IBPP2/4512-502/15/IK | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku VAT dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę
IBPP2/4512-502/15/IKinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. obiekt sportowy
 3. stawki podatku
 4. usługi rekreacyjne
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.) oraz pismem z 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług wstępu tj. korzystania z siłowni, sali fitness, sauny, groty solnej, usługi obejmującej udostępnienie klientom możliwości korzystania z: basenu, strefy SPA, płyty boiska, kortów tenisowych, kręgielni (PKWiU 93.11.10.0) oraz usług organizowania wyjazdów wycieczkowych, za które pobierane jest wpisowe ,
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług organizowania imprez jednodniowych, sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiektach sportowych lub w plenerze tj. rajd rowerowy, turnieje: piłkarskie, szachowe oraz usług wynajmu, udostępnienia obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0.).

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), oraz z 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 28 lipca 2015 r. znak: IBPP2/4512-502/15/IK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

B.jako jednostka budżetowa realizuje zadania własne Gminy B. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Zgodnie ze statutem do zakresu działania B należy:

 1. wynajem (udostępnianie) obiektów sportowo-rekreacyjnych na organizowanie zajęć dydaktycznych, zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych: placówkom oświatowym, klubom sportowym, organizacjom społecznym i zawodowym, osobom fizycznym,
 2. podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania obiektów B. w celach upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie gimnastyki, pływania, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 3. świadczenie usług w zakresie zajęć typu: fitness, step, aerobik klasyczny i w wodzie, siłownia, sauna,
 4. prowadzenie działalności marketingowej w zakresie działalności B.

W świetle powyższego, jednostka stosuje następujące stawki podatku w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, klasyfikując wykonanie usług zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

 1. opodatkowanie stawką 8% podatku VAT zgodnie z poz. 186 załącznika nr 3 ustawy – pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu - korzystanie z siłowni, sali fitness, sauny, groty solnej - usługi obejmują korzystanie z sali ćwiczeń, urządzeń siłowych, zajęć aerobiku - wskazane usługi wykonywane są w ramach podstawowej działalności sportowo-rekreacyjnej – PKWiU 96.04.10.0,
 2. opodatkowanie stawką 8% podatku VAT zgodnie z poz. 179 załącznika nr 3 ustawy – usługi związane z działalnością obiektów sportowych - wstęp na obiekty sportowe na zasadzie wykupienia biletu lub karnetu - usługa obejmuje udostępnienie klientom możliwości korzystania z: basenu, strefy SPA, płyty boiska, kortów tenisowych, kręgielni - kwalifikowane do PKWiU 93.11.10.0,
 3. opodatkowanie podstawową stawką 23% podatku VAT imprez jednodniowych, sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiektach sportowych lub w plenerze tj. rajd rowerowy, turnieje: piłkarskie, szachowe, tenisa ziemnego, wyjazdy wycieczkowe, gdzie za uczestnictwo pobierane są opłaty na zasadzie wpisowego - PKWiU 93.19.1,
 4. opodatkowanie podstawową stawką 23% podatku VAT- usługa wynajmu, udostępnienia obiektów sportowych - usługa obejmuje korzystanie z hal sportowych, basenu, boisk, w celu przeprowadzenia meczy, treningów, zawodów i zajęć sportowych przez kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, ale także w celach rekreacyjnych firmom niezwiązanym z działalnością sportową - PKWiU 93.11.10.0.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

 1. Ponoszone przez klientów opłaty za korzystanie z siłowni, sali fitness, sauny, groty solnej, pozwalają na korzystanie w sposób indywidualny. Wnioskodawca nie zatrudnia trenerów indywidualnych lub personalnych. Wyjątkiem są organizowane zajęcia aerobiku, aquaaerobiku, gdzie dla grupy kilku osób zatrudniany jest instruktor prowadzący zajęcia grupowe. Zajęcia te opodatkowane są stawką 8% VAT.
 2. Wnioskujący nie jest podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. B. jest jednostką organizacyjną Gminy B., działającą w formie jednostki budżetowej sektora finansów publicznych, nieposiadającą osobowości prawnej. Ośrodek został utworzony w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, sportu oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, a także nadzór i utrzymanie gminnych obiektów rekreacyjno-sportowych.
 3. B. nie występuje w ewidencji klubów sportowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca prosi o potwierdzenie prawidłowości zastosowanych stawek podatku VAT dla usług określonych w pkt 1-4.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że usługi opisane w punktach 1-4, będące przedmiotem zapytania, powinny być opodatkowane wg następujących stawek podatku VAT:

 • pkt 1 – opodatkowane stawką 8% podatku VAT,
 • pkt 2 - opodatkowane stawką 8% podatku VAT,
 • pkt 3 – opodatkowane podstawowa stawką 23% podatku VAT,
 • pkt 4 – opodatkowane podstawowa stawką 23% podatku VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług wstępu tj. korzystania z siłowni, sali fitness, sauny, groty solnej, usługi obejmującej udostępnienie klientom możliwości korzystania z: basenu, strefy SPA, płyty boiska, kortów tenisowych, kręgielni (PKWiU 93.11.10.0) oraz usług organizowania wyjazdów wycieczkowych, za które pobierane jest wpisowe,
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług organizowania imprez jednodniowych, sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiektach sportowych lub w plenerze tj. rajd rowerowy, turnieje: piłkarskie, szachowe oraz usług wynajmu, udostępnienia obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0.).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Należy zaznaczyć, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

-z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Przy czym, w myśl art. 43 ust. 17 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z kolei stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Wskazać należy, że zastosowanie zwolnienia dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń – ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z tego zwolnienia są podmioty będące klubem sportowym, związkiem sportowym oraz związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Ponadto, świadczone usługi muszą być wykonywane na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Jednocześnie świadczone usługi muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Niespełnienie chociażby jednej z przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

Powołany art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wymienia podmioty, które mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu, a mianowicie kluby sportowe, związki sportowe a także związki stowarzyszeń i związki innych osób prawnych.

Jak wskazał Wnioskodawca nie jest on podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Tym samym Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. Zatem należy zbadać, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, a będące przedmiotem zapytania podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną czy też stawką podstawową.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 179 zostały wskazane usługi związane z działalnością obiektów sportowych, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 2008 – 93.11.10.0, natomiast pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

-poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;

-poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:

 • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 • do obiektów kulturalnych

-bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Jedynym warunkiem uprawniającym do zastosowania 8% stawki podatku jest zakwalifikowanie towarów i usług do właściwego grupowania PKWiU.

W tym miejscu należy podkreślić, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu (usługi) do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień do PKWiU (http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje) wynika, iż grupowanie 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Ponadto wskazać należy, że przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu np. na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi:

 1. w zakresie wstępu - korzystanie z siłowni, sali fitness, sauny, groty solnej - usługi obejmują korzystanie z sali ćwiczeń, urządzeń siłowych, zajęć aerobiku - wskazane usługi wykonywane są w ramach podstawowej działalności sportowo-rekreacyjnej – PKWiU 96.04.10.0, ponoszone przez klientów opłaty za korzystanie z siłowni, sali fitness, sauny, groty solnej, pozwalają na korzystanie w sposób indywidualny. Wnioskodawca nie zatrudnia trenerów indywidualnych lub personalnych. Wyjątkiem są organizowane zajęcia aerobiku, aquaaerobiku, gdzie dla grupy kilku osób zatrudniany jest instruktor prowadzący zajęcia grupowe,
 2. związane z działalnością obiektów sportowych - wstęp na obiekty sportowe na zasadzie wykupienia biletu lub karnetu - usługa obejmuje udostępnienie klientom możliwości korzystania z: basenu, strefy SPA, płyty boiska, kortów tenisowych, kręgielni - kwalifikowane do PKWiU 93.11.10.0,
 3. imprez jednodniowych, sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiektach sportowych lub w plenerze tj. rajd rowerowy, turnieje: piłkarskie, szachowe, tenisa ziemnego, wyjazdy wycieczkowe, gdzie za uczestnictwo pobierane są opłaty na zasadzie wpisowego - PKWiU 93.19.1,
 4. opodatkowanie podstawową stawką 23% podatku VAT- usługa wynajmu, udostępnienia obiektów sportowych - usługa obejmuje korzystanie z hal sportowych, basenu, boisk, w celu przeprowadzenia meczy, treningów, zawodów i zajęć sportowych przez kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, ale także w celach rekreacyjnych firmom niezwiązanym z działalnością sportową - PKWiU 93.11.10.0.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zaistniałego stanu faktycznego stwierdzić należy, że zarówno usługa związana z działalnością obiektów sportowych - wstęp na obiekty sportowe na zasadzie wykupienia biletu lub karnetu, która to usługa obejmuje udostępnienie klientom możliwości korzystania z: basenu, strefy SPA, płyty boiska, kortów tenisowych, kręgielni jak również usługa wynajmu, udostępnienia obiektów sportowych, która to usługa obejmuje korzystanie z hal sportowych, basenu, boisk, w celu przeprowadzenia meczów, treningów, zawodów i zajęć sportowych przez kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, ale także w celach rekreacyjnych firmom niezwiązanym z działalnością sportową, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0, podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast w odniesieniu do usług - korzystanie z siłowni, sali fitness, sauny, groty solnej - obejmującej korzystanie z sali ćwiczeń, urządzeń siłowych, zajęć aerobiku wykorzystywanych w sposób indywidualny (Wnioskodawca nie zatrudnia trenerów indywidualnych lub personalnych, wyjątkiem są organizowane zajęcia aerobiku, aquaaerobiku, gdzie dla grupy kilku osób zatrudniany jest instruktor prowadzący zajęcia grupowe) oraz imprez jednodniowych, sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiektach sportowych lub w plenerze tj. rajd rowerowy, turnieje: piłkarskie, szachowe, tenisa ziemnego, gdzie za uczestnictwo pobierane są opłaty na zasadzie wpisowego, w ocenie tut. Organu, charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”.

W związku z powyższym wyżej wskazane świadczone przez Wnioskodawcę usługi są opodatkowane obniżoną 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 185 lub poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast usługa organizacji wyjazdów wycieczkowych, gdzie za uczestnictwo pobierane są opłaty na zasadzie wpisowego zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 93.19.1, skoro ustawodawca dla usług mieszczących się w tym ugrupowaniu PKWiU nie przewidział obniżonej stawki podatku, jest opodatkowana podstawową 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w zw. z art. 146a pkt 1 tej ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług wstępu tj. korzystania z siłowni, sali fitness, sauny, groty solnej, usługi obejmującej udostępnienie klientom możliwości korzystania z: basenu, strefy SPA, płyty boiska, kortów tenisowych, kręgielni (PKWiU 93.11.10.0) oraz usług organizowania wyjazdów wycieczkowych, za które pobierane jest wpisowe,
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług organizowania imprez jednodniowych, sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiektach sportowych lub w plenerze tj. rajd rowerowy, turnieje: piłkarskie, szachowe oraz usługi wynajmu, udostępnienia obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zaistniałego stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Podkreślić należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania świadczonych usług wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Wnioskodawcę. Podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja została potraktowana jako element stanu faktycznego. Należy bowiem zauważyć, że tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wyrobu lub usługi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.