IBPP2/4512-145/15/IK | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT przy dostawie kredy granulowane.
IBPP2/4512-145/15/IKinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. towar
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie kredy granulowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie kredy granulowanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza produkować i sprzedawać kredę granulowaną nawozową sklasyfikowaną w PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” w stawce podatku VAT 23%, gdyż do celów opodatkowania kreda granulowana nie mieści się w PKWiU ex 08.11.30.0 - „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie: kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, mączka dolomitowa”.

Do produkcji Wnioskodawca będzie zakupywał wapno nawozowe węglanowe - kreda mielona nawozowa sklasyfikowaną w PKWiU ex 08.11.30.0 i opodatkowaną stawką VAT 8%, która poddana procesowi granulacji na linii technologicznej składającej się z mieszalnika, granulatora, suszarni, oraz zespołu sit, poszczególne elementy linii produkcyjnej są ze sobą połączone transporterami i po dostarczeniu do kredy mielonej nawozowej odpowiedniej ilości wody oraz w razie potrzeby dodanie niewielkiej ilości materiału wiążącego wytwarza się granulowany nawóz wapniowy. Po procesie granulacji powstały nawóz wapniowy ma postać granul o wielkości od l mm do 8 mm i dlatego też już nie spełnia wymogów, że odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm jest najwyżej 10%, a przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm co najmniej 50%, co charakteryzuje mielone wapna nawozowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1229). Wyprodukowana kreda granulowana nawozowa będzie sprzedawana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu nawozami oraz też bezpośrednio rolnikom indywidualnym. Nawóz ten jest przeznaczony do poprawy pH gleby.

Kreda granulowana nawozowa jest sklasyfikowana w PKWiU 08.11.30.0 - „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”, ale do celów opodatkowania nie mieści się w grupowaniu PKWiU ex 08.11.30.0- „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie: kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, mączka dolomitowa” i Wnioskodawca uważa, że jest opodatkowana stawką podatku VAT 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż kredy granulowanej nawozowej jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%, gdyż nie mieści się do celów opodatkowania w grupowaniu PKWiU ex 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa oraz mączka dolomitowa”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Kreda granulowana nawozowa sklasyfikowana w PKWiU 08.11.30.0 - „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%, gdyż należy zauważyć, iż ustawodawca w załączniku nr 3 do ustawy, pod pozycją 21 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” wymienił towary o symbolu PKWiU ex 08.11.30.0, do których ma zastosowanie obniżona stawka w wysokości 8% i są to wyłącznie: kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, mączka dolomitowa, z tego wynika, że preferencyjna stawka nie ma zastosowania do innych towarów mieszczących się w pozycji PKWiU 08.11.30.0 - w tym do kredy granulowanej nawozowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 21 mieszczą się towary - sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 08.11.30.0 - oznaczone jako „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, ze wszystkich wyrobów mieszczących się w PKWiU w grupowaniu 08.11.30.0, wyłącznie wymienione powyżej - kreda mielona, pastewna, kreda mielona, nawozowa, mączka dolomitowa - korzystają z obniżonej stawki podatku.

Ponadto należy wskazać, że stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza produkować i sprzedawać kredę granulowaną nawozową sklasyfikowaną w PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”. Do produkcji będzie nabywane wapno nawozowe węglanowe - kreda mielona nawozowa sklasyfikowaną w PKWiU ex 08.11.30.0 i opodatkowane stawką VAT 8%. Produkt ten będzie poddany procesowi granulacji na linii technologicznej składającej się z mieszalnika, granulatora, suszarni, oraz zespołu sit (poszczególne elementy linii produkcyjnej są ze sobą połączone transporterami) i po dostarczeniu do kredy mielonej nawozowej odpowiedniej ilości wody oraz w razie potrzeby dodanie niewielkiej ilości materiału wiążącego wytwarza się granulowany nawóz wapniowy. Po procesie granulacji powstały nawóz wapniowy ma postać granul o wielkości od l mm do 8 mm i dlatego też już nie spełnia wymogów, że odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm jest najwyżej 10%, a przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm co najmniej 50%, co charakteryzuje mielone wapna nawozowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1229). Wyprodukowana kreda granulowana nawozowa będzie sprzedawana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu nawozami oraz też bezpośrednio rolnikom indywidualnym. Nawóz ten jest przeznaczony do poprawy pH gleby.

W tym miejscu należy wskazać, iż Główny Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 29 października 2014 r., wyjaśnił, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.) kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany.

Proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej zaklasyfikowanie.

Odnosząc przytoczone przepisy oraz powyższe wyjaśnienia GUS-u do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że kreda granulowana nawozowa sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 podlega opodatkowaniu według stawki 8% - na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 21 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.