IBPP2/4512-199/16/BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 8% dla opłat pobieranych z tytułu wstępu widzów na tor wyścigowy samochodów oraz tzw. wpisowego dla kierowcy i pilota, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 r.), o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 8% dla opłat pobieranych z tytułu wstępu widzów na tor wyścigowy samochodów oraz tzw. wpisowego dla kierowcy i pilota, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 8% dla opłat pobieranych z tytułu wstępu widzów na tor wyścigowy samochodów oraz tzw. wpisowego dla kierowcy i pilota, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 r.) przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 25 kwietnia 2016 r. znak: IBPP2/4512-199/16/BW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wykonuje działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu wyścigów samochodowych (wraków). Posiada kasę rejestrującą. Wnioskodawca planuje rejestrację jako podatnik VAT czynny. Wyścigi organizuje na wynajętej przez siebie działce - umowa najmu zawierana jest na okres trwania wyścigów (zazwyczaj 3 dni), na której dokonuje wytyczenia trasy wyścigu (przygotowuje tor), montuje zabezpieczenia, oznaczenia trasy oraz zapewnia infrastrukturę towarzyszącą, w tym urządzenia sanitarne dla widzów oraz uczestników wyścigu. Po przeprowadzeniu wyścigu następuje demontaż toru oraz czynności porządkowe, mające na celu przywrócenie stanu poprzedniego działki. Działalność gospodarczą Wnioskodawca zakwalifikował zgodnie z PKWiU jako "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych", a w szczególności jako "działalność obiektu sportowego na otwartym powietrzu bez miejsc siedzących dla widzów" - tor wyścigowy dla samochodów (symbol PKWiU 93.11.10.0). Przychody Wnioskodawca uzyskuje z opłaty wstępu widzów na imprezę oraz tzw. wpisowego - które obejmuje wstęp i start dla dwóch osób, tj. kierowcy i pilota, wstęp pozostałych członków grupy (np. mechaników) na teren toru, karnet na posiłek dla kierowcy. Wpisowe nie obejmuje kosztów pojazdu (najem, transport, ewentualne złomowanie). Koszty pojazdu ponosi sam uczestnik wyścigu. Kierowca w całości sam zajmuje się własnym lub wynajętym przez siebie samochodem, Wnioskodawca jako organizator zapewnia tor do wyścigu. Przychody osiąga również z podnajmu powierzchni firmie, która zapewnia wraki w przypadku, gdy kierowca nie dysponuje własnym wrakiem. Rozliczenia pomiędzy firmą wynajmującą wraki a kierowcą są poza zakresem działalności Wnioskodawcy - Wnioskodawca jedynie podnajmuję teren.

Natomiast w piśmie z 28 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że czynności polegające na organizowaniu wyścigów samochodowych (wraków) na wynajętej przez niego działce - umowa najmu zawierana jest na okres trwania wyścigów (zazwyczaj 3 dni), na której Wnioskodawca dokonuje wytyczenia trasy wyścigu (przygotowuje tor), montuje zabezpieczenia, oznaczenia trasy oraz zapewnia infrastrukturę towarzyszącą w tym urządzenia sanitarne dla widzów oraz uczestników wyścigu za co pobiera tzw. wpisowe dla uczestników wyścigu oraz bilety wstępu dla uczestników nie biorących udziału w wyścigu zakwalifikował zgodnie z PKWIU jako Usługi związane z działalnością obiektów sportowych a w szczególności jako działalność obiektu sportowego na otwartym powietrzu bez miejsc siedzących dla widzów - tor wyścigowy dla samochodów (symbol PKWIU 93.11.10.0). Pod tym symbolem mieści się sprzedaż biletów wstępu widzów na tor wyścigowy oraz tzw. wpisowe dla kierowcy i pilota obejmujące wstęp, start kierowcy i pilota, wstęp zespołu w tym mechaników oraz posiłek kierowcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy do usług polegających na sprzedaży biletów wstępu widzów na tor wyścigowy samochodów – wraków Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT obniżoną w wysokości 8%...
 2. Czy wpisowe dla kierowcy i pilota, obejmujące wstęp, start kierowcy i pilota, wstęp zespołu. w tym mechaników oraz posiłek kierowcy, opodatkowane jest stawką vat obniżoną w wysokości 8%...
 3. Czy wymienione usługi korzystają z preferencyjnego opodatkowania w wysokości 8%, określonego w poz. 179 załącznika nr 3 ustawy o VAT - symbol PKWIU 93.11.10.0 "usługi związane z działalnością obiektów sportowych"...

Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowując podatkiem VAT przychody z biletów wstępu oraz wpisowego na tor wyścigowy można zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% - wymienione usługi korzystają z opodatkowania w wysokości 8%, określonego w poz. 179 załącznika nr 3 ustawy o VAT- symbol PKWIU 93.11.10.0 "usługi związane z działalnością obiektów sportowych". Tor wyścigowy jest obiektem sportowym, zatem usługa związana z udostępnieniem tego obiektu w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, zarówno dla widzów, jak i dla uczestników wyścigu, mieści się w kategorii usług związanych z działalnością obiektów sportowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia częstokroć odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” klasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych (...).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Z przepisów ww. rozporządzenia wynika, że w sekcji R mieszczą się „Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne”.

W dziale 93 „usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją”, mieszczącym się w sekcji R, wymienione zostały:

 • 93.1 Usługi związane ze sportem,
 • 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 • 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,
 • 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu wyścigów samochodowych (wraków). Wyścigi organizuje na wynajętej przez siebie działce - umowa najmu zawierana jest na okres trwania wyścigów (zazwyczaj 3 dni), na której dokonuje wytyczenia trasy wyścigu (przygotowuje tor), montuje zabezpieczenia, oznaczenia trasy oraz zapewnia infrastrukturę towarzyszącą, w tym urządzenia sanitarne dla widzów oraz uczestników wyścigu, za co pobiera tzw. wpisowe dla uczestników wyścigu oraz bilety wstępu dla uczestników nie biorących udziału w wyścigu.

Ww. czynności Wnioskodawca zakwalifikował zgodnie z PKWiU jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych, a w szczególności jako działalność obiektu sportowego na otwartym powietrzu bez miejsc siedzących dla widzów - tor wyścigowy dla samochodów (symbol PKWiU 93.11.10.0). Pod tym symbolem mieści się sprzedaż biletów wstępu widzów na tor wyścigowy oraz tzw. wpisowe dla kierowcy i pilota obejmujące wstęp, start kierowcy i pilota, wstęp zespołu w tym mechaników oraz posiłek kierowcy.

Podkreślić należy, że obniżone stawki mają charakter wyjątkowy i winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeśli faktycznie sprzedaż biletów wstępu na tor wyścigowy samochodów – wraków oraz tzw. wpisowe dla kierowcy i pilota obejmującego wstęp, start kierowcy i pilota, wstęp zespołu w tym mechaników oraz posiłek kierowcy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0, a podana klasyfikacja jest prawidłowa – to będą podlegały opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ pragnie zauważyć, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania statystycznego.

Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny przedstawionej przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznej dla czynności będących przedmiotem wniosku. Tym samym to Wnioskodawca ponosi wszystkie skutki błędnie wskazanego symbolu PKWiU dla wykonywanych czynności.

Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2. 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.