IBPP2/4512-347/15/JJ | Interpretacja indywidualna

- stawka podatku VAT w przypadku montażu instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych, której część znajduje się poza bryłą budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym,
- stawka podatku VAT w przypadku montażu instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych, której część znajduje się na dachu garażu, który stanowi element konstrukcyjny i projektowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym o pow. do 300 m2,
- stawka podatku VAT dla całej usługi polegającej na montażu kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych na dachu garażu, który jest odrębnym budynkiem połączonym z budynkiem mieszkalnym ścianą.
IBPP2/4512-347/15/JJinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. budynek mieszkalny
 3. kolektory słoneczne
 4. montaż
 5. stawki podatku
 6. termomodernizacja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 marca 2015r. (data wpływu 14 kwietnia 2015r.), uzupełnionym pismem z 1 lipca 2015r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stawki podatku VAT w przypadku montażu instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych, której część znajduje się poza bryłą budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym – jest prawidłowe,
 • stawki podatku VAT w przypadku montażu instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych, której część znajduje się na dachu garażu, który stanowi element konstrukcyjny i projektowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym o pow. do 300 m2 jest prawidłowe,
 • stawki podatku VAT dla całej usługi polegającej na montażu kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych na dachu garażu, który jest odrębnym budynkiem połączonym z budynkiem mieszkalnym ścianą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla usług montażu:

 • instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych, której część znajduje się poza bryłą budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym,
 • instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych, której część znajduje się na dachu garażu, który stanowi element konstrukcyjny i projektowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym o pow. do 300 m2,
 • kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych na dachu garażu, który jest odrębnym budynkiem połączonym z budynkiem mieszkalnym ścianą.

Ponadto wniosek został uzupełniony pismem z 1 lipca 2015r., w którym Wnioskodawca doprecyzował opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Spółka jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług prowadzi działalność handlowo - usługową, w ramach której wykonuje m.in. usługi z zakresu instalacji techniki grzewczej w budynkach mieszkalnych nieprzekraczających - 300 m2 powierzchni użytkowej w obrębie działki inwestora. Instalacje te oparte są na kolektorach słonecznych lub ogniwach fotowoltaicznych.

Wnioskodawca wykonuje usługi instalacji grzewczej opartej na kolektorach słonecznych, gdzie energia cieplna pobierana jest z kolektorów słonecznych umieszczonych zazwyczaj na dachu budynku mieszkalnego, jak i ewentualnie poza bryłą budynku, np. na działce inwestora. Instalacje solarne montowane przez Zainteresowanego są wykorzystywane zarówno do: podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i wspomagania ogrzewania pomieszczeń wewnątrz budynku mieszkalnego. Wnioskodawca montuje również instalacje produkujące prąd oparte na ogniwach fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej w wyniku przemian fotowoltaicznych. System składa się z elementów wewnątrz i na zewnątrz budynku. Elementem zewnętrznym są ogniwa fotowoltaiczne, które montuje się na konstrukcji znajdującej się na połaci dachowej, elewacji budynku lub na samodzielnej konstrukcji na terenie posesji poza obrysem budynku. Elementem znajdującym się wewnątrz budynku jest inwerter. Wszystkie elementy połączone są z instalacją elektryczną. Warunki konstrukcyjne, kształty dachów budynków mieszkalnych oraz ukształtowanie terenu i otoczenia wpływają na konieczność montowania kolektorów bądź paneli poza budynkiem - na gruncie, dachu garażu lub innego budynku gospodarczego.

Usługi, o których mowa we wniosku, są dokonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, term o modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Spółka wykonując czynności polegające na montażu kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych, wykonywane na budynku (na ścianach lub dachu budynku) w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy VAT, korzysta ze stawki podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy VAT. Natomiast czynności polegające na montażu ww. instalacji wykonywane poza obiektem budowlanym, dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu opodatkowuje według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1.

Ponadto w piśmie z 1 lipca 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wskazując, że garaże klientów, na których montowane są panele fotowoltaiczne stanowią zarówno element konstrukcyjny i projektowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym o pow. do 300 m2, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT (wspólne fundamenty), jak i odrębne budynki połączone z budynkami mieszkalnymi ścianą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku montażu części instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych poza bryłą budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym ze względu na uwarunkowania techniczne niezbędne dla optymalnego i skutecznego działania instalacji, wnioskodawca będzie mógł stosować dwie stawki VAT, z podziałem na obniżoną stawkę VAT (8%) dla prac wykonywanych wewnątrz budynku lub na budynku w ramach bryły budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz podstawową stawkę VAT (23%) dla prac wykonywanych poza bryłą w/w budynku...
 2. Czy wnioskodawca będzie mógł zastosować obniżoną stawkę VAT (obecnie 8%) dla całej usługi polegającej na montażu kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych na dachu garażu połączonego z budynkiem objętym społecznym programem mieszkaniowym o pow. do 300 m2... Kolektory te będą służyć wyłącznie do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania pomieszczeń wewnątrz budynku mieszkalnego, są również na trwałe połączone z elementami zamontowanymi wewnątrz tego budynku.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z brakiem jednolitej linii orzeczniczej uzależnienia prawa do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT (obecnie 8%) od miejsca montażu zrodziły się wątpliwości mające wpływ na prawidłowe wywiązywanie się spółki z obowiązków podatkowych. Obecne interpretacje wskazują na różnicowanie stawki podatku VAT w zależności od miejsca montażu instalacji.

W zakresie pytania nr 1 wnioskodawca rozważa, wykonując czynności polegające na montażu kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych, realizowane w części poza obiektem budowlanym (np. na działce inwestora), rozdzielić fakturowanie świadczonych usługi na opodatkowane stawka obniżoną 8% w zakresie prac wykonanych w budynku mieszkalnym oraz stawką podstawową 23% w zakresie prac wykonywanych poza bryłą w/w budynku. Podstawę opodatkowania dla poszczególnych stawek stanowiłaby wartość montowanych elementów w poszczególnych częściach budynku i poza nim oraz przypisanych im prac. Zaznaczyć również należy, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b, obniżoną stawkę podatku VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy VAT).

Zatem oddzielnie wykazywano by usługę montażu elementów zewnętrznych oraz oddzielnie fakturowany by montaż elementów wewnętrznych (inwertery, sterowniki, oprzyrządowanie, zbiorniki).

W zakresie pytania 2 wg wnioskodawcy, czynności polegające na montażu instalacji kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy na dachu garażu połączonego z budynkiem objętym społecznym programem mieszkaniowym o pow. do 300 m2, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy, mogą korzystać z obniżonej stawki podatku VAT (obecnie w wysokości 8%), na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy VAT. Powyższe, zdaniem wnioskodawcy będzie miało zastosowanie, gdyż przedmiotowa instalacja służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestorów w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Kolektory te będą służyć wyłącznie do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania pomieszczeń wewnątrz budynku mieszkalnego, są również na trwałe połączone z elementami zamontowanymi wewnątrz tego budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe, w zakresie stawki podatku VAT w przypadku montażu instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych, której część znajduje się poza bryłą budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym,
 • prawidłowe, w zakresie stawki podatku VAT w przypadku montażu instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych, której część znajduje się na dachu garażu, który stanowi element konstrukcyjny i projektowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym o pow. do 300 m2,
 • nieprawidłowe , w zakresie stawki podatku VAT dla całej usługi polegającej na montażu kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych na dachu garażu, który jest odrębnym budynkiem połączonym z budynkiem mieszkalnym ścianą.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast, w myśl art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś, natomiast termomodernizacja to modernizacja dotycząca ocieplenia budynku (pierwszy człon wyrazu wskazuje na związek z ciepłem tego, co oznacza człon drugi) - według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy Prawo budowlane wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Podkreślić należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

W tym miejscu nadmienić należy, że zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007r. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 1 stycznia 2008r.

W myśl art. 146 ust. 2 ustawy, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, stosownie do zapisu art. 146 ust. 3 ustawy obejmuje:

 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

-jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że od 1 stycznia 2008r. nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Zmieniono stan prawny wynikający z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach którego budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą podlegało opodatkowaniu obniżoną stawką w wysokości 7 % VAT. Aktualnie zaś do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę obniżoną w wysokości 8% VAT, natomiast infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest podstawową stawką podatku w wysokości 23% VAT.

Przy czym, warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. do dostawy, budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Ponadto w przedmiotowej sprawie istotnym jest, że utrata mocy przepisu przejściowego, tj. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, z dniem 31 grudnia 2007r. spowodowała, iż do robót związanych z obiektami infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu zastosowanie ma podstawowa, 23% stawka podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług prowadzi działalność handlowo - usługową, w ramach której wykonuje m.in. usługi z zakresu instalacji techniki grzewczej w budynkach mieszkalnych nieprzekraczających - 300 m2 powierzchni użytkowej w obrębie działki inwestora. Instalacje te oparte są na kolektorach słonecznych lub ogniwach fotowoltaicznych.

Wnioskodawca wykonuje usługi instalacji grzewczej opartej na kolektorach słonecznych, gdzie energia cieplna pobierana jest z kolektorów słonecznych umieszczonych zazwyczaj na dachu budynku mieszkalnego, jak i ewentualnie poza bryłą budynku, np. na działce inwestora. Instalacje solarne montowane przez Zainteresowanego są wykorzystywane zarówno do: podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i wspomagania ogrzewania pomieszczeń wewnątrz budynku mieszkalnego. Wnioskodawca montuje również instalacje produkujące prąd oparte na ogniwach fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej w wyniku przemian fotowoltaicznych. System składa się z elementów wewnątrz i na zewnątrz budynku. Elementem zewnętrznym są ogniwa fotowoltaiczne, które montuje się na konstrukcji znajdującej się na połaci dachowej, elewacji budynku lub na samodzielnej konstrukcji na terenie posesji poza obrysem budynku. Elementem znajdującym się wewnątrz budynku jest inwerter. Wszystkie elementy połączone są z instalacją elektryczną. Warunki konstrukcyjne, kształty dachów budynków mieszkalnych oraz ukształtowanie terenu i otoczenia wpływają na konieczność montowania kolektorów bądź paneli poza budynkiem - na gruncie, dachu garażu lub innego budynku gospodarczego.

Usługi, o których mowa we wniosku, są dokonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, term o modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Spółka wykonując czynności polegające na montażu kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych, wykonywane na budynku (na ścianach lub dachu budynku) w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy VAT, korzysta ze stawki podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy VAT. Natomiast czynności polegające na montażu ww. instalacji wykonywane poza obiektem budowlanym, dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu opodatkowuje według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1.

Garaże klientów, na których montowane są panele fotowoltaiczne stanowią zarówno element konstrukcyjny i projektowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym o pow. do 300 m2, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT (wspólne fundamenty), jak i odrębne budynki połączone z budynkami mieszkalnymi ścianą.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że jeżeli instalacja kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych wykonywana jest/będzie w ramach czynności, o których mowa w ww. art. 41 ust. 12 ustawy i wykonywana jest/będzie w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to czynność ta podlega/podlegać będzie opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku w wysokości 8% VAT, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy.

Należy zaznaczyć, że ze stawki preferencyjnej korzystają wyłącznie czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT dotyczące budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Obniżona stawka podatku nie obejmuje więc elementów infrastruktury towarzyszącej, wykonywanych poza bryłą budynku.

Zatem Wnioskodawca wykonując czynności polegające na montażu części instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych wewnątrz budynku lub na budynku objętym społecznym programem mieszkaniowym, którego powierzchnia nie przekracza 300 m2, w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, ma prawo zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Natomiast czynności polegające na montażu części instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych poza bryłą budynku, należy opodatkować 23% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Niezasadnym jest zatem, zdaniem tut. organu, oddzielne fakturowanie usług montażu elementów zewnętrznych oraz oddzielne fakturowanie montażu elementów wewnętrznych.

Jak bowiem wcześniej wskazano, opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, podlegają jedynie roboty, które wykonywane są w obiektach budowlanych, zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj. w obrębie bryły budynku, w ramach jego budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy.

Prawidłowość powyższego rozstrzygnięcia znajduje swoje oparcie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2013r., sygn. akt I FPS 7/12 gdzie Sąd stwierdził, że obniżona stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1336) i w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 224, poz. 1799) nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem.

Naczelny Sąd Administracyjny w ww. uchwale zajął również stanowisko co do możliwości podziału robót wykonywanej instalacji. Sąd ten stwierdził, że kwestię możliwości rozdzielenia należy odnosić do robót, nie zaś do możliwości funkcjonowania budynku, czy też funkcjonalnego związania infrastruktury z budynkiem. Fizycznie, jeśli chodzi o wykonywane prace, rozdzielenie takie jest możliwe i stosowane, gdyż bardzo często jeden podmiot wykonuje roboty budowlane dotyczące budynku, a inny, wyspecjalizowany, w uzgodnieniu z dysponentem sieci, wykonuje przyłącza (vide również wyroki NSA z dnia 19 kwietnia 2012 r. sygn. akt I FSK 1189/11 i z dnia 27 września 2011 r. sygn. akt I FSK 1387/10).

Reasumując, preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie dla robót wykonywanych w bryle budynku, natomiast dla usług wykonywanych poza bryłą budynku zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie stawki podatku VAT w przypadku montażu instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych, której część znajduje się poza bryłą budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym (pytanie nr 1) jest prawidłowe.

Z kolei Wnioskodawca wykonując czynności polegające na montażu instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych, której część znajduje się na dachu garażu, który stanowi element konstrukcyjny i projektowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym, którego powierzchnia nie przekracza 300 m2, w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, ma prawo dla całej usługi zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Natomiast, wykonując czynności polegające na montażu części instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych na dachu garażu połączonego z budynkiem objętym społecznym programem mieszkaniowym, przy czym garaż ten, jak wskazał Wnioskodawca, jest odrębnym budynkiem połączonym z budynkiem mieszkalnym ścianą, Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, w takiej części w jakiej ta usługa dotyczy budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym. Natomiast tę część usługi, która wykonywana jest na wspomnianym garażu, należy opodatkować 23% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tak więc w powyższych okolicznościach Wnioskodawca nie może zastosować obniżonej stawki podatku VAT dla całej ww. usługi.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest nieprawidłowe.

Podkreślić należy przy tym, że dla rozstrzygnięcia kwestii stawki podatku dla czynności montażu części instalacji kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych na dachu garażu (będącego odrębnym budynkiem połączonym z budynkami mieszkalnymi ścianą) połączonego z budynkiem, nie ma znaczenia fakt, że ww. instalacja służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestorów w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz fakt, że kolektory te będą służyć wyłącznie do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania pomieszczeń wewnątrz budynku mieszkalnego, są również na trwałe połączone z elementami zamontowanymi wewnątrz tego budynku. Istotne jest bowiem w takiej sytuacji – jak wskazano wyżej – zaklasyfikowanie obiektu, którego dotyczą wykonywane czynności montażowe, do obiektu budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.