IBPP2/4512-435/15/BW | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla wymienionych we wniosku produktów.
IBPP2/4512-435/15/BWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. posiłki
 3. stawki podatku
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 maja 2015r. (data wpływu 7 maja 2015r.), uzupełnionym pismem z 29 czerwca 2015r. (data wpływu 1 lipca 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych we wniosku produktów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych we wniosku produktów.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 czerwca 2015r. (data wpływu 1 lipca 2015r. 2015r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 23 czerwca 2015r. znak: IBPP2/4512-435/15/BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Firma (Wnioskodawca) zajmuje się produkcją klusek na parze, klusek na parze z nadzieniem, spodów do pizzy, knedla czeskiego, pizzy z pieczarkami, pizzy z szynką oraz zapiekanki z pieczarką i zapiekanki z szynką przez cały obecny czas Wnioskodawca stosował do tych wyrobów PKWiU 1073.11.0 i stosował 5% podatek VAT,

Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Statystycznego o interpretację jego PKWiU i okazało się, że powinien być inny 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane dla klusek na parze, knedla czeskiego, zapiekanki z szynką i piecz., dla spodów dla pizzy PKWiU 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże,

dla pizzy z pieczarką PKWiU 10.61.24.0 Mieszaniny z ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich.

Natomiast w piśmie z 29 czerwca 2015r. Wnioskodawca wskazał, że zajmuje się produkcją klusek na parze bez nadzienia, klusek na parze z nadzieniem, knedla czeskiego, spodów do pizzy, pizzy z pieczarkami, pizzy z szynką, zapiekanki z pieczarkami, zapiekanki z szynką są to produkty garmażeryjne, poddane obróbce termicznej, pakowane próżniowo – nie zawierają alkoholu oraz nie są to ekstrakty słodowe.

Zalecanym sposobem spożycia jest podgrzanie, parowanie.

Odbiorcami produktów Wnioskodawcy są hurtownie, markety, firmy cateringowe.

Termin przydatności do spożycia nie przekracza 19 dni.

PKWiU wyrobów Wnioskodawcy zgodnie z klasyfikacją Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.

kluski na parze bez nadzienia---------------------10.89.19.0

kluski na parze z nadzieniem---------------------10.89.19.0

knedel czeski--------------------------------------10.89.19.0

zapiekanka z pieczarkami-------------------------10.89.19.0

zapiekanka z szynką-------------------------------10.89.19.0

pizza z pieczarkami--------------------------------10.85.19.0

pizza z szynką--------------------------------------10.85.19.0

spody do pizzy--------------------------------------10.71.12.0.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaki procent podatku VAT należy stosować do wyrobów Wnioskodawcy zgodnie z wykazanym PKWiU...

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym w piśmie z 29 czerwca 2015r.):

do PKWiU 10.89.19.0

------------10.71.12.0 należy stosować 8% podatku VAT

do PKWiU 10.85.19.0 należy stosować 5% podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Z kolei, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Powyższy przepis wprost stanowi, że oznaczenia PKWiU stosuje się jedynie w określonych w ustawie lub rozporządzeniach sytuacjach, tzn. gdy przepis wprost odnosi się do symbolu PKWiU.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zatem z powyższego wynika, że opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione m.in. w załączniku nr 3 do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% zostały wymienione:

-w poz. 32 „Wyroby ciastkarskie i ciasta, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni” (PKWiU ex 10.71.12.0),

Wyraźnego podkreślenia wymaga, że preferencyjnej stawce podatku od towarów i usług 8%, podlegają wyroby ciastkarskie i ciastka sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 10.71.12.0, jednakże tylko te, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

-w poz. 42 „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” (PKWiU ex 10.85.1) oraz

-w poz. 48 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1.2%” (PKWiU ex 10.89.19.0).

Należy w tym miejscu wskazać, że z treści art. 2 pkt 30 ustawy wynika, że przez zapis PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do wyrobów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa wyrobu. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania - konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zauważa się też, że w świetle objaśnienia do powołanego wyżej załącznika nr 3 do ustawy, ww. wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy.

Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W objaśnieniu do tego załącznika również zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

W przywołanym załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% wymienione zostały także: „Gotowe posiłki i dania z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1.2%” sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.85.1 – poz. 28 załącznika.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją klusek na parze bez nadzienia, klusek na parze z nadzieniem, knedla czeskiego, spodów do pizzy, pizzy z pieczarkami, pizzy z szynką, zapiekanki z pieczarkami, zapiekanki z szynką.

Wnioskodawca wskazał, że są to produkty garmażeryjne, poddane obróbce termicznej, pakowane próżniowo – nie zawierają alkoholu oraz nie są to ekstrakty słodowe. Termin przydatności do spożycia nie przekracza 19 dni.

Zalecanym sposobem spożycia jest podgrzanie, parowanie.

Odbiorcami produktów Wnioskodawcy są hurtownie, markety, firmy cateringowe.

Ponadto Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU dla ww. wyrobów następująco:

 • kluski na parze bez nadzienia - PKWiU 10.89.19.0
 • kluski na parze z nadzieniem - PKWiU 10.89.19.0
 • knedel czeski--------------------- PKWiU 10.89.19.0
 • zapiekanka z pieczarkami------ PKWiU 10.89.19.0
 • zapiekanka z szynką------------ PKWiU 10.89.19.0
 • pizza z pieczarkami------------- PKWiU 10.85.19.0
 • pizza z szynką------------------- PKWiU 10.85.19.0
 • spody do pizzy------------------- PKWiU 10.71.12.0.

A zatem, mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że dostawa będących przedmiotem pytania produktów w sytuacji gdy, jak wskazał Wnioskodawca mieszczą się one :

 • w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 i produkty te nie są ekstraktami słodowymi i produktami o zawartości alkoholu powyżej 1.2% (dotyczy klusek na parze bez nadzienia, klusek na parze z nadzieniem, knedla czeskiego, zapiekanki z pieczarkami, zapiekanki z szynką) oraz
 • w grupowaniu 10.71.12.0 i data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami, dla tych produktów nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych produktów terminem przydatności do spożycia termin te również nie przekracza 45 dni (dotyczy spodów do pizzy)

podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 8% w związku z poz. 32 oraz poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy, w powiązaniu z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Natomiast dostawa produktów, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 10.85.19 i produkty te nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (dotyczy pizzy z pieczarkami i pizzy z szynką), podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w przedmiotowej interpretacji nie rozstrzygano poprawności zaklasyfikowania będących przedmiotem pytania produktów według PKWiU, lecz przyjęto wskazany przez Wnioskodawcę symbol PKWiU, dla tych produktów, jako element opisu sprawy.

Należy bowiem w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z Komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wyrobu.

W konsekwencji zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności nieprawidłowego zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę będących przedmiotem pytania produktów do grupowania PKWiU, powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-435/15/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.