IBPP2/4512-44/15/JJ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usługi związanej z obsługą toalety publicznej
IBPP2/4512-44/15/JJinterpretacja indywidualna
 1. stawka preferencyjna
 2. stawki podatku
 3. usługi sanitarne
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 26 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usługi związanej z obsługą toalety publicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usługi związanej z obsługą toalety publicznej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 19 marca 2015 r. znak: IBPP2/4512-44/15/JJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (uzupełniony pismem z 26 marca 2015r.):

Przedmiotem działalności Spółki z o.o., są odpłatne usługi obsługi toalet publicznych wynajmowanych w budynku Dworca Autobusowego, położonego w X, zakwalifikowane przez Spółkę do kategorii PKWiU pod numerem 81.29.13.0. - „Pozostałe usługi sanitarne”.

Usługa obsługi szaletu obejmuje następujący zakres:

-codzienną obsługę szaletu,

-codzienne wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją pomieszczeń,

-wykonywanie drobnych napraw i konserwacji wewnątrz szaletu,

-całodobowy dozór szaletów,

-codzienne utrzymanie czystości wewnątrz szaletu polegające na:

 1. zmywaniu posadzki
 2. myciu muszli ustępowych, pisuarów, sedesów,
 3. myciu luster, okien, drzwi, lamp wg potrzeb,
 4. wyrzucaniu śmieci z pojemników umieszczonych w kabinach,

-uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego w kabinach oraz mydła przy umywalkach.

Wnioskodawca wykonuje usługi w całości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy tego rodzaju usłudze - obsługa toalety publicznej...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 26 marca 2015 r.):

Zdaniem Spółki usługi obsługi toalety publicznej zgodnie z PKWiU 81.29.13.0 "Pozostałe usługi sanitarne" powinny być opodatkowane stawką VAT 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W art. 5a ustawy postanowiono, iż towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W dziale 81 sekcji N ww. klasyfikacji obejmującym „Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni” zostało wymienione grupowanie PKWiU 81.29.13.0 „Pozostałe usługi sanitarne”.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast, w myśl art. 146a ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W poz. 175 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8% wymieniono Pozostałe usługi sanitarne, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 81.29.13.0.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy są odpłatne usługi obsługi toalet publicznych wynajmowanych w budynku Dworca Autobusowego, położonego w X, zakwalifikowane przez Spółkę do kategorii PKWiU pod numerem 81.29.13.0.- „pozostałe usługi sanitarne”.

Usługa obsługi szaletu obejmuje następujący zakres:

-codzienną obsługę szaletu,

-codzienne wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją pomieszczeń,

-wykonywanie drobnych napraw i konserwacji wewnątrz szaletu,

-całodobowy dozór szaletów,

-codzienne utrzymanie czystości wewnątrz szaletu polegające na:

 1. zmywaniu posadzki
 2. myciu muszli ustępowych, pisuarów, sedesów,
 3. myciu luster, okien, drzwi, lamp wg potrzeb,
 4. wyrzucaniu śmieci z pojemników umieszczonych w kabinach,

-uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego w kabinach oraz mydła przy umywalkach.

Wnioskodawca wykonuje usługi w całości.

Na tle zaprezentowanej sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii jaką stawkę podatku VAT zastosować przy świadczeniu usługi - obsługa toalety publicznej.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, iż w przedmiotowej sprawie elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji świadczonych usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca przyporządkował wykonywane usługi do grupy PKWiU 81.29.13.0 „Pozostałe usługi sanitarne”.

Zatem mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie obsługi toalety publicznej, zaklasyfikowane przez niego do grupowania PKWiU 81.29.13.0 „Pozostałe usługi sanitarne”, opodatkowane są preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8 %, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 175 załącznika nr 3 do ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednocześnie podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Ponadto należy zauważyć, że zmiana któregokolwiek elementu stanu faktycznego (w szczególności innego niż wskazane przez Wnioskodawcę, zaklasyfikowania wg PKWiU świadczonych przez niego usług) powoduje utratę ważności niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-44/15/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.