. 12a i 12b elementów kamiennych pełniących jednocześnie funkcję parapetów wewnętrznych oraz blatów kuchennych
IBPP2/4512-642/15/JJinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. roboty budowlane
 3. stawki podatku
 4. usługi montażowe
 5. usługi remontowo-budowlane
 6. zabudowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lipca 2015r. (data wpływu 15 lipca 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT przy kompleksowym wykonaniu i zamontowaniu w obiekcie, o którym, mowa w art. 41 ust. 12a i 12b elementów kamiennych pełniących jednocześnie funkcję parapetów wewnętrznych oraz blatów kuchennych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT przy kompleksowym wykonaniu i zamontowaniu w obiekcie, o którym, mowa w art. 41 ust. 12a i 12b elementów kamiennych pełniących jednocześnie funkcję parapetów wewnętrznych oraz blatów kuchennych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamienia oraz wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Do wykonywania wyżej wymienionych prac wykorzystuje granity i marmury. Wnioskodawca oprócz sprzedaży gotowych elementów z kamienia zamierza wykonywać kompleksową usługę, czyli wykonanie zamówionych elementów z kamienia wraz z zamontowaniem ich w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o podatku od towarów i usług.

W tej sytuacji pojawił się problem jak prawidłowo opodatkować tę usługę ...

 1. Firma zawiera pisemne umowy cywilne. Przedmiotem umowy jest wykonanie blatów kuchennych na wymiar. W niektórych przypadkach dotyczy to wykonania blatu będącego jednocześnie parapetem. Czynności objęte umową: dokonanie pomiaru, wycięcie elementów na wymiar, obróbka oraz montaż elementów. Część elementu, która wchodzi w część okienną jest montowana na stałe do podłoża za pomocą kleju, natomiast część na szafkach montowana jest przy użyciu klejów poliuretanowych do szafek kuchennych. Taki element zintegrowany z oknem nie jest możliwy do ponownego demontażu bez jego uszkodzenia.
 2. Wniosek o interpretację dotyczy wyłącznie obiektów określonych w przepisie art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. Wniosek dotyczy domu, w których powierzchnia wynosi poniżej 300 m2 a w przypadku mieszkania powierzchnia wynosi poniżej 150 m2 a zamawiającym jest osoba fizyczna.
 3. W ramach umowy firma musi dokonać przygotowania podłoża pod blat zintegrowany z parapetem. Zalicza się do tego podkucie lub jego podniesienie, jeżeli jest to konieczne.
 4. Wynagrodzenie za wykonane w ramach umowy czynności zawiera zarówno wartość materiałów jak i usługę montażu.
 5. Fakturowanie zużytych materiałów i robocizny odbywa się wspólnie nie odrębnie.
 6. W ramach wykonywanych czynności objętych umową parapet jest jednym z elementów nie zawsze dominującym. To zależy od zlecenia.
 7. Czynności pozostałe związane z montażem wykonywane w ramach świadczenia mają przeważnie charakter pomocniczy.
 8. Zabudowa meblowa z reguły jest wykonana przed montażem parapetu zintegrowanego z blatem.
 9. Część parapetu zintegrowanego z blatem zostaje przytwierdzona za pomocą kleju do ściany budynku a część blatowa za pomocą klejów poliuretanowych do szafek kuchennych. Z reguły boki parapetu są wpuszczone po ok. 2-3 cm w boki ścian we wnęce okiennej. Nie ma możliwości demontażu takiego elementu bez jego uszkodzenia. Także podłoże wnęki okiennej może ulec uszkodzeniu ze względu na trwałość łączenia kamienia ze ścianą za pomocą klejów montażowych. Jedynym elementem, który może ulec uszkodzeniu jest ściana (zazwyczaj nośna), do której będzie przytwierdzony parapet. Uszkodzenie polega na uszczerbku materiału, z którego wykonana jest ściana.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy kompleksowym wykonaniu i zamontowaniu w obiekcie budowlanym o którym mowa w art. 41 ust. 12a i 12b elementów kamiennych pełniących jednocześnie funkcję parapetów wewnętrznych oraz blatów kuchennych... Elementy te częściowo spoczywają na szafkach kuchennych a częściowo są przyklejone do wnęki okiennej.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonując kompleksową usługę wykonania oraz montażu elementów kamiennych pełniących jednocześnie funkcję parapetów wewnętrznych oraz blatów kuchennych w obiektach budowlanych art. 41 ust. 12, 12a oraz 12b ustawy o podatku od towarów i usług należy zastosować stawkę 8% do całości usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w ustawie jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanego art. 2 pkt 12 ustawy, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z tą klasyfikacją, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy o podatku od towarów i usług towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W przypadku preferencyjnego rozwiązania, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest zatem określenie, czy i w jakim zakresie ustawodawca odwołuje się w nim do klasyfikacji statystycznych, a w przypadku braku takiego odwołania, jakie znaczenie należy przypisać normie tam zawartej. W przepisie tym ustawodawca wymienił czynności oraz wskazał, że muszą one dotyczyć określonych obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W przypadku czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca nie powołał symboli statystycznych, a zatem dla celów stosowania tego przepisu czynności te nie powinny być identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych.

Z powołanego wyżej przepisu art. 41 ust. 12 ustawy wynika, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji obiektów budowlanych lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Należy zauważyć, że rodzaje usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, których wykonanie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym daje podstawę do stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym. Dlatego należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Zdaniem Organu, modernizacja, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinna dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Twierdzenie to potwierdza NSA w ww. uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 wskazując, że „Obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zatem zastosowanie wtedy, gdy montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). W omawianym wypadku nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy wykonywaniu zabudowy meblowej, lecz jedynie takie, które przez konstrukcyjne połączenie komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Innymi słowy montaż komponentów meblowych niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie”.

Zatem należy stwierdzić, że obniżona stawka podatku VAT nie może znaleźć zastosowania dla wykonania danego blatu pełniącego jednocześnie funkcję parapetu, jeśli polega on przykładowo wyłącznie na zaprojektowaniu, przygotowaniu i montażu polegającym na przytwierdzeniu blatu do szafek kuchennych (np. przyklejenia z użyciem klejów) lub ściany, co skutkuje możliwością demontażu tych blatów bez uszkodzenia konstrukcji budynku/lokalu (elementy mogą być przeniesione bez zniszczenia tego budynku lub lokalu). Z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

W odniesieniu do kwestii objętej przedmiotowym wnioskiem należy na wstępie wskazać, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV,OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamienia oraz wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Do wykonywania wyżej wymienionych prac wykorzystuje granity i marmury. Wnioskodawca oprócz sprzedaży gotowych elementów z kamienia zamierza wykonywać kompleksową usługę, czyli wykonanie zamówionych elementów z kamienia wraz z zamontowaniem ich w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o podatku od towarów i usług. Firma zawiera pisemne umowy cywilne. Przedmiotem umowy jest wykonanie blatów kuchennych na wymiar. W niektórych przypadkach dotyczy to wykonania blatu będącego jednocześnie parapetem. Czynności objęte umową: dokonanie pomiaru, wycięcie elementów na wymiar, obróbka oraz montaż elementów. Część elementu, która wchodzi w część okienną jest montowana na stałe do podłoża za pomocą kleju, natomiast część na szafkach montowana jest przy użyciu klejów poliuretanowych do szafek kuchennych. Taki element zintegrowany z oknem nie jest możliwy do ponownego demontażu bez jego uszkodzenia.

Wniosek o interpretację dotyczy wyłącznie obiektów określonych w przepisie art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. Wniosek dotyczy domu, w których powierzchnia wynosi poniżej 300 m2 a w przypadku mieszkania powierzchnia wynosi poniżej 150 m2 a zamawiającym jest osoba fizyczna.

W ramach umowy firma musi dokonać przygotowania podłoża pod blat zintegrowany z parapetem. Zalicza się do tego podkucie lub jego podniesienie, jeżeli jest to konieczne.

Wynagrodzenie za wykonane w ramach umowy czynności zawiera zarówno wartość materiałów jak i usługę montażu.

Fakturowanie zużytych materiałów i robocizny odbywa się wspólnie nie odrębnie.

W ramach wykonywanych czynności objętych umową parapet jest jednym z elementów nie zawsze dominującym. To zależy od zlecenia.

Czynności pozostałe związane z montażem wykonywane w ramach świadczenia mają przeważnie charakter pomocniczy.

Zabudowa meblowa z reguły jest wykonana przed montażem parapetu zintegrowanego z blatem.

Część parapetu zintegrowanego z blatem zostaje przytwierdzona za pomocą kleju do ściany budynku a część blatowa za pomocą klejów poliuretanowych do szafek kuchennych. Z reguły boki parapetu są wpuszczone po ok. 2-3 cm w boki ścian we wnęce okiennej. Nie ma możliwości demontażu takiego elementu bez jego uszkodzenia. Także podłoże wnęki okiennej może ulec uszkodzeniu ze względu na trwałość łączenia kamienia ze ścianą za pomocą klejów montażowych. Jedynym elementem, który może ulec uszkodzeniu jest ściana (zazwyczaj nośna), do której będzie przytwierdzony parapet. Uszkodzenie polega na uszczerbku materiału, z którego wykonana jest ściana.

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że w okolicznościach wskazanych we wniosku Wnioskodawca dokonał dostawy elementów kamiennych pełniących jednocześnie funkcję parapetów wewnętrznych oraz blatów kuchennych z montażem, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem świadczonych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie wykonywania blatów pełniących jednocześnie funkcję parapetów, nie można uznać za czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w szczególności za modernizację. W ramach montażu zamówionych elementów kamiennych pełniących funkcję parapetów oraz blatów kuchennych nie dochodzi do wykorzystania w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu, bowiem przytwierdzenie części parapetu zintegrowanego z blatem za pomocą kleju do ściany budynku, nie stanowi bardziej inwazyjnej metody montażu, niż np. montaż karniszy czy lamp, który wymaga takiej samej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku jak również takiego samego rodzaju zaangażowania środków.

Zatem, mając na uwadze powołaną wyżej uchwałę NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 uzasadnionym jest stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z modernizacją obiektu (budynku czy lokalu), w którym Wnioskodawca montował wykonany z elementów kamiennych blat pełniący jednocześnie funkcję parapetu, lecz z jego dostawą wraz z montażem.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie przewidują obniżonych stawek podatku VAT dla czynności dostawy blatu pełniącego jednocześnie funkcję parapetu wraz z montażem, zatem będąca przedmiotem zapytania czynność wykonania z elementów kamiennych blatu pełniącego jednocześnie funkcję parapetu wraz z montażem, który przyklejony jest do ściany, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.