IBPP2/4512-503/15/BW | Interpretacja indywidualna

Czy zastosowanie do sprzedaży kory sosnowej kompostowej 8% stawki VAT jest prawidłowe?
IBPP2/4512-503/15/BWinterpretacja indywidualna
  1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  2. dostawa towarów
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 maja 2015r. (data wpływu 28 maja 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku VAT 8% przy sprzedaży kory sosnowej kompostowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku VAT 8% przy sprzedaży kory sosnowej kompostowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie obrotu korą sosnową bez żadnej obróbki. Teraz ma zamiar przedmiotową korę nabywaną luzem w metrach sześciennych oczyszczać z grubszych kawałków drewna i gałęzi już przy załadunku u dostawcy, następnie po przywiezieniu składowana będzie na pryzmach przez okres kilku miesięcy. W tym czasie kora ulega samoczynnie procesowi kompostowania, następuje częściowy rozkład substancji organicznych dzięki bakteriom, grzybom, promieniowcom, nicieniom, a także ulegają rozkładowi naturalne związki fenolowe, suberyna, hemicelozy, octy.

Po około 3 miesięcznej kompostacji kora będzie przerzucona ładowarką przez sito dzięki czemu zostanie oczyszczona z mniejszych kawałków drewna, gałęzi oraz zostanie podzielona na frakcje drobną, średnią i grubą. Tak pofrakcjonowana kora zostanie zapakowana w worki i zapaletowana. Tak przygotowana kora będzie dostarczana do klientów. Worki opisywane będą jako „kora sosnowa kompostowana”, „kora sosnowa kompostowana frakcja drobna”, „kora sosnowa kompostowana frakcja średnia” „kora sosnowa kompostowana frakcja gruba”.

Sprzedaż kory dokonywana będzie z zastosowaniem 8% stawki podatku VAT z kodem 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Kora oferowana znajdować będzie zastosowanie w ogrodnictwie w szczególności do ściółkowania tj. obsypywania podłoża iglaków w celu stworzenia mikroklimatu stymulującego warunki leśne (ściółka leśna), zakwaszanie gleby, ochrona przed wzrostem chwastów, utrzymywanie dużej wilgotności podłoża, do mieszania z podłożem w celu poprawienia jego właściwości fizycznych. Poza tym, z uwagi na swoje walory estetyczne, służyć będzie do poprawy walorów dekoracyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zastosowanie do sprzedaży kory sosnowej kompostowej 8% stawki VAT jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, wytworzony wyrób o nazwie kora sosnowa kompostowana przeznaczona do zastosowań ogrodniczych w szczególności do ściółkowania tj. obsypywania podłoża iglaków w celu stworzenia im mikroklimatu symulującego warunki leśne (ściółka leśna), zakwaszania gleby, jej wilgotności, zapobiega wzrostowi chwastów, dostarcza materii organicznej oraz stopniowo uwalnia i dostarcza roślinom niewielkich ilości składników odżywczych.

Mieszanie kory z podłożami poprawia ich własności fizyczne. Korę sosnową ogrodniczą Wnioskodawca klasyfikuje do grupy PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus” (poz. 64 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług).

Sprzedaż kory dokonywana będzie z zastosowaniem 8% stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, a także zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast, w myśl art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 64 wskazano - PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)”.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie obrotu korą sosnową bez żadnej obróbki. Teraz ma zamiar przedmiotową korę nabywaną luzem w metrach sześciennych oczyszczać z grubszych kawałków drewna i gałęzi już przy załadunku u dostawcy. Następnie po przywiezieniu składowana będzie ona na pryzmach przez okres kilku miesięcy. W tym czasie kora ulega samoczynnie procesowi kompostowania, następuje częściowy rozkład substancji organicznych dzięki bakteriom, grzybom, promieniowcom, nicieniom, a także ulegają rozkładowi naturalne związki fenolowe, suberyna, hemicelozy, octy.

Po około 3 miesięcznej kompostacji kora będzie przerzucona ładowarką przez sito dzięki czemu zostanie oczyszczona z mniejszych kawałków drewna, gałęzi oraz zostanie podzielona na frakcje drobną, średnią i grubą. Tak pofrakcjonowana kora zostanie zapakowana w worki i zapaletowana.

Worki opisywane będą jako „kora sosnowa kompostowana”, „kora sosnowa kompostowana frakcja drobna”, „kora sosnowa kompostowana frakcja średnia” „kora sosnowa kompostowana frakcja gruba”.

Kora oferowana znajdować będzie zastosowanie w ogrodnictwie w szczególności do ściółkowania tj. obsypywania podłoża iglaków w celu stworzenia mikroklimatu stymulującego warunki leśne (ściółka leśna), zakwaszanie gleby, ochrona przed wzrostem chwastów, utrzymywanie dużej wilgotności podłoża, do mieszania z podłożem w celu poprawienia jego właściwości fizycznych. Poza tym, z uwagi na swoje walory estetyczne, służyć będzie do poprawy walorów dekoracyjnych.

Korę sosnową ogrodniczą Wnioskodawca klasyfikuje do grupy PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus”.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że sprzedaż kory, zaklasyfikowanej przez Wnioskodawcę według PKWiU do grupowania 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane/.../”, będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji ww. towaru do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto zaznaczyć trzeba, że zmiana któregokolwiek z elementów opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego (a w szczególności zmiana wskazanego przez Wnioskodawcę PKWiU na towar będący przedmiotem wniosku) lub zmiana stanu prawnego, powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
IBPP2/443-11/14/KO | Interpretacja indywidualna

dostawa towarów
IBPP1/4512-394/15/MG | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IBPP2/4512-435/15/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.