IBPP2/4512-145/15-2/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawka podatku VAT przy dostawie kredy granulowanej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2017 r. sygn. akt I FSK 785/16 stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie kredy granulowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie kredy granulowanej.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 29 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IBPP2/4512-145/15/IK, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 29 kwietnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-145/15/IK wniósł pismem z 19 maja 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 24 czerwca 2015 r. znak: IBPP2/4512-1-42/15/IK stwierdził brak podstaw do zmiany ww. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie kredy granulowanej.

Wnioskodawca na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z 29 kwietnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-145/15/IK w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie kredy granulowanej złożył skargę z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 13 stycznia 2016 r. sygn. akt III SA/Gl 1517/15 oddalił skargę na interpretację indywidualną z 29 kwietnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-145/15/IK.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 13 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Gl 1517/15 pan D.W.F złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z 9 listopada 2017 r. sygn. akt I FSK 785/16 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok w całości oraz uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Ministra Finansów z 29 kwietnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-145/15/IK.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie kredy granulowanej wymaga ponownego rozpatrzenia przez Organ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza produkować i sprzedawać kredę granulowaną nawozową sklasyfikowaną w PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” w stawce podatku VAT 23%, gdyż do celów opodatkowania kreda granulowana nie mieści się w PKWiU ex 08.11.30.0 - „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie: kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, mączka dolomitowa”.

Do produkcji Wnioskodawca będzie zakupywał wapno nawozowe węglanowe - kreda mielona nawozowa sklasyfikowaną w PKWiU ex 08.11.30.0 i opodatkowaną stawką VAT 8%, która poddana procesowi granulacji na linii technologicznej składającej się z mieszalnika, granulatora, suszarni, oraz zespołu sit, poszczególne elementy linii produkcyjnej są ze sobą połączone transporterami i po dostarczeniu do kredy mielonej nawozowej odpowiedniej ilości wody oraz w razie potrzeby dodanie niewielkiej ilości materiału wiążącego wytwarza się granulowany nawóz wapniowy. Po procesie granulacji powstały nawóz wapniowy ma postać granul o wielkości od l mm do 8 mm i dlatego też już nie spełnia wymogów, że odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm jest najwyżej 10%, a przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm co najmniej 50%, co charakteryzuje mielone wapna nawozowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1229). Wyprodukowana kreda granulowana nawozowa będzie sprzedawana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu nawozami oraz też bezpośrednio rolnikom indywidualnym. Nawóz ten jest przeznaczony do poprawy pH gleby.

Kreda granulowana nawozowa jest sklasyfikowana w PKWiU 08.11.30.0 - „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”, ale do celów opodatkowania nie mieści się w grupowaniu PKWiU ex 08.11.30.0 - „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie: kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, mączka dolomitowa” i Wnioskodawca uważa, że jest opodatkowana stawką podatku VAT 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż kredy granulowanej nawozowej jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%, gdyż nie mieści się do celów opodatkowania w grupowaniu PKWiU ex 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa oraz mączka dolomitowa”?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Kreda granulowana nawozowa sklasyfikowana w PKWiU 08.11.30.0 - „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%, gdyż należy zauważyć, iż ustawodawca w załączniku nr 3 do ustawy, pod pozycją 21 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” wymienił towary o symbolu PKWiU ex 08.11.30.0, do których ma zastosowanie obniżona stawka w wysokości 8% i są to wyłącznie: kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, mączka dolomitowa, z tego wynika, że preferencyjna stawka nie ma zastosowania do innych towarów mieszczących się w pozycji PKWiU 08.11.30.0 - w tym do kredy granulowanej nawozowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego oraz wyroku NSA sygn. akt I FSK 785/16 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania interpretacji uchylonej wyrokiem NSA sygn. akt I FSK 785/16, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 21 mieszczą się towary - sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 08.11.30.0 - oznaczone jako „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, ze wszystkich wyrobów mieszczących się w PKWiU w grupowaniu 08.11.30.0, wyłącznie wymienione powyżej - kreda mielona, pastewna, kreda mielona, nawozowa, mączka dolomitowa - korzystają z obniżonej stawki podatku.

Jak wskazał NSA w wyroku z 9 listopada 2017 r. sygn. akt I FSK 785/16, zasada interpretacyjna wynikającą z art. 2 pkt 30 musi być rozpatrywana przez opis poz. 21 zał. nr 3 do ustawy o VAT. Wynika z niego, że nie wszystkie towary mieszczące się w PKWiU 08.11.30.0 objęte są poz. 21 załącznika nr 3, lecz wyłącznie trzy wymienione tam towary. Tylko tych towarów (opodatkowanych czynności mających je za przedmiot) dotyczy obniżona stawka. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%.

Zatem towar, który dostarcza Wnioskodawca, kreda nawozowa granulowana, jako towar nie wymieniony w poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, będzie opodatkowany 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, mając na uwadze stanowisko NSA zawarte w wyroku sygn. akt I FSK 785/16, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, uchylonej wyrokiem NSA w Warszawie sygn. akt I FSK 785/16, tj. w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.