IBPP2/4512-529/16-2/AZe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży nawozu wapniowo-magnezowego o nazwie „wapno nawozowe"

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 lipca 2016 r. (data wpływu 8 lipca 2016 r.) uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu 30 września 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży nawozu wapniowo-magnezowego o nazwie „wapno nawozowe”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu 30 września 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży nawozu wapniowo-magnezowego o nazwie „wapno nawozowe

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorstwo N. S.C. w ramach prowadzonej działalności produkuje i sprzedaje nawóz o nazwie: „wapno nawozowe ” dopuszczone do obrotu decyzją JUNG. Sklasyfikowaną w PKWiU 08.11.30.0 – „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” w stawce produktu VAT 8%. Do produkcji będzie zakupowany dolomit z kopalni „ J.” wapno nawozowe magnezowe (PKWiU 08.11.30.0), który poddany procesowi granulacji na linii technologicznej składającej się z mieszalnika i suszarni wszystkie elementy linii technologicznej są połączone z transporterami i po dostarczeniu do wapna nawozowego odpowiedniej ilości wody otrzymujemy produkt granulowany, który nie zmienia swojego pierwotnego stanu chemicznego następuje jedynie zmiana stanu fizycznego z pylistego na granule od 2 do 6 mm. Otrzymany nawóz nie ulega zbryleniu co ułatwia wysiew. Wyprodukowany nawóz „wapno nawozowe ” będzie sprzedawane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie handlu nawozami oraz bezpośrednio rolnikom indywidualnym. Nawóz ten jest przeznaczony do poprawy PH w glebie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Nawóz wapniowo- magnezowy granulowany o nazwie: „wapno nawozowe ” skalsyfikowane w PKWiU 08.11.30.0 – „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” jaką stawką VAT powinien być opodatkowany 8% czy 23%?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca, jako producent nawozu uważa, że w tym wypadku powinna mieć zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 8%. Ponieważ produkt który wytwarza zakupuję na stawce VAT 8% i bez żadnej zmiany jego stanu chemicznego – chce sprzedawać go dalej na tej samej stawce VAT. Powołując się na pismo Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 października 2014 roku, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 ( Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, dolomit, nawet granulowane mieszczą się w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 Kreda dolomit inny niż kalcynowany. Proces granulowania nie wpływa na zaklasyfikowane produktu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy powołują stosowna klasyfikacje statystyczna. Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 21 mieszczą się towary - sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 08.11.30.0 - oznaczone jako „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie:

  1. kreda mielona, pastewna,
  2. kreda mielona, nawozowa,
  3. maczka dolomitowa.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, ze wszystkich wyrobów mieszczących się w PKWiU w grupowaniu 08.11.30.0, wyłącznie wymienione powyżej - kreda mielona, pastewna, kreda mielona, nawozowa, mączka dolomitowa - korzystają z obniżonej stawki podatku.

Ponadto należy wskazać, że stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności produkuje i sprzedaje nawóz o nazwie: „ wapno nawozowe ” dopuszczone do obrotu decyzją JUNG. Sklasyfikowaną w PKWiU 08.11.30.0 – „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” w stawce produktu VAT 8%. Do produkcji będzie kupował dolomit z kopalni „ J.” wapno nawozowe magnezowe (PKWiU 08.11.30.0), który zostanie poddany procesowi granulacji na linii technologicznej celem otrzymywania produktu granulowanego, który nie zmieni swojego pierwotnego stanu chemicznego zmieni natomiast stan fizycznego z pylistego na granule od 2 do 6 mm. Otrzymany nawóz nie ulega zbryleniu co ułatwia wysiew. Wyprodukowany nawóz „wapno nawozowe ” będzie sprzedawane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie handlu nawozami oraz bezpośrednio rolnikom indywidualnym. Nawóz ten jest przeznaczony do poprawy PH w glebie

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku VAT jaką powinien zastosować przy sprzedaży produktu opisanego we wniosku.

Biorąc pod uwagę wskazany wyżej stan sprawy oraz przywołane przepisy należy stwierdzić, że dostawa ww. produktu, tj. „wapno nawozowe ”, zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 08.11.30.0, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy, opodatkowana jest według przewidzianej w tym przepisie stawki podatku w wysokości 8%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Rozwoju i Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.